Besplatni propisi Republike Srbije

U nastavku je redakcijski izbor ažuriranih tekstova propisa RS, preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Napredne opcije unutar tekstova (linkovi i veze sa drugim tipovima dokumenata i sl.) dostupne su samo pretplatnicima. Za pretplatu kliknite – ovde.

Zakon o duvanu

Zakon o žigovima

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o prekršajima

Zakon o Vojsci Srbije

Zakon o poštanskim uslugama

Zakon o informacionoj bezbednosti

Zakon o reviziji

Zakon o osiguranju depozita

Zakon o kontroli drzavne pomoći

Zakon o patentima

Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju

Zakon o trgovini

Zakon o glavnom gradu

Zakon o pravima pacijenata

Zakon o sudskim taksama

Zakon o ulaganjima

Zakon o robnim rezervama

Zakon o šumama

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o kulturnim dobrima

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o lobiranju

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu

Zakon o transportu opasne robe

Zakon o gradjevinskim proizvodima

Zakon o nasleđivanju

Zakon o advokaturi