Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz​​ o proglašenju Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije

Proglašava se Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 9. novembra 2018. godine.

PR broj 161

U Beogradu, 13. novembra 2018. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Zakon​​ o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 87/2018 od 13.11.2018. godine, stupio je na snagu 21.11.2018,​​ a počinje da se primenjuje u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim na proizvođače oružja, naprava i municije u postupku izvoza u zemlje C.I.P.-a, na koje se odredbe ovog zakona primenjuju od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo C.I.P.-a.

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se ispitivanje, žigosanje, obeležavanje i homologacija oružja, osnovnih delova oružja, naprava i municije, prava i obaveze proizvođača, uvoznika, ovlašćenih prodavaca, ovlašćenih servisera i vlasnika oružja,​​ osnovnih delova oružja, naprava i municije i elemenata municije, prava i obaveze ovlašćenog pravnog lica za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Član 2.

Pod oružjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se vatreno oružje, konvertibilno oružje, vazdušno oružje i oružje sa tetivom (u daljem tekstu: oružje), koje je utvrđeno zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod osnovnim delovima oružja, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se osnovni delovi oružja​​ koji su utvrđeni zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod napravama, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se svi prenosivi uređaji, aparati ili industrijski alati koji mogu da aktiviraju punjenja koja su izrađena od eksplozivnih ili pirotehničkih materija i koji su namenjeni za pogon ili da dovedu u kretanje gas, tečnost, čvrste čestice ili čvrste predmete ili samo da proizvedu svetlosni ili zvučni efekat, koji su konstruisani kao:

1) pirotehnička sredstva (vazdušnog, zvučnog ili svetlosno zvučnog dejstva);

2) uređaji za tehničke i industrijske svrhe pod uslovom da mogu da se koriste samo za tu, precizno definisanu namenu (za obradu metala deformacijom, za spajanje i zakivanje materijala, za bušenje rupa);

3) uređaji za omamljivanje životinja i humano lišavanje životinja života.

Pod municijom, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se meci i patrone koji se koriste za oružje, koji čine celinu i koji se sastoje od eksplozivnih ili pirotehničkih materija, inicijalne kapisle i čaure,​​ namenjene za ispaljenje, pogon ili za pokretanje projektila, gasovitih, tečnih ili čvrstih čestica ili samo da proizvedu svetlosni ili zvučni efekat.

Pod elementima municije, u smislu ovog zakona podrazumevaju se čaure sa kapislom, patrone, kapisle, projektili i barut.

Pod tipom municije, u smislu ovog zakona, podrazumeva se kalibar utvrđen nazivom, sa dimenzijama i nivoom pritiska.

Pod serijom municije, u smislu ovog zakona, podrazumeva se skup metaka istog tipa serijski proizvedenih pod istim uslovima kod jednog proizvođača, izrađenih od čaure istog proizvođača, modela i serije, zrna istog proizvođača, tipa, modela i mase, baruta istog proizvođača najviše dve serije, kao i kapisle istog proizvođača, tipa i najviše dve serije.

Pod bezbednošću pri gađanju,​​ u smislu ovog zakona, podrazumeva se da vatreno oružje, naprave i njihovi osnovni delovi moraju da izdrže pritisak tormentačne municije koja se koristi pri probnom gađanju (tormentacija), kao i da pri gađanju trajno izdrže pritisak municije koja je u opštoj upotrebi.

Pod ispitivanjem i etaloniranjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se postupak u kome se na propisan način vrši provera oružja, naprava, municije i elemenata municije u skladu sa tehničkim zahtevima i standardima i vrše aktivnosti u toku kojih se, pomoću probnog gađanja, tehničkim metodama i merenjima, utvrđuju tehničke karakteristike merne opreme, uređaja, oružja, naprava i municije.

Pod kategorizacijom oružja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se određivanje kategorije vazdušnog oružja i oružja sa tetivom u skladu sa odredbama zakona koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Pod tehničkim zahtevima i standardima, u smislu ovog zakona podrazumevaju se domaći i međunarodno prihvaćeni standardi kao i propisi koji proističu iz ovog i zakona koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Homologacija oružja, naprava i municije, u smislu ovog​​ zakona, jeste postupak kojim se proverava usaglašenost oružja, naprava i municije i elemenata municije sa međunarodnim propisima, odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Pod kontrolom tipa municije, u smislu ovog zakona, podrazumeva se provera usaglašenosti municije sa tehničkim zahtevima i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Pod pojmom pojedinačnog ispitivanja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se da postupku ispitivanja podleže svaka jedinica oružja, naprave, pakovanja municije, elemenata municije i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno.

Pod dobrovoljnim ispitivanjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se ispitivanje već ispitanog oružja, naprava, municije i elemenata municije na zahtev proizvođača, uvoznika odnosno​​ vlasnika.

Tormentacija, u smislu ovog zakona, je ispitivanje otpornosti materijala vatrenog oružja, odnosno osnovnih delova vatrenog oružja opterećenih povišenim pritiskom, koje se određuje za svaki tip i kalibar municije, posebno na osnovu njihovih nominalnih pritisaka.

