Ispravka Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom
Uredba o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
Uredba o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice
Uredba o uslovima za određivanje privremenog graničnog prelaza
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prijemu u profesionalnu vojnu službu
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12126/2018
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12121/2018
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12114/2018
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12119/2018
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12120/2018
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12125/2018
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12117/2018
Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-12123/2018
Odluka o utvrđivanju Doma Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu za spomenik kulture
Odluka o utvrđivanju sela Gostuše kod Pirota za prostorno kulturno-istorijsku celinu
Odluka o obrazovanju Konsultativne grupe za praćenje i realizaciju projekta inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
Rešenje o razrešenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu
Rešenje o postavljenju načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu
Rešenje o razrešenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu
Rešenje o postavljenju načelnika Jablaničkog upravnog okruga sa sedištem u Leskovcu
Rešenje o imenovanju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
Rešenje o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
Rešenje o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Saveta za pitanja starosti i starenja
Rešenje o razrešenju člana Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za rad članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Dimitrovgrad, Republika Srbija i opštine Dimitrovgrad, Republika Bugarska
Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12152/2018
Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12153/2018
Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12045/2018
Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12048/2018
Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12049/2018
Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12050/2018
Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12053/2018
Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12054/2018
Rešenje o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2018. godinu
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
Pravilnik o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
Odluka o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjena za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
Rešenje o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ispravka Pravilnika o prometu na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama
Odluka Ustavnog suda broj Už-7451/2016
Odluka Ustavnog suda broj Už-1247/2016 i izdvojeno mišljenje sudije
Rešenje Ustavnog suda broj Už-8199/2016 i izdvojeno mišljenje sudije
Odluka o izboru sudije
Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 10921/16 i tri druge, Stanivuković i drugi protiv Srbije
Presuda Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 5409/12, Grbić protiv Srbije
Rešeneje direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0158/18-11
Indeksi potrošačkih cena za novembar 2018. godine
Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa, „Resava-gas” d.o.o. Svilajnac
Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Požarevac