• ODLUKA o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Štark arena”
  • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija
  • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap” na životnu sredinu
  • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-10184/2017
  • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
  • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Izvor: sajt Službenog glasnika RS