Pojačana tormentacija oružja sa glatkim cevima, u smislu ovog zakona, predstavlja ispitivanje koje se vrši na isti način i pod istim uslovima kao i pojedinačno ispitivanje oružja, osim probnog gađanja kod koga se koristi municija sa višim​​ nivoom pritiska u odnosu na tormentačnu municiju za probno gađanje.

Pod ispitivanjem onesposobljenog oružja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se postupak kojim se vrši provera da li su osnovni delovi oružja trajno onesposobljeni na način da njihovim uklanjanjem, zamenom ili popravkom, oružje ne može biti ponovo osposobljeno za upotrebu.

Obeležavanje municije, u smislu ovog zakona, jeste postupak kojim se na svaki metak utiskuje oznaka za identifikaciju proizvođača i kalibar.

Obeležavanje oružja i naprava,​​ u smislu ovog zakona, jeste postupak kojim se na svaki komad oružja i naprava utiskuje oznaka za identifikaciju proizvođača, zemlje porekla, godine proizvodnje, modela i serijskog (fabričkog) broja oružja i naprava, s tim da se na svaki komad oružja utiskuje i oznaka za kalibar.

Žigosanje, u smislu ovog zakona, predstavlja postupak kojim se utiskuju posebne oznake na oružje ili pakovanje municije koja su prošla određena ispitivanja u skladu sa ovim zakonom.

Pod bezbednošću funkcionisanja, u smislu ovog zakona, podrazumeva se da konstrukcija oružja, naprava i municije obezbeđuje potpunu primenu i korišćenje prema nameni predviđenoj od strane proizvođača, i to da:

1) kod oružja, naprava i njihovih delova njihova konstrukcija zbog specifične konstrukcije i izrade, sprečava da dođe do opasnosti koje mogu stvoriti uslove za prouzrokovanje smrti ili ozbiljnih povreda lica koja rukuju oružjem, upotrebljavaju ih ili održavaju na način predviđen od strane proizvođača;

2) kod municije, konstrukcija sprečava da dođe do​​ opasnosti koje mogu stvoriti uslove za prouzrokovanje smrti ili ozbiljnih povreda lica koja rukuju, upotrebljavaju, manipulišu, održavaju ili skladište municiju na način predviđen od strane proizvođača.

Pod oznakom C.I.P, u smislu ovog zakona, podrazumeva​​ se Stalna međunarodna komisija za ispitivanje ručnog vatrenog oružja.

Pod podnosiocem zahteva, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se, zavisno od vrste ispitivanja propisane ovim zakonom, vlasnik, proizvođač, uvoznik, ovlašćeni serviser, odnosno ovlašćeni​​ prodavac oružja, naprava, municije i elemenata municije.

Član 3.

Vatreno oružje, osnovni delovi oružja i municija koji se proizvode i/ili stavljaju na tržište moraju biti obeleženi, ispitani i žigosani.

Konvertibilno oružje, naprave, vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet moraju biti obeleženi i ispitani.

Ispitivanju i žigosanju podleže i vatreno oružje kod koga je popravkom ili prepravkom zamenjen ili ugrađen njegov osnovni deo, izveden drugi zahvat na oružju kojim se utiče na njegovo​​ funkcionisanje i na bezbednost pri gađanju ili kod koga su trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača.

Onesposobljeno oružje mora biti ispitano, obeleženo i žigosano u skladu sa odredbama ovog zakona, zakona koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kao i propisom koji bliže uređuje onesposobljavanje oružja.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na oružje shodno se primenjuju i na osnovne delove za oružje utvrđene zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 4.

Vazdušno oružje i oružje sa tetivom pre stavljanja u promet mora biti podvrgnuto homologaciji u svrhu utvrđivanja kategorije oružja.

Informacije o izvršenoj kategorizaciji javno se objavljuju.

Vazdušno oružje iste marke, modela i kalibra, odnosno oružje sa tetivom iste marke i modela, koje je kategorizovano u skladu sa stavom 1. ovog člana, ne podleže ponovnom ispitivanju i kategorizaciji i može se stavljati u promet, osim u slučaju ako je proizvođač promenio neku od bitnih karakteristika oružja.

Član 5.

Oružje i naprave podležu obaveznoj homologaciji ili pojedinačnom i ponovljenom ispitivanju.

Municija podleže obaveznoj kontroli tipa ili pojedinačnom ispitivanju proizvodnje svake serije ili homologaciji.

Član 6.

Ispitivanju i žigosanju oružja, naprava i municije, ne podležu oružje, naprave i municija koji su:

1) namenjeni za potrebe vojske, policije ili drugih državnih​​ organa koji nabavljaju, drže, nose i prevoze oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima;

2) pre uvoza, ispitani i žigosani, u skladu sa propisima C.I.P. odnosno u skladu sa pravilima potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija;

3) namenjeni isključivo za istraživačke i studijske svrhe;

4) sastavni deo zbirki registrovanih kulturnih i istorijskih organizacija koje se ne koristi za gađanje;

5) staro oružje utvrđeno zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja;

6) privremeno uvezeni ili se nalaze u tranzitu kroz Republiku Srbiju;

7) saglasno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, obavezno atestirani;

8) dokazno sredstvo u nekom istražnom ili sudskom postupku.

Vatreno oružje iz stava 1. tačka 1) ovog člana kome se trajno menja namena za civilnu upotrebu podleže obaveznom ispitivanju, žigosanju i obeležavanju.

II. AGENCIJA ZA ISPITIVANjE, ŽIGOSANjE I OBELEŽAVANjE ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE

Član 7.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), osniva Agenciju za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije kao javnu agenciju (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija obavlja poslove ispitivanja (pojedinačno ispitivanje oružja i naprava, pojedinačno ispitivanje municije, dobrovoljno ispitivanje, tormentacija i pojačano ispitivanje, ispitivanje onesposobljenog oružja), žigosanja, obeležavanja, homologacije oružja, njihovih osnovnih delova, naprava, municije, elemenata municije i kontrole tipa municije prema odredbama ovog zakona.

Poslove iz stava 2. ovog člana Agencija vrši kao poverene poslove.

Nadzor nad radom Agencije vrši Ministarstvo.

Član 8.

Agencija se finansira iz:

1) cene usluga koje plaćaju korisnici usluga;

2) donacija, priloga i drugih bespovratnih davanja datih osnivaču ili Agenciji;

3) ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Cene usluga Agencije utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Visinu cena iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Vlada na predlog Agencije a po pribavljenom mišljenju Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija.

Saglasnost na akt kojim se utvrđuje visina plata i broj zaposlenih u Agenciji daje Vlada.

Član 9.

Agencija je dužna da deo sredstava od cena usluga koje plaćaju korisnici usluga​​ iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona, uplati u budžet Republike Srbije, po završnom računu za prethodnu godinu.

Visina i rok za uplatu dela sredstava od cena usluga koje plaćaju korisnici usluga iz člana 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona utvrđuje se zakonom o budžetu za narednu godinu.

Član 10.

Agencija je dužna da ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, izvrši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Agencija je dužna da prilikom obeležavanja uvezenog oružja utvrdi da li je oružje ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa ovim zakonom i propisima C.I.P.-a i o tome izda rešenje.

Agencija je dužna da izvrši kategorizaciju vazdušnog oružja i oružja sa tetivom u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i da u tom roku informacije o izvršenoj kategorizaciji javno objavi.

O izvršenoj kategorizaciji Agencija izdaje rešenje podnosiocu zahteva.

Agencija na zahtev izdaje potvrdu o izvršenoj kategorizaciji svakom uvozniku koji je uvezao već kategorizovano oružje, bez ponovnog ispitivanja.

Član 11.

Tehnička dokumentacija koju proizvođač dostavlja Agenciji sadrži samo one elemente koji su neophodni za sprovođenje postupka ispitivanja, žigosanja i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Ako je tehnička dokumentacija iz stava 1. ovog člana označena kao poverljiva, zaposleni i odgovorna lica u Agenciji dužna su da sa njom postupaju u skladu sa propisima kojima je uređena tajnost podataka i da je čuvaju kao poslovnu tajnu za vreme dok su zaposleni u Agenciji, kao i 10 godina po prestanku rada u Agenciji.

Član 12.

Agencija obezbeđuje obaveštavanje u oblasti rada C.I.P.-a:

1) učešćem u sistemu obaveštavanja C.I.P.-a;

2) izdavanjem glasila, kataloških i drugih publikacija;

3) prikupljanjem, obradom i davanjem obaveštenja u oblasti rada C.I.P.-a ;

4) dostavljanjem radnih i drugih materijala u postupku izrade i donošenja međunarodnih propisa iz ove oblasti proizvođačima oružja i municije i drugim zainteresovanim stranama;

5)​​ pružanjem tehničke pomoći na zahtev korisnika.

Za obaveštavanje, odnosno usluge iz stava 1. ovog člana koje se ne dostavljaju odnosno ne vrše po službenoj dužnosti, odnosno po zahtevu državnog organa, plaća se taksa.

III. DVOSTEPENOST U ODLUČIVANjU I NADZOR

Član 13.

Na rešenja Agencije doneta na osnovu ovog zakona može se izjaviti žalba ministru nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 14.

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Nadzoru podležu postrojenja, objekti, uređaji, specifična i druga oprema u objektima koji se koriste za ispitivanje, kontrolu, servisiranje i prepravku oružja, osnovnih delova oružja, naprava, municije i elemenata municije, koji su predmet ovog zakona, kao i materijal, delovi i sklopovi za njihovu izradu.

Ako se pri vršenju nadzora utvrdi da procesi, proizvodi i usluge, odnosno oružje, naprave i municija koji su predmet ovog zakona, ne odgovaraju odredbama istog, kao i propisima donetim za njegovo sprovođenje, i da usled toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete, odnosno da su stavljeni u promet, donosi se rešenje kojim se zabranjuje odvijanje takvih procesa, i pružanje usluga, odnosno zabranjuje rad proizvođaču, uvozniku, prodavcu, serviseru ili radnji i promet takvog oružja, naprava i municije dok se nedostaci ne otklone.

IV. VRSTE ISPITIVANjA, ŽIGOSANjA I OBELEŽAVANjA ORUŽJA, MUNICIJE I NAPRAVA

Član 15.

Vrste ispitivanja su: homologacija, kontrola tipa municije, pojedinačno ispitivanje, dobrovoljno ispitivanje, tormentacija i pojačano ispitivanje i ispitivanje onesposobljenog oružja.

Način vršenja provera, prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja, kao i izgled oznaka i žigova bliže propisuje ministar.

Član 16.

Ispitivanje se vrši na zahtev podnosioca.

Agencija obaveštava podnosioca zahteva ukoliko oružje, naprave i municija koji nisu ispunili uslove ispitivanja, o utvrđenim nedostacima i ostavlja rok do 60 dana za otklanjanje nedostataka.

Podnosilac zahteva, po​​ otklanjanju utvrđenih nedostataka, može podvrgnuti oružje, naprave ili municiju ponovljenom ispitivanju.

Ako se u ponovljenom ispitivanju utvrdi da nisu otklonjeni nedostaci, Agencija donosi rešenje kojim utvrđuje da nisu ispunjeni uslovi.

Postupak ispitivanja vrši se za sve vrste ispitivanja.

Član 17.

Homologacija obuhvata:

1) proveru oznaka za identifikaciju;

2) proveru usaglašenosti tehničke dokumentacije;

3) proveru usaglašenosti osnovnih dimenzija sa standardima ili tehničkom dokumentacijom;

4) proveru​​ bezbednosti pri probnom gađanju;

5) proveru bezbednosti funkcionisanja, proveru usaglašenosti sastavnih delova i sklapanje;

6) proveru usaglašenosti merne opreme, uređaja, kontrolnog i mernog alata;

7) proveru usaglašenosti balističke merne opreme, kad se​​ vrši homologacija municije;

8) pojedinačno ispitivanje najmanje dva uzorka, predmeta homologacije.

Homologaciji se podvrgavaju sledeće oružje, naprave i municija, i to:

1) jednometno vatreno oružje, serijski proizvedeno, sa ležištem metka čiji prečnik nije veći od 5 mm (P<5 mm) i dužine koja nije veća od 15 mm (L<15 mm);

2) jednometno vatreno oružje serijski proizvedeno, čiji prečnik i dužina ležišta metka nisu veći od 6 mm (P<6 mm i L<6 mm), s tim što je inicijalno punjenje jedino propulzivno punjenje koje zrnu daje energiju ne veću od 7,5 J;

3) alarmno (signalno) oružje, serijski proizvedeno, čiji prečnik ležišta metka nije veći od 6 mm (P<6 mm) i sa dužinom ležišta ne većom od 7 mm (L<7 mm); – odnosi se na konvertibilno oružje pa ne znamo da li će biti predmet zakona;

4) vazdušno oružje, sa ciljem utvrđivanja kategorije;

5) ostala vatrena oružja, serijski proizvedena, čija kinetička energija zrna na ustima cevi nije veća od 7,5 J;

6) ulošci cevi koje nemaju sopstveni mehanizam za bravljenje i okidanje, čija municija razvija srednju vrednost maksimalnog pritiska do 2000 bar;

7) nosivi aparati za gađanje, industrijsku ili tehničku namenu kod kojih je inicijalno punjenje jedino propulzivno punjenje koje daje energiju za pokretanje predmeta ili drugih mehaničkih delova.

Član 18.

Za predmete homologacije iz člana 17. stav 2. ovog zakona, koji su ispunili uslove homologacije, Agencija izdaje rešenje o ispunjenosti uslova.

Za vatreno i vazdušno oružje, naprave i municiju koji su ispunili uslove homologacije, Agencija na zahtev proizvođača ili uvoznika izdaje rešenje o ispunjenosti uslova i daje im ovlašćenje za izdavanje potvrda da su oružje, naprave ili municija, koje je bilo predmet homologacije, ispunili uslove.

Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja ovlašćenja.

Ako se prilikom provere iz stava 2. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za homologaciju, Agencija će doneti rešenje kojim se oduzima ovlašćenje za izdavanje potvrde.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču,​​ kao i o oružju, napravama i municiji koji nisu ispunili uslove iz ovog člana, a nisu podvrgnuti ponovljenoj homologaciji, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 19.

Kontroli tipa municije podvrgava se svaki tip municije koja je prvi put serijski proizvedena ili se prvi put uvozi.

Proizvođač ili uvoznik podnosi Agenciji zahtev za kontrolu tipa municije.

Kontrola tipa obuhvata:

1) proveru usaglašenosti tehničke dokumentacije sa domaćim i međunarodnim standardima;

2) proveru usaglašenosti merne opreme, uređaja, kontrolnog i mernog alata i kontrolnika za dimenzionalnu kontrolu sa domaćim i međunarodnim standardima;

3) proveru usaglašenosti balističkih cevi, prihvatača balističkih cevi i oružja za kontrolu sigurnosti funkcionisanja municije;

4) ispitivanje proizvodnje municije, koje se obavlja na dvostrukom broju uzoraka za kontrolisani tip municije.

Agencija na zahtev proizvođača ili uvoznika za tip municije koja je ispunila uslove kontrole tipa donosi rešenje o ispunjenosti uslova za pojedinačno ispitivanje serija municije.

Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja rešenja.

Ako se prilikom provere iz stava 5. ovog člana utvrde odstupanja od​​ utvrđenih uslova za pojedinačno ispitivanje serija municije, Agencija će doneti rešenje kojim utvrđuje da nisu ispunjeni uslovi.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i municiji koji nisu ispunili uslove iz ovog člana, a nisu podvrgnuti ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 20.

Pojedinačnom ispitivanju podvrgavaju se:

1) oružja i naprave iz člana 2. ovog zakona koji nisu predmet homologacije iz člana 17. stav 2. ovog zakona;

2) serija municije koja je ispunila uslove kontrole tipa;

3) oružja kome je trajno promenjena namena u civilno.

Član 21.

Pojedinačno ispitivanje oružja i naprava obuhvata:

1) kontrolu oznaka za identifikaciju;

2) vizuelni pregled;

3) kontrolu bezbednosti funkcionisanja;

4) kontrolu osnovnih dimenzija pre probnog gađanja;

5) probno gađanje;

6) vizuelnu kontrolu posle probnog gađanja;

7) kontrolu bezbednosti funkcionisanja nakon probnog gađanja;

8) kontrolu osnovnih dimenzija posle probnog gađanja.

Proizvođač, uvoznik, ovlašćeni serviser ili vlasnik podnose zahtev za pojedinačno ispitivanje Agenciji.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o svakoj jedinici oružja koja nije ispunila uslove iz ovog člana, a nije podvrgnuta ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 22.

Pojedinačno ispitivanje municije i elemenata municije,​​ serijski proizvedene, vrši se proverom uzoraka svake serije, koje obuhvata:

1) uzorkovanje;

2) proveru oznaka za identifikaciju na svakom metku ili elementu municije;

3) proveru oznaka za identifikaciju na svakoj jedinici pakovanja;

4) vizuelnu proveru;

5)​​ kontrolu osnovnih dimenzija;

6) proveru maksimalnog pritiska ili ekvivalentne karakteristike i brzine zrna ili sačme;

7) proveru bezbednosti funkcionisanja.

Za svaku seriju municije koja je ispunila uslove pojedinačnog ispitivanja, Agencija, na zahtev proizvođača ili uvoznika, izdaje rešenje o ispunjenosti uslova, na osnovu koga podnosilac zahteva na svaku jedinicu pakovanja ispitane serije municije nanosi propisane žigove.

Proveru ispunjenosti uslova Agencija vrši svake dve godine nakon izdavanja rešenja.

Ako se prilikom provere iz stava 3. ovog člana utvrde odstupanja od utvrđenih uslova za nanošenje propisanih žigova, Agencija će doneti rešenje kojim se oduzima ovlašćenje.

Podatke o uvozniku odnosno proizvođaču, kao i o svakoj seriji municije koja nije ispunila uslove iz ovog člana, a nije podvrgnuta ponovljenom ispitivanju, Agencija dostavlja Ministarstvu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 23.

Proizvođač, uvoznik odnosno vlasnik oružja, naprava ili municije koji su ispitani može da podnese zahtev za dobrovoljno ispitivanje Agenciji.

Član 24.

Agenciji se može podneti zahtev za tormentaciju oružja, kao i zahtev za pojačano ispitivanje.

Predmet pojačanog ispitivanja iz stava 1. ovog člana može biti samo oružje sa glatkom cevi.

Podnosilac zahteva snosi eventualnu štetu nastalu na oružju usled tormentacije ili pojačanog ispitivanja.

Ako se u postupku tormentacije ili pojačanog ispitivanja utvrdi da bi dalja upotreba oružja mogla izazvati teške posledice po život, zdravlje ili imovinu ljudi, Agencija izdaje rešenje da takvo oružje nije bezbedno za dalju upotrebu i bez odlaganja dostavlja Ministarstvu pisano obaveštenje o utvrđenim nedostacima.

Član 25.

Za onesposobljeno oružje koje je ispunilo uslove sadržane u propisima koji uređuju nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije i onesposobljavanje oružja, Agencija izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova i na osnovne delove oružja nanosi propisane žigove i godinu ispitivanja.

Podatke o onesposobljenom oružju i izdatim potvrdama Agencija dostavlja​​ Ministarstvu u roku od 15 dana od dana ispitivanja onesposobljenog oružja.

Član 26.

Obeležavanje oružja je postupak kojim se trajno utiskuje oznaka koja omogućava identifikaciju proizvođača, zemlju porekla, godinu proizvodnje, kalibar, model i serijski (fabrički) broj oružja.

Na svakoj napravi, u momentu proizvodnje, od strane proizvođača moraju biti nanesene vidljive, trajne i jedinstvene oznake kako bi se identifikovala zemlja porekla, proizvođač, model, godina proizvodnje, serijski broj.

Oružje i naprave koji nisu obeleženi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana ne smeju biti stavljeni u promet.

Uvezeno oružje mora da poseduje oznake iz stava 1. ovog člana.

Ako oružje ne poseduje oznake iz st. 1. i 4. ovog člana Agencija će naneti propisane oznake.

Troškove obeležavanja oružja snosi uvoznik.

Odredbe stava 4. ovog člana ne primenjuju se na oružje koje se privremeno uvozi ili je u tranzitu kroz Republiku Srbiju.

Član 27.

Obeležavanje municije je postupak koji se vrši od strane proizvođača, tako što se​​ na svaki metak nanose vidljive i trajne oznake kako bi se identifikovali proizvođač i kalibar. Kod municije sa visokim performansama nanosi se i znak upozorenja. Na jedinicu pakovanja municije nanosi se zemlja porekla, serijski broj i žig konačnog prijema​​ ili žig homologacije.

V. PRAVA I OBAVEZE PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PRODAVCA, SERVISERA I VLASNIKA ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE

Član 28.

Proizvođač je obavezan da:

1) u skladištu drži samo obeleženo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koji predstavljaju finalne proizvode, a da pre stavljanja u promet, izvrši homologaciju, ispitivanje i žigosanje oružja, naprava, municije i onesposobljenog oružja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa koji regulišu žigosanje onesposobljenog oružja;

2) u pisanoj formi informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda, u roku od 30 dana od dana izmene;

3) na osnovnim delovima oružja i napravama obezbedi pogodno mesto za​​ nanošenje odgovarajućih žigova;

4) obeleži oružje, njegove osnovne delove, naprave i municiju u skladu sa članom 26. st. 1. i 2. i članom 27. ovog zakona;

5) omogući ulaz i pristup mestu proizvodnje i korišćenje objekata i opreme za ispitivanje, potrebno osoblje, kao i da obezbedi potrebnu saradnju sa zaposlenima u Agenciji i Ministarstvu.

Član 29.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice (u daljem tekstu: uvoznik) dužan je da u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, osnovnih delova za oružje, naprava i municije dostavi isto Agenciji, uz zahtev za obeležavanje i/ili žigosanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju.

Uvoznik je dužan da izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija​​ u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Uvoznik je dužan da prilikom prodaje preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača.

Uputstva domaćih proizvođača i prevodi uputstava iz stava 3. ovog člana moraju biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u​​ Republici Srbiji.

Član 30.

Ovlašćeni prodavac, odnosno pravno lice ili preduzetnik kome je odobreno bavljenje prometom oružja, osnovnim delovima za oružje i municijom dužan je da drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju​​ koji su ispitani, kategorizovani, žigosani i obeleženi u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim propisom kojim je uređeno žigosanje onesposobljenog oružja.

Član 31.

Ovlašćeni serviser, odnosno, pravno lice ili preduzetnik koji je ovlašćen da se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja, koji izvrši popravku ili prepravku oružja, kojom je zamenjen ili ugrađen njegov osnovni deo, izveden drugi zahvat na oružju kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na bezbednost pri gađanju ili su trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača, dužan je da dostavi popravljeno ili prepravljeno oružje u roku od 15 dana od dana popravke ili prepravke na ponovljeno pojedinačno ispitivanje Agenciji.

Ovlašćeni serviser iz stava 1. koji izvrši onesposobljavanje oružja dužan je da, u roku od 15 dana od dana onesposobljavanja, Agenciji dostavi onesposobljeno oružje na ispitivanje.

Troškovi ispitivanja iz st. 1. i 2. ovog člana padaju na teret vlasnika oružja.

Ovlašćeni serviser dužan je da:

1) izvrši popravku ili prepravku oružja, tako da obezbedi bezbednost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima;

2) dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja.

Član 32.

Uvoznik, proizvođač odnosno ovlašćeni prevoznik dužan je da podnese zahtev za odobrenje prevoza Ministarstvu, radi ispitivanja, žigosanja i obeležavanja u skladu sa zakonom koji uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Član 33.

Zabranjeno je neovlašćeno ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije.

Zabranjeno je neovlašćeno uklanjanje ili izmena oznaka i žigova na oružju, municiji i napravama.

VI. EVIDENCIJE

Član 34.

Agencija je dužna da vodi evidenciju o podnetim zahtevima i ispitanom, žigosanom, homologovanom, obeleženom i kategorizovanom oružju i napravama, kao i onesposobljenom oružju (vrsta, proizvođač, zemlja porekla, marka, model, kalibar, serijski (fabrički) broj, broj oružnog lista), o kontrolisanoj municiji i elementima municije (vrsta, proizvođač, zemlja porekla, marka, tip zrna ili sačme, kalibar, serijski broj), evidenciju o podnosiocima zahteva (ime, prezime/naziv, jedinstveni matični broj građana/matični broj, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište/sedište), o datumu prijema oružja, naprava i municije u Agenciji i o datumu preuzimanja oružja, naprava i municije.

