Zakon o akcizama

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.​​ 22/2001,​​ 73/2001,​​ 80/2002,​​ 80/2002​​ - drugi zakon,​​ 43/2003,​​ 72/2003,​​ 43/2004,​​ 55/2004,​​ 135/2004,​​ 46/2005,​​ 101/2005​​ - drugi zakon,​​ 61/2007,​​ 5/2009​​ (čl. 28.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 31/2009​​ (čl. 8​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 101/2010​​ (čl. 4.​​ i​​ 5​​ nisu u prečišćenom tekstu),​​ 43/2011​​ (čl. 4​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 101/2011​​ (čl. 11. i​​ 12​​ nisu u prečišćenom tekstu),​​ 93/2012​​ (čl.​​ 26-34​​ nisu u prečišćenom tekstu),​​ 119/2012​​ (čl. 12-14​​ nisu u prečišćenom tekstu),​​ 47/2013​​ (čl. 12-16​​ nisu u prečišćenom tekstu),​​ 68/2014​​ - drugi zakon,​​ 142/2014​​ (čl. 8-10, nisu u prečišćenom tekstu),​​ 55/2015​​ (čl. 12-14​​ nisu u prečišćenom tekstu) ​​ 103/2015​​ (čl. 13-19.​​ nisu u prečišćenom tekstu),​​ 108/2016​​ (čl. 18-20.​​ i​​ 23-26.​​ nisu u prečišćenom tekstu) i​​ 30/2018,​​ 153/2020​​ (čl. 6.​​ nije u prečišćenom tekstu) i​​ 53/2021​​ (čl. 2-5.​​ nisu u prečišćenom tekstu). Vidi: Usklađene dinarske iznose akciza -​​ 66/2006,​​ 10/2007,​​ 18/2008,​​ 20/2008​​ - ispravka,​​ 9/2009,​​ 4/2011,​​ 6/2012​​ i​​ 8/2012​​ - ispravka,​​ 8/2013,​​ 4/2014,​​ 4/2014-I,​​ 4/2015,​​ 5/2015,​​ 5/2016,​​ 5/2016-II,​​ 7/2017​​ i​​ 18/2018,​​ 18/2018-I,​​ 4/2019,​​ 5/2020,​​ 7/2020,​​ 78/2020,​​ 11/2021,​​ 75/2023​​ (čl.​​ 20-24.​​ nisu u prčišćenom tekstu) i​​ 30/2024. Vidi: Usklađene dinarske iznose akciza na cigarete -​​ 66/2006,​​ 10/2007,​​ 18/2008,​​ 3/2010,​​ 3/2010-I. Vidi: Odluke -​​ 43/2012,​​ 76/2012,​​ 32/2022,​​ 46/2022,​​ 50/2022,​​ 62/2022,​​ 73/2022,​​ 84/2022,​​ 89/2022,​​ 97/2022,​​ 110/2022,​​ 121/2022,​​ 130/2022,​​ 144/2022,​​ 6/2023,​​ 15/2023​​ i​​ 25/2023​​ 

I. OSNOVNE ODREDBE​​ 

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se oporezivanje akcizama.​​ 

Akcizama se oporezuju proizvodi utvrđeni ovim zakonom.​​ 

Značenje pojedinih izraza

Član 1a 

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) "proizvođač akciznih proizvoda" je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona, uključujući i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe;

2) "uvoznik akciznih proizvoda" je lice koje u svoje ime i za svoj račun uvozi, odnosno lice za čiji račun se uvoze iz inostranstva proizvodi na koja se plaća akciza u smislu ovog zakona;

3) "obveznik akcize" je lice koje je dužno da plati akcizu propisanu ovim zakonom;

4) "akcizna dozvola" je dokument kojim se odobrava otpremanje i smeštanje akciznih proizvoda bez obračunavanja i plaćanja akcize;

5) "akcizno skladište" je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta proizvodi,​​ skladišti, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora;​​ 

6) "ovlašćeni držalac akciznog skladišta" je proizvođač koji je dobio dozvolu da skladišti akcizne proizvode bez obračunate i plaćene akcize;

7) "režim odloženog obračunavanja i plaćanja akcize" je vremenski period u kojem ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize;

8) "cigaretama proizvedenim u zemlji" smatraju se cigarete koje proizvodi u Republici Srbiji lice upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava) i koje su upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda u korist proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno većinskog vlasnika proizvođača duvanskih proizvoda;

9) „skeniranje QR koda na kontrolnoj akciznoj markici” je skup mera i postupaka očitavanja QR koda na kontrolnoj akciznoj markici koje se sprovode od strane obveznika akciza, odnosno drugih učesnika u prometu u skladu sa odredbama ovog zakona;

10) „QR kod” je dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji se nalazi na kontrolnoj akciznoj markici i sadrži jedinstveni identifikator putem kog se generišu podaci o akciznom proizvodu u različitim tačkama njegovog kretanja;

11) „učesnik u prometu” je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica koji za potrebe daljeg prometa prima i drži proizvode koji se obeležavaju kontrolnom akciznom markicom sa QR kodom na teritoriji Republike Srbije, osim krajnjeg korisnika, odnosno potrošača;

12) „korisnici sistema e-akciza” su državni organi i organizacije, pravna lica, obveznici poreza na dobit pravnih lica, odnosno obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti, koji u okviru svojih prava, dužnosti, obaveza ili ovlašćenja u vezi sa akciznim proizvodima:

(1) učestvuju u postupku odobravanja, štampanja i izdavanja kontrolnih akciznih markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama, obeležavanja akciznih proizvoda i skeniranja QR kodova na kontrolnim akciznim markicama;

(2) učestvuju u postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole;

(3) vode registre proizvođača i uvoznika alkoholnih pića i kafe, kao i druge registre u vezi sa akciznim proizvodima;

13) „sistem e-akciza” je centralizovani informacioni sistem kojim upravlja ministarstvo nadležno za poslove finansija, a koji preuzima podatke iz drugih registara koji se vode kod nadležnih organa, kao i podatke u vezi sa akciznim proizvodima, obveznicima akcize i učesnicima u prometu, omogućava podnošenje elektronskih zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica, elektronskih zahteva za izdavanje i obnavljanje dozvola za akcizna skladišta, upravljanje poslovnim procesima i komunikaciju između korisnika sistema e-akciza u vezi sa akciznim proizvodima i koji evidentira, čuva i obrađuje podatke u vezi sa kretanjem akciznih proizvoda.

II. PREDMET OPOREZIVANjA​​ 

Član 2. 

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

2) biogoriva i biotečnosti;

3) duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju;

3a) nikotinske vrećice;

4) alkoholna pića;

5) kafa;

6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta;

7) električna energija za krajnju potrošnju;

8) prirodni gas za krajnju potrošnju.

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE​​ 

Proizvodnja i uvoz

Član 3.

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su proizvodi iz člana 2. ovog zakona (u daljem tekstu: akcizni proizvodi):

1) proizvedeni u Republici Srbiji;

2) uvezeni u Republiku Srbiju.

Uvezenim akciznim proizvodima u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se akcizni proizvodi koji su uvezeni u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrgovinskim propisima.

- naslov brisan -​​ 

Član 4.

- brisan -​​ 

 

- naslov brisan -

Član 5.

- brisan -​​ 

IV. OBVEZNIK AKCIZE​​ 

- naslov brisan -​​ 

Član 6. 

Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Obveznik akcize je i:

1)​​ - brisana -

2)​​ - brisana -

3)​​ - brisana -

4) pravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

5) kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ;

5a) svako lice koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica;

5b) svako lice koje stavi u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda iz stava 2. tačka 5b) ovog člana smatra se, u smislu ovog člana, proizvodnja, uvoz, skladištenje, transport, prodaja i druge radnje u vezi sa prometom akciznih proizvoda iz člana 2. ovog zakona, koji podležu oporezivanju akcizom, a koji ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom.

Akcizni proizvodi iz stava 3. ovog člana koji ne ispunjavaju uslove za stavljanje u promet u skladu sa zakonom, oduzeće se u skladu sa propisom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

- naslov brisan -​​ 

Član 7.

- brisan -​​ 

V. OSNOVICA AKCIZE​​ 

Član 8. 

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.

VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE​​ 

Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti ​​ 

Član 9. 

Na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti i akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature ct: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00)

71,47 din./lit.

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature ct: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

67,22 din./lit.

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature ct: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 i 2710 20 19 00)

69,12 din./lit.

4) kerozin (tarifne oznake nomenklature ct: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)

80,58 din./kg

5) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature ct: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

52,49 din./kg

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C (tarifne oznake nomenklature ct: 2710 12​​ 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99)

80,58 din./kg

7) biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomenklature ct: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)

62,54 din./lit.

