Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene „Lipovica II”
Odluka o prevremenom otkupu i poništenju državnih hartija od vrednosti (05 broj 424-5872/2019)
Odluka o poništenju dela emisije državnih hartija od vrednosti (05 broj 424-5885/2019)
Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije
Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa
Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
Odluka o izmenama Odluke o otvaranju Konzulata Savezne Republike Jugoslavije u Čenaiju, Republika Indija
Rešenja o postavljenju, razrešenju, imenovanju (Ministarstvo finansija; Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Uprava za sprečavanje pranja novca; Uprava za veterinu; Poreska uprava; Uprava za agrarna plaćanja; Kancelarija Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom; Glavni istražitelj Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju; Kancelarija za Kosovo i Metohiju; Dom kulture „Studentski grad”; Veterinarski specijalistički institut „Niš” sa sedištem u Nišu; Narodna biblioteka Srbije; Obrazovno-kulturni centar „Vuk Karadžić”; Dom učenik srednjih škola u Beogradu i u Trsteniku)
Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (05 broj 204-5701/2019)
Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja za 2019. godinu Dunav-Tisa-Dunav Vodoprivrednog privrednog društva „Severna Bačka” društvo sa ograničenom odgovornošću, Subotica
Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2019. godinu
Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za kvalifikacije za 2018. godinu
Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Rešenje o davanju saglasnosti na Program za izvrsne projekte mladih istraživača Fonda za nauku Republike Srbije
Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Razvojne agencije Srbije prema Finansijskom izveštaju za 2018. godinu
Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2018. godinu
Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5887/2019; 05 broj 401-5936/2019; 05 broj 401-5937/2019; 05 broj 401-5947/2019)
Rešenja o utvrđivanju javnog interesa (05 broj 465-5788/2019; 05 broj 465-5787/2019; 05 broj 465-5789/2019; 05 broj 465-5791/2019; 05 broj 465-5853/2019)
Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa
Pravilnik o uslovima za preradu duvana
Pravilnik o podacima o brodu i otpadu koji se predaju nadležnom organu države luke
Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije
Pravilnik o obrascu i sadržaju izjave krajnjeg korisnika o nameni upotrebe prekursora prve, druge ili treće kategorije
Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije
Pravilnik o sadržaju i obrascu godišnjih i vanrednih izveštaja o proizvodnji, prometu, uvozu, izvozu, upotrebljenim količinama prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije, kao i količinama kategorija prekursora koji su ostali u skladištu iz prethodne kalendarske godine
Rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije (broj 5/0-02-02/2019-4)
Rešenje direktora Agencije za borbu protiv korupcije (broj 014-07-00-0081/18-11)
Indeksi potrošačkih cena za maj 2019. godine
Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Okanj bara”
Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Okanj baraˮ
Odluka o naknadama za korišćenje Specijalnog rezervata prirode „Karađorđevoˮ
Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode „Cerjanska pećina”
Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode „Lalinačka slatina”
Maloprodajne cene duvanskih prerađevina („Veletabak” d.o.o. Novi Sad)
Odluka o matičnom području na teritoriji opštine Batočina