Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Bela Palanka
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju radnih tela Skupštine opštine Bela Palanka
Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za inkluziju neformalnih sakupljača otpada u formalni sektor upravljanja otpadom za opštinu Bela Palanka za period 2020. – 2025. godine
Odluka o izradi prvih izmena i dopuna Prostornog plana opštine Bela Palanka
Odluka o izradi drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Bele Palanke
Prve izmene i dopune Plana detaljne regulacije industrijske zone „Murica 1“ – parcijalne izmene
Plan detaljne regulacije dalekovoda 35 kV Mini hidroelektrana „Bela Palanka“ – TS 35/10 kV „Bela Palanka“

Izvor: sajt Grada Niša