Zakon o kinematografiji

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.​​ 99/2011,​​ 2/2012,​​ 46/2014​​ - Odluka US RS i​​ 76/2023​​ -​​ drugi zakon.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se opšti interes u oblasti kinematografije, način ostvarivanja opšteg interesa u oblasti kinematografije, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje kinematografskih delatnosti.

Član 2.

Kinematografiju, u smislu ovog zakona, čine produkcija, distribucija i javno prikazivanje kinematografskog dela.

Delatnosti koje doprinose razvoju kinematografije jesu: obrazovanje i širenje filmske kulture, unapređenje autorskog, teorijskog i kritičkog odnosa prema kinematografiji, kao i prikupljanje, restauracija, čuvanje i popularisanje filmskih i drugih audio-vizuelnih dela koja čine istoriju srpske kinematografije.

Član 3.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) kinematografsko delo je film, odnosno videogram, odnosno audio-vizuelno delo bilo koje dužine, bez obzira na nosač (vrstu podloge) na kojoj je snimljeno, posebno igrani, dokumentarni i animirani filmovi koji su namenjeni bioskopskom prikazivanju;

2) autor je fizičko lice koje je stvorilo originalno kinematografsko autorsko delo;

3) producent je pravno lice ili preduzetnik registrovan za organizovanje i finansiranje produkcije kinematografskog dela;

4) distribucija je ovlašćeno stavljanje u promet kinematografskog dela;

5) distributer je pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti distribucije kinematografskog dela;

6) prikazivač kinematografskog dela je pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti javnog prikazivanja;

7) javno prikazivanje je ovlašćeno prikazivanje kinematografskog dela putem odgovarajućih tehnologija i tehničkih uređaja, dostupno građanima pod jednakim uslovima u javnim prostorijama, odnosno javnim prostorima.

Drugi izrazi koji se koriste u ovom zakonu, a koji se odnose na intelektualnu svojinu, elektronske medije i telekomunikacije imaju značenje utvrđeno zakonima koji uređuju te oblasti.

Član 4.

Domaće kinematografsko delo, u smislu ovog zakona, jeste kinematografsko delo koje je proizveo domaći producent, i koje ispunjava najmanje tri od sledećih uslova:

1) da je delo snimljeno na srpskom jeziku ili na jeziku pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji;

2) da su većina članova autorske ekipe (reditelj, scenarista, kompozitor, direktor fotografije, dramaturg i montažer) državljani Republike Srbije;

3) da su najmanje 90% članova filmske ekipe (filmski glumci i filmski radnici) državljani Republike Srbije;

4) da je delo sa tematikom iz kulturnog prostora Republike Srbije;

5) da je delo u celini ili pretežno snimljeno na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Koprodukciono kinematografsko delo, u smislu ovog zakona, jeste delo u čijem sufinansiranju, pored producenta iz Republike Srbije, učestvuje jedan ili više partnera iz drugih zemalja.

Koprodukciono kinematografsko delo može biti većinsko (bilateralno i multilateralno) koprodukciono kinematografsko delo i manjinsko (bilateralno i multilateralno) koprodukciono kinematografsko delo.

Većinsko koprodukciono kinematografsko delo, pored uslova iz stava 1. ovog člana, mora da ispunjava sledeće uslove:

1) u slučaju bilateralnog koprodukcionog kinematografskog dela učešće većinskog partnera ne sme da bude više od 80% ukupnih troškova proizvodnje kinematografskog dela;

2) u slučaju multilateralnog koprodukcionog kinematografskog dela većinski partner učestvuje sa 30-70% ukupnih troškova proizvodnje kinematografskog dela.

Manjinsko koprodukciono kinematografsko delo, pored uslova iz stava 1. ovog člana, mora da ispunjava sledeće uslove:

1) u slučaju bilateralnog koprodukcionog kinematografskog dela učešće manjinskog partnera ne može biti manje od 20% ukupnih troškova proizvodnje kinematografskog dela;​​ 

 2) u slučaju multilateralnog koprodukcionog kinematografskog dela učešće manjinskog partnera ne može biti manje od 10% ukupnih troškova proizvodnje kinematografskog dela.

Član 6.

Strano kinematografsko delo, u smislu ovog zakona, jeste kinematografsko delo koje ne ispunjava uslove za status domaćeg kinematografskog dela iz člana 4. ovog zakona, odnosno uslove za status koprodukcionog kinematografskog dela iz člana 5. ovog zakona, a koje je za račun stranih pravnih ili fizičkih lica (stranog producenta odnosno domaćeg koproducenta) delom ili u celini proizvedeno u Republici Srbiji, sredstvima stranih pravnih ili fizičkih lica.

Član 7.

Radi podsticanja stranih producenta da u Republici Srbiji proizvode strana kinematografska dela iz člana 6. ovog zakona i koprodukciona dela iz člana 5. ovog zakona stranom producentu isplaćuju se iz budžeta Republike Srbije, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije, do 20% ukupno utrošenih sredstava za snimanje filma na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa posebnim aktom Vlade.

Član 8.

Delatnošću proizvodnje, distribucije i javnog prikazivanja kinematografskog dela mogu da se bave pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje kinematografskih delatnosti.

Član 9.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju i prikazivanje kinematografskih dela koja proizvode pravna lica, preduzetnici i fizička lica za ličnu, namensku ili nekomercijalnu upotrebu.

II. OPŠTI INTERES U OBLASTI KINEMATOGRAFIJE

Član 10.

Kinematografska delatnost je delatnost od interesa za Republiku.

Opšti interes u oblasti kinematografije, u smislu ovog zakona, jeste:

1) očuvanje kontinuiteta, slobode i raznovrsnosti kinematografskog stvaralaštva;

2) očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta;

3) podsticanje domaćeg filmskog umetničkog stvaralaštva;

4) podsticanje proizvodnje domaćih i stranih kinematografskih dela u Republici Srbiji;

5) podsticanje distribucije i javnog prikazivanja u oblasti kinematografskog stvaralaštva;

6) podsticanje obnove, održavanja i standardizacije bioskopske mreže;

7) podsticanje razvoja tehničke baze kinematografije Republike Srbije i uvođenja informatičkih tehnologija i modernizacija u oblasti kinematografije;

8) uvođenje objedinjenog elektronskog informatičkog centra distribucije i prodaje bioskopskih ulaznica;

9) podsticanje i očuvanje kulturnog identiteta domaćeg kinematografskog stvaralaštva;

10) ostvarivanje prava na kulturnu posebnost u oblasti kinematografije pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji;

11) unapređenje međunarodne saradnje i integracije domaće kinematografije u evropske i svetske programe razvoja kinematografije;

12) podsticanje kulturne raznolikosti u oblasti kinematografije;

13) podsticanje predstavljanja domaćih kinematografskih dela na značajnim međunarodnim manifestacijama;

14) očuvanje i popularizacija filmskog nasleđa, telekiniranje i digitalizacija kinotečkih dela čije pravo na prikazivanje poseduje Jugoslovenska kinoteka ili druga ustanova koja se bavi istom delatnošću po bilo kom osnovu;

15) zaštita dece i mladih, ravnopravnost polova, rasa i manjinskih grupa u kinematografskim delima.

Sredstva za ostvarivanje opšteg interesa u oblasti kinematografije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 11.

Radi ostvarivanja opšteg interesa iz člana 10. ovog zakona donosi se Program aktivnosti za ostvarivanje opšteg interesa u oblasti kinematografije (u daljem tekstu: Program).

Program utvrđuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za kulturu, najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije.

Program posebno sadrži:

1) prioritete u finansiranju filmske produkcije (igrani, dokumentarni, dečiji, debitanski film);

2) načine za podsticanje koprodukcija;

3) sadržaje i postupke za širenje i osavremenjivanje distributerske i prikazivačke mreže;

4) mere za popularizaciju i plasman domaćeg filma u inostranstvu;

5) sadržaj i formu obeležavanja značajnih jubileja filmske umetnosti;

6) oblike podrške domaćim filmskim organizacijama, festivalima i manifestacijama;

7) druge mere za stimulisanje proizvodnje, distribucije i javnog prikazivanja kinematografskih dela.

Akt o utvrđivanju Programa objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 12.

Producent domaćeg kinematografskog dela, namenjenog za javno prikazivanje, bez obzira u kojoj je tehnici snimljen, dužan je da Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, u prvoj godini prikazivanja kinematografskog dela, preda po jednu nekorišćenu kopiju svakog proizvedenog kinematografskog dela, izvorne filmske materijale (originalni negativ slike i negativ tona) sa odgovarajućom dokumentacijom.

Obavezu iz stava 1. ovog člana ima producent koprodukcionog kinematografskog dela.

Privredna društva, druga pravna lica odnosno preduzetnik koji uvoze kinematografska dela dužni su da Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, u roku od 30 dana po isteku ugovorenog prava za prikazivanje kinematografskog dela predaju najbolju kopiju svakog uvezenog kinematografskog dela za javno prikazivanje, sa odgovarajućom dokumentacijom.

Producent kinematografskog dela finansiranog ili sufinansiranog sredstvima iz budžeta Republike Srbije i Jugoslovenska kinoteka su u obavezi da organizatoru manifestacije od značaja za kulturu Republike Srbije, koju je podržalo ministarstvo nadležno za kulturu, bez naknade ustupe kopiju kinematografskog dela za učešće na toj manifestaciji.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi 16.9.2024. godine.


 

III. FILMSKI CENTAR SRBIJE

Član 13.

Stručne poslove u oblasti kinematografije i druge stručne poslove utvrđene ovim zakonom obavlja Filmski centar Srbije (u daljem tekstu: Centar).

Centar je ustanova kulture koja obavlja delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne službe.

Osnivač Centra je Republika Srbija.

Osnivačka prava u ime Republike Srbije vrši Vlada.

Centar ima svojstvo pravnog lica.

Sedište Centra je u Beogradu.

Član 14.

Centar obavlja sledeću delatnost:

1) priprema i sprovodi Strategiju podstičući obavljanje, organizovanje i finansiranje pripreme, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja domaćih i stranih kinematografskih dela;

2) prikuplja i putem javnog konkursa raspodeljuje sredstva za podsticanje kinematografskih delatnosti u skladu sa zakonom;

3) podržava i podstiče proizvodnju kinematografskih dela mladih autora i debitanata;

4) promoviše domaće kinematografske delatnosti i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama;

5) podstiče učešće domaćih producenata u međunarodnim koprodukcijama;

6) podstiče i organizuje domaće i međunarodne filmske festivale i manifestacije;

7) obavlja i organizuje izdavačku delatnost;

8) razvija i promoviše filmsku kulturu;

9) obavlja poslove produkcijsko-finansijske kontrole i analize;

10) utvrđuje način i rokove distribucije kinematografskih dela za koje je dodeljena podrška ugovorom o dodeljivanju sredstava;

11) obavlja dokumentovanje delatnosti za kinematografiju u Republici Srbiji;

12) podstiče zaštitu, prikazivanje i proučavanje kinematografske baštine;

13) podržava i organizuje stručno i profesionalno usavršavanje u području kinematografskih delatnosti;

14) predlaže mere i sarađuje sa drugim telima na suzbijanju nelegalne prodaje i upotrebe kinematografskih dela;

15) promoviše vrednosti i podstiče mere značajne za zaštitu dece i mladih, ravnopravnost polova, rasa i nacionalnih manjina;

16) sarađuje sa strukovnim udruženjima, pravnim i fizičkim licima u cilju unapređenja kinematografskih delatnosti;

17) vodi evidenciju u skladu s ovim zakonom.

Delatnost Centra bliže se uređuje Statutom u skladu sa zakonom.

Član 15.

Sredstva za rad Centra obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) prihoda koje ostvari pružanjem usluga na tržištu;

3) donacija, dobrotvornih priloga i sponzorstava;

4) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 16.

Nadzor nad zakonitošću rada Centra vrši ministarstvo nadležno za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Centar podnosi Ministarstvu godišnji izveštaj o svom radu i godišnji izveštaj o stanju u kinematografskoj delatnosti u Republici Srbiji na osnovu podataka iz Jedinstvene evidencije o kinematografskim delatnostima u Republici Srbiji, koju vodi u skladu sa ovim zakonom.

Član 17.

Sredstva utvrđena za finansiranje ili sufinansiranje opšteg interesa koji se ostvaruje u skladu sa Programom, koriste se na osnovu javnog konkursa.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu da se dodeljuju:

1) kao trajno (bespovratno) učešće u finansiranju ili sufinansiranju projekata u oblasti kinematografije;

2) kao finansijska podrška za realizaciju određenim projektima, uz povraćaj sredstava srazmerno učešću.

Član 18.

Dva puta godišnje, Centar raspisuje i sprovodi javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata proizvodnje domaćih filmova. Javni konkursi za finansiranje ili sufinansiranje projekata za druge oblasti kinematografije raspisuju se najmanje jednom godišnje.

Konkurs je otvoren mesec dana od njegovog raspisivanja.

Predlog odluke o izboru projekata po raspisanom javnom konkursu donosi komisija koju obrazuje Centar. Komisija se sastoji od pet članova iz reda istaknutih umetnika i stručnjaka u oblasti kinematografije.

Komisija iz stava 3. ovog člana utvrđuje predlog odluke u roku od 60 dana od dana završetka javnog konkursa iz stava 1. ovog člana.

Na osnovu predloga konkursne komisije Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisije.

Poslove sprovođenja konkursa i donošenja odluke o izboru projekata Centar vrši kao poverene.

Protiv odluke iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Kriterijumi za izbor projekata u kinematografiji koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije su sledeći:

1) originalnost, autentičnost ideje, teme i sadržaja scenarija;

2) inovativnost, ubedljivost scenarija i doprinos razvoju filmskog jezika;

3) narativna struktura scenarija, karakterizacija likova i uverljivost dijaloga;

4) ocena doprinosa značaju domaće kinematografije;

5) doprinos scenarija u predstavljanju duha vremena;

6) očekivana privlačnost filma za domaći i međunarodni kulturni prostor;

7) uspešnost prethodnih filmskih projekata reditelja filma (gledanost, učešće na festivalima, nagrade);

8) izvodljivost projekta: budžet, složenost snimanja, plan i termini snimanja;

9) učešće stranih producenata u projektu.

Ministar uređuje bliže kriterijume i merila za izbor projekata u kinematografiji koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Na način raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa, sadržaj ugovora o finansiranju ili sufinansiranju projekta, način praćenja izvršenja ugovora, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast kulture.

IV. PODSTICANjE DOMAĆE KINEMATOGRAFIJE

Član 19. ​​ 

Sredstva za podsticanje domaće kinematografije obezbeđuju se:

1) iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave;

2) 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate za Radiodifuznu ustanovu Srbije Radio televizija Srbije (RTS), u skladu sa zakonom kojim se uređuje radiodifuzija;

3)​​ - prestala da važi -

4)​​ - prestala da važi -

5) priloga, donacija, poklona i pomoći od domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

6) iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 20.

Sredstva iz člana 19. tač. 3) - 6) ovog zakona osim sredstava koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, uplaćuju se na poseban račun Centra.

V. JEDINSTVENA EVIDENCIJA O KINEMATOGRAFSKIM DELATNOSTIMA U REPUBLICI SRBIJI

Član 21.

Centar, kao povereni posao, vodi Jedinstvenu evidenciju o kinematografskim delatnostima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Evidencija).

Evidencija se vodi radi formiranja baze podataka kao osnove za utvrđivanje strategije razvoja domaće kinematografije i preduzimanje konkretnih mera ekonomske i kulturne politike u oblasti kinematografije.

Evidencija obuhvata sledeće podatke:

1) o kinematografskoj produkciji:

(1) proizvedena kinematografska dela (naziv, producent, reditelj, direktor fotografije, montažer, kompozitor, nosioci glavnih uloga, scenograf, kostimograf, glavni animator, dužina, vrsta podloge na kojoj je snimljeno, godina proizvodnje, u daljem tekstu: osnovni podaci),

(2) proizvedena kinematografska dela sufinansirana sredstvima iz budžeta Republike Srbije (uz osnovne podatke, oblik sufinansiranja),

(3) proizvedena kinematografska dela sufinansirana sredstvima iz evropskih fondova (uz osnovne podatke, naziv fonda i oblik stimulacije),

(4) proizvedena kinematografska dela u svim oblicima koprodukcije (uz osnovne podatke koproducenta, zemlja);

2) o distribuciji kinematografskih dela:

(1) sva uvezena i javno prikazana kinematografska dela (uz osnovne podatke, zemlju porekla),

(2) sva izvezena kinematografska dela (uz osnovne podatke, zemlja u koju se izvozi);

3) o prikazivanju kinematografskih dela:

(1) stalni bioskop (mesto, adresa, kontakti, vrsta i marka opreme za reprodukciju, broj sedišta, oblik vlasništva),

(2) povremeni bioskop - polivalentni objekti kulture (mesto, adresa, kontakti, vrsta i marka opreme za reprodukciju, broj sedišta, oblik vlasništva);

4) o komplementarnim delatnostima kinematografije:

(1) filmski festivali u zemlji (kategorija, mesto, organizator, broj prikazanih filmova, dobitnici nagrada),

(2) učešće domaćeg filma na međunarodnim filmskim festivalima (naziv filma, godina proizvodnje, naziv festivala, zemlja, osvojene nagrade),

(3) reprezentativna filmska udruženja (naziv, sedište, kontakti, delatnost),

(4) nagrade u oblasti kinematografije (republičke, strukovne),

(5) časopisi u oblasti kinematografije (ime, izdavač, dinamika izlaženja),

(6) podaci o restauraciji domaćih filmova (uz osnovne podatke o filmu i koja ustanova je izvršila restauraciju).

Sadržinu i način vođenja Evidencije iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, kao i način pribavljanja i korišćenja podataka i obrasce na kojima se podnose podaci uređuje ministar.

Član 22.

Pravno lice i preduzetnik koji obavljaju kinematografske delatnosti dužni su da redovno dostavljaju odgovarajuće podatke za potrebe vođenja Evidencije.

Član 23.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju kinematografske delatnosti dužni su da prijave promenu podataka iz Evidencije u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

VI. PODSTICAJ FILMSKOM PROGRAMU

Član 24.

Javno prikazivanje domaćeg i koprodukcionog kinematografskog dela finansiranog ili sufinansiranog sredstvima iz budžeta Republike Srbije započinje u bioskopima i na filmskim festivalima.

Drugi ovlašćeni prikazivači dela iz stava 1. ovog člana mogu javno prikazivati po isteku roka od šest meseci od dana početka javnog prikazivanja u bioskopima i na filmskim festivalima.

Član 25.

Bioskopi koji na svom redovnom godišnjem programu imaju preko 30% od ukupnih sati projekcija, domaćih i evropskih kinematografskih dela, mogu ostvariti pravo na stimulaciju programa i modernizaciju uslova za prikazivanje, na osnovu godišnjeg konkursa Centra, u skladu sa članom 18. ovog zakona.

Član 26.

Prikazivači kinematografskih dela dužni su da prodaju bioskopske ulaznice koje sadrže svoj broj i naziv filma.

Prodaja bioskopskih ulaznica mora biti kompjuterizovana i vrši se na način tako da obezbeđuje da se svi podaci o broju prodatih bioskopskih ulaznica za svaki pojedinačno prikazani film slivaju u elektronski informatički centar Centra.

VII. ZAŠTITA MALOLETNIKA I ZABRANA DISKRIMINACIJE, PODSTICANjE NASILjA I VREĐANjE LjUDSKOG DOSTOJANSTVA

Član 27.

Ako sadržina kinematografskog dela može da naškodi moralnom, fizičkom ili mentalnom razvoju maloletnika, pravno lice odnosno preduzetnik, koji obavlja kinematografske delatnosti dužan je da prilikom stavljanja u promet ili javnog​​ prikazivanja tog kinematografskog dela istakne oznaku da se delo ne preporučuje licima mlađim od sedam, četrnaest odnosno osamnaest godina, u zavisnosti od kategorije tog dela.

Uputstvo o načinu izvršavanja obaveza iz stava 1. ovog člana, donosi Centar.

