Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

Vlada donosi

Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 1/2024 od 5.1.2024. godine.

1. Preporučuje se poslodavcima u Republici Srbiji da zaposlenima omoguće da ne rade na drugi dan Božića - 8. januara 2024. godine.

2. Preporučuje se poslodavcima u Republici Srbiji koji su dužni da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu, kao i poslodavcima čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad - da obezbede zaposlenima za rad na dan 8. januara 2024. godine prava koja pripadaju zaposlenom za rad na dan praznika koji je neradni dan.

3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 06-00-0060/2024

U Beogradu, 4. januara 2024. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.​​