Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o komunalnoj miliciji

Proglašava se Zakon o komunalnoj miliciji, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Dvanaestom vanrednom zasedanju u Jedanaestom sazivu, 8. jula 2019. godine.

PR broj 80

U Beogradu, 8. jula 2019. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Zakon o komunalnoj miliciji

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 49/2019 od 8.7.2019. godine, a stupio je na snagu 16.7.2019.

I. UVODNE ODREDBE

Svrha komunalne milicije

Član 1.

Komunalna milicija na teritoriji opštine, grada i grada Beograda (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) obrazuje se za zakonom određene poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: poslovi komunalne milicije).

Komunalna milicija izdaje upozorenja i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za postupanja suprotno zakonu kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja.

Komunalna milicija na teritoriji grada Beograda, pored poslova iz st. 1. i 2. ovog člana, obavlja i druge poslove komunalne milicije kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom.

Obrazovanje i unutrašnje uređenje komunalne milicije

Član 2.

Jedinica lokalne samouprave obrazuje komunalnu miliciju kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Ako se opštinska, odnosno gradska uprava obrazuje za pojedine oblasti – za poslove, odnosno oblast komunalne milicije može se obrazovati posebna uprava.

Unutrašnja organizaciona jedinica komunalne milicije ne može imati manje od tri komunalna milicionara.

Pripadnici komunalne milicije

Član 3.

Komunalnom milicijom rukovodi načelnik komunalne milicije.

Poslove komunalne milicije obavljaju uniformisani komunalni milicionari.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije.

Načelnik komunalne milicije i komunalni milicionari (u daljem tekstu: pripadnici komunalne milicije), u obavljanju poslova iz delokruga komunalne milicije, imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

Pripadnici komunalne milicije stručno se osposobljavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Pomoć u izvršenjima (asistencija) i saradnja sa ovlašćenim organizacijama i vršiocem komunalne delatnosti

Član 4.

Komunalna milicija pruža pomoć drugim organizacionim jedinicama uprave, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu zakona, odnosno opšteg akta jedinice lokalne samouprave odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije) kao i vršiocu komunalne delatnosti, kada po oceni ovlašćene organizacije ili vršioca komunalne delatnosti postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara.

O angažovanju komunalne milicije i obimu i načinu pružanja pomoći odlučuje načelnik komunalne milicije u roku od 48 časova od podnošenja zahteva ovlašćene organizacije ili vršioca komunalne delatnosti, shodno odredbama zakona kojim se uređuju unutrašnji poslovi o postupku pružanja pomoći u izvršenjima i podzakonskog propisa o načinu obavljanja policijskih poslova kojima se bliže uređuje pružanje ove pomoći.

Ako zbog fizičkog otpora sprovođenje izvršenja ne bude moguće ili ne uspe i pored angažovanja komunalne milicije, ovlašćena organizacija ili vršilac komunalne delatnosti podnosi zahtev policiji da pruži pomoć u sprovođenju izvršenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Pored pomoći u izvršenju, komunalna milicija ostvaruje saradnju sa ovlašćenim organizacijama i vršiocem komunalne delatnosti i u pogledu međusobnog obaveštavanja, razmene informacija, razmene podataka, preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti, kao i zajedničkog korišćenja sredstava, uređaja i opreme koje može da obezbedi ovlašćena organizacija ili vršilac komunalne delatnosti uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave.

U slučaju zajedničkog korišćenja sredstava, uređaja i opreme iz stava 4. ovog člana, komunalna milicija obavlja poslove i vrši ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom, pruža pomoć ovlašćenim organizacijama u obavljanju poslova iz delokruga njihove nadležnosti, a vršiocu komunalne delatnosti pruža pomoć u kontroli i naplati komunalnih usluga.

Oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije ovlašćenih organizacija i vršioca komunalne delatnosti bliže propisuje jedinica lokalne samouprave.

Hitne mere i spasilačka funkcija

Član 5.

Komunalna milicija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti opštine, odnosno grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije.

U slučaju opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim oblicima ugrožavanja iz stava 1. ovog člana komunalna milicija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica.

Saradnja sa građanima

Član 6.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Građani mogu komunalnoj miliciji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pisanim putem, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna milicija pravi službenu zabelešku.

Komunalna milicija dužna je da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.

Saradnja sa inspekcijskim službama

Član 7.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa inspekcijskim službama jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata, naročito, međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije i inspekcijskih službi jedinice lokalne samouprave.

Oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije i inspekcijskih službi bliže propisuje jedinica lokalne samouprave.

Saradnja sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove

Član 8.

U obavljanju poslova i primeni ovlašćenja komunalni milicionari sarađuju sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove.

Kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti komunalne milicije, na obrazloženi zahtev, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove dostavlja lične podatke o građanima, vozilima i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.

Evidenciju o traženim podacima iz stava 2. ovog člana vodi komunalna milicija i obezbeđuje obradu tih podataka u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Radi razvijanja međusobne saradnje komunalne milicije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, predsednik opštine, odnosno gradonačelnik može sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove da donosi odgovarajuće akte o saradnji i osniva koordinaciona tela od značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Zajednička komunalna milicija

Član 9.

Jedinice lokalne samouprave mogu zaključiti sporazum o saradnji na osnovu kojeg obrazuju zajedničku organizacionu jedinicu komunalne milicije, u skladu sa članom 2. ovog zakona.

Na sva pitanja koja se odnose na sporazum o saradnji, nadležnost organa opštine, odnosno grada i rad komunalne milicije shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje lokalnu samoupravu u delu koji se odnosi na saradnju i udruživanje jedinica lokalne samouprave.

II. POSLOVI KOMUNALNE MILICIJE

Pojam i obavljanje poslova

Član 10.

Poslovi komunalne milicije, u smislu ovog zakona, jesu:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave;

4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave;

5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u jedinici lokalne samouprave, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

6) vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja;

7) drugi poslovi, u skladu sa zakonom.

Održavanjem reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se održavanje reda, naročito, u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja zemlje i ostalog rastresitog materijala; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju; taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, u skladu sa zakonom.

Poslovi iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana ne odnose se na nadležnosti inspekcije utvrđene zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti i zakonom kojim se uređuju putevi.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa komunalnom milicijom drugih jedinica lokalne samouprave, razmenjuje podatke i obaveštenja i ostvaruje druge oblike zajedničkog rada u okviru uzajamnog pružanja stručne pomoći.

Način obavljanja poslova

Član 11.

Poslovi komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne milicije.

U svom radu komunalni milicionari rukovode se i principom rada sa najmanjim štetnim posledicama, a sredstva prinude primenjuju samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka bez nepotrebnih štetnih posledica u skladu sa zakonom.

U skladu sa zakonom i drugim propisima, načelnik komunalne milicije daje obavezna uputstva komunalnim milicionarima za obavljanje poslova komunalne milicije.

Planiranje poslova

Član 12.

Opštinsko, odnosno gradsko veće, na predlog načelnika komunalne milicije, donosi strateški plan komunalne milicije kojim, na osnovu procene postojećeg stanja, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova komunalne milicije i daje joj razvojne, organizacione, kadrovske i druge smernice za dalji rad.

U skladu sa strateškim planom, komunalna milicija sačinjava godišnje planove rada i dostavlja ih opštinskom, odnosno gradskom veću na usvajanje.

Uz predlog plana iz st. 1. i 2. ovog člana, komunalna milicija dostavlja i prethodno pribavljeno mišljenje načelnika jedinstvenog organa uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu.

Prilikom razmatranja godišnjeg plana rada komunalne milicije opštinsko, odnosno gradsko veće, po potrebi, odlučuje i o izmenama i dopunama strateškog plana komunalne milicije.

Na strateške planove i godišnje planove rada komunalne milicije saglasnost daje skupština jedinice lokalne samouprave.

Strateški plan zajedničke službe komunalne milicije usvajaju nadležni organi jedinica lokalne samouprave koji su zaključili sporazum o saradnji iz člana 9. stav 1. ovog zakona.

Usklađivanje poslova

Član 13.

Strateški plan i godišnji plan rada komunalne milicije usklađuju se, pre donošenja, sa programom i planom rada ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, planom razvoja jedinice lokalne samouprave i planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave koji su od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije.

Stručnu pomoć u pripremi strateškog plana i godišnjeg plana rada komunalne milicije pruža ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

III. UNUTRAŠNjE UREĐENjE KOMUNALNE MILICIJE

Unutrašnje organizacione jedinice

Član 14.

Poslovi komunalne milicije obavljaju se u unutrašnjim organizacionim jedinicama, u skladu sa članom 2. ovog zakona.

U komunalnoj miliciji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za deo područja jedinice lokalne samouprave određen aktom o unutrašnjem uređenju komunalne milicije (u daljem tekstu: područne organizacione jedinice).

Područnim organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice odgovaraju načelniku komunalne milicije.

Unutrašnja kontrola

Član 15.

U sastavu komunalne milicije može se obrazovati posebna organizaciona jedinica za potrebe unutrašnje kontrole rada komunalnih milicionara i zaposlenih u komunalnoj miliciji.

Za rad na poslovima unutrašnje kontrole potrebno je da službenik ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Rukovodilac unutrašnje kontrole za svoj rad i za rad organizacione jedinice kojom rukovodi odgovara načelniku opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Na poslove unutrašnje kontrole shodno se primenjuju zakon i podzakonski akti kojima se uređuju unutrašnji poslovi.

Uslovi za rad na rukovodećim radnim mestima

Član 16.

Za rad na poslovima načelnika komunalne milicije službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i mora da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Za rad na poslovima šefa organizacione jedinice službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i mora da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Raspoređivanje načelnika i šefa organizacione jedinice

Član 17.

Načelnika komunalne milicije raspoređuje načelnik jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Službenik može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto načelnika komunalne milicije na osnovu rešenja načelnika jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Šefa organizacione jedinice raspoređuje načelnik jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija, na predlog načelnika komunalne milicije.

Službenik može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto šefa organizacione jedinice na osnovu rešenja načelnika jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija, na predlog načelnika komunalne milicije.

IV. OVLAŠĆENjA KOMUNALNE MILICIJE

Vrste ovlašćenja

Član 18.

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

1) upozorenje;

2) usmeno naređenje;

3) provera identiteta;

4) dovođenje;

5) zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;

6) privremeno oduzimanje predmeta;

7) audio i video snimanje;

8) upotreba sredstava prinude;

9) prikupljanje obaveštenja;

10) druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom jedinice lokalne samouprave, izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Kada je zakonom ovlašćen na donošenje rešenja, komunalni milicionar primenjuje odredbe zakona o opštem upravnom postupku ili drugog zakona kojim je ovlašćen za donošenje rešenja.

Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba gradskom, odnosno opštinskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Upozorenje

Član 19.

Komunalni milicionar upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Usmeno naređenje

Član 20.

Komunalni milicionar usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne milicije.

Lice kojem je izdato usmeno naređenje iz stava 1. ovog člana, dužno je da odmah po njemu postupi.

Kad komunalna milicija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju u smislu člana 5. ovog zakona, komunalni milicionari usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i radi neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga jedinice lokalne samouprave.

Provera identiteta

Član 21.

Komunalni milicionar izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno ovlašćene organizacije.

Pre provere identiteta komunalni milicionar dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Dovođenje

Član 22.

Ako komunalni milicionar ne može da utvrdi identitet lica proverom iz člana 21. ovog zakona to lice će, bez odlaganja, dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

Lice zatečeno u vršenju prekršaja iz oblasti koja je u delokrugu komunalne milicije čiji je identitet utvrđen proverom identiteta u skladu sa članom 21. ovog zakona ili na način iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar može dovesti nadležnom prekršajnom sudu, uz podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila

Član 23.

Komunalni milicionar ovlašćen je da izvrši zaustavljanje vozila zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i pregled vozila, lica i predmeta koji se u njemu nalaze.

Zaustavljanje i pregled komunalni milicionar vrši na način propisan aktom kojim se uređuje primena policijskih ovlašćenja.

Komunalni milicionar može izvršiti i pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i predmeta i vozila koji su pod nadzorom tog lica.

Pre vršenja pregleda predmeta komunalni milicionar pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta.

Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni milicionar nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ako do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta dokumentuju fotografijom ili na drugi pogodan način.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

Ako komunalni milicionar pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja koji nisu iz nadležnosti komunalne milicije o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.

Privremeno oduzimanje predmeta

Član 24.

Komunalni milicionar privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije.

Sa privremeno oduzetim predmetima komunalni milicionari dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.

Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionar dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Audio i video snimanje

Član 25.

Komunalna milicija vrši audio i video snimanje javnog mesta, radi obavljanja komunalno-milicijskih poslova, korišćenjem opreme za video akustičke snimke i fotografisanje.

Radi primene komunalno-milicijskih ovlašćenja, otkrivanja i rasvetljavanja prekršaja, kao i kontrole i analize postupanja komunalnih milicionara, komunalna milicija može vršiti audio i video snimanje njihovog postupanja.

Radi postizanja ciljeva iz st. 1. i 2. ovog člana, komunalna milicija može koristiti vozila komunalne milicije, sa uređajima za snimanje.

Komunalna milicija može koristiti vozila komunalne milicije, sa uređajima za snimanje i u slučajevima propisanim članom 4. ovog zakona, kada je to od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije, ovlašćenih organizacija i vršioca komunalne delatnosti.

