Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini
Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promene funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu neurorehabilitacije pacijenata s posledicama oboljenja i povreda centralnog nervnog sistema u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hiruškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu
Pokrajinska skupštinska odluka o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje
Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)
Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u slivu reke Save u regionu Srema
Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene izmuljavanja, deponovanja i remedijacije sedimenata dela kanala Hidrosistema DTD Vrbas – Bezdan od ušća u kanal Bečej – Bogojevo do hidročvora Vrbas
Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IIA reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sada – Stara Pazova (do granice sa administrativnim područjem grada Beograda), sa detaljnom razradom
Pokrajinska skupštinska odluka o otpisu duga nastalog u okviru Programa stambenog zbrinjavanja izbeglih, prognanih i raseljenih lica u periodu od 2007. do 2017. godine
Pokrajinska skupštinska odluka o statusnoj promeni Univerziteta u Novom Sadu, Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici
Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju Ustanove „Muzej 20 21“

Izvor: sajt Službenog lista APV