• Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada elektrotehnika
• Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo
• Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo
• Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada šumarstvo i obrada drveta
• Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada tekstilstvo i kožarstvo
• Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija
• Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada saobraćaj
• Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada saobraćaj
• Katalog udžbenika za prvi razred srednje škole – gimnazija i srednje stručne škole
• Dopuna kataloga udžbenika za srednje škole

Izvor: sajt Službenog glasnika RS