Podaci prikupljeni na način iz st. 1–4. ovog člana, čuvaju se u propisanoj evidenciji.

Podaci koji se ne mogu koristiti u postupku, uništavaju se u roku od godinu dana, od nastupanja zastarelosti za pokretanje odnosno, vođenje prekršajnog postupka, u skladu sa zakonom.

Način snimanja na javnom mestu i način saopštavanja namere o tom snimanju propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Upotreba sredstava prinude

Član 26.

Sredstva prinude u smislu ovog zakona su: fizička snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službena palica.

Sredstva prinude komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad, radi savladavanja otpora, odnosno sprečavanja pokušaja bekstva.

Na način upotrebe i ograničenja, u vezi sa upotrebom sredstava prinude kao i pravnu i drugu pomoć u vezi sa njihovom upotrebom, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonski akti o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Prikupljanje obaveštenja

Član 27.

Komunalni milicionar može prikupljati obaveštenja, podatke i informacije od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istim, u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca, izdavanja prekršajnog naloga i za obavljanje drugih poslova komunalne milicije, usmenim putem na mestu prekršaja ili naknadno, pisanim putem, u skladu sa zakonom.

Lice iz stava 1. ovog člana obavezno je da na zahtev komunalnog milicionara dostavi tražena obaveštenja, podatke i informacije.

Način primene ovlašćenja komunalne milicije

Član 28.

Ovlašćenja komunalne milicije utvrđena odredbama čl. 18–27. ovog zakona primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnim licima primenjuju komunalni milicionari posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima.

Ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnom licu primenjuju se u prisustvu roditelja ili staratelja tog lica, odnosno, u slučaju da su nedostupni, u prisustvu predstavnika organa starateljstva.

Prisustvo predstavnika organa starateljstva umesto roditelja može da se obezbedi, ako je moguće, i u slučajevima kada bi prisustvo roditelja bilo štetno za maloletnika izloženog nasilnim ili sličnim radnjama roditelja, ili bi u značajnoj meri ugrozilo izvršenje zadatka komunalne milicije.

Evidencije

Član 29.

Komunalna milicija vodi evidencije o podnetim prijavama, peticijama i predlozima građana, podnetim pritužbama na rad komunalnih milicionara, upotrebljenim sredstvima prinude i drugim primenjenim ovlašćenjima, audio i video snimcima, privremeno oduzetim predmetima, izdatim službenim legitimacijama, opremi i sredstvima.

Ministar nadležan za sistem lokalne samouprave propisuje sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana kao i postupak i način uništavanja podataka iz člana 25. stav 6. ovog zakona.

Na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti.

V. KONTROLA KOMUNALNE MILICIJE

Kontrola upotrebe sredstava prinude

Član 30.

O upotrebi sredstava prinude komunalni milicionar podnosi pisani izveštaj načelniku komunalne milicije, odnosno licu koje načelnik ovlasti da ocenjuje opravdanost i pravilnost upotrebe sredstava prinude.

Izveštaj se podnosi najkasnije 24 časa od upotrebe sredstava prinude, a sadrži podatke o licu, vremenu i mestu upotrebe sredstava prinude, vrsti upotrebljenog sredstva prinude i drugim činjenicama i okolnostima od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstva prinude.

U slučaju ocene da se radi o neopravdanoj i nepravilnoj upotrebi sredstava prinude, načelnik komunalne milicije preduzima zakonom predviđene mere radi utvrđivanja disciplinske, prekršajne, odnosno krivične odgovornosti komunalnog milicionara i odmah o tome obaveštava načelnika jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Ocena iz stava 1. ovog člana daje se i mere iz stava 3. ovog člana preduzimaju se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude.

Podnošenje izveštaja policiji

Član 31.

O upotrebi sredstava prinude načelnik komunalne milicije obaveštava nadležnu policijsku upravu najkasnije u roku od 48 časova od upotrebe sredstava prinude.

Ako prilikom upotrebe sredstava prinude nastane telesna povreda ili nastupi smrt lica, načelnik komunalne milicije podnosi o tome pisani izveštaj nadležnoj policijskoj upravi.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana sadrži: ime i prezime i broj legitimacije komunalnog milicionara koji je upotrebio sredstva prinude; datum, vreme i mesto upotrebe; podatke o licu prema kome su sredstva prinude upotrebljena; vrstu upotrebljenog sredstva prinude; razlog upotrebe; opis događaja i povreda nanetih licu ili komunalnom milicionaru; podatke o vremenu i mestu pružanja medicinske pomoći; podatke o šteti nastaloj usled upotrebe sredstava prinude; podatke o svedocima događaja i materijalnim dokazima.

