U nastavku je redakcijski izbor ažuriranih tekstova propisa RS, preuzetih iz elektronskog pravnog izdanja ING-PRO PROPISI.NET. Napredne opcije unutar teksta (linkovi i veze sa drugim tipovima dokumenata i sl.) dostupne su samo pretplatnicima. Za pretplatu kliknite – ovde.

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o akcizama

Zakon o udžbenicima

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o javnim medijskim servisima

Zakon o Ustavnom sudu

Zakon o ministarstvima

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o javnom informisanju i medijima

Zakon o kinematografiji

Zakon o prosvetnoj inspekciji

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o železnici

Zakon o strancima

Zakon o zapošljavanju stranaca

Zakon o energetici

Zakon o ozakonjenju objekata

Zakon o javnim preduzećima

Zakon o vazdušnom saobraćaju

Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o Visokom savetu tužilaštva

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o javnom tužilaštvu

Zakon o uređenju sudova

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o parničnom postupku

Zakon o sudijama

Zakon o Visokom savetu sudstva

Zakon o državnim službenicima

Zakon o fiskalizaciji

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o mladima

Zakon o socijalnom preduzetništvu

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o izboru narodnih poslanika

Zakon o izboru predsednika Republike

Zakon o predmetima opšte upotrebe

Zakon o oružju i municiji

Zakon o sprečavanju korupcije

Zakon o elektronskim medijima

Zakon o kulturnom nasleđu

Zakon o inovacionoj delatnosti