Закон о финансирању политичких активности

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.​​ 43/2011,​​ 123/2014​​ и​​ 88/2019.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређују се извори и начин финансирања, евиденција и контрола финансирања политичких активности политичких странака, коалиција и група грађана (у даљем тексту: политички субјекти).

Значење појмова

Члан 2. ​​ 

Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следеће значење:

- "политичкa активност" је редован рад и изборна кампања политичког субјекта као подносиоца проглашене изборне листе и предлагача кандидата за председника Републике, народне посланике, посланике и одборнике;

- "политичка странка" је организација грађана уписана у Регистар политичких странака код надлежног органа у складу са законом;

- "коалиција" је облик удруживања политичких субјеката ради заједничког учешћа на изборима, који своје међусобне односе уређују уговором, овереним у складу са законом којим се уређује оверавање потписа;

- "група грађана" је облик удруживања бирача ради заједничког учешћа на изборима, који своје међусобне односе уређују уговором, овереним у складу са законом којим​​ се уређује оверавање потписа;

-​​ „изборна кампања” представља скуп активности политичких субјеката које почињу од дана расписивања избора и окончавају се даном проглашења коначних изборних резултата, у сврху јавног представљања учесника у изборима и њихових изборних програма и позивања бирача да за њих гласају, oдносно да не гласају за друге учеснике на изборима и које обухватају: рад са бирачима и чланством; организовање и одржавање скупова; промоцију, израду и поделу рекламног материјала, брошура, лифлета​​ и публикација; политичко оглашавање; истраживањe јавног мњења, медијске, маркетиншке, ПР и консултантске услуге; спровођење обука за страначке активности, као и друге сличне активности; остале активности чији су трошкови недвосмислено повезани са изборном​​ кампањом;

- "редован рад" је политичка активност политичког субјекта који се не односи на изборну кампању;

- "изборно јемство" је гаранција политичког субјекта који учествује на изборима да ће вратити износ средстава добијених из јавних извора за финансирање изборне кампање уколико не освоји 1% важећих гласова, односно у случају политичког субјекта који представља и заступа интересе националних мањина уколико не освоји 0,2 % важећих гласова;

- "вредност давања" је укупна вредност свих давања (чланарина, прилог) која једно физичко или правно лице даје политичком субјекту на годишњем нивоу;

- "просечна месечна зарада" је просечна месечна зарада у Републици Србији, без пореза и доприноса, према подацима органа надлежног за послове статистике за претходну годину.

 

II. ИЗВОРИ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Извори финансирања политичких субјеката

Члан 3.

Политички субјекти финансирају се из јавних и приватних извора.

Средства из извора из става 1. овог члана политички субјекти користе за​​ финансирање трошкова редовног рада и трошковe изборне кампање.

Политички субјекти се могу задуживати код банака и других финансијских организација у Републици Србији, у складу са законом.

Јавни извори

Члан 4.

Јавне изворе​​ финансирања политичке активности чине новчана средства и услуге и добра које дају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.

Новчана средства из јавних извора

Члан 5.

Новчана средства из јавних извора су средства буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, намењена за финансирање политичке активности.

Услуге и добра из јавних извора

Члан 6.

Услуге и добра из јавних извора су услуге и добра одређене посебним прописима, које политичким субјектима дају органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и друге организације​​ чији су они оснивачи.

Услуге и добра из става 1. овог члана обавезно се дају под једнаким условима свим политичким субјектима.

Органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и друге организације чији су они оснивачи ближе уређују давање услуга и добара из става 1. овог члана.

Приватни извори

Члан 7.

Приватне изворе финансирања политичке активности чине чланарина, прилог, наследство, легат, приход од имовине и задуживање код банака и других​​ финансијских организација у Републици Србији.

Чланарина

Члан 8.

Чланарина је новчани износ који члан политичке странке редовно плаћа на начин и под условима утврђеним статутом или другим општим актом политичке странке.

Члан политичке странке дужан је да уплату чланарине врши искључиво са свог текућег рачуна.

Изузетно од става 2. овог члана, чланарина чији износ не прелази 1.000 динара на годишњем нивоу може се платити у готовини или путем уплатнице. Ако се чланарина плаћа у готовини, овлашћено лице политичке странке дужно је да изда признаницу о примљеној чланарини. Признаницу потписује члан политичке странке који је чланарину уплатио и овлашћено лице политичке странке.

Овлашћено лице политичке странке је дужно да износ чланарине који је плаћен у готовини уплати на текући рачун политичке странке у року од седам дана од дана издавања признанице.

Прилог

Члан 9.

Прилог је новчани износ, осим чланарине, који физичко или правно лице добровољно даје политичком субјекту, поклон, као и услуге пружене без накнаде или​​ под условима који одступају од тржишних.

Прилог су и кредити, зајмови и друге услуге банака и других финансијских организација у Републици Србији дати под условима који одступају од тржишних, као и отпис дугова.

Давалац прилога, који обавља привредну делатност, дужан је да приликом давања прилога, а најкасније наредног дана од дана давања прилога, достави политичком субјекту своју изјаву или потврду надлежног органа да је измирио све обавезе по основу јавних прихода, као и изјаву да не врши нити да је у последње две године вршио делатност од општег интереса по основу уговора. Правно лице - давалац прилога дужно је да достави и податке о својој власничкој структури. Давалац прилога дужан је да, најкасније у року од три дана од дана давања прилога, достави политичком субјекту своју изјаву да није прекорачио максималну вредност давања из члана 10. ст. 1. и 2. овог закона.

Политички субјекат је дужан да прими уплату новчаног износа из става 1. овог члана искључиво са текућег рачуна даваоца.

Политички субјекат је​​ дужан да евидентира прилог из става 1. овог члана.

Забрањено је вршење било каквог притиска, претње, дискриминације или било који други облик непосредног или посредног стављања у неповољнији положај физичког или правног лица које даје прилог политичком субјекту.

Државни органи дужни су да спрече и казне свако насиље, кршење права или претњу физичком или правном лицу због чињенице да је дало прилог политичком субјекту.

Максимална вредност давања

Члан 10.

Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно физичко лице може дати политичким субјектима за редован рад, износи највише 20 просечних месечних зарада.

Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно правно лице може дати политичким субјектима за редован рад, износи највише 200 просечних месечних зарада.

Давање чија је вредност на годишњем нивоу већа од једне просечне месечне зараде јавно се објављује.

Политички субјекат је дужан да давање из става 3. овог члана објави на свом веб-сајту у року од осам дана од дана када је вредност давања премашила износ једне просечне месечне зараде.

Стицање и приход од имовине политичкe странке

Члан 11. ​​ 

Имовину политичке странке чине непокретности и покретне ствари.

Имовина из става 1. овог члана служи само за политичку активност и друге дозвољене активности политичке странке, у складу са законом.

Политичка странка стиче имовину купопродајом, наслеђивањем и легатом.

Политичка странка, која стекне непокретну имовину средствима из јавних извора, ту имовину може користити искључиво за спровођење својих политичких активности.

Приход од имовине чине приходи које политичка странка остварује од продаје покретне и непокретне имовине, давања у закуп непокретне имовине у власништву политичке странке и камате на улоге датих код банака и других финансијских организација у Републици Србији.

Забрана финансирања

Члан 12.

Забрањено је финансирање политичког субјекта од: страних​​ држава; страних физичких и правних лица, осим међународних политичких удружења; анонимних дародаваца; јавних установа, јавних предузећа, привредних друштава и предузетника који обављају услуге од општег интереса; установа и предузећа са учешћем државног капитала; других организација које врше јавна овлашћења; синдиката; удружења и других недобитних организација; цркава и верских заједница; приређивача игара на срећу; увозника, извозника и произвођача акцизних производа; правних лица и предузетника који имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода, осим уколико овим законом није другачије одређено.

Прилог који међународна политичка удружења дају политичком субјекту не може бити у новцу.

Забрањено је финансирање политичког субјекта од стране правног или физичког лица које врши делатности од општег интереса по основу уговора са органима Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и јавним службама чији су они оснивачи, за време док постоји такав уговорни однос и две​​ године након престанка уговорног односа.

Забрањено је да политичка странка стиче удео или акције у правном лицу.

Забрањено је финансирање политичког субјекта од стране задужбине или фондације.

Недозвољено прикупљање средстава

Члан 13.

Забрањено је вршење било ког облика притиска на правна и физичка лица приликом прикупљања средстава за политичког субјекта.

Забрањено је давање обећања или стављање у изглед било какве привилегије или личне користи даваоцу прилога политичком субјекту.

Забрањено је давање прилога политичком субјекту преко трећег лица.

Забрањено је прикривање идентитета даваоца прилога или износа прилога.

Забрана стицања прихода од комерцијалне делатности

Члан 14.

Политички субјекат не може стицати приход од промотивне, односно комерцијалне делатности.

Обавеза уплате незаконито стечених средстава

Члан 15.

Новчана средства стечена супротно члану 12. овог закона политички субјекат дужан је да врати субјекту од кога је примио, у року од 15 дана од дана пријема средстава. У случају да је уплатилац средстава престао да постоји, политички субјекат је дужан да уплаћени износ пренесе на рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема средстава.

Политичка странка је дужна да чланарину која је примљена супротно члану 8. став 3. овог закона уплати на рачун буџета Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема чланарине.

Прилог за који није достављена документација прописана чланом 9. став 3. овог закона, као и давања преко износа прописаног у члану 10. овог закона политички субјекат је дужан да врати даваоцу у року од 15 дана од дана пријема прилога.

Ако се средства из става 3. овог члана не могу уплатити на рачун даваоца прилога, средства се уплаћују на рачун буџета Републике Србије.

III. ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

Средства из јавних извора

Члан 16. ​​ 

Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике, посланике, односно одборнике одређује се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Републике Србије, пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе.

Расподела средстава из јавних извора

Члан 17.

Средства из члана 16. овог закона расподељују се политичким субјектима који су освојили мандате у представничким телима сразмерно броју гласова обрачунатих на начин прописан у ставу 2. овог члана.

Број гласова политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1.

Средства из члана 16. овог закона која добије политички субјекат који је на изборима наступао као коалиција деле се према коалиционом уговору.

Министарство надлежно за послове финансија, односно надлежни орган управе аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе, сразмерни део средстава из става 1. овог члана преноси политичким субјектима сваког месеца, до десетог дана у месецу за претходни месец.

Рачун за финансирање редовног рада

Члан 18.

Политичка странка може да има више рачуна искључиво са истим пореским идентификационим бројем, као и девизни рачун, преко којих врши сав промет средстава намењених за финансирање редовног рада.

Рачуни преко​​ којих коалиција, односно група грађана врши сав промет средстава намењених за финансирање редовног рада одређује се уговором о образовању тих политичких субјеката.

Коришћење средстава за финансирање редовног рада

Члан 19. ​​ 

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се за функционисање и пропагирање идеје политичког субјекта и подразумевају: рад са бирачима и чланством, трошкове превоза и одржавања скупова, трошкове промоције, рекламног материјала и публикација, трошкове истраживања​​ јавног мњења, обуке, међународну сарадњу, трошкове зарада и накнада запослених, комуналне трошкове, као и трошкове за друге сличне активности.

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се и за финансирање трошкова изборне кампање,​​ у складу са овим законом.

Средства добијена из јавних извора у износу од најмање 5% укупних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу, политички субјекат је дужан да користи за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.

 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

Средства из јавних извора

Члан 20. ​​ 

Средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање обезбеђују се у години у којој​​ се одржавају редовни избори, у износу од 0,07% пореских прихода буџета Републике Србије, расхода буџета аутономне покрајине, односно расхода буџета јединице локалне самоуправе, за годину за коју се буџет доноси.

У случају одржавања ванредних избора, надлежни органи су дужни да обезбеде средства предвиђена у ставу 1. овог члана.

Расподела средстава из јавних извора

Члан 21.

Средства из члана 20. овог закона у висини од 20% распоређују се у једнаким износима подносиоцима проглашених изборних листа који су приликом подношења изборне листе дали изјаву да ће користити средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање. Ова средства уплаћују се у року од пет дана од дана проглашења свих изборних листа.

Преостали део средстава из члана 20. овог закона (80%) додељује се подносиоцима изборних листа које су освојиле мандате, сразмерно броју освојених мандата, у року од пет​​ дана од дана проглашења изборних резултата, без обзира да ли су користили средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

У случају одржавања избора по већинском изборном систему, средства из члана 20. овог закона у висини од 50% распоређују​​ се у једнаким износима предлагачима кандидата који су приликом подношења кандидатуре дали изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање. Ова средства уплаћују се предлагачима кандидата у року од пет дана од дана утврђивања коначне листе кандидата.

У случају одржавања избора из става 3. овог члана преостали део средстава из члана 20. овог закона (50%) додељује се предлагачу кандидата који је освојио мандат, у року од пет дана од дана проглашења изборних резултата, без​​ обзира да ли је користио средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

Ако се избори из става 3. овог члана одржавају у два изборна круга, преостали део средстава из члана 20. овог закона (50%) распоређује се у једнаким износима предлагачима кандидата који учествују у другом изборном кругу, у року од пет дана од дана проглашења изборних резултата првог изборног круга, без обзира да ли су користили средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

Ако подносиоци изборних листа,​​ односно предлагачи кандидата који су дали изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање не положе изборно јемство у року прописаном чланом 25. став 3. овог закона, део средстава распоређен тим подносиоцима изборних листа, односно предлагачима кандидата преноси се у преостали део средстава из ст. 2, 4. и 5. овог члана.

Средства за изборну кампању из јавних извора расподељује министарство надлежно за послове финансија, односно надлежни орган аутономне покрајине​​ или јединице локалне самоуправе.

Финансирање изборне кампање из приватних извора

Члан 22.

За финансирање трошкова изборне кампање политички субјекат може прикупљати средства из приватних извора.

Физичка и правна лица, у једној календарској години у којој се одржавају избори могу, поред давања за редован рад, дати и средства за трошкове изборне кампање до максимално прописаног износа на годишњем нивоу из члана 10. ст. 1. и 2. овог закона, без обзира на број изборних кампања у календарској години.

Трошкови изборне кампање

Члан 23. ​​ 

Трошкови изборне кампање су трошкови свих активности које се сматрају изборном кампањом у смислу члана 2. алинеја пета овог закона.

За спровођење активности у оквиру​​ изборне кампање, политичким субјектима је забрањено да користе средства буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, којима кандидати на изборима и изборним листама, као јавни функционери, државни службеници, службеници у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе или непосредно изабрана лица, располажу за потребе обављања својих службених дужности.

Политичким субјектима је забрањено да у току изборне кампање, изузев јавних услуга и добара додељених у складу са чланом 6. став 2. овог закона, користе друге јавне ресурсе, укључујући службене просторије, возила, вебсајтове и инвентар државних, покрајинских и локалних органа, јавних установа и јавних предузећа, осим оним јавним функционерима који користе јавне​​ ресурсе ради заштите личне безбедности, уколико је таква употреба јавних ресурса уређена прописима из те области или одлуком служби које се старају о безбедности функционера.

Политички субјект може да користи за изборну кампању просторије и услуге органа​​ и организација из члана 6. став 1. овог закона уколико су те просторије и услуге доступне под једнаким условима свим политичким субјектима, на основу јавно доступне одлуке тих органа и организација и под условом да они могу да обезбеде коришћење просторија​​ и услуга током изборне кампање сваком политичком субјекту који је за то правовремено исказао интересовање.

Средства прикупљена из јавних и приватних извора за финансирање трошкова изборне кампање могу се користити само за активности из става 1. овог члана.

На свако изнајмљивање термина у медијима примењују се прописи и правила којима се уређује поступање медија у изборној кампањи.

Посебан рачун за финансирање изборне кампање

Члан 24. ​​ 

У сврху прикупљања средстава за​​ финансирање изборне кампање, политички субјекат отвара посебан рачун, који се не може користити у друге сврхе.

Политички субјекат, који не поседује рачун из става 1. овог члана, дужан је да га отвори након расписивања избора, а пре проглашења изборне листе.

Сва средства намењена за финансирање изборне кампање уплаћују се на рачун из става 1. овог члана и сва плаћања трошкова изборне кампање врше се са тог рачуна.

Средства прикупљена за редован рад, политички субјекат може користити за трошкове изборне кампање, под условом да их уплати на рачун из става 1. овог члана.

Отварање рачуна из ст. 1. и 2. овог члана за коалицију, односно групу грађана уређује се уговором о образовању тих политичких субјеката.

Изборно јемство

Члан 25.

Политички субјекат који је дао изјаву да намерава да користи средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање дужан је да положи изборно јемство у висини средстава из члана 21.​​ 
ст. 1. и 3. овог закона, распоређених том политичком субјекту.

Изборно јемство из става 1. овог члана састоји се у полагању готовог новца, банкарске гаранције, државних хартија од вредности или у стављању хипотеке за износ јемства на непокретној имовини лица које даје јемство.

Средства изборног јемства из става 2. овог​​ члана достављају се или полажу код министарства надлежног за послове финансија, односно надлежног органа управе аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана проглашења свих изборних листа, односно утврђивања коначне листе​​ кандидата.

Повраћај средстава

Члан 26.

Изборно јемство се враћа политичком субјекту уколико на изборима освоји најмање 1% важећих гласова, односно најмање 0,2% важећих гласова ако политички субјекат представља и заступа интересе националне мањине, у року​​ од 30 дана од дана проглашења коначних изборних резултата.

Политички субјекат који не освоји број гласова из става 1. овог члана, дужан је да врати добијена средства за која је положио изборно јемство, у року од 30 дана од дана проглашења коначних изборних​​ резултата.

Ако политички субјекат не врати добијена средстава за која је положио изборно јемство у року из става 2. овог члана, Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извршиће повраћај ових средстава из средстава изборног јемства.

V. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Обавеза вођења књиговодства и евиденција

Члан 27.

Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке, дужни су да воде књиговодство о свим приходима и расходима.

Књиговодство се води по пореклу, висини и структури прихода и расхода, у складу са прописима који уређују рачуноводство и ревизију.

Надлежни органи сваке године контролишу књиговодствене евиденције прихода и расхода политичких субјеката из става 1. овог члана.

Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке дужни су да воде посебну евиденцију о прилозима, поклонима и пруженим услугама без накнаде, односно под условима који​​ одступају од тржишних, као и eвиденцију о имовини.

Садржину и начин вођења евиденција из става 4. овог члана ближе уређује директор Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција).

Годишњи финансијски извештај

Члан 28. ​​ 

Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке, дужни су да подносе Агенцији годишњи финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног​​ ревизора лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији, до 15. априла текуће године за претходну годину.

Политички субјекти из става 1. овог члана дужни су да у року од осам дана од дана достављања годишњег финансијског извештаја Агенцији,​​ објаве извештај на свом веб-сајту.

Годишњи финансијски извештај објављује се и на веб-сајту Агенције.

Садржину годишњег финансијског извештаја ближе уређује директор Агенције.

Извештај о трошковима изборне кампање

Члан 29. ​​ 

Политички субјекат који учествује у изборној кампањи дужан је да Агенцији поднесе извештај о трошковима изборне кампање, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Извештај о трошковима изборне кампање садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора.

Извештај о трошковима изборне кампање односи се на период​​ од дана расписивања избора до дана објављивања коначних резултата избора.

Извештај о трошковима изборне кампање објављује се на веб-сајту Агенције.

Садржину извештаја о трошковима изборне кампање ближе уређује директор Агенције.

Акт из става 5. овог члана​​ директор Агенције дужан је да донесе у року који обезбеђује да тај акт ступи на снагу најкасније пет дана од дана расписивања избора.

Измене и допуне акта из става 5. овог члана не могу се вршити током трајања изборне кампање.

Повраћај средстава из јавних​​ извора

Члан 30.

Сва средства из јавних извора која није потрошио у току изборне кампање, политички субјекат је дужан да уплати у буџет Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, до дана подношења извештаја.

Сва средства из приватних извора која није потрошио у току изборне кампање политички субјекат је дужан да пренесе на рачун који користи за редован рад, до дана подношења извештаја.

Овлашћено лице

Члан 31.

Статутом политичке странке, односно одговарајућом одлуком политичког субјекта, мора бити одређен начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања и право чланова, односно бирача који подржавају изборну листу, да се упознају са приходима и расходима политичког субјекта.

Статутом политичке странке, односно уговором о образовању политичког субјекта, мора бити предвиђено именовање лица одговорног за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом (у даљем тексту: овлашћено лице).

Политички субјекат обавештава Агенцију о именовању овлашћеног​​ лица из става 2. овог члана у року од три дана од дана његовог именовања.

Политички субјекат дужан је да у случају било какве промене овлашћеног лица, Агенцију обавести о насталој промени.

Овлашћено лице потписује све финансијске извештаје политичког субјекта и одговорно је за вођење евиденције у вези са финансирањем политичког субјекта.

На захтев Агенције овлашћено лице је дужно да достави књиговодствене податке из члана 27. овог закона на увид и у току финансијске године.

Политички субјекат чува извештаје​​ из чл. 28. и 29. овог закона најмање шест година од дана подношења Агенцији.

Овлашћење Агенције

Члан 32. ​​ 

У обављању послова прописаних овим законом, Агенција има право непосредног и неометаног приступа књиговодственој евиденцији и документацији и финансијским извештајима политичког субјекта, као и да ангажује одговарајуће стручњаке и институције. Агенција има и право на непосредан и неометан приступ књиговодственој евиденцији и документацији задужбине или фондације чији је оснивач политичка странка.

Политички субјекат је дужан да на захтев Агенције, у року који одреди Агенција, који не може бити дужи од 15 дана, достави сва документа и информације које су Агенцији потребне за обављање послова прописаних овим законом.

У току изборне кампање политички субјекат је дужан да на захтев и у року који одреди Агенција, који не може бити дужи од три дана, достави податке које су Агенцији потребне за обављање послова прописаних овим законом.

Органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,​​ банке, као и правна и физичка лица која финансирају политичке субјекте, односно која су у њихово име и за њихов рачун обавила одређену услугу, дужни су да, на захтев Агенције и у року који одреди Агенција, а који у току изборне кампање не​​ може бити дужи од три дана, доставе све податке који су Агенцији потребни за обављање послова прописаних овим законом.

У погледу обавезе доставе података утврђене у ставу 4. овог члана не примењују се забране и ограничења утврђене другим прописима.


Обезбеђивање средстава потребних за обављање послова контроле

Члан 33.

Средства за обављање послова контроле трошкова изборне​​ кампање за изборе за председника Републике, изборе за народне посланике, посланике и одборнике, обезбеђују се Агенцији у буџету Републике Србије.

За намену из става 1. овог члана, у буџету Републике Србије обезбеђују се средства у износу не мањем од 1% ако су у питању избори за председника Републике и народне посланике, 0,5% ако су у питању избори за посланике и одборнике у скупштини града, односно​​ 0,25% ако су у питању избори за одборнике у скупштинама општина, од укупног износа средстава који се из буџета Републике Србије издваја за изборну кампању за изборе за народне посланике.

Ако се у једној календарској години одржава више избора, проценат из​​ става 2. овог члана примењује се за сваке изборе.

Контрола од стране Државне ревизорске институције

Члан 34.

Агенција након обављене контроле финансијских извештаја политичког субјекта, може упутити Државној ревизорској институцији захтев за обављање ревизије тих извештаја, у складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције.

VI. ПОСТУПАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ ЗАКОНА

Поступак

Члан 35. ​​ 

Поступак у коме се одлучује да ли постоји повреда овог закона и изричу мере у складу​​ са овим законом, покреће и води Агенција по службеној дужности.

Поступак из става 1. овог члана може се покренути и на основу пријаве физичког или правног лица.

Поступак у коме се одлучује да ли постоји повреда овог закона у изборној кампањи може се покренути и на основу пријаве политичке странке, коалиције политичких странака или групе грађана која је подносилац проглашене изборне листе, односно предлагач кандидата на изборима.

О покретању поступка из става 1. овог члана Агенција обавештава политичког субјекта против којег је поступак покренут у року од 24 часа од пријема пријаве.

Агенција може да позове овлашћено лице, као и лице на основу чије пријаве је покренут поступак, ради прибављања информација, као и да тражи достављање потребних података у циљу одлучивања о постојању повреде овог закона.

Агенција је дужна да по пријави која се односи на повреду овог закона у изборној кампањи, у року од пет дана од дана пријема потврде да је политички субјект обавештен о пријави из става 3. овог члана и, ако су тражени, након истека рока за доставу података из члана 32. ст. 3. и 4. овог закона, донесе решење којим се утврђује да је или да није дошло до повреде овог закона у изборној кампањи.

Агенција је дужна да решење из става 6. овог члана објави на свом вебсајту​​ у року од 24 часа од доношења.

Сходна примена прописа

Члан 36.

У поступку из члана 35. овог закона, који није уређен овим законом, сходно се примењују одредбе закона који уређује општи управни поступак.

Мера

Члан 37.

Агенција изриче меру упозорења политичком субјекту уколико у поступку контроле утврди недостатке који се могу отклонити.

Уколико политички субјекат не поступи по мери упозорења, до истека рока који је у одлуци одређен, Агенција подноси захтев за покретање прекршајног поступка.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Кривично дело

Члан 38.

Ко даје, односно у име и за рачун политичког субјекта прибави средства за финансирање политичког субјекта противно одредбама овог закона у намери да прикрије извор финансирања или износ прикупљених средстава политичког субјекта, казниће се затвором од три месеца до три године.

Ако су извршењем дела из става 1. овог члана дата или примљена средства у износу који прелази милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Ко изврши насиље или прети насиљем, доводи у неравноправан положај или ускрати неко право или на закону засновани интерес физичком или правном лицу због чињенице да је дало прилог политичком субјекту, казниће се затвором од три месеца до три године.

Средства из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.

Прекршаји политичког субјекта

Члан 39. ​​ 

Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај политичка странка, ако:

1) прими средства супротно члану 8. став 3. овог закона;

2) не објави давање у складу са чланом 10. ст. 3. и 4. овог закона;

3) поступа супротно члану 11. овог закона;

4) поступа противно забрани из члана 12. став 3. овог закона;

5) поступа противно забрани из члана 13. овог закона;

6) стиче​​ приход супротно члану 14. овог закона;

7) не уплати средства у складу са чланом 15. овог закона;

8) отвори више рачуна супротно члану 18. овог закона;

9) користи средства супротно чл. 19. и 23. и члану 24. ст. 3. и 4. овог закона;

10) не отвори посебан рачун за финансирање изборних кампања у складу са чланом 24. овог закона;

11) не води евиденцију у складу са чланом 27. овог закона;

12) не достави годишњи финансијски извештај у складу са чланом 28. став 1. овог закона;

13) не објави финансијски извештај на​​ веб-сајту у року прописаном у члану 28. став 2. овог закона;

14) не достави извештај о трошковима изборне кампање у складу са чланом 29. овог закона;

15) поступи супротно члану 30. овог закона;

16) не именује овлашћено лице, не пријави промену овлашћеног лица или о томе не обавести Агенцију, у складу са чланом 31. ст. 3. и 4. овог закона;

17) не омогући Агенцији приступ у складу са чланом 32. став 1. овог закона;

18) не достави Агенцији документа, информације и податке у складу са чланом 32. ст. 2. и 3. овог закона;

19) не поступи по изреченој мери упозорења (члан 37. став 2).

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у политичкој странци или другом политичком субјекту новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Средства прибављена извршењем прекршаја из става 1. тач. 1), 3) до 7), 9) и 15) овог члана одузеће се.

Прекршаји давалаца финансијских средстава

Члан 40.

Новчаном казном од 200.000 до 2.000.000 динара казниће се правно лице ако:

1) да прилог политичком субјекту супротно чл. 9. и 10. и члану 22. став 2. овог закона;

2) не омогући Агенцији приступ у складу са чланом 32. став 1. овог закона;

3) не достави податке Агенцији у складу са чланом 32. став 4. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Средства прибављена извршењем прекршаја из става 1. тачка 1) овог члана одузеће се.

Застарелост покретања прекршајног поступка

Члан 41.

Прекршајни поступак за прекршаје из чл. 39. и 40. овог закона не може се покренути ако протекне пет година од дана када је прекршај учињен.

Губитак права на добијање средстава из јавних извора

Члан 42.

У случају осуде за кривично дело из члана 38. овог закона или ако политичка странка или одговорно лице у политичком субјекту буду кажњени за прекршај прописан у члану 39. овог закона, политички субјекат губи право на добијање средстава из јавних извора намењених финансирању политичког субјекта, у износу одређеном на начин прописан у ст. 2. до 4. овог члана.

Износ средстава из става 1. овог члана не може бити мањи од износа средстава прибављених извршењем кривичног дела или прекршаја, а највише до 100% износа средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада политичког субјекта за наредну календарску годину.

Ако је износ средстава прибављених извршењем кривичног дела, односно прекршаја мањи од 10% средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада политичког субјекта за наредну календарску годину, износ средстава из става 1. овог члана не може​​ бити мањи од 10% средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада политичког субјекта за наредну календарску годину.

Износ средстава из става 1. овог члана одређује се сразмерно изреченој казни за учињено кривично дело или прекршај, у складу са правилима прописаним у ст. 2. и 3. овог члана.

Решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада политичког субјекта за наредну календарску годину, у коме се утврђује и њихов износ, доноси Агенција​​ и против њега се може покренути управни спор.

Обустава преноса средстава из јавних извора

Члан 43.

После покретања кривичног поступка за кривично дело из члана 38. овог закона или прекршајног поступка за прекршај из члана 39. овог закона, на захтев Агенције, министарство надлежно за послове финансија, односно надлежни орган управе аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, доноси одлуку о привременој обустави преноса средстава из јавних извора политичком субјекту до доношења правноснажне одлуке у кривичном, односно прекршајном поступку.

Против одлуке надлежног органа управе аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе из става 1. овог члана, може се изјавити жалба надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Против одлуке министарства из става 1. овог члана и одлуке надлежног органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе из става 2. овог члана може се покренути управни спор.

Управни суд је дужан да одлучи у року од 30 дана од дана достављања тужбе у управном спору из става 3. овог члана.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.

Поступци контроле рада политичких странака започети до дана ступања на снагу овог закона​​ окончаће се по одредбама Закона о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", бр. 72/03, 75/03 - исправка, 97/08 и 60/09 - одлука УС).

Члан 45.

Подзаконски акти предвиђени овим законом донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

До доношења аката из става 1. овог члана примењиваће се подзаконски акти донети у складу са Законом о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", бр. 72/03, 75/03 - исправка, 97/08 и 60/09 - одлука УС), уколико нису у супротности са овим законом.

Члан 46.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", бр. 72/03, 75/03 - исправка, 97/08 и 60/09 - одлука УС), изузев члана 4, који престаје да важи 1. јула 2012. године.

Члан 47.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", осим чл. 16. и 17. који ступају на снагу 1. јула 2012. године.