Deklaracija Mirom protiv nasilja
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Kruševca
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanja građana u postupak donošenja odluka, strateških dokumenata i drugih akata grada Kruševca
Odluka o načinu obeležavanja praznika i manifestacijama od posebnog značaja za grad
Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Kruševca
Odluka o gradskom vodovodu i kanalizaciji
Odluka o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni centar“ Kruševac
Odluka o postavljanju bisti zaslužnim kruševačkim glumcima i umetnicima
Odluka o dopuni Odluke o određivanju stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika u gradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
Odluka o usvajanju Elaborata o razvoju mreže javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kruševca za period 2019-2026. godina, sa Elaboratom
Odluka o izmeni Odluke I br. 023-87/2018 od 25.12.2018. godine (konverzija potraživanja grada Kruševca prema „Trayal korporaciji“ a.d. Kruševac)
Odluka o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2019. godinu
Izmena Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. g.
Plan generalne regulacije „Zapad 2“ u Kruševcu
Plan generalne regulacije „Istok 5“ u Kruševcu
Izmene Plana generalne regulacije „Jug“ u delu urbanističke celine 4.6., podcelina 4.6.6. u Kruševcu
Plan detaljne regulacije Zone A i D u Kruševcu
Plan detaljne regulacije „Centar 5“ u Kruševcu
Plan detaljne regulacije „Cara Lazara – Balšićeva“ u Kruševcu
Plan detaljne regulacije „Železnička 2“ u Kruševcu
Plan detaljne regulacije „Lipovac 1“ u Kruševcu
Izmena Plana detaljne regulacije „Stari aerodrom faza 1“ u delu podbloka A2 u Kruševcu
Odluka o izradi Izmene Plana detaljne regulacije „Železnička 1“ u Kruševcu – deo urbanističke celine B
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Sunčana padina“ u Kukljinu
Odluka o izradi Izmene Plana detaljne regulacije „Panjevac“ u Kruševcu
Odluka o dopuni Odluke o izradi izmene Generalnog urbanističkog plana Kruševac 2025 u delu urbanističkih celina 5.10. i 10.2.
Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Kruševca
Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi za 2019. godinu
Odluka o iznosu poklon čestitke za novorođenčad u 2019. godini
Odluka o visini iznosa jednokratnog novčanog davanja za vantelesnu oplodnju u 2019. godini
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca
Rešenje o imenovanju Komisije za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana grada Kruševca
Rešenje o imenovanju Stručnog tima za izradu predloga Projekta javno-privatnog partnerstva – Rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje preostalog dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca i za sprovođenje postupka javne nabavke za izbor privatnog partnera
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca za 2019. godinu
Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
Kriterijumi za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
Odluka o izdvajanju sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca
Kriterijumi za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca
Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad
Kriterijumi za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad
Odluka o izdvajanju sredstava za razvojne i inovativne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Kriterijumi za izbor izvođača razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke
Kriterijumi za izbor korisnika sredstava za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke
Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Kriterijumi za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju mere uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede
Kriterijumi za izbor korisnika sredstava za realizaciju mere uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene Plana detaljne regulacije „Železnička 1“ u Kruševcu – deo urbanističke celine B na životnu sredinu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije „Sunčana padina“ u Kukljinu na životnu sredinu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene Plana detaljne regulacije „Panjevac“ u Kruševcu na životnu sredinu
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Drinčićeva i dr.)
Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Luja Pastera, jedno parking mesto)

 

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca