ZAKON o kontroli državne pomoći
ZAKON o računovodstvu
ZAKON o reviziji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
ZAKON o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
ZAKON o alternativnim investicionim fondovima
UREDBA o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta
ODLUKA o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju
ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2025. godine
REŠENjE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
REŠENjE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
REŠENjE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
REŠENjE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Vranju
REŠENjE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
REŠENjE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2019. godinu
REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada Privrednog društva „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020” d.o.o. Beograd za 2019. godinu i 2020. godinu
REŠENjE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Privrednog društva „5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE BEOGRAD 2020” d.o.o. Beograd za 2019. godinu i 2020. godinu
REŠENjE o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja „Beograd” – Aerodromska kontrola letenja Vršac
REŠENjE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd u privredno društvo Joint Allocation Office S.A. Luxembourg
REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
REŠENjE o davanju saglasnost na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u dvorani u atletici, u Beogradu 2022. godine
REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10144/2019
REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10247/2019
REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10248/2019
REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10040/2019
REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-10036/2019
REŠENjE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
PROGRAM za razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji za period 2019–2020. godine
PRAVILNIK o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
PRAVILNIK o tehničkim i drugim zahtevima za biogoriva i biotečnosti
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
PRAVILNIK o sadržaju i obliku obrasca pristanka živog davaoca ljudskog organa i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskog organa
PRAVILNIK o medicinskim kriterijumima, načinu i uslovima za utvrđivanje smrti
PRAVILNIK o republičkoj listi čekanja
PRAVILNIK o načinu pakovanja, označavanja i prevoza ljudskih organa
PRAVILNIK o načinu obeležavanja i čuvanja podataka, vođenju dokumentacije i obezbeđenju sledljivosti svih pribavljenih, dobijenih, presađenih i neiskorišćenih ljudskih organa
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite
ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene mešovitog vojno-civilnog aerodroma „Morava” na životnu sredinu
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00238/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00241/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00246/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00251/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00253/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00262/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00273/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00275/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00293/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00294/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00300/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00303/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00305/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00309/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00312/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00317/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00325/2019-22
REŠENjE o imenovanju javnog izvršitelja, broj 740-08-00328/2019-22
REŠENjE o imenovanju sudskog veštaka
REŠENjE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
REŠENjE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu
ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
ODLUKA o izmeni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
ODLUKA Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 08/2 broj 022.1-1/56
REŠENjE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2019. godine
REŠENjE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u septembru 2019. godine
REŠENjE o prestanku vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti – Sektor za unapređenje ravnopravnosti
ZAKLjUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-776/2019-1
INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2019. godine
MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Vršca
REŠENjE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vojvodinašume”, Petrovaradin