Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije

Proglašava se Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na sednici Petog vanrednog zasedanja u Trinaestom sazivu, 6. septembra 2023. godine.

PR broj 94

U Beogradu, 7. septembra 2023. godine

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.

Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 76/2023 od 7.9.2023. godine, stupio je na snagu 15.9.2023, a primenjuje se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.

I. GLAVA PRVA

OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet zakona i obim njegove primene

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se učešće civila (u daljem tekstu: civila) u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije, nadležnosti državnih organa, prava i obaveze učesnika, planiranje, odabir, obuka, jedinstveni elektronski registar eksperata (u daljem tekstu: registar eksperata) i upućivanje civila u međunarodne misije i operacije, kao i druga pitanja u vezi sa učešćem civila u međunarodnim misijama i operacijama.

Član 2.

Termini koji se koriste u ovom zakonu i propisima koji se donose na osnovu njega, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju ženski i muški pol lica na koje se odnose.

Član 3.

Na sve što nije uređeno ovim zakonom shodno se primenjuju propisi o spoljnim poslovima, rodnoj ravnopravnosti, opšti propisi o radu, penzijskom i invalidskom​​ osiguranju, propisi kojima se uređuju radni odnosi u državnim organima i radni odnosi u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, propisi o zabrani diskriminacije, kao i drugi propisi kojima se uređuju pojedina pitanja od značaja za učešće civila u međunarodnim misijama i operacijama.

Član 4.

Pod pojmom civili u smislu ovog zakona podrazumevaju se državni službenici i nameštenici, zaposleni u organima autonomnih pokrajina (u daljem tekstu: AP) i jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS), kao i druga lica koja poseduju odgovarajuće obrazovanje, radno iskustvo, stručnu osposobljenost, znanja i veštine, odnosno kompetencije relevantne za međunarodne misije i operacije.

Pod pojmom civili iz stava 1. ovog člana ne smatraju se pripadnici Vojske Srbije, zaposleni u Ministarstvu odbrane i lica koja se upućuju u međunarodne misije i operacije na osnovu zakona koji uređuje učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

Član 5.

Ovaj zakon se primenjuje na civile iz člana 4. kada je njihovo pojedinačno upućivanje na civilne pozicije u okviru međunarodnih misija i operacija, koje imaju civilni ili/i vojno-civilni karakter, predviđeno Godišnjim planom učešća civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije koji usvaja Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Godišnji plan).

Za angažovanje civila u međunarodnim vojnim multinacionalnim operacijama, na civilnim pozicijama u okviru vojnog kontingenta Vojske Srbije, koje je predviđeno odlukom Narodne skupštine Republike Srbije, primenjuje se zakon koji uređuje učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na pripadnike Vojske Srbije, zaposlene u Ministarstvu odbrane i lica koja se upućuju u međunarodne misije i operacije na osnovu zakona koji uređuje učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije i u slučaju kada se civili upućuju u misije i operacije zaštite i spasavanja van granica Republike Srbije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, osim zaposlenih u Ministarstvu odbrane, pripadnici drugih snaga odbrane u smislu zakona koji uređuje učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, mogu se uputiti na civilne pozicije u okviru međunarodnih misija i operacija koje imaju civilni ili/vojno-civilni karakter po odredbama ovog zakona uz prethodno odobrenje ministra odbrane.

Član 6.

Pod pojmom međunarodne misije i operacije van granica Republike Srbije u smislu ovog zakona, podrazumevaju se misije i zadaci očuvanja nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti i međunarodnog mira u skladu sa politikom nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

Član 7.

Pod vrstama međunarodnih misija i operacija u smislu ovog zakona podrazumevaju se misije i operacije međunarodnih i regionalnih organizacija, misije i operacije koalicije država, kao i bilateralne misije i operacije od značaja za očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti koje u sebi sadrže civilnu komponentu.

2. Ciljevi angažovanja civila u međunarodnim misijama i operacijama

Član 8.

Doprinos Republike Srbije svetskom miru, globalnoj, evropskoj i regionalnoj bezbednosti, razumevanju i saradnji, najvažniji su ciljevi angažovanja civila u međunarodnim misijama i operacijama.

Međunarodne misije i operacije su instrument spoljne politike, koji omogućava sprovođenje spoljnopolitičkih prioriteta, nacionalnih interesa i afirmacije Republike Srbije.

3. Principi i obaveze angažovanja civila u međunarodnim misijama i operacijama

Član 9.

Upućivanje civila u međunarodne misije i operacije zasniva se na sledećim principima:

1) da je učešće civila u konkretnoj međunarodnoj misiji ili operaciji u skladu sa međunarodnim pravom, Ustavom i zakonima Republike Srbije;

2) da je učešće civila u konkretnoj međunarodnoj misiji ili operaciji u skladu sa nacionalnim, bezbednosnim, odbrambenim i spoljnopolitičkim interesima Republike Srbije;

3) da je obezbeđena zaštita učesnika u međunarodnim misijama i operacijama;

4) da učešće u međunarodnim misijama i operacijama promoviše principe ravnopravnosti, rodne zastupljenosti, ravnopravnog uključivanja muškaraca i žena u prevenciju i rešavanje konflikata, promovisanje kulture trajnog i održivog mira;

5) da je učešće u međunarodnim misijama i operacijama dobrovoljno.

Član 10.

Republika Srbija može uputiti civile u međunarodne misije i operacije na osnovu zaključenih multilateralnih ili bilateralnih ugovora, članstva u međunarodnim organizacijama ili na drugi način u skladu sa međunarodnim pravom i Ustavom.

Član 11.

Civil angažovan u međunarodnim misijama i operacijama dužan je da postupa u skladu sa međunarodnim pravom, međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava, pravilima angažovanja donetih za konkretnu međunarodnu misiju ili operaciju, kao i sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, aktima Vlade, Ministarstva spoljnih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i drugih nadležnih organa.

4. Uslovi za učešće civila u međunarodnim misijama i operacijama

Član 12.

Civil mora ispunjavati sledeće uslove kako bi se kvalifikovao za učešće u međunarodnim misijama i operacijama:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da je punoletan;

3) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, niti se vodi istraga;

4) da poseduje odgovarajuće obrazovanje, radno iskustvo, specifična znanja i veštine potrebne za rad u međunarodnim misijama i operacijama;

5) da je zdravstveno i psiho-fizički sposoban za poslove koje treba da obavlja;

6) da poseduje odgovarajuće znanje jezika potrebnog radi angažovanja u međunarodnim misijama i operacijama;

7) da ispunjava bezbednosne uslove za upućivanje.

Proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1)–4) vrši Ministarstvo, ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 5)–7) vrše nadležne ustanove, odnosno organizacije iz oblasti u kojoj se vrši provera.

Bliže uslove učešća propisuje ministar spoljnih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Član 13.

Civil upućen u međunarodne misije i operacije obavezan je da:

1) učešćem u međunarodnoj misiji ili operaciji štiti i promoviše ugled Republike Srbije;

2) savesno i odgovorno izvršava poverene dužnosti i zadatke;

3) po opštim pravilima o naknadi štete snosi troškove u slučaju samovoljnog prekida angažovanja.

Za materijalna sredstva Republike Srbije koja se koriste u međunarodnim misijama ili operacijama, civil koji se upućuje odgovara po propisima o odgovornosti lica za štetu učinjenu u obavljanju službe.

II. GLAVA DRUGA

PLANIRANjE, PRIPREMA, UPUĆIVANjE I POVLAČENjE IZ MEĐUNARODNIH MISIJA I OPERACIJA

1. Planiranje

Član 14.

Na predlog Ministarstva, Vlada usvaja Godišnji plan.

U poslednjem kvartalu tekuće godine Ministarstvo podnosi Vladi Predlog godišnjeg plana, sa obrazloženjem, za narednu godinu.

Član 15.

Godišnji plan sadrži:

1) broj i tip međunarodnih misija i operacija u kojima Republika Srbija planira da učestvuje;

2) ukupan broj civila koje Republika Srbija planira da uputi u misije i operacije u toku jedne godine;

3) procenu opravdanosti učešća u svakoj misiji i operaciji, sa aspekta spoljno-političkih prioriteta, bezbednosnih, ekonomskih, kulturnih i drugih interesa Republike Srbije;

4) procenu troškova učešća.

Formu Godišnjeg plana bliže propisuje ministar.

2. Institucionalni mehanizam za slanje civila u međunarodne misije i operacije

Član 16.

Vlada, na osnovu Godišnjeg plana i predloga Ministarstva, donosi odluku o angažovanju civila u pojedinačnim međunarodnim misijama i operacijama.

Vlada, na predlog ministra odlučuje o nastavku angažovanja, odnosno, u izuzetnim i opravdanim okolnostima, o povlačenju civila iz međunarodne misije i operacije pre isteka mandata.

Vlada, na predlog ministra, može vanredno odobriti izmenu Godišnjeg plana radi dodatnog upućivanja civila u međunarodnu misiju i operaciju, ako je to neophodno za ostvarenje nacionalnih interesa i bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije. Upućivanje civila u takvu međunarodnu misiju i operaciju vrši se po istom postupku izbora lica kao za misije i operacije predviđene Godišnjim planom.

3. Odabir, obuka i upućivanje civila

Član 17.

Odabir, obuka i upućivanje civila u međunarodne misije i operacije vrši se u skladu sa ovim zakonom i pratećim podzakonskim aktima za sprovođenje ovog zakona.

Proceduru i uslove za odabir, obuku i upućivanje civila propisuje ministar.

Član 18.

Na osnovu Godišnjeg plana i odluke Vlade o učešću u pojedinačnim međunarodnim misijama i operacijama, a u skladu sa potrebama za specifičnim profilima civila, Ministarstvo raspisuje javni konkurs, na koji se dobrovoljno prijavljuju lica iz člana 4. ovog zakona.

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva, portalu e-Uprave i sredstvima javnog informisanja.

Rok za prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prilikom prijave na javni konkurs, u procesu odabira, obuke, upućivanja i uvrštavanja u registar eksperata, civil iz člana 4. stava 1. ovog zakona ne može biti diskriminisan na osnovu rase, boje kože, predaka, nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla, jezika, verskih ili političkih ubeđenja, pola, roda, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, polnih karakteristika, nivoa prihoda, imovnog stanja, rođenja, genetskih osobenosti, bračnog i porodičnog statusa, izgleda, članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, kao i po bilo kom drugom osnovu navedenom u Ustavu i propisima koji uređuju zabranu diskriminacije.

Član 19.

Proces odabira, obuke i upućivanja civila u međunarodne misije i operacije vrši Komisija Ministarstva spoljnih poslova (u daljem tekstu: Komisija MSP), čije nadležnosti propisuje ministar.

U sastav Komisije MSP mogu ući predstavnici organa državne uprave, drugih državnih organa i institucija.

Član 20.

Po završetku procesa odabira, a na osnovu odluke Komisije MSP, odabrani civili se upućuju na obuku.

Obuka civila za upućivanje u međunarodne misije i operacije vrši se prema programu odobrenom Godišnjim planom.

Kriterijume za izradu programa obuke i njihove sadržine, kao i druge procedure u vezi sa procesom obuke propisuje ministar.

Ministarstvo, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, drugim državnim organima i institucijama, organizuje i koordinira aktivnosti u vezi sa obukom i pripremama civila koji se upućuju u međunarodne misije i operacije.

Obuku sprovodi Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova, u saradnji sa nadležnim organima državne uprave, drugim državnim organima i institucijama.

Ministarstvo izdaje polaznicima sertifikat o uspešno završenoj obuci koji važi tri godine od dana završetka obuke.

Sadržinu i formu sertifikata propisuje ministar.

4. Registar civilnih eksperata i prikupljanje, obrada i skladištenje podataka o ličnosti

Član 21.

Ministarstvo vodi registar eksperata:

1) koji su se javili na javni konkurs za učešće u međunarodnim misijama i operacijama;

2) koji su završili obuku za upućivanje i ispunjavaju sve uslove da budu upućeni u međunarodne misije i operacije;

3) koji su posle završene obuke upućeni u međunarodne misije i operacije;

4) koji su se posle upućivanja vratili iz međunarodnih misija i operacija.

U međunarodne misije i operacije upućuju se, po pravilu, lica iz registra eksperata.

Član 22.

Registar eksperata sadrži sledeće podatke:

1) za lica koja se prijave na javni konkurs: lično ime i prezime, adresu prebivališta iz lične karte, odnosno boravišta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, elektronsku adresu ili druge podatke za kontakt, godine radnog iskustva na poslovima relevantnim za radno mesto u međunarodnoj misiji i operaciji na koje konkuriše, profesionalni profil i kompetencije, znanje jezika i potvrdu o psiho-fizičkoj sposobnosti;

2) za lica koja su završila obuku: lično ime i prezime, adresu prebivališta iz lične karte, odnosno boravišta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, elektronsku adresu ili druge podatke za kontakt, godine radnog iskustva na poslovima relevantnim za radno mesto u međunarodnoj misiji, profesionalni profil i kompetencije, znanje jezika, datum završetka obuke i sticanja sertifikata, tip završene obuke, prethodno iskustvo u mirovnim misijama, broj dana u registru eksperata od završene poslednje obuke, broj dana u registru eksperata od poslednjeg angažovanja u međunarodnoj misiji ili operaciji, broj koliko puta je lice iz registra eksperata odbilo da učestvuje u ponuđenoj međunarodnoj misiji ili operaciji;

3) broj i tip organizovanih obuka na godišnjem nivou.

Član 23.

Svrha obrade podataka odnosi se na podatke o ličnosti iz člana 22. ovog zakona.

Član 24.

Rukovalac registra eksperata, prikuplja, obrađuje i skladišti podatke o ličnosti u cilju upućivanja civila u međunarodne misije i operacije, a u skladu sa članom 8. ovog zakona kojim su definisani ciljevi i javni interes učešća civila u međunarodnim misijama i operacijama.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti primereni, bitni i ograničeni u skladu sa svrhom obrade, a u skladu sa zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti.

Član 25.

Podaci iz registra eksperata se mogu otkriti članovima Komisije MSP u skladu sa svrhom obrade i potrebama vršenja neophodnih poslova u vezi sa odabirom, obukom i upućivanjem civila u međunarodne misije i operacije.

Član 26.

Podaci iz registra eksperata čuvaju se pet godina od dana:

1) poslednje prijave civila na javni konkurs za učešće u međunarodnim misijama i operacijama;

2) poslednje obuke civile za upućivanje u međunarodne misije i operacije;

3) povratka civila iz poslednje međunarodne misije i operacije u kojoj je bio angažovan.

Član 27.

Komisija MSP donosi odluku o brisanju lica iz registra eksperata koje bez opravdanih razloga, tri puta za redom odbije ponudu Ministarstva da učestvuje u međunarodnim misijama i operacijama.

Odluka o brisanju lica iz registra eksperata može se doneti na lični zahtev, zbog teške bolesti i smrti lica, kao i zbog drugih okolnosti koje utiču na mogućnost civila da nesmetano obavljaju poslove za koje su upisana u registar eksperata.

Odluka o brisanju lica iz registra eksperata iz st. 1. i 2. ovog člana, pre roka od 5 godina, predstavlja izuzetak od pravila propisanog članom 26. ovog zakona.

5. Dužina boravka i prevremeno vraćanje civila

Član 28.

Civili se upućuju u pojedinačne međunarodne misije ili operacije u trajanju do 12 meseci.

Ukoliko postoji potreba Republike Srbije, odnosno međunarodne misije ili operacije za profesionalnim profilom civila u konkretnoj međunarodnoj misiji ili operaciji, Vlada, na predlog Ministarstva, a uz saglasnost civilnog lica, može odobriti produžetak upućivanja za dodatnih 12 meseci, s tim da ukupna kumulativna dužina boravka u pojedinačnoj međunarodnoj misiji i operaciji ne može biti duža od 36 meseci. U ovom slučaju civil ne može započeti novi mandat u novoj međunarodnoj misiji ili operaciji pre isteka 12 meseci od poslednjeg angažovanja.

Odluku o povlačenju upućenog civila iz međunarodne misije ili operacije, bez obzira na okolnosti koje su je prouzrokovale, donosi Vlada na predlog Ministarstva.

6. Izveštavanje

Član 29.

Ministarstvo podnosi Vladi Godišnji izveštaj o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama za prethodnu godinu (u daljem tekstu: Izveštaj).

Izveštaj sadrži:

1) podatke o nazivu međunarodnih organizacija, koalicija država ili pojedinačnih država koje su organizovale međunarodne misije ili operacije u kojima su učestvovali civili iz Republike Srbije;

2) podatke o ukupnom broju državljana Republike Srbije koji su učestvovali u međunarodnim misijama i operacijama, njihovim specifičnim profilima;

3) naziv pojedinačnih misija u kojima su učestvovali državljani Republike Srbije;

4) procenu da li je učešće civila Republike Srbije u pojedinačnim međunarodnim civilnim misijama i operacijama doprinelo jačanju spoljnopolitičke pozicije i ekonomskih interesa Republike Srbije u regionima angažovanja, kao i da li je angažovanje doprinelo svetskoj bezbednosti, razumevanju i saradnji.

Prilikom usvajanja izveštaja iz stava 1. ovog člana, Vlada razmatra ostvarene rezultate radi preduzimanja odgovarajućih aktivnosti u angažovanju ljudskih i materijalnih resursa u međunarodnim misijama i operacijama.

Vlada dostavlja Izveštaj Narodnoj skupštini i predsedniku Republike radi informisanja.

Izveštaj se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Formu izveštaja propisuje ministar.

7. Koordinacija aktivnosti

Član 30.

Ministarstvo koordinira aktivnosti sa organima državne uprave, drugim državnim organima i institucijama u cilju:

1) pripreme Godišnjeg plana;

2) obuke, upućivanja i boravka civila u međunarodnim misijama i operacijama;

3) pripreme Izveštaja.

Organi državne uprave, drugi državni organi i institucije pružaju u okviru svojih nadležnosti stručnu i tehničku pomoć neophodnu radi učešća civila u međunarodnim misijama i operacijama.

III. GLAVA TREĆA

PRAVA I OBAVEZE CIVILA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA

Član 31.

Na zahtev zaposlenog državnog službenika, nameštenika i zaposlenog u organima AP i JLS, a na osnovu odluke Komisije MSP, poslodavac donosi rešenje o upućivanju na obuku koju organizuje Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organima.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana za vreme obuke ostvaruje prava iz radnog odnosa kod poslodavca, odnosno u organu iz koga je upućen na obuku.

Po uspešno završenoj obuci, a nakon procene o ispunjenosti uslova za pojedinačno upućivanje civila, ministar donosi odluku o upućivanju civila u međunarodnu misiju ili operaciju. Ministar može uputiti u međunarodnu misiju i operaciju i lice koje je prethodno završilo obuku, a nalazi se u registru eksperata.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana, ima pravo na mirovanje radnog odnosa za vreme učešća u međunarodnoj misiji ili operaciji u koju je upućen u skladu sa odlukom ministra iz stava 3. ovog člana.

Zaposleni iz stava 4. ovog člana ima pravo da se vrati na radno mesto na koje je bio raspoređen pre donošenja rešenja o mirovanju radnog odnosa, odnosno na drugo odgovarajuće mesto u organu u kojem ostvaruje radni odnos.

Civil iz stava 1. ovog člana zaključuje ugovor sa Ministarstvom, kojim se regulišu prava i obaveze tokom boravka u međunarodnoj misiji ili operaciji.

Sadržaj ugovora propisuje ministar.

Član 32.

Prava i obaveze drugih lica u smislu člana 4. ovog zakona uređuju se ugovorom o angažovanju koji se zaključuje sa Ministarstvom.

Sadržinu ugovora za lica iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na mirovanje radnog odnosa kod poslodavca za vreme angažovanja u međunarodnim misijama i operacijama.

Lica iz stava 1. ovog člana, koja imaju status zaposlenih, za vreme obuke ostvaruju prava iz radnog odnosa kod poslodavca.

Lica koja nisu u radnom odnosu, a čije je angažovanje potrebno zbog njihove stručne osposobljenosti, znanja i iskustava relevantnih za međunarodne misije i operacije, zaključuju ugovor sa Ministarstvom, kojim se regulišu prava i obaveze tokom obuke i boravka u međunarodnoj misiji ili operaciji.

Odluku i rešenje o upućivanju ovih lica u pojedinačnu međunarodnu misiju ili operaciju donosi ministar.

Član 33.

Ministar u skladu sa svojim nadležnostima može doneti odluku da se civilu koji je raspoređen na visoko rukovodeće mesto u međunarodnoj misiji ili operaciji dodeli diplomatski pasoš radi efikasnijeg obavljanja poslova u inostranstvu predviđenih međunarodnim pravom.

IV. GLAVA ČETVRTA

FINANSIJSKI ASPEKTI ANGAŽOVANjA CIVILA U MEĐUNARODNIM MISIJAMA I OPERACIJAMA

Član 34.

Civil angažovan u međunarodnim misijama i operacijama ima pravo na:

1) naknadu za učešće u međunarodnoj misiji ili operaciji;

2) naknadu po osnovu angažovanja u specifičnim geografskim i klimatskim uslovima;

3) naknadu za boravak u rizičnim područjima;

4) naknadu putnih troškova za odlazak u mesto stanovanja i nazad i povratak iz međunarodne misije i operacije;

5) naknadu troškova prevoza za jedno putovanje do mesta stanovanja i nazad ukoliko je u međunarodnu misiju ili operaciju upućen na period duži od 12 meseci;

6) naknadu troškova smeštaja;

7) obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

8) posebno osiguranje od bolesti, rizika ranjavanja, težih povreda, invaliditeta ili smrti za vreme učestvovanja u međunarodnoj misiji ili operaciji.

9) naknadu troškova prevoza do mesta stanovanja i nazad u slučaju smrti krvnog srodnika u prvoj liniji, supružnika, vanbračnog partnera, pastorka, usvojitelja i usvojenika, braće i sestara.

Član 35.

Troškovi upućivanja civila u međunarodne misije i operacije, pored troškova iz člana 34. ovog zakona, obuhvataju i sredstva za:

1) odabir civila za međunarodne misije i operacije, kao i njihovu obuku, pripreme, lekarske preglede i testiranja;

2) nabavku ili iznajmljivanje opreme i tehnike potrebne za izvršenje zadataka u međunarodnim misijama ili operacijama;

3) upućivanje civila u međunarodne misije i operacije;

4) nabavku posmrtne opreme, organizaciju sahrane lica koje je izgubilo život u međunarodnoj misiji ili operaciji, pripremu službenih dokumenata i finansijsku, materijalnu i drugu odgovarajuću pomoć članovima porodice preminulog u skladu sa propisom koji donosi ministar;

5) pripremu, obuku, učešće i zaštitu učesnika u međunarodnim misijama ili operacijama.

Član 36.

Sredstva za finansiranje troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, ukoliko finansiranje istih nije regulisano ugovorom koji civil zaključuje sa međunarodnim organizacijom ili drugim subjektima koji sprovode pojedinačne međunarodne misije ili operacije iz člana 6. ovog zakona.

Sredstva za finansiranje međunarodnih misija i operacija iz člana 16. stav 3. ovog zakona obezbeđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Merila za utvrđivanje visine naknada i drugih novčanih primanja civila angažovanih u međunarodnim misijama i operacijama, kao i ostalih troškova iz člana 34. ovog zakona utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Ministarstvo civilima isplaćuje naknade i druga primanja civila angažovanih u međunarodnim misijama i operacijama.

Bliže uslove finansijskih aspekata angažovanja civila u međunarodnim misijama i operacijama propisuje ministar.

V. GLAVA PETA

PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 37.

Podzakonski akti za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu zakona.