Zakon o ulaganjima

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.​​ 89/2015​​ i​​ 95/2018.

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se opšti​​ pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje i rad Saveta za ekonomski razvoj i osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije.

Ciljevi zakona

Član 2.​​ ​​ 

Ciljevi ovog zakona su unapređenje investicionog okruženja u Republici Srbiji i podsticanje direktnih ulaganja radi jačanja ekonomskog i privrednog razvoja, i rasta zaposlenosti.

Definicije

Član 3.​​ ​​ 

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) ulaganje u smislu ovog zakona jeste:

a) direktno ulaganje, odnosno ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva privrednog društva;

b) indirektno ulaganje, odnosno sticanje udela ili akcija u privrednom društvu;

2) ulagač, jeste domaće ili strano, pravno ili fizičko​​ lice koje je izvršilo ulaganje iz tačke 1) ovog člana, na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

3) korisnik sredstava podsticaja jeste privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji;

4) podsticaji jesu novčana sredstva koja se dodeljuju korisniku sredstava kao podrška ulaganjima radi finansiranja investicionih projekata u Republici Srbiji;

5) investicioni projekat jeste projekat čijom se realizacijom ostvaruje direktno ulaganje, u skladu sa ovim zakonom;

6) organ vlasti, u smislu ovog zakona,​​ jeste:

(a) organ državne uprave, u smislu zakona kojim se uređuje državna uprava, organ autonomne pokrajine, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

(b) pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu organ državne uprave ili bilo koji od organa vlasti navedenih u podtački (a) ove tačke;

7) Savet za ekonomski razvoj je definisan u članu 25. ovog zakona;

8) Razvojna agencija Srbije je definisana u članu 27. ovog zakona;

9) jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima jeste organizacioni deo jedinice lokalne samouprave ili pravno lice koje pruža stručnu pomoć i podršku ulagaču u realizaciji ulaganja;

10) Ministarstvo u smislu ovog zakona jeste ministarstvo nadležno za poslove privrede;

11) period garantovanog ulaganja i zaposlenosti jeste period od tri odnosno pet godina nakon realizacije investicionog projekta, tokom koga je korisnik sredstava podsticaja u obavezi da ne smanjuje vrednost osnovnih sredstava dostignutu realizacijom investicionog projekta, kao i dostignuti broj zaposlenih i tokom koga je u obavezi da, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, svakom zaposlenom isplaćuje ugovorenu zaradu;

12) šema državne pomoći jeste skup svih propisa koji predstavljaju osnov za dodelu državne pomoći, u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

Ulaganjem, u smislu ovog zakona, ne smatra se:

a) novčano ili drugo potraživanje koje neposredno proizilazi iz komercijalnog ugovora;

b) novčano potraživanje koje proističe iz kredita u vezi sa komercijalnim ugovorom.

II. PRAVA ULAGAČA

Sloboda ulaganja

Član 4.​​ ​​ 

Ulagači uživaju slobodu ulaganja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Jemči se zaštita ulaganjima izvršenim u skladu sa zakonom.

Podaci dostavljeni od strane ulagača u postupku dodele podsticaja predstavljaju poslovnu tajnu najkasnije do donošenja odluke o odobravanju dodele podsticaja.

Zaštita stečenih prava

Član 5.

Ulagač uživa punu pravnu sigurnost i pravnu zaštitu u pogledu prava stečenih ulaganjem.

Eksproprijacija

Član 6.

Ulaganje neće biti predmet eksproprijacije bilo neposredno ili posredno merama koje imaju za cilj efekat koji je jednak eksproprijaciji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana svojina i druga stvarna prava ulagača na​​ nepokretnostima mogu se oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu, ako je takva mogućnost predviđena zakonom kojim se uređuje eksproprijacija, na nediskriminatoran način, po postupku propisanim tim zakonom, uz isplaćivanje odgovarajuće naknade bez odlaganja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana odgovarajuća naknada ulagaču obuhvata naknadu za eksproprisanu nepokretnost i naknadu za umanjenje vrednosti poslovanja koje je takvim oduzimanjem prouzrokovano, u skladu sa zakonom. Pri određivanju vrednosti naknade​​ u obzir će se uzeti vrednost eksproprisane imovine pre nego što je objavljena namera o eksproprijaciji.

