Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.​​ 95/2018​​ и​​ 91/2019.​​ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се: оснивање, органи и делатност Централног регистра обавезног социјалног осигурања, односи између Централног регистра обавезног социјалног осигурања и организација обавезног социјалног осигурања, органа надлежног за послове јавних прихода, органа и организација надлежних за регистрацију правних и физичких лица, органа који воде службене евиденције и регистре о личним статусима грађана и података који су од значаја за обвезнике уплате доприноса, односи Централног регистра обавезног социјалног осигурања са другим правним субјектима, као и друга питања од значаја за рад Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

II. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) Јединствена база података, у смислу овог закона, јесте електронски вођена база података о обвезницима доприноса за обавезно социјално осигурање, осигураницима и осигураним лицима у коју се подаци уносе и чувају у складу са законом;

2) организације обавезног социјалног осигурања јесу организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености;

3) корисницима података сматрају се организације обавезног социјалног осигурања, министарство надлежно за послове финансија​​ и министарство надлежно за послове државне управе, орган надлежан за послове јавних прихода (у даљем тексту: Пореска управа), Републички завод за статистику, Инспекторат за рад и други органи који су у том својству означени овим или посебним законом;

4) обвезником доприноса сматрају се осигураник и послодавац или исплатилац прихода на чији терет се плаћа допринос, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;

5) осигураник јесте физичко лице обавезно осигурано према законима који уређују систем обавезног социјалног осигурања;

6) осигураним лицем сматрају се осигураници и чланови породица осигураника који остварују права из обавезног социјалног осигурања, у складу са законима који уређују здравствено осигурање, пензијско и инвалидско осигурање и осигурање за случај незапослености;

7) основица доприноса јесте износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;

8) допринос за обавезно социјално осигурање јесте допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за осигурање за случај незапослености, у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање;

9) јединствена пријава јесте електронски прописани образац у који подносилац уноси одговарајуће податке ради регистрације почетка обавезног социјалног осигурања, промена у току осигурања и одјаве са осигурања;

10) подносилац јединствене пријаве јесте лице овлашћено за подношење јединствене пријаве, у складу са законом;

11) регистрација осигураника и осигураних лица јесте регистрација података из јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, промена података у току осигурања и одјавa са обавезног социјалног осигурања;

12) потврда о пријему јединствене пријаве јесте прописани образац, са подацима садржаним у јединственој пријави, која се издаје подносиоцу јединствене пријаве као доказ да је иста примљена у јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања;

13) уверење јесте исправа о регистрованим и евидентираним подацима из Јединствене базе Централног регистра у електронском облику и има снагу јавне исправе;

14) пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку јесте прописани образац у који послодавац, односно исплатилац прихода уноси податке у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију, збирно на нивоу послодавца и појединачно за сваког осигураника приликом сваке​​ исплате по свим основама;

15) јединствен број јесте јединствени, случајно изабрани број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања за потребе обавезног социјалног осигурања обвезницима доприноса, осигураницима и осигураним лицима;

16)​​ органи и организације надлежни за регистрацију правних и физичких лица јесу: Агенција за привредне регистре, Привредни суд, адвокатска комора и други органи или организације надлежни за упис у одговарајући регистар лица која обављају одређену делатност;

17) органи који воде службене евиденције и регистре о личним стањима грађана су: Министарство унутрашњих послова, општинска управа, односно градска управа, којима су поверени послови вођења матичних књига;

18) информациони систем јесте скуп програма и информационих и телекомуникационих уређаја примењених у поступцима израде, слања, пријема, провере и чувања електронских докумената;

19) корисницима јавних средстава сматрају се корисници у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

III. НАЧЕЛА

Члан 3.

У обављању послова регистрације и вођења Јединствене базе, Централни регистар обавезног социјалног осигурања руководи се следећим начелима:

1) независности, према којем је Централни регистар у свом раду независтан, у оквиру овлашћења утврђених овим​​ законом, односно другим прописом;

2) ефикасности, према којем се сви пријављени подаци без одлагања преносе у Јединствену базу;

3) економичности, према којем се поступак регистрације и преноса података организацијама обавезног социјалног осигурања обавља​​ без одлагања и уз што мање трошкова.