Javno prikazivanje kinematografskog dela čija sadržina teško ugrožava fizički, mentalni ili moralni razvoj maloletnika, zabranjeno je.

Posao iz stava 2. ovog člana Centar obavlja kao povereni posao.

Član 28.

Zabranjeno je stavljanje u promet i javno prikazivanje kinematografskog dela kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili nekog drugog ličnog svojstva.

Kinematografskom delu sa pornografskim sadržajem ili sadržajem kojim se zagovara ili podstiče nasilje i otvoreno vređa ljudsko dostojanstvo može se izreći mera zabrane javnog prikazivanja.

Član 29.

Odluku o zabrani stavljanja u promet i javnog prikazivanja kinematografskog dela iz člana 27. stav 3. i člana 28. ovog zakona u prvom stepenu donosi viši sud, na predlog javnog tužioca.

Član 30.

Postupak po predlogu za zabranu stavljanja u promet i javnog prikazivanja kinematografskog dela iz člana 27. stav 3. i člana 28. ovog zakona hitan je.

Pretres se mora održati u roku od tri dana od dana prijema predloga.

Pretres se može održati i bez prisustva uredno pozvanih stranaka, na šta se stranke u pozivu na pretres izričito upozoravaju.

Član 31.

Rešenje po predlogu za zabranu sud donosi odmah po završenom pretresu, a predsednik veća objavljuje ga bez odlaganja.

Rešenje se mora pismeno izraditi i njegov overeni prepis dostaviti strankama u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Član 32.

Žalba protiv rešenja prvostepenog suda po predlogu za zabranu podnosi se u roku od tri dana od dana dostavljanja overenog prepisa rešenja.

Žalba se ne dostavlja protivnoj strani na odgovor.

Blagovremenu i dozvoljenu žalbu, zajedno sa svim spisima, prvostepeni sud dostavlja drugostepenom sudu u roku od dva dana od dana prijema žalbe.

Drugostepeni sud može pozvati i saslušati stranke.

Drugostepeni sud odlučuje o žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe sa spisima.

Član 33.

Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, u postupku za zabranu stavljanja u promet i javnog prikazivanja kinematografskog dela iz člana 27. stav 3. i člana 28. ovog zakona shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakonika o krivičnom postupku.

VIII. NADZOR

Član 34.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 35.

Novčanom kaznom od 300.000,00 dinara do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje obavlja kinematografske delatnosti, ako:

1) ne preda Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu po jednu nekorišćenu kopiju svakog proizvedenog kinematografskog dela, izvorne filmske materijale (originalni negativ slike i negativ tona) sa odgovarajućom dokumentacijom, odnosno u roku od 30 dana po isteku ugovorenog prava za prikazivanje kinematografskog dela najbolju kopiju svakog uvezenog kinematografskog dela za javno prikazivanje, sa odgovarajućom dokumentacijom (član 12. st. 1 - 3);

2) ne dostavi podatke potrebne za vođenje Evidencije na propisani način (čl. 22. i 23);

3) prodaje bioskopske ulaznice čiji sadržaj nije usklađen sa sadržajem propisanim članom 26. ovog zakona;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja kinematografske delatnosti pravnom licu u trajanju od jedne do tri godine, odnosno zaštitna mera zabrane vršenja određenih poslova odgovornom licu u trajanju do jedne godine i zaštitna mera javnog objavljivanja presude.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 37.

Pravna lica i preduzetnici koji su počeli sa obavljanjem kinematografske delatnosti pre stupanja na snagu ovog zakona, dužni su da dostave odgovarajuće podatke potrebne za vođenje Evidencije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.

Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju kinematografske delatnosti dužni su da u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Član 39.

Centar nastavlja rad u skladu sa odredbama ovog zakona, i dužan je da uskladi svoju organizaciju, akte i poslovanje sa odredbama ovog zakona, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 40.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o kinematografiji ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 53/93 - dr. zakon, 56/93 - US, 67/93 - dr. zakon, 47/94 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon) i odredbe člana 46. i člana 130. stav 1. tačka 17) Zakona o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik RS", br. 71/94 i 52/11 - dr. zakon).

Član 41.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu.