Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2022. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na području grada Kruševca
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
Odluka o poveravanju poslova komunalne delatnosti Javnoj veterinarskoj ustanovi Veterinarska stanica „Kruševac“
Plan detaljne regulacije „Centar 2“ u Kruševcu
Plan detaljne regulacije „Pakašnica 1“ u Kruševcu
Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Istok 2“
Izmena i dopuna Izmene Plana detaljne regulacije „Trg Kosturnica“ -sever u Kruševcu
Izmena i dopuna Izmene Plana detaljne regulacije „Trg Kosturnica u Kruševcu (izmene celine B, podceline B3) u delu katastarskih parcela br. 2182/1, 2182/2, 2182/3, i 2182/4 KO Kruševac
Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Centar 1“- blok A
Odluka o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Kolonija“ u Kruševcu za urbanistički blok A1 i podblokove A2-1 i A2-2
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Naselje Ćelije“
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Slavujevo brdo -Jastrebac“ u Kruševcu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Jasički most“ u Kruševcu
Rešenje kojim se ispravlja greška u Planu detaljne regulacije „Industrijska zona E“ u Kruševcu
Rešenje kojim se ispravlja greška u Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije „Istok 5“ u delu urbanističke celine 8.5 i 8.4 u Kruševcu
Rešenje kojim se ispravlja greška u planskom dokumentu Izmene i dopune PDR „Centar 5“ za urbanističku zonu C u Kruševcu
Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Kruševac“ br. 2300 od 06.03.2023. godine kojom se donosi Cenovnik za delatnost zoohigijene na teritoriji grada Kruševca
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP“Kruševac“ Kruševac br. 1813 od 20.02.2023. godine kojom se donosi Cenovnik za obavljanje delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji Grada Kruševca
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP“Kruševac“ Kruševac br. 2464 od 9.03.2023. godine kojom se vrši izmena Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda
Rešenje o izboru programa i projekata u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite lica sa invaliditetom koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2023. godini
Rešenje o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata iz budžeta grada usmerenih ka realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u 2023. godini
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Kolonija“ u Kruševcu za urbanistički blok A1 i podblokove A2-1 i A2-2 na životnu sredinu
Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije „Naselje Ćelije“ na životnu sredinu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije „Slavujevo brdo -Jastrebac“ u Kruševcu na životnu sredinu
Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije „Jasički most“ u Kruševcu na životnu sredinu
Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Gavrila Prinicipa)
Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Stevana Prvovenčanog-zabrana parkiranja)

Izvor: stranica Službenog lista grada Kruševca