IV. ОСНИВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 4.

За успостављање и вођење Јединствене базе и других послова утврђених овим законом, Влада оснива Централни регистар обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар).

На оснивање, рад и избор директора Централног регистра примењује се закон који уређује јавне службе.

Седиште Централног регистра је у Београду.

Члан 5.

Средства за обављање делатности Централног регистра обезбеђују се у буџету Републике Србије, на разделу министарства надлежног за послове финансија.

Средства за обављање делатности Централног регистра могу се обезбедити и од поклона, донација, прилога и из других извора.

Опрема и средства за рад које користи Централни регистар су у државној својини и користе се у складу са законом којим се уређује јавна својина.

V. ОРГАНИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

Члан 6.

Органи Централног регистра су: управни одбор и директор.

Члан 7.

Управни одбор има пет чланова и то по једног представника Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање, Пореске управе и Агенције за привредне регистре.

Чланове управног одбора именује и разрешава Влада.

Чланови управног одбора именују се на период од четири године.

Чланови управног одбора ту дужност обављају без накнаде.

Начин рада, као и друга питања од значаја за рад управног одбора уређују се статутом.

Члан 8.

Управни одбор обавља следеће послове:

1) доноси статут и друге опште акте;

2) одлучује о пословању и​​ коришћењу средстава, у складу са законом;

3) усваја извештај о пословању и завршни рачун;

4) доноси годишњи програм рада;

5) доноси финансијски план и завршни рачун, у складу са законом;

6) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

На статут сагласност даје Влада.

Члан 9.

Директора Централног регистра именује и разрешава Влада, на пет година.

Директор руководи Централним регистром.

Директор Централног регистра обавља следеће послове:

1) организује рад и пословање Централног регистра;

2) представља и заступа Централни регистар;

3) извршава одлуке управног одбора;

4) доноси акт о организацији и систематизацији послова у Централном регистру;

5) руководи радом запослених у Централном​​ регистру;

6) врши и друге послове утврђене законом и статутом.

VI. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

Члан 10. ​​ 

Централни регистар обавља послове из области обавезног социјалног осигурања који се односе на:

1) успостављање и вођење Јединствене базе података;

2) вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Регистар);

3) регистрацију осигураника и осигураних лица;

4) додељивање јединственог броја;

5) евиденцију регистрованих обвезника доприноса, на основу података преузетих од органа и организација надлежних за регистрацију;

6) евиденцију о основицама доприноса и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање и порезу на доходак грађана по свим основама и периодима на које​​ се те уплате односе;

7) евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по послодавцу, односно исплатиоцу прихода на месечном нивоу;

8) додатнa анализа података о обрачунатим и наплаћеним доприносима​​ за обавезно социјално осигурање по осигуранику по свим основама приликом сваке исплате и извештавање Пореске управе о уоченим неправилностима;

9) евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по осигуранику на месечном нивоу;

10) усаглашавање података о обвезницима доприноса и осигураним лицима којима располажу Пореска управа, организације за обавезно социјално осигурање и други органи и организације;

11) комплексну и свеобухватну анализу унетих и обрађених података у роковима предвиђеним законом и указивање надлежним органима на уочене неправилности;

12) анализу унетих и обрађених података ради израде извештаја заинтересованим корисницима, у складу са законом и другим прописима;

13) свакодневну размену обрађених података о обрачунатим и плаћеним доприносима са законом дефинисаним корисницима;

14) обезбеђивање техничких услова за међусобно повезивање и​​ усклађивање рада субјеката повезаних у систем Централног регистра у вези са достављањем података;

15) обезбеђивање електронске повезаности са другим регистрима и базама података које се воде у Републици Србији, а имају значаја за обвезнике доприноса и осигурана лица.

Централни регистар обавља и друге послове везане за успостављање, вођење и одржавање јединствене базе прописане законом и другим прописима.

VII. ЈЕДИНСТВЕНА БАЗА ПОДАТАКА

Члан 11. ​​ 

Централни регистар води Јединствену базу података осигураника, осигураних лица и евиденцију обвезника доприноса.

Јединствена база података из става 1. овог члана успостављена је на основу постојећих база података које воде организације обавезног социјалног осигурања и Пореска управа.

Подаци о осигураницима, осигураним лицима и обвезницима уплате доприноса уносе се у јединствену базу Централног регистра регистрацијом осигураника и осигураних лица подношењем јединствене пријаве у електронском облику и ажурирањем података из постојећих надлежних регистара, база података и службених евиденција, које се воде у Републици Србији.

Регистар осигураника, односно осигураних лица, као и евиденција обвезника доприноса у јединственој бази података садржи следеће податке:

1) за осигуранике:

– јединствени матични број грађана;

– лични број осигураника;

– презиме и име;

– пол;

– име једног родитеља;

– евиденциони број за стране држављане;

– јединствени број додељен од стране Централног регистра;

– дан, месец и годину рођења;

– општину, место и адресу пребивалишта;

– држављанство;

– занимање, према класификацији занимања, које се захтева за радно ангажовање на одређеним пословима, односно радном месту;

– врсту и ниво квалификације, односно образовања који су услови за радно ангажовање на одређеним пословима, односно радном месту;

– врсту и ниво квалификације, односно образовања које лице има;

– датум почетка осигурања;

– основ осигурања;

– број часова проведених на раду недељно;

– врсту радног ангажовања (радни однос и рад ван радног односа);

– податак о запослењу код више послодаваца;

– датум дејства промене у току осигурања;

– датум и основ престанка осигурања;

– посебне податке о осигуранику;

– да ли је осигураник корисник права из пензијског и инвалидског осигурања;

– прекид осигурања због мировања;

– основице доприноса за обавезно социјално осигурање, висину уплаћених доприноса за обавезно социјално осигурање и период на који се та уплата односи;

– податке о уплати доприноса по основу уговорене накнаде;

– податке о порезу на доходак грађана;

2) за осигурана лица:

– презиме и име;

– јединствени матични број грађана;

– лични број осигураног лица;

– јединствени број додељен од стране Централног регистра;

– пол;

– дан, месец и годину рођења;

– сродство са осигураником;

– адресу пребивалишта;

3) зa обвезнике доприноса:

– назив и седиште обвезника плаћања доприноса;

– јмбг предузетника/физичког лица;

– општину седишта правног лица, предузетника, адресу физичког лица;

– седиште и адресу места рада;

– шифру делатности;

– матични број регистра и порески идентификациони број послодавца;

– општину у којој се налази непокретност;

– јединствени број додељен од стране Централног регистра;

– адресу електронске поште обвезника подношења пријаве (имејл);

– датум почетка, престанка и промене у пословању.

Јединствена база података Централног регистра води​​ се по прописаним јединственим методолошким принципима, а подаци се уносе у базу према прописима о јединственом кодексу шифара.

VIII. ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ

Члан 12.

Регистрација осигураника и осигураних лица у Централни регистар врши се подношењем јединствене пријаве у електронском облику од стране подносиоца јединствене пријаве.

Јединствена пријава подноси се најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад, односно у року од три радна дана од дана почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, престанка обављања послова или обављања делатности, односно од дана настале промене у току осигурања.

Јединствена пријава садржи податке који су потребни за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, а који су утврђени посебним прописима.

Дан пријема јединствене пријаве у Централном регистру сматра се даном пријема јединствене пријаве у свим организацијама обавезног социјалног​​ осигурања.

Ближу садржину и образац јединствене пријаве, начин подношења јединствене пријаве, доказе на основу којих се уносе подаци у јединствену пријаву, као и јединствене методолошке принципе и јединствен кодекс шифара за унос података у Јединствену базу прописује Влада.

Члан 13.

Подносилац јединствене пријаве је дужан да се региструје на порталу, односно да потврди свој идентитет коришћењем квалификованог електронског сертификата издатог од овлашћеног пружаоца услуге од поверења, у складу са законом.

Члан 14.

Подносиоци јединствене пријаве из члана 12. овог закона су обвезници подношења пријаве у складу са законом, и то:

1) правно, односно физичко лице или други правни субјекат који је обвезник доприноса (у даљем тексту: послодавац), за осигуранике запослене;

2) осигураник који је сам обвезник плаћања доприноса;

3) орган надлежан за вођење регистра привредних субјеката, организација, савеза, удружења и осигураникa који у складу са законом самостално обављају привредну делатност;

4) организација надлежна​​ за послове запошљавања за осигуранике – кориснике новчане накнаде према прописима о запошљавању, као и за кориснике привремене накнаде за расељена лица са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија према посебном акту Владе;

5) организација за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за кориснике пензије и права на новчане накнаде која су ова права остварила према прописима о пензијском и инвалидском осигурању, као и за лица укључена у обавезно социјално осигурање према прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

6) организација за обавезно здравствено осигурање за лица за која се допринос за здравствено осигурање плаћа из буџета Републике Србије и чланове њихових породица, за лица која су укључена у обавезно здравствено осигурање према прописима​​ о здравственом осигурању и чланове њихових породица и за лица за која републички фонд утврди својство осигураног лица у складу са законом;

7) надлежни орган – пријаву података о смрти корисника пензије;

8) здравствена установа за новорођено дете;

9) центар​​ за социјални рад за кориснике материјалног обезбеђења и сталне новчане помоћи;

10) органи јединица локалне самоуправе за кориснике породичних инвалиднина по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата.

За подносиоца јединствене пријаве из става 1. овог члана пријаву може поднети лице које поседује квалификовани електронски сертификат, а на основу додељеног овлашћења за рад на порталу, као и услужна агенција уколико поседује овлашћење за подношење јединствене пријаве издато од стране подносиоца.

Овлашћење за рад на порталу Централног регистра представља електронско овлашћење између даваоца овлашћења и овлашћеног лица, којим се овлашћено лице овлашћује да у име и за рачун даваоца овлашћења, предузима одређене радње у систему Централног регистра.

Члан 15.

За подносиоца јединствене пријаве – физичко лице који нема техничке могућности за регистрацију пријаве у електронском облику, за носиоца пољопривредног домаћинства, односно газдинства, као и за чланове њихових породица, корисника иностране пензије, као и за лица, која су здравствено​​ осигурана по посебним прописима и по прописима о здравственом осигурању јединствену пријаву, на основу приложених доказа, подноси:

1) овлашћени службеник организације за обавезно социјално осигурање, који има квалификовани електронски сертификат на порталу;

2) овлашћени службеник Републичког фонда за здравствено осигурање путем модификоване апликације.

Члан 16.

Систем Централног регистра, по прихватању регистрације у својој бази, генерише потврду о извршеној пријави, коју подносилац јединствене пријаве може преузети путем портала Централног регистра у ПДФ формату.

Потврда из става 1. овог члана, поред података из​​ јединствене пријаве, садржи датум и време подношења јединствене пријаве, број под којим је јединствена пријава заведена, списак потврђених доказа, посебне изјаве осигураника, за кога се пријава подноси, као и сагласност подносиоца пријаве са подацима које​​ је овлашћени службеник организације за обавезно социјално осигурање унео у пријаву.

Веродостојност података из потврде запослени може проверити увидом у регистроване податке путем портала Централног регистра.

Члан 17.

Уколико у поступку прихватања и регистрације пријаве у својој бази, утврди да за осигураника не постоји одјава са претходног осигурања, а нови основ осигурања искључује претходни, Централни регистар ће пријаву примити, регистровати и извршити програмску одјаву са претходног осигурања.

Накнадно поднетом одјавом са обавезног социјалног осигурања од стране обвезника подношења или организације обавезног социјалног осигурања са тачно утврђеним датумом и основом престанка осигурања, програмска одјава из става 1. овог члана замењује се пријавом одјаве са обавезног социјалног осигурања и уноси у Јединствену базу података Централног регистра.

Члан 18.

Централни регистар по службеној дужности врши одјаву са осигурања у случају смрти осигураника, односно осигураног лица, на основу податка добијеног од надлежног органа – даном смрти.

Члан 19.

У јединствену пријаву подаци се уносе на основу одговарајућих доказа, односно јавних исправа и евиденција прописаних законом и прописима донетим за спровођење закона.

За тачност података унетих у јединствену пријаву, као и за списак потврђених доказа, одговаран је подносилац пријаве.

Члан 20.

Подаци о обвезницима доприноса – послодавцима и исплатиоцима прихода евидентирају се преузимањем из регистара и евиденција које воде органи и организације надлежни за регистрацију​​ лица која обављају одређену делатност.

Органи и организације из става 1. овог члана дужни су да податке из регистара и евиденција које воде, дневно, електронским путем преносе у Јединствену базу.

Садржину и начин преноса података из ст. 1. и 2. овог члана​​ прописује министар надлежан за послове финансија.

Члан 21.

Орган који води службене евиденције о личном стању грађана – податке о рођењу, смрти, промени имена и презимена и промени пола дужни су да те податке достављају Централном регистру електронским путем, на дневном нивоу.

Орган који води службене евиденције о месту пребивалишта дужан је да омогући достављање података о пребивалишту грађана електронским путем, на основу појединачних упита Централног регистра.

Члан 22. ​​ 

Пореска управа је дужна да Централном регистру доставља ажурне податке о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање физичких лица – примаоца прихода и порезу на доходак грађана, на основу пореске пријаве за порез и доприносе који се плаћају по одбитку.

Члан 23.​​ ​​ 

Пореска управа је дужна да Централном регистру доставља податке о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање и порезу на доходак грађана за обвезнике самосталних делатности, обвезнике који обављају пољопривредну делатност, као и​​ посебне категорије обвезника.

Централни регистар нема право мењања података који се односе на обрачунате и плаћене доприносе за обавезно социјално осигурање и порез на доходак грађана, већ само право додатне анализе и извештавања о уоченим неправилностима.

Податке о основици, обрачунатим и плаћеним доприносима Централни регистар је дужан доставити организацијама обавезног социјалног осигурања на недељном нивоу.

Организације обавезног социјалног осигурања податке о основицама и обрачунатим и плаћеним доприносима могу добити и упитом над базом података Централног регистра.

Након обраде података који се односе на основицу доприноса, висину уплаћеног доприноса и периоде на које се те уплате односе, Централни регистар ће ове податке за сваког осигураника на месечном нивоу приказати на свом порталу.

Члан 24.

За потребе обавезног социјалног осигурања, Централни регистар сваком обвезнику доприноса и осигураном лицу додељује јединствени број.

Јединствени број се користи у размени података између Централног регистра и корисника података.

Садржину, начин одређивања и додељивања јединственог броја прописује министар надлежан за послове финансија, а успостављање везе јединственог броја са јединственим матичним бројем грађана и пореским идентификационим бројем споразумно министар надлежан за унутрашње послове и министар надлежан за послове финансија.

IX. РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Члан 25.

Централни регистар води Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, који представља скуп података о корисницима јавних средстава, података о запосленим, изабраним, именованим,​​ постављеним и ангажованим лицима код корисника јавних средстава, као и података о примањима тих лица.

Члан 26.

Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, поред података из члана 11. овог закона, садржи и следеће податке:

1) јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС);

2) тип корисника јавних средстава;

3) група корисника јавних средстава;

4) организациони тип корисника јавних средстава;

5) утврђен максимални број запослених;

6) функционална класификација корисника јавних средстава;

7) програм, пројекат/програмска активност;

8) извор финансирања;

9) тип службеника;

10) шифра радног места, положај, односно звање;

11) платна група;

12) платни разред;

13) група, односно радно место намештеника;

14) година последњег напредовања;

15) укупан број година рада у радном односу;

16) укупан број година рада ван радног односа;

17) бенефицирани радни стаж;

18) укупни радни стаж;

19) године стажа за јубиларну награду;

20) основни коефицијент;

21) додатни коефицијент;

22) укупни коефицијент;

23) нето основица;

24) нето основна плата;

25) проценат минулог рада;

26) минули рад – износ;

27) прековремени рад;

28) сменски рад;

29) приправност;

30) рад ноћу;

31) рад на дан празника који је нерадни дан;

32) теренски додатак;

33) додатно оптерећење на раду;

34) остали додаци на плату;

35) укупно увећање плате/зараде;

36) основна плата без других примања;

37) поклон за Божић и Нову годину деци запосленог (изнад опорезивог износа);

38) накнаде у натури (изнад опорезивог износа);

39) накнада за одвојени живот;

40) судијски додатак;

41) посланички додатак;

42) додатак за остварене резултате рада (радни учинак);

43) награде запосленима;

44) топли оброк;

45) регрес;

46) остала друга примања и накнада штете;

47) укупна друга примања;

48) укупна нето плата/зарада са другим примањима;

49) накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана;

50) накнада плата/зарада за време плаћеног одсуства (склапање брака, тежа болест члана уже породице, порођај супруге, добровољно давање крви, у случају смрти члана уже породице);

51) друге накнаде зарада које се утврде општим актом;

52) укупне накнаде;

53) укупна нето плата/зарада са другим примањима и накнадама плата/зарада;

54) порез;

55) доприноси на терет запосленог;

56) укупна бруто 1 плата/зарада;

57) социјални доприноси на терет послодавца;

58) укупна бруто 2 плата/зарада;

59) накнада трошкова за​​ долазак и одлазак са рада;

60) накнада за смештај изабраних, именованих и постављених лица;

61) накнада за селидбене трошкове запослених;

62) накнаде члановима управних и надзорних одбора из редова запослених;

63) накнаде члановима комисија из редова запослених;

64) дневнице за службено путовање у земљи;

65) дневнице за службено путовање у иностранство;

66) трошкови смештаја на службеном путовању у земљи;

67) трошкови смештаја на службеном путовању у иностранство;

68) трошкови превоза на службеном путовању​​ у земљи;

69) трошкови превоза на службеном путовању у иностранство;

70) накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену;

71) накнада трошкова за одвојени живот;

72) поклон за Божић и Нову годину деци запосленог (испод опорезивог износа);

73)​​ накнаде у натури (испод опорезивог износа);

74) остали трошкови;

75) солидарна помоћ;

76) накнада трошкова погребних услуга у случају смрти ужег члана породице запослених;

77) jубиларна награда;

78) накнада зараде због повреде на раду;

79) породиљско боловање;

80) накнада зараде за време привремене спречености за рад преко 30 дана;

81) отпремнина за одлазак у пензију;

82) отпремнина у поступку рационализације;

83) новчана накнада у поступку рационализације;

84) врста уговора са лицима која нису радно ангажована (на основу уговора);

85) статус лица (на основу уговора);

86) накнаде члановима управних и надзорних одбора;

87) накнаде члановима комисија;

88) нето накнада (на основу уговора);

89) бруто накнада (на​​ основу уговора);

90) национална припадност (опционо);

91) језик на коме је завршена основна школа (опционо);

92) језик на коме је завршена средња школа (опционо).

Подаци из става 1. тач. 90)–92) овог члана обрађују се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Шифарник радних места из става 1. тачка 10) овог члана, на основу којих се уносе подаци у Регистар, утврђује се актом министра надлежног за послове државне управе.

Члан 27.

Корисници јавних средстава дужни су да Централном регистру, у електронском облику, достављају податке из члана 26. овог закона до десетог у месецу за претходни месец.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници јавних средстава који први пут достављају податке из члана 26. овог закона, податке за претходни месец достављају у року од десет дана од дана додељивања приступног налога електронској бази података Регистра.

Начин и поступак достављања података из члана 26. овог закона, као и друга питања у вези са достављањем података и вођењем Регистра прописују се актом Владе, на основу предлога министарства надлежног за послове финансија.

X. КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА

Члан 28.

Подаци унети у Јединствену базу дневно се електронски обрађују, обједињују, селектују, ажурирају, чувају и доступни су корисницима података.

Организације обавезног социјалног осигурања преузимају из Јединствене базе податке неопходне за вођење матичне евиденције, односно друге евиденције прописане законом који уређује пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

Члан 29.

Подаци из Јединствене базе користе се ради обављања послова из делатности организација повезаних у систем Централног регистра.

Члан 30.

О извршеној анализи евидентираних, обрађених и усаглашених података из Јединствене базе у погледу уплате​​ доприноса за обавезно социјално осигурање и уоченим неправилностима, Централни регистар једном месечно обавештава Пореску управу, ради даљег поступања.

О уоченим неусаглашеностима евидентираних и обрађених података, Централни регистар, по потреби, обавештава и друге надлежне органе, ради предузимања мера из њихове надлежности.

Члан 31.

Подаци из Јединствене базе могу се користити у статистичке сврхе, на начин прописан законом који уређује област статистике.

Члан 32.

Лични подаци о обвезницима доприноса могу се користити само у складу са законом који уређују заштиту података о личности.

Члан 33.

Уверење о подацима из Јединствене базе на захтев осигураника издаје Централни регистар у електронском облику.

На захтев осигураника, уверење о подацима из Јединствене базе може се издати и у писаном облику у организационој јединици организације обавезног социјалног осигурања којој се обрати.

Члан 34.

Подаци унети у Јединствену базу не могу се брисати и чувају се трајно.

Ако је у​​ јединствену базу погрешно унет податак из јединствене пријаве, овлашћено лице у организацији обавезног социјалног осигурања дужно је да по сазнању за ту чињеницу, изврши исправку тог податка у бази, уз бележење времена исправке и текста пре исправке.

Свака исправка техничке грешке у Јединственој бази врши се одмах по сазнању за ту грешку, без одлагања, уз бележење времена исправке и текста пре исправке.

Свака промена податка унетог у Јединствену базу врши се на основу поднете јединствене пријаве промене, уз бележење времена извршене промене и текста пре извршене промене податка.

Члан 35.

Централни регистар је одговоран за сигурност, заштиту и обезбеђење тајности података.

Централни регистар предузима мере против неовлашћеног или случајног приступа Јединственој бази, мењања, уништавања или губитка података, неовлашћеног преноса, других облика незаконите обраде података, као и мере​​ против злоупотребе личних података, у складу са прописима који уређују заштиту електронског документа.

Централни регистар је дужан​​ да обезбеди непрекидно функционисање информационог система формирањем секундарне базе података и секундарног рачунарског система, који мора бити удаљен од места на коме се налази примарни информациони систем, чиме се обезбеђује континуитет његовог рада у​​ случају поплаве, пожара и другог вида уништавања.

Процедуре чувања, заштите и сигурности података у оквиру информационог система ближе уређује министар надлежан за послове финансија.

XI. ОДНОС ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА СА КОРИСНИЦИМА ПОДАТАКА И ДРУГИМ РЕГИСТРИМА

Члан 36.

Централни регистар и корисници података дужни су да међусобно сарађују и размењују податке којима располажу, ради обављања послова из свог делокруга.

Члан 37.

Централни регистар обезбеђује електронску повезаност са другим регистрима и базама података, који се воде у Републици Србији, а имају значаја за обвезнике доприноса и осигурана лица, у складу са законом и другим прописима.

Члан 38.

Централни регистар је дужан да корисницима података омогући сталан и несметан приступ Јединственој бази, а пренос и коришћење података само из њихове надлежности.

Методологију уноса и ажурирање података, начин додељивања корисничких дозвола, као и приступ и коришћење података из Јединствене базе ближе уређује Влада.

XII. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Члан 39.

Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих за његово спровођење, као и надзор над радом Централног регистра врши министарство надлежно за послове финансија.

Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за послове финансија, преко буџетске инспекције, министарство надлежно за послове државне управе – преко управне инспекције, односно министарство надлежно за послове рада – преко инспекције рада, у оквиру свог законом утврђеног делокруга.

XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – послодавац са својством правног лица ако не​​ поднесе јединствену пријаву или ако јединствену пријаву поднесе по протеку рока из члана 12. овог закона.

Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – предузетник ако не поднесе јединствену пријаву или ако јединствену пријаву поднесе по протеку рока из члана 12. овог закона.

Новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – послодавац физичко лице ако не поднесе јединствену пријаву или ако јединствену пријаву поднесе по протеку рока из члана 12. овог закона.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – послодавац са својством правног лица ако унесе нетачне податке у јединствену пријаву из члана 19. овог закона.

Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај​​ подносилац јединствене пријаве – предузетник ако унесе нетачне податке у јединствену пријаву из члана 19. овог закона.

Новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – послодавац физичко лице ако унесе нетачне податке у јединствену пријаву из члана 19. овог закона.

Новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице корисника података Централног регистра који не изврши пренос података у Јединствену базу у складу са чланом 20. овог закона.

Новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице корисника података Централног регистра који не сарађују и не размењују податке којима располажу у складу са чланом 36. овог закона.

За радње из ст. 1. и 3. овог члана новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу.

Члан 41.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се за прекршај корисник јавних средстава – правно лице уколико не достави податке из члана 26. овог закона у року прописаном овим законом или не достави тачне податке.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице корисника јавних средстава уколико корисник​​ јавних средстава не достави податке из члана 26. овог закона у року прописаном овим законом или не достави тачне податке.

Одговорно лице из става 2. овог члана је министар за министарство, надлежни покрајински секретар за покрајински секретаријат, градоначелник за град, председник општине за општину, директор за јавно предузеће, односно руководилац правног лица – корисника јавних средстава.

Члан 42.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај Централни регистар уколико корисницима података не омогући несметан приступ и коришћење података из Јединствене базе предвиђен чланом 38. овог закона.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај Централни регистар уколико не предузме мере заштите података из члана 35. овог закона.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај Централни регистар уколико подносиоцу јединствене пријаве не изда потврду о поднетој јединственој пријави из члана 16. овог закона.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај Централни регистар уколико организацијама обавезног социјалног осигурања не достави податке из члана 23. став 3. овог закона.

За радње из ст. 1–4. овог члана новчаном казном од 30.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај и одговорно лице у Централном регистру.

Члан 43.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се за прекршај корисник јавних средстава – правно лице уколико не достави податке из члана 26. овог закона, у року прописаном чланом 27. овог закона или не достави тачне податке.

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице корисника јавних средстава уколико не достави податке из члана 26. овог закона, у року прописаном чланом 27. овог закона или не достави тачне податке.

Одговорно лице из става 2. овог члана је министар за министарство, надлежни покрајински секретар за покрајински секретаријат, градоначелник за град, председник општине за општину, директор за јавно​​ предузеће, односно руководилац правног лица – корисника јавних средстава.

Члан 44.

Новчаном казном од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – послодавац са својством правног лица ако не изврши ажурирање података у року из члана 47. овог закона.

Новчаном казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – предузетник ако не изврши ажурирање података у року из члана 47. овог закона.

Новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај подносилац јединствене пријаве – послодавац физичко лице ако не изврши ажурирање података у року из члана 47. овог закона.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Министарство надлежно за социјалну политику дужно је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона искњижи опрему и средства за рад из члана 5. став 3. овог закона из својих пословних књига.

Министарство надлежно за послове финансија ће опрему​​ и средства за рад из става 1. овог члана евидентирати у својим пословним књигама, по испуњењу услова из става 1. овог члана.

Члан 46. ​​ 

Централни регистар преузима послове вођења Регистра у складу са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, a најкасније до 1. јануара 2021. године.

Корисници јавних средстава ће податке потребне за вођење Регистра, до преузимања вођења Регистра од стране Централног регистра, достављати Министарству финансија – Управи за трезор, на обрасцима и на начин утврђен прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, а након тога у складу са актом из члана 27. став 3. овог закона.

Члан 47. ​​ 

Подносиоци јединствене пријаве су дужни да у року од две године од дана почетка примене Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18) у Јединственој бази изврше ажурирање података из члана 11. став 4. тачка 1) ал. 11–13. овог закона.

Члан 48.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14) и Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 79/15 – исправка).

Члан 49.

Прописи из члана 12. став 5, члана 20. став 3, члана 24. став 3, члана 26. став 3, члана 27. став 3, члана 35. став 4. и члана 38. став 2. овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Прописи донети на основу Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14) и Закона о Регистру запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 79/15 – исправка) примењиваће се до доношења прописа на основу овог закона, осим ако нису у супротности са овим законом.

Члан 50.

Министарство финансија – Управа за трезор ће прикупљене податке из Регистра запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору архивирати, по преузимању послова вођења тог регистра од стране Централног регистра у складу са одредбама овог закона.

Члан 51.

Централни регистар основан Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 44/14 – др. закон и 116/14) наставља са радом у складу са овлашћењима утврђеним овим законом.

Члан 52.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном​​ гласнику Републике Србије”.