Naknade iz stava 3. ovog člana isplaćuju se ulagaču bez odlaganja i uključuju zakonsku zateznu kamatu za slučaj docnje, obračunatu od dana kada je oduzimanje izvršeno do dana isplate u skladu s ovim zakonom.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, ulagač ima pravo na pravni lek, na hitno rešavanje postupka oduzimanja i na procenu vrednosti predmeta oduzimanja od strane sudskog ili drugog nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Nacionalni tretman stranih ulaganja

Član 7.​​ ​​ 

Ulagači koji su strana pravna ili fizička lica, u pogledu svog ulaganja u svemu uživaju jednak položaj i imaju ista prava i obaveze kao i domaći ulagači, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije uređeno.

Ulagač koji je strano pravno ili fizičko lice može steći pravo svojine i druga stvarna prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Sloboda plaćanja prema inostranstvu

Član 8.

Ulagač, radi plaćanja prema inostranstvu koja su dozvoljena zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, može kupiti devize na deviznom tržištu u Republici Srbiji.

Pravo na transfer dobiti i imovine ulagača koji je strano pravno ili fizičko lice​​ ​​ 

Član 9.​​ ​​ 

Ulagač koji je strano pravno ili fizičko lice ima pravo da, u skladu sa zakonom, nakon plaćanja svih poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda, slobodno transferiše finansijska i druga sredstva u vezi sa ulaganjem, kao što su:

1) prihodi (dividende, naknade za korišćenje prava intelektualne svojine i drugih srodnih prava, kamate i dr.);

2) imovina koja mu pripadne posle gašenja privrednog društva, odnosno na osnovu prestanka ugovora o ulaganju;

3) iznosi dobijeni od prodaje udela ili akcija u kapitalu privrednog društva;

4) iznosi dobijeni po osnovu smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva;

5) iznosi dobijeni od dopunskih uplata;

6) naknade od eksproprijacije, odnosno od druge mere sa sličnim dejstvom.

Novčana sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se prenositi u inostranstvo u valuti u kojoj se može trgovati na domaćem deviznom tržištu, u skladu sa propisom kojim se uređuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu.

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 10.​​ ​​ 

- brisan -

III. ULAGANjA OD POSEBNOG ZNAČAJA I OBLICI DRŽAVNE POMOĆI​​ ​​ 

Pojam ulaganja od posebnog značaja​​ ​​ 

Član 11.​​ ​​ 

Ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: ulaganje od posebnog značaja) jeste ulaganje čijim​​ bi se sprovođenjem bitno uticalo na unapređenje konkurentnosti privredne grane ili sektora u Republici Srbiji ili njen ravnomeran regionalni razvoj ili kojim se u osnovna sredstva korisnika sredstava ulaže najmanje pet miliona evra ili otvara više od 500 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u prvu ili drugu grupu prema stepenu razvijenosti, ili kojim se u osnovna sredstva korisnika ulaže više od dva miliona evra ili se otvara više od 100 novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, ako se ulaganje realizuje u jedinici lokalne samouprave koja se razvrstava u treću ili četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti, odnosno u devastirano područje.

Ulaganje od posebnog značaja je i ulaganje koje se realizuje na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave i podstiče realizaciju zajedničkih razvojnih prioriteta jedne ili više jedinica lokalne samouprave u funkciji povećanja nivoa njihove konkurentnosti, kao i ulaganje na osnovu usvojenih bilateralnih sporazuma.

Vlada, nadležni organ autonomne pokrajine ili lokalne samouprave donose različite šeme državne pomoći prema kojima se bliže određuju kriterijumi za dodelu podsticaja.

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 12.​​ ​​ 

- brisan -

Oblici državne pomoći​​ ​​ 

Član 13.​​ ​​ 

Ulagači mogu ostvariti pravo na sledeće oblike državne pomoći za ulaganja, u skladu sa propisima kojima se uređuju:

1) dodela podsticaja;

2) poreski podsticaji i olakšice i oslobođenja od plaćanja taksi;

3)​​ carinske povlastice;

4) sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

5) davanje u zakup i otuđenje nepokretnosti i zemljišta u javnoj svojini;

6) drugi oblici državne pomoći, u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

Prilikom dodele državne pomoći posebno će se voditi računa o pravilu kumulacije državne pomoći u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

O direktnim ulaganjima u Republiku Srbiju i dodeljenoj državnoj pomoći povezanoj sa tim ulaganjima vodi se javni registar.

Javni registar iz stava 3. ovog člana uređuje se posebnim zakonom.

Carinsko oslobođenje predmeta uloga

Član 14.​​ ​​ 

Uvoz opreme koji predstavlja ulog ulagača koji je strano ili domaće pravno ili fizičko lice, u smislu ovog zakona, je slobodan i oslobođen od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i​​ zaštita životne sredine.

Vlada bliže uređuje postupak, visinu i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača iz stava 1. ovog člana, kao i ograničenja u pogledu prava raspolaganja i zabranu korišćenja u druge svrhe tako uvezene opreme.

 

IV. SUBJEKTI PODRŠKE ULAGANjIMA

Određenje subjekata podrške ulaganjima

Član 15.​​ ​​ 

Subjekti podrške ulaganjima jesu:

1) Savet za ekonomski razvoj;

2) Ministarstvo nadležno za poslove privrede;

3) Razvojna agencija Srbije;

4) organ autonomne pokrajine ili organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja na nivou autonomne pokrajine, za ulaganja o kojima u skladu sa članom 11. stav 2. ovog zakona odlučuje nadležni organ autonomne pokrajine;

5) jedinica lokalne samouprave preko jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima (u daljem tekstu: jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima), u skladu sa članom 20. ovog zakona.

Dužnost organa vlasti i hitnost u postupanju

Član 16.

Organi vlasti dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, omogućavaju nesmetano ulaganje, kao i da prate i kontrolišu ostvarivanje prava ulagača i izvršavanje obaveza ulagača, kao i preuzetih obaveza Republike Srbije u vezi sa ulaganjem.

Organi vlasti, osim Komisije za zaštitu konkurencije, postupaju u vezi sa ostvarenjem i održanjem ulaganja i ostvarenjem prava i obaveza ulagača, po hitnom postupku.

Organ vlasti, osim Komisije za zaštitu konkurencije, u upravnim stvarima, u vezi sa ostvarenjem i održanjem ulaganja i ostvarenjem prava i obaveza ulagača dužan je da zahteve ulagača rešava sa pravom prvenstva i ulagaču izda javnu ispravu, u najkraćem mogućem roku, ako mu je ulagač blagovremeno podneo urednu i potpunu dokumentaciju.

Mere za podsticanje konkurentnosti lokalne samouprave

Član 17.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave instrumentima lokalne razvojne politike podstiče privlačenje ulaganja, brine o postojećim ulaganjima i njihovom proširenju, broju i ukupnoj vrednosti ulaganja i kvalitetu ulagača, primenjuje standarde povoljnog poslovnog okruženja i donosi odluke o merama za podsticanje konkurentnosti lokalne samouprave u privlačenju ulaganja.

Mere za podsticanje konkurentnosti iz stava 1. ovog člana sadrže naročito sledeće elemente:

1) opredeljivanje organa, kao jedinice za podršku ulaganjima iz člana 15. ovog zakona;

2) jačanje analitičke osnove za preciznije i na podacima zasnovano kreiranje razvojnih politika, instrumenata i mera u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja;

3) uspostavljanje transparentnih mehanizama stalne komunikacije i saradnje sa privredom;

4) pojednostavljivanje lokalnih procedura za realizaciju ulaganja;

5) uravnotežavanje lokalnog tržišta rada;

6) razvoj komunalne i lokalne ekonomske infrastrukture;

7)​​ korišćenje informacione i komunikacione tehnologije u cilju ostvarivanja efikasnije komunikacije;

8) propisivanje lokalnih olakšica i podsticaja na osnovu lokalnih strateških dokumenata.

Standarde povoljnog poslovnog okruženja, određuje ministar nadležan​​ za poslove privrede (u daljem tekstu: ministar).

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 18.​​ ​​ 

- brisan -

Postupanje jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima

Član 19.

Jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima pruža stručnu pomoć i podršku ulagaču u realizaciji ulaganja, ako to zatraži ulagač u skladu sa članom 16. ovog zakona.

Ugovore o dodeli podsticajnih sredstava obezbeđenih iz budžeta autonomne pokrajine sa ulagačem zaključuje organ autonomne pokrajine.

Član 20.

Poslove jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima obavlja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, ili organ uprave, ili nosilac javnih ovlašćenja, ili pravno lice osnovano od jedinice lokalne samouprave, ili fizičko lice iz redova zaposlenih ili imenovanih lica, ili komora, asocijacija ili udruženje, koje znanjem i iskustvom može da pruži stručnu pomoć ulagaču, a koje je aktom jedinice lokalne samouprave određeno da te poslove obavlja.