Kontrola rešavanjem pritužbi

Član 32.

Komunalnoj miliciji svako može podneti pritužbu ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja komunalnog milicionara iz čl. 18–27. ovog zakona povređena prava.

Pritužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je do povrede došlo, a razmatra je i sve okolnosti u vezi sa njom utvrđuje načelnik komunalne milicije ili lice koje načelnik ovlasti da rešava pritužbe (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Ovlašćeno lice, o svom stavu i eventualnim merama koje je preduzeo mora podnosioca pritužbe da obavesti dostavljanjem pisanog odgovora u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, čime je postupak po pritužbi zaključen.

U slučajevima kad iz pritužbe ili podataka prikupljenih u postupku kod ovlašćenog lica proizlazi sumnja da je komunalni milicionar primenom ovlašćenja iz stava 1. ovog člana učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, ovlašćeno lice obaveštava nadležnog javnog tužioca, a načelnik komunalne milicije spise predmeta ustupa komisiji za rešavanje pritužbi, koja vodi dalji postupak rešavanja pritužbe.

Komisiju za rešavanje pritužbi obrazuje skupština jedinice lokalne samouprave. U komisiju, koja se sastoji od predsednika i četiri člana, obavezno se imenuju tri odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave, načelnik komunalne milicije i predstavnik policije.

U postupku razmatranja pritužbe komisija je ovlašćena da od podnosioca pritužbe i drugih lica prikuplja potrebna obaveštenja i dokaze o činjenicama i okolnostima na koje se pritužba odnosi, kao i da od opštinske, odnosno gradske uprave i policije traži potrebnu pomoć i saradnju.

Komisija postupak rešavanja pritužbe zaključuje dostavljanjem odgovora podnosiocu pritužbe u roku od 30 dana od dana isteka roka za vođenje postupka kod ovlašćenog lica.

Nezavisno od ishoda rešavanja pritužbe, podnosilac pritužbe ima na raspolaganju sva pravna i druga sredstva za zaštitu svojih prava i sloboda, u skladu sa zakonom.

Podzakonski propis o kontroli komunalne milicije

Član 33.

Način i postupak vršenja kontrole komunalne milicije, osim unutrašnje kontrole iz člana 15. ovog zakona, bliže propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

VI. KOMUNALNI MILICIONARI

Primena propisa

Član 34.

Na prava i dužnosti iz radnog odnosa komunalnih milicionara primenjuju se propisi koji uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Zasnivanje radnog odnosa

Član 35.

Komunalni milicionar, pored uslova predviđenih propisima iz člana 34. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:

1) ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije;

2) ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnih milicionara;

3) ima položen ispit za komunalnog milicionara (u daljem tekstu: ispit);

4) ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Psihofizičku sposobnost iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i izdaje lekarsko uverenje o tome na način predviđen za proveru psihofizičke sposobnosti policijskih službenika.

Izuzetno, u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog milicionara može se primiti policijski službenik u statusu ovlašćenog službenog lica, preuzimanjem iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pod uslovom da ispunjava i ostale uslove predviđene ovim zakonom.

Na popunjavanje radnih mesta komunalnih milicionara putem preuzimanja na osnovu stava 3. ovog člana, shodno se primenjuju propisi koji se odnose na preuzimanje službenika.

Bezbednosna smetnja

Član 36.

Bezbednosna smetnja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima komunalnog milicionara postoji ako:

1) se protiv lica vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

2) je lice pravnosnažno osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) je lice pravnosnažno kažnjeno za prekršaje iz oblasti javnog reda sa elementima nasilja i za prekršaje u oblasti propisa kojima se uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;

4) lice svojim navikama, ponašanjem ili sklonostima ukazuje da neće biti dostojno za rad u komunalnoj miliciji;

5) lice koje se proverava u postupku bezbednosne provere o sebi daje neistinite podatke, radi prikrivanja činjenica koje bi predstavljale bezbednosnu smetnju.

Bezbednosna smetnja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u postupku vršenja bezbednosne provere koji sprovodi organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, u skladu i na način propisan zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Stručno osposobljavanje

Član 37.

Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova komunalnog milicionara sprovodi se pre polaganja ispita za komunalnog milicionara.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave sa nezaposlenim licem (u daljem tekstu: kandidat za komunalnog milicionara) zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara i polaganje ispita za komunalnog milicionara.

Ugovor iz stava 2. ovog člana zaključuje se najduže na godinu dana.

Uslovi i način izbora kandidata za komunalnog milicionara za stručno osposobljavanje iz stava 1. ovog člana, elementi ugovora o stručnom osposobljavanju, kao i prava i obaveze kandidata za komunalnog milicionara i organa jedinice lokalne samouprave po okončanju stručnog osposobljavanja i druga pitanja od značaja za stručno osposobljavanje, utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara, koji obavezno sadrži stručno-teorijski deo i praktični deo programa, način provere stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara, način vrednovanja i verifikacije programa i projekciju troškova programa po jednom učesniku, sporazumno donose ministar nadležan za sistem lokalne samouprave i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Program stručnog osposobljavanja iz stava 5. ovog člana i proveru stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara sprovodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za sistem lokalne samouprave.

Po sprovedenom programu stručnog osposobljavanja iz stava 5. ovog člana i provere stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave uverenje (sertifikat) o ostvarenom uspehu kandidata za komunalnog milicionara.

Troškovi stručnog osposobljavanja iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Stručno usavršavanje

Član 38.

Stručno usavršavanje komunalnih milicionara ostvaruje se u skladu sa zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Ispit za komunalnog milicionara

Član 39.

Ispit za komunalnog milicionara polaže kandidat za komunalnog milicionara koji je uspešno završio program stručnog osposobljavanja iz člana 37. stav 5. ovog zakona.

Ispit za komunalnog milicionara polažu i lica iz člana 35. stav 3. ovog zakona u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Ispit za komunalnog milicionara sprovodi komisija, koju obrazuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Program i način polaganja ispita za komunalnog milicionara, sastav i način rada komisije za sprovođenje ispita za komunalnog milicionara, troškove sprovođenja ispita za komunalnog milicionara, izgled i sadržinu obrasca uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara, način izdavanja uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara i oblik, način upisa i vođenja evidencije o položenom ispitu za komunalnog milicionara, bliže uređuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Visina takse za polaganje ispita iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Ministarstvo nadležno za sistem lokalne samouprave vodi evidenciju o položenom ispitu za komunalnog milicionara, u koju se upisuje: ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana; naziv visokoškolske ustanove, nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil; organ opštine, odnosno grada sa kojim je kandidat zaključio ugovor o stručnom osposobljavanju, odnosno kod koga je zaposlen; broj i datum rešenja kojim je odobreno polaganje ispita za komunalnog milicionara; datum polaganja ispita; podaci o opštem uspehu na ispitu i broj i datum izdatog uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

Ministarstvo nadležno za sistem lokalne samouprave izdaje uverenje o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

Uverenje iz stava 7. ovog člana sadrži sledeće podatke: ime i prezime kandidata koji je položio ispit za komunalnog milicionara; datum i mesto rođenja; jedinstveni matični broj građana; naziv visokoškolske ustanove, nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil i datum polaganja ispita za komunalnog milicionara.

Provera praktične osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara

Član 40.

Provera praktične osposobljenosti komunalnih milicionara koja je uređena programom stručnog osposobljavanja iz člana 37. stav 5. ovog zakona sprovodi se najmanje jednom u tri godine, na zahtev nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave.

Proveru praktične osposobljenosti komunalnih milicionara vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, koje donosi plan i program provere osposobljenosti komunalnih milicionara, sa projekcijom troškova programa po jednom učesniku.

Izveštaj o izvršenoj proveri praktične osposobljenosti koji obavezno sadrži pojedinačni ostvareni uspeh komunalnih milicionara koji su pohađali program iz stava 2. ovog člana, dostavlja se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i ministarstvu nadležnom za sistem lokalne samouprave.

Troškovi provere praktične osposobljenosti komunalnih milicionara obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Provera psihofizičke sposobnosti

Član 41.

Po nalogu predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, načelnik komunalne milicije, a po nalogu načelnika komunalne milicije, komunalni milicionar dužan je da se podvrgne proveri psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne milicije i da u roku od 15 dana od dana prijema naloga dostavi gradonačelniku, odnosno predsedniku opštine, odnosno načelniku komunalne milicije lekarsko uverenje zdravstvene ustanove iz člana 35. stav 2. ovog zakona kao dokaz da ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije.

Nalog iz stava 1. ovog člana izdaje se u pismenom obliku i mora da sadrži naziv i adresu zdravstvene ustanove iz člana 35. stav 2. ovog zakona, razlog, mesto i vreme lekarskog pregleda radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za dalje obavljanje poslova komunalne milicije.

Lekarski pregled iz stava 2. ovog člana obavlja se o trošku jedinice lokalne samouprave.

Provera bezbednosnih smetnji

Član 42.

Po nalogu predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, za načelnika komunalne milicije, a po nalogu načelnika komunalne milicije ili rukovodioca unutrašnje kontrole za komunalnog milicionara, može se izuzetno sprovesti bezbednosna provera iz člana 36. stav 2. ovog zakona, radi utvrđivanja postojanja, odnosno nepostojanja bezbednosnih smetnji iz člana 36. stav 1. ovog zakona, za dalje obavljanje poslova komunalnog milicionara.

Povrede dužnosti iz radnog odnosa

Član 43.

Povrede dužnosti iz radnog odnosa, kao i disciplinski postupak i vrste disciplinskih mera koje mogu da se izreknu zaposlenom propisane su zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

U disciplinskom postupku za utvrđivanje odgovornosti komunalnih milicionara mogu se koristiti audio i video snimci prikupljeni na način propisan članom 25. ovog zakona.

Teže povrede dužnosti iz radnog odnosa

Član 44.

Pored težih povreda dužnosti iz radnog odnosa utvrđenih zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, teže povrede dužnosti iz radnog odnosa za koje je odgovoran pripadnik komunalne milicije jesu i:

1) nezakonita upotreba sredstava prinude;

2) davanje podataka neovlašćenim licima;

3) samovoljno napuštanje mesta rada određenog za obavljanje komunalno milicijskih poslova ili mesta određenog za pripravnost;

4) svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava ili otežava izvršavanje službenih zadataka;

5) nepreduzimanje mera ili nepružanje pomoći, u okviru svojih službenih obaveza, organima grada, opštine i javnim službama koje osniva jedinica lokalne samouprave;

6) izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično delo;

7) prikrivanje izvršenja teže povrede službenih dužnosti od strane neposrednog rukovodioca;

8) nošenje uniforme van radnog vremena bez saglasnosti načelnika komunalne milicije, odnosno neovlašćeno postupanje bez uniforme;

9) nepoštovanje obaveznih uputstava načelnika komunalne milicije;

10) nepostupanje po nalogu službenika unutrašnje kontrole;

11) odbijanje lekarskog pregleda iz člana 41. ovog zakona.

Raspoređivanje van komunalne milicije

Član 45.

Van komunalne milicije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i za koje ispunjava sve druge uslove za rad, raspoređuje se komunalni milicionar:

1) koji ne ostvari uspeh u proveri osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara iz člana 40. ovog zakona;

2) koji prestane da ispunjava uslove u pogledu psihofizičkih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova komunalne milicije iz člana 35. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

3) za koga se u postupku bezbednosne provere utvrdi postojanje bezbednosne smetnje iz člana 36. stav 1. ovog zakona.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana van komunalne milicije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i za koje ispunjava sve druge uslove za rad, raspoređuje se i načelnik komunalne milicije.

Prestanak radnog odnosa po sili zakona

Član 46.

Ako odgovarajuće radno mesto za raspoređivanje iz člana 45. ovog zakona ne postoji ili se komunalni milicionar, odnosno načelnik komunalne milicije ne saglasi sa svojim raspoređivanjem, prestaje mu radni odnos.

Uniforma i oznaka na uniformi

Član 47.

Kad obavlja poslove komunalni milicionar nosi službenu uniformu sa oznakama, osim u slučaju predviđenom u članu 3. stav 3. ovog zakona.

Oznake na uniformi sastoje se od naziva komunalne milicije i jedinice lokalne samouprave, prezimena, identifikacionog broja i oznake položaja komunalnog milicionara i od grba jedinice lokalne samouprave postavljenog na odgovarajućoj podlozi.

Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara i način nošenja uniforme, propisuje jedinica lokalne samouprave, po prethodno dobijenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave.

Boja i izgled uniforme i oznake na uniformi komunalne milicije moraju se jasno razlikovati od boje i izgleda uniforme i oznaka na uniformi koja je propisana za pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova.

Isključivo pravo nošenja tamno-plave uniforme, u odnosu na druge državne organe i javna preduzeća, kao i u odnosu na pravna i fizička lica na koja se primenjuju odredbe o privatnom obezbeđenju, imaju policijski službenici, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, polaznici za osnovnu policijsku obuku, studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta i pripravnici za policijske službenike u statusu ovlašćenih službenih lica koji policijske poslove obavljaju u uniformi.

Službena legitimacija

Član 48.

Komunalni milicionar ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja, pokazujući je pre primene ovlašćenja na zahtev lica prema kome ovlašćenje primenjuje.

Službenu legitimaciju izdaje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, kada komunalni milicionar stekne pravo da samostalno obavlja poslove komunalnog milicionara.

U slučaju prestanka radnog odnosa u komunalnoj miliciji komunalni milicionar dužan je da službenu legitimaciju preda predsedniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Službena legitimacija mora da sadrži podatke o službenom svojstvu i ovlašćenjima komunalnog milicionara i njegove identifikacione podatke.

Boju, oblik, sastavne delove, obrasce službenih legitimacija, kao i tekst ovlašćenja komunalnih milicionara, propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Vozila, plovila i oprema

Član 49.

Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti komunalni milicionari upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, a na vodnom području koje je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave mogu upotrebljavati i službena plovila.

Oznake na službenim vozilima i plovilima sastoje se od naziva komunalne milicije i jedinice lokalne samouprave i od grba jedinice lokalne samouprave, nanetog u propisanim dimenzijama.

Boju i način označavanja vozila i plovila, kao i opremu komunalne milicije, propisuje jedinica lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.

VII. ZAŠTITA KOMUNALNIH MILICIONARA

Zaštita uniforme i oznaka

Član 50.

Državni organi, privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna i fizička lica ne smeju da reprodukuju ili upotrebljavaju uniforme i oznake koje su po boji i oznakama iste ili slične uniformi i oznakama komunalne milicije, odnosno koje mogu da izazovu zabunu da se radi o uniformi ili oznakama komunalne milicije, kao ni da reprodukuju i upotrebljavaju vozila i plovila koja su označena isto ili slično kao vozila i plovila komunalne milicije, odnosno koja mogu da izazovu zabunu da se radi o vozilu i plovilu komunalne milicije.

Prekršaji

Član 51.

Za ometanje ili sprečavanje komunalnog milicionara u obavljanju poslova komunalne milicije utvrđenih u članu 18. ovog zakona, kazniće se za prekršaj:

1) pravno lice – novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara;

2) preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara;

3) odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara;

4) fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara.

Za postupanje protivno članu 20. stav 2. i članu 27. stav 2. ovog zakona kazniće se za prekršaj:

1) pravno lice – novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara;

2) preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara;

3) odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara;

4) fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Za postupanje protivno članu 50. ovog zakona kazniće se za prekršaj:

1) pravno lice, odnosno preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara;

2) odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara;

3) fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Uz kaznu za ponovljeni prekršaj iz stava 2. ovog člana, koji učini u roku od godinu dana od dana pravnosnažnosti prethodne odluke kojom mu je izrečena novčana kazna za istu vrstu prekršaja, učiniocu će se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti i zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove ili zabrane vršenja određenih delatnosti, u vezi sa kojom je izvršio prekršaj.

Krivičnopravna zaštita

Član 52.

Komunalni milicionar u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja Zakona o komunalnoj policiji

Član 53.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09).

Komunalna policija danom stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja sa radom kao komunalna milicija, a zaposleni u statusu komunalnog policajca, odnosno načelnika komunalne policije nastavlja sa radom kao komunalni milicionar, odnosno, načelnik komunalne milicije.

Rokovi za donošenje propisa organa državne uprave

Član 54.

Propisi za sprovođenje ovog zakona koje donosi ministar nadležan za sistem lokalne samouprave biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi doneti za sprovođenje Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) nastavljaju da se primenjuju do donošenja odgovarajućih propisa utvrđenih ovim zakonom, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Rokovi za donošenje akata i propisa organa jedinice lokalne samouprave

Član 55.

U jedinicama lokalne samouprave koje obrazuju komunalnu miliciju u skladu sa ovim zakonom, opštinsko, odnosno gradsko veće doneće prvi strateški plan komunalne milicije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije, a propise iz člana 7. stav 3, člana 47. stav 3. i člana 49. stav 3. ovog zakona, doneće nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u roku od tri meseca od donošenja akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije.

Rok za promenu naziva i oznaka

Član 56.

Jedinice lokalne samouprave koje su do stupanja na snagu ovog zakona obrazovale službu komunalne policije, dužne su da izvrše odgovarajuću promenu naziva, boje uniforme i oznaka najkasnije do isteka roka utvrđenog Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18).

Okončanje započetih postupaka stručnog osposobljavanja i ispita

Član 57.

Stručno osposobljavanje i ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se prema odredbama zakona i podzakonskih akata koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Planiranje sredstava za rad komunalne milicije

Član 58.

Za sprovođenje odluke o obrazovanju komunalne milicije, u skladu sa ovim zakonom, kao i za finansiranje rada komunalne milicije, moraju biti obezbeđena sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno ne mogu se stvarati dodatne finansijske obaveze za budžet Republike Srbije za ove namene.

Stupanje na snagu

Član 59.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.