Agencija je dužna da vodi evidenciju o podnetim zahtevima, rešenjima o ispunjenosti ili neispunjenosti uslova za homologaciju i za nanošenje žiga na kontrolisanu seriju municije.

Evidencije iz ovog člana moraju se voditi uredno, ažurno i čuvaju se trajno.

Agencija Ministarstvu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaje primerak evidencija koje su propisane ovim zakonom u pisanom ili elektronskom obliku.

Izgled evidencija koje vodi Agencija bliže propisuje ministar, na predlog Agencije.

Član 35.

Ministarstvo vodi evidencije o podnetim žalbama i rešenjima kojima se odlučuje o rešenjima Agencije, o izvršenim nadzorima, o rešenjima kojima se zabranjuje odvijanje procesa i pružanja usluga uvozniku, ovlašćenim prodavcima, ovlašćenim serviserima i drugim pravnim licima i preduzetnicima.

Navedene evidencije sadrže sledeće podatke:

naziv pravnog​​ lica i preduzetnika, sedište, matični broj, podatke o oružju, napravama i municiji, prostorijama, sredstvima, kao i podatke o ličnosti vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih kod pravnog lica i preduzetnika: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana,​​ datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta odnosno boravišta.

Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku.

Podatke iz navedenih evidencija Ministarstvo je dužno da daje državnim i drugim organima i organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

VII. MEĐUNARODNA SARADNjA

Član 36.

Međunarodna saradnja u oblasti ispitivanja, obeležavanja i žigosanja ručnog vatrenog oružja, naprava i municije ostvaruje se:

1) zaključivanjem međunarodnih ugovora;

2) članstvom i učešćem u radu međunarodne organizacije C.I.P.;

3) međusobnim obaveštavanjem i razmenom informacija sa drugim državama članicama C.I.P.-a i Stalnim biroom C.I.P-a;

4) pripremanjem, organizovanjem i učestvovanjem na međunarodnim plenarnim sednicama, potkomisijama i radnim grupama C.I.P.-a.

VIII. PREKRŠAJI

Član 37.

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) koje stavi u promet vatreno oružje i njegove osnovne delove koji nisu obeleženi, ispitani, žigosani ili onesposobljeni (član 3. st. 1. i 4);

2) koje stavi u promet konvertibilno oružje, naprave, vazdušno oružje i oružje sa tetivom, koji nisu obeleženi i ispitani (član 3. stav 2);

3) koje stavi u promet vazdušno oružje i oružje sa tetivom za koje nije izvršena kategorizacija (član 4. stav 1);

4) koje stavi u promet vazdušno oružje ili oružje sa tetivom​​ na kome je proizvođač izvršio izmenu nekih od bitnih karakteristika oružja, a da prethodno nije izvršio prethodnu kategorizaciju (član 4. stav 3);

5) koje ne ispita, žigoše i obeleži vatreno oružje iz člana 6. stav 1. tačka 1) kome je trajno promenjena namena za civilnu upotrebu (član 6. stav 2);

6) proizvođač, koji pre stavljanja u promet ne izvrši homologaciju, ispitivanje i žigosanje oružja, naprava, municije i onesposobljenog oružja (član 28. stav 1. tačka 1);

7) proizvođač, koji u pisanoj formi ne informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda (član 28. stav 1. tačka 2);

8) proizvođač, koji na osnovnim delovima oružja, i napravama ne obezbedi pogodno mesto za nanošenje odgovarajućih žigova (član 28. stav 1. tačka 3);

9) proizvođač, koji u skladištu drži oružje koje nije obeleženo (član 28. stav 1. tačka 4);

10) proizvođač, koji ne omogući ulaz i pristup mestu proizvodnje i korišćenje objekata i opreme za ispitivanje, potrebno osoblje, i ne obezbedi potrebnu saradnju sa zaposlenima Agencije i Ministarstva (član 28. stav 1. tačka 5);

11) uvoznik, koji u roku od 30 dana od dana uvoza ne podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju oružja, naprava i municije (član 29. stav 1);

12) uvoznik, koji ne izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija (član 29. stav 2);

13) uvoznik, koji prilikom prodaje ne preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača (član 29. stav 3);

14) ovlašćeni prodavac, koji drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove​​ oružja, naprave i municiju koji nisu ispitani, žigosani i obeleženi (član 30);

15) ovlašćeni serviser, koji nije ispitao i žigosao, popravkom ili prepravkom zamenjen ili ugrađen osnovni deo vatrenog oružja, ili nije ispitao i žigosao oružje na kome je izveden drugi zahvat kojim se utiče na njegovo funkcionisanje i na bezbednost pri gađanju ili su trajno ili privremeno promenjene originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača (član 31. stav 1);

16) ovlašćeni serviser, koji u roku od​​ 15 dana od dana onesposobljavanja oružja ne dostavi Agenciji onesposobljeno oružje na ispitivanje (član 31. stav 2);

17) ovlašćeni serviser, koji izvrši popravku ili prepravku oružja na način da ne obezbedi bezbednost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima (član 31. stav 4. tačka 1);

18) ovlašćeni serviser, ne dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja (član 31. stav 4. tačka 2).

Za prekršaje iz stava 1. tač. 1)–18) ovog člana​​ kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta, zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti i zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove.

Član 38.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzetnik:

1) uvoznik, koji u roku od 30 dana od dana uvoza ne podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju oružja, naprava i municije (član 29. stav 1);

2) uvoznik, koji prilikom prodaje ne izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija (član 29. stav 2);

3) uvoznik, koji prilikom prodaje ne preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača (član 29. stav 3);

4) koji stavi u promet naprave i konvertibilno oružje koji nisu obeleženi i ispitani (član 3. stav 2);

5) koji stavi u promet vazdušno oružje i oružje sa tetivom za koje nije izvršena kategorizacija (član 4);

6) koji stavi u promet vazdušno oružje ili oružje sa tetivom na kome je proizvođač izvršio izmenu nekih od bitnih karakteristika oružja, a da prethodno nije izvršio prethodnu kategorizaciju (član 4. stav 3);

7) proizvođač, koji u pisanoj formi ne informiše Agenciju o svim izmenama u proizvodnji oružja, naprava i municije, ako te izmene mogu da utiču na osobine nekog od tih proizvoda (član 28. stav 1. tačka 2);

8) proizvođač, koji na osnovnim delovima oružja, i napravama ne obezbedi pogodno mesto za nanošenje odgovarajućih žigova (član 28. stav 1. tačka 3);

9) ovlašćeni prodavac, koji drži i stavi u promet samo oružje, osnovne delove oružja, naprave i municiju koji nisu ispitani, žigosani i obeleženi (član 30);

10) ovlašćeni serviser, koji izvrši popravku ili prepravku oružja na način da ne obezbedi bezbednost funkcionisanja u skladu sa tehničkim zahtevima (član 31. stav 4. tačka 1);

11) ovlašćeni serviser, ako ne dostavi Agenciji na uvid pisano obaveštenje sa opisom načina i tehnološkog postupka prepravke i modifikacije oružja (član 31. stav 4. tačka 2).

Učiniocima prekršaja iz ovog člana pored novčane kazne može​​ se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta.

Član 39.

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) uvoznik, koji u roku od 30 dana od dana uvoza ne podnese Agenciji zahtev za obeležavanje i/ili ispitivanje i/ili homologaciju oružja, naprava i municije (član 29. stav 1);

2) uvoznik, koji prilikom prodaje ne izvrši ispitivanje u roku od 30 dana od dana uvoza oružja, za one vrste oružja za koje je ovim zakonom propisana kategorizacija (član 29. stav 2);

3) uvoznik, koji​​ prilikom prodaje ne preda kupcu prevod uputstva izdatog od strane proizvođača (član 29. stav 3).

IX. KRIVIČNA DELA

Član 40.

Ko neovlašćeno ispituje, žigoše i obeležava oružje, naprave ili municiju, kazniće se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i​​ novčanom kaznom.

Oružje, njegovi delovi, naprave, municija i sredstva namenjena za izvršenje dela iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

Član 41.

Ko u nameri da ih upotrebi kao prave, napravi lažne žigove ili oznake za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije ili ko u istoj nameri takve prave žigove ili oznake preinači ili ko takve lažne ili preinačene žigove ili oznake upotrebi kao prave, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Žigovi ili oznake iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Ministar bliže uređuje:

1) način vršenja provera, prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja, homologacije, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja i oružja kome je trajno​​ promenjena namena u civilno, kao i izgled oznaka i žigova iz člana 15. stav 2. ovog zakona;

2) na predlog Agencije, izgled evidencija iz člana 34. stav 5. ovog zakona.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na​​ snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se važeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Propisi iz stav 1. ovog člana primenjuju se danom početka primene ovog zakona, odnosno danom stavljanja van snage propisa​​ donetih na osnovu Zakona o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije („Službeni glasnik SCG”, broj 31/04) i Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije („Službeni glasnik RS”, broj 46/95).

Član 43.

Danom osnivanja Agencije prestaje sa radom Zavod za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću.

Prava, obaveze, poslove, zaposlene, sredstva, dokumentaciju i predmete u Zavodu za ispitivanje oružja i municije, društvo sa ograničenom odgovornošću,​​ preuzima Agencija.

Član 44.

Postupci započeti do dana početka primene ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

Vazdušno oružje i oružje sa tetivom uvezeno do početka primene ovog zakona ne podleže kategorizaciji.

Član 45.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o ispitivanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije („Službeni glasnik SCG”, broj 31/04) i Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije („Službeni glasnik RS”, broj 46/95).

Član 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje u roku od godinu​​ dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim na proizvođače oružja, naprava i municije u postupku izvoza u zemlje C.I.P.-a, na koje se odredbe ovog zakona primenjuju od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo C.I.P.-a.