Derivatima nafte, u smislu ovog zakona, smatraju se i:

1) svaki proizvod koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo;

2) aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3) do 7) ovog člana, kojim se u smislu ovog zakona smatra pravno lice, preduzetnik, poljoprivredno gazdinstvo i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno fizičko lice, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte, biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a, 39b i 39g ovog zakona u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3) do 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3) do 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Kupcu – krajnjem korisniku derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3) do 7) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koriste:

 

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz putnika i tereta

53,93 din./lit.

(2) za grejanje

8,30 din./lit.

(3) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din./lit.

(4) u industrijske svrhe

0 din./lit.

(5) kao motorno gorivo za poljoprivredne svrhe

15,32 din./lit.

2) za kerozin iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe

0 din/lit;

3) za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji se koristi:

 

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz putnika i tereta

27,27 din./kg

(2) za grejanje

7,10 din./kg

(3) u industrijske svrhe

0 din./kg

4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C a koji se koriste u industrijske svrhe

0 din/kg;

5) za biogoriva iz stava 1. tačka 7) ovog člana koja se koriste:

 

(1) kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz putnika i tereta

49,41 din./lit.

(2) kao motorno gorivo za poljoprivredne svrhe

8,74 din./lit.

6) za biotečnosti iz stava 1. tačka 7) ovog člana koje se koriste:

 

(1) za grejanje

3,12 din./lit.

(2) kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

0 din./lit.

Biogoriva, definisana su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna ili gasovita goriva za saobraćaj, proizvedena iz biomase.

Biotečnosti, definisane su zakonom kojim se uređuje oblast energetike, kao tečna goriva za proizvodnju električne i toplotne energije i energije za grejanje i hlađenje, proizvedene iz biomase, osim za saobraćaj.

Napomena Redakcije: ova verzija člana primenjuje se od 1.5.2024. godine.

Član 9a 

Na svaki proizvod iz člana 9. stav 2. tačka 1) ovog zakona, koji se prodaje i upotrebljava kao pogonsko gorivo, plaća se akciza u zavisnosti od klasifikacije istog, saglasno članu 9. stav 1. ovog zakona.

Akciza za aditive i ekstendere koji su dodati derivatima nafte jednaka je akcizi propisanoj za derivate nafte kojem su dodati.

Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender derivatima nafte plaća se akciza kao da se radi o derivatima nafte.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove energetike objavljuju listu aditiva, odnosno ekstendera iz člana 9. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Član 9b 

- brisan -

Duvanske prerađevine​​ 

Član 10. 

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama čl. 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona, a na duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (u daljem tekstu: nesagorevajući duvan) akciza se plaća u skladu sa stavom 11. ovog člana, osim na duvanske prerađevine koje služe za testiranje kontrole kvaliteta proizvoda.

Cigaretama, cigarama, cigarilosima, duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama smatraju se duvanske prerađevine koje se proizvode i stavljaju u promet kao takva vrsta prerađevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina.

Nesagorevajući duvan je posebna duvanska prerađevina svrstana u tarifnu oznaku nomenklature CT 2403 99 90 00 koja je sačinjena tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva.

Ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Minimalna akciza iz stava 4. ovog člana iznosi, i to na:

1) cigarete - 100% ukupne akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta;

2) duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) - 100% akcize iz člana 40d ovog zakona utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, ali ne manje od:

- 55% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine;

- 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine;

- 65% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine;

- 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, i to od 1. januara 2016. godine.

Izuzetno, ukoliko se radi o proizvodima koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih prerađevina, osnovica za utvrđivanje minimalne akcize na te proizvode je minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine iz stava 5. tačka 2) ovog člana, a srazmerno sadržini duvana u tim proizvodima.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 1) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena iz stava 5. tačka 2) ovog člana izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama, sa ukupnom količinom duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo) utvrđuje jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 5. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznose minimalne akcize utvrđuje polugodišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.

Predlog iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 9. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih​​ prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini.

Na nesagorevajući duvan plaća se akciza po kilogramu duvanske smese, u iznosu od:

1) 60% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine;

2) 70% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;

3) 80% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine;

4) 90% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine;

5) 100% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, od 1. januara 2025. godine.

Vlada će urediti način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina u smislu st. 7. do 10. ovog člana.

Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznos minimalne akcize iz st. 5. i 9. ovