• UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Pakistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pekingu
• UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Pakistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Teheranu
• UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Istočnoj Republici Urugvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Ajresu
• UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Istočnoj Republici Urugvaj, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Ajresu
• UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Litvaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Varšavi
• UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Litvaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Varšavi
• PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2022. godinu
• REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-80/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-81/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-139/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-449/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-611/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-641/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-648/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-649/2022-01
• ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-650/2022-01
• ODLUKA o izmeni Odluke o prestanku sudijske funkcije
• ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-13/2022-01
• ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-14/2022-01
• ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-17/2022-01
• ODLUKA o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja
• ODLUKA o dopuni Odluke o izveštavanju društva za osiguranje/reosiguranje
• ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
• REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0084/22-11
• ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-442/2022-1
• MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Pura Vida” d.o.o. Beograd
• MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Pura Vida” d.o.o. Beograd
• REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Napredak”, Sokobanja