ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
ZAKON o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
ZAKON o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
ZAKON o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
ZAKON o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
ZAKON o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
ZAKON o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
ZAKON o agencijskom zapošljavanju
ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
UREDBA o državnom stručnom ispitu
UREDBA o upravljanju vazdušnim prostorom
UREDBA o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu
UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o carinskim povlasticama
ODLUKA o utvrđivanju kuće porodice Petronijević u Beogradu za spomenik kulture
ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za odlučivanje o učešću u finansiranju projekata razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva
ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga akta kojim se uređuju posebni uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za realizaciju projekata razvoja i unapređenja ruralnog turizma i ugostiteljstva u Republici Srbiji
ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pružanje podrške u postupku proglašenja turističkih prostora Vranjska Banja, Jošanička Banja, Vrdnik, Petrovaradin i Vinča
ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Republici Srbiji
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja
REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nacionalnog prosvetnog saveta
REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle Beograd
REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Patrijarh Pavle Beograd
REŠENJE o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
REŠENJE o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport – SDPR”
REŠENJE o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Maldivi u Republici Srbiji
REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Madagaskar u Republici Srbiji
REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2019. godinu
REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Srbijagas” za 2018. godinu
REŠENJE o davanju saglasnosti na pokriće gubitka iz ranijih godina JP „Srbijagas” sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine
REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
REŠENJE o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” za 2019. godinu
REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta ustanove Studentski centar Užice
REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12257/2019
REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12268/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti, 05 broj 465-11916/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti, 05 broj 465-11638/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11634/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11917/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11921/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11925/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11999/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11632/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11635/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11636/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11637/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11639/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11915/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11919/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11920/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11923/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11924/2019
REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-12039/2019
USKLAĐENI NAJVIŠI IZNOSI lokalne komunalne takse za držanje motornih šumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI naknada propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
PROGRAM za retke bolesti u Republici Srbiji za period 2020–2022. godine
MINISTARSTVA
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
PRAVILNIK o obrascu i sadržini zahteva za registraciju sredstva za zaštitu bilja
SPISAK ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2020. godinu
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 615-1/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 615-2/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 615-3/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-2/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-3/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-4/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-5/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-6/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-7/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-8/19
REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 606-9/19
USTAVNI SUD
ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-197/2017
PRAVOSUĐE
PRAVILNIK o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijuma i merilima za izbor na položaje i izvršilačka radna mesta u Republičkom javnom tužilaštvu
ODLUKA o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca
ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
UPUTSTVO o izmeni i dopuni Uputstva o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o kamatnim stopama na kredite i depozite banaka
DRUGI DRŽAVNI ORGANI I DRŽAVNE ORGANIZACIJE
PRAVILNIK o kontroli radioaktivnosti robe prilikom uvoza, izvoza i tranzita
ODLUKA o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita
ODLUKA o visini troškova izdavanja kartice zdravstvenog osiguranja
REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0612/18-11
REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0215/18-11
REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u novembru 2019. godine
FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu
FINANSIJSKI PLAN Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za visoko obrazovanje
SPORAZUM o popustima na Tarifu naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radio i televizijskim stanicama
ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Mionica