Dve i više jedinica lokalne samouprave, mogu zajednički odrediti telo u skladu sa stavom 1. ovog člana radi obavljanja poslova jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima za teritoriju tih jedinica lokalne samouprave.

Ulagač može u skladu sa članom 16. ovog zakona, zahteve podnositi i isprave preuzimati preko jedinice​​ za lokalni ekonomski razvoj.

Komunikacija između ulagača i jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima poverljiva je, osim ako je davanje informacija obavezno u skladu sa zakonom.

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 21.​​ ​​ 

- brisan -

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 22.​​ ​​ 

- brisan -

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 23.​​ ​​ 

- brisan -

Informacije od javnog značaja

Član 24.

Pristup informacijama od javnog značaja u oblasti ulaganja ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje​​ slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

V. SAVET ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Član 25.​​ ​​ 

Obrazuje se Savet za ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Savet).

Predsednika i članove Saveta, imenuje Vlada, u skladu sa ovim zakonom.

Savet čine ministar, ministar​​ nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove rada i zapošljavanja, predstavnik Privredne komore Srbije i direktor Razvojne agencije Srbije.

Predsednik Saveta je ministar.

Savet može, na predlog predsednika Saveta, na svoje sednice pozvati i​​ druge ministre, ako se po proceni Saveta, za tim ukaže potreba vezano za konkretno pitanje i u zavisnosti od oblasti koja je predmet razmatranja Saveta, s tim da ti ministri nemaju pravo glasa u Savetu.

Administrativne i stručno-tehničke poslove Saveta obavlja Razvojna agencija Srbije.

Nadležnosti Saveta

Član 26.

Savet ima sledeće nadležnosti:

1) prati stanje u oblasti ulaganja i privrednog razvoja, javno promoviše ciljeve privrednog razvoja Republike Srbije i podstiče njihovu realizaciju;

2) donosi odluku​​ o dodeli podsticaja za ulaganja, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći;

3) donosi Poslovnik o svom radu;

4) podnosi Vladi jednom godišnje izveštaj o svom radu, koji se objavljuje na internet stranici Vlade;

5) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Odlučivanje Saveta

Član 26a

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) dostavlja Savetu prijavu za dodelu podsticaja, obaveštenje o mogućem nivou podsticaja, zajedno sa stručnom analizom investicionog projekta, predlogom visine podsticaja i nacrtom ugovora o dodeli podsticaja, a u slučaju ulaganja od posebnog značaja iz člana 11. stav 2. ovog zakona, Agencija dostavlja i odluku skupštine, odnosno veća jedinice lokalne samouprave.

Savet odlučuje o​​ dodeli podsticaja na osnovu dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Odluka Saveta kojom se dodeljuju podsticaji sadrži podatke o investicionom projektu i njegovim bitnim elementima, o ulagaču i korisniku sredstava i o visini dodeljenih podsticaja.

Odluku Saveta kojom se dodeljuju podsticaji, Agencija dostavlja Ministarstvu, zajedno sa nacrtom ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Ministarstvo dostavlja odluku Saveta i tekst nacrta ugovora o dodeli podsticaja Vladi radi davanja prethodne saglasnosti.

Ugovore​​ o dodeli podsticaja obezbeđenih iz budžeta Republike Srbije sa ulagačem zaključuje Ministarstvo uz prethodnu saglasnost Vlade.

Savet odlučuje i o predlozima mera kojima se na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, a koje zahtevaju izmenu načina realizacije investicionog projekta po zaključenim ugovorima o dodeli podsticaja, izmenu rokova, smanjenje iznosa dodeljenih sredstava srazmerno priznavanju delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, a po obrazloženom predlogu korisnika sredstava, uključujući i predloge koji se odnose na izmenu, dopunu ili raskid ugovora o dodeli podsticaja.

Predlog mera iz stava 7. ovog člana priprema Ministarstvo i preko Agencije dostavlja Savetu.

Ministarstvo, po odluci Saveta iz stava 7. ovog člana,​​ priprema tekst aneksa ugovora o dodeli podsticaja ili raskid ugovora.

Tokom perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti, odnosno po isteku tog perioda, ako je korisnik sredstava ispunio veći deo obaveza iz ugovora o dodeli podsticaja i ako je to u interesu Republike Srbije, a postižu se ciljevi ulaganja i privrednog razvoja, Savet može, po obrazloženom predlogu Ministarstva da odluči da se sa korisnikom sredstava zaključi ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno poravnanje.

Anekse ugovora o​​ dodeli sredstava podsticaja, sporazumne raskide ugovora i ugovore o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno poravnanja iz st. 9. i 10. ovog člana, zaključuje Ministarstvo uz prethodnu saglasnost Vlade.

VI. RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Osnivanje Razvojne agencije Srbije

Član 27.​​ ​​ 

Za obavljanje razvojnih, stručnih i operativnih poslova podsticanja i realizacije direktnih ulaganja, promocije i povećanja izvoza, razvoja i unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata, ugleda i razvoja Republike Srbije​​ u oblasti privrede i regionalnog razvoja, osniva se Razvojna agencija Srbije.

Nadzor nad radom Agencije vrši ministarstvo.

Status Agencije

Član 28.

Agencija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i statutom.

Agencija posluje u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Agencija ima račun.

Sedište Agencije

Član 29.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija može imati organizacione jedinice i van svog sedišta.

Organizacione jedinice Agencije nemaju svojstvo pravnog lica.

Statut Agencije

Član 30.

Statutom Agencije, bliže se uređuju:

1) organizacija i način obavljanja poslova Agencije;

2) delokrug organa Agencije;

3) zastupanje i predstavljanje Agencije;

4) podaci i isprave koji se određuju kao tajni i način postupanja s tim podacima i ispravama;

5) druga pitanja značajna za rad Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Organi Agencije

Član 31.

Organi Agencije jesu upravni odbor i direktor.

Upravni odbor ima pet članova.

Članove upravnog odbora, na predlog ministra imenuje i razrešava Vlada, od kojih tri člana iz reda državnih službenika ili iz reda državnih službenika na položaju u ministarstvu, a dva člana iz reda poslovne zajednice.

Upravni odbor

Član 32.

Upravni odbor:

1) usvaja statut Agencije;

2) usvaja godišnji program rada, finansijski plan, finansijski izveštaj i izveštaj o radu Agencije;

3) donosi opšte akte Agencije osim pravilnika kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Agenciji;

4) usmerava rad direktora Agencije i izdaje mu uputstva za rad;

5) nadzire poslovanje Agencije;

6) na predlog direktora Agencije, odlučuje o zahtevima koji su, u skladu sa propisima, Agenciji podneti radi davanja saglasnosti;

7) donosi poslovnik o radu Agencije;

8) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Na godišnji program rada, finansijski plan, finansijski izveštaj i izveštaj o radu Agencije iz stava 1. tačka 2) ovog člana, saglasnost daje Vlada.

Direktor Agencije

Član​​ 33.

Agencija ima direktora (u daljem tekstu: Direktor) koji zastupa i predstavlja Agenciju i rukovodi njenim radom.

Direktora bira Vlada, na predlog ministra, posle sprovedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Javni konkurs sprovodi ministarstvo.

Ministar može odrediti kriterijume i merila u pogledu stručne osposobljenosti i radnog iskustva koje moraju ispunjavati kandidati za direktora Agencije.

Direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.

Nadležnosti direktora

Član 34.

Direktor Agencije:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Agencije;

3) odgovara za zakonitost rada, kao i za stručni rad i korišćenje sredstava Agencije;

4) zaključuje ugovore iz delokruga rada Agencije;

5) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

6) odgovoran je za obavljanje administrativnih i stručno-tehničkih poslova za potrebe Saveta;

7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;

8) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Prava i obaveze direktora i zaposlenih

Član 35.

Na prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u Agenciji i Direktora primenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim zakonom​​ nije drugačije određeno.

Poslovi Agencije

Član 36.​​ ​​ 

Agencija:

1) sarađuje sa državnim organima i organizacijama i nosiocima javnih ovlašćenja, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, radi obezbeđivanja uslova za primenu ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za unapređenje privrednog razvoja i ulaganja;

2) prati primenu ovog zakona i predlaže odgovarajuće mere;

3) učestvuje u pripremi programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja;

4) vrši analize i obezbeđuje podatke i informacije za potrebe unapređenja politike privrednog i regionalnog razvoja;

5) vrši akreditaciju i koordinaciju regionalnih razvojnih agencija;

6) obavlja stručne i administrativno-operativne poslove u vezi sa projektima privlačenja direktnih investicija i ulaganja i prati njihovu realizaciju u skladu sa zakonom i propisima;

7) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja izvoznih aktivnosti privrednih subjekata;

8) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja položaja, aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih privrednih subjekata i preduzetnika;

9) predlaže, koordinira i sprovodi aktivnosti strateškog marketinga privrednih potencijala i ugleda Republike Srbije;

10) pruža stručnu i savetodavnu podršku privrednim društvima i preduzetnicima;

11) izvršava i koordinira sprovođenje programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja za podsticanje direktnih investicija;

12) obezbeđuje uslove za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći;

13) prati i analizira uslove ulaganja i privredne uslove na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima i daje predloge za njihovo unapređenje;

14) ostvaruje saradnju u oblasti ulaganja i prikuplja informacije o stanju ulaganja u drugim državama;

15) predlaže dodelu podsticaja;

16) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Poslove iz tačke 5) Agencija obavlja kao poverene poslove.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

Član 37.

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

2) budžeta Republike Srbije;

3) drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Sukob interesa i zabrana konkurencije

Član 38.

Direktor Agencije ima status funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Direktor Agencije i zaposleni u Agenciji ne mogu da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja delatnosti u vezi sa funkcijom koju je direktor, odnosno zaposleni vršio u Agenciji, u roku od dve godine po prestanku radnog odnosa Direktora i zaposlenih u​​ Agenciji, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije za zaposlene, odnosno saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije za Direktora.

Zabrana zloupotrebe informacija

Član 39.

Lica u Agenciji koja raspolažu informacijama koje predstavljaju poslovnu tajnu u smislu propisa o čuvanju poslovne tajne ili poverljive informacije u smislu propisa o tržištu kapitala, ne smeju iste da upotrebe radi sticanja imovinske koristi ili drugih pogodnosti za sebe i treća lica, ili da na takav način nanesu štetu institucijama ili​​ privrednim društvima na koje se odnose i imaju obavezu njihovog čuvanja.

Licima iz stava 1. ovog člana smatraju se lica koja su u obavljanju svojih radnih dužnosti ili funkcija saznala za informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu.

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 40.​​ ​​ 

- brisan -

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 41.​​ ​​ 

- brisan -

VII. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 42.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo.

Izvršenje obaveza Republike Srbije za kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza i isplatu sredstava po ugovorima kojima su dodeljena podsticajna sredstva za ili u vezi sa direktnim ulaganjem vrši ministarstvo u skladu sa propisima.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 43.

Novčanom kaznom od 50.000 do​​ 150.000 dinara, kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu vlasti, ako:

1) u upravnim stvarima ne rešava zahteve ulagača u skladu sa pravom prvenstva (član 16. stav 3);

2) ne izda javnu ispravu u zakonom predviđenom roku, ako je ulagač blagovremeno podneo urednu i potpunu dokumentaciju (član 16. stav 3).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena zakona

Član 44.

Investicioni projekti kod kojih su, u skladu sa međunarodnim ugovorima i propisima kojima se uređuje državna pomoć i privlačenje direktnih investicija, dodeljena podsticajna sredstva za direktna ulaganja koji su u toku, nastavljaju da se realizuju u skladu sa propisima po kojima su dodeljena.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 45.

Podzakonski akti na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja postojećih propisa

Član 46.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o stranim ulaganjima ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Službeni glasnik RS",​​ broj 107/14).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi glava VIII "Promocija izvoza i stranih ulaganja" u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon i 88/11).

Danom stupanja na snagu ovog zakona​​ prestaje da važi glava V, odeljak 6, čl. 27. do 30. Zakona o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 51/09 i 30/10).

Prestanak rada javnih agencija

Član 47.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza osnovana u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon i 88/11) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj osnovana u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 51/09 i 30/10), prestaju sa radom, najkasnije u roku od​​ 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno na dan početka rada Razvojne agencije Srbije.

Razvojna agencija Srbije preuzima pravne poslove, osim ugovora o radu, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu i registratorski materijal Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj, najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sredstva koja su u 2015. godini obezbeđena na razdelu ministarstva za finansiranje rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj preusmeravaju se za finansiranje rada Razvojne agencije Srbije.

Danom prestanka sa radom Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj​​ prestaje i radni odnos zaposlenih u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj i počinje sa radom Razvojna agencija Srbije.

Stupanje na snagu

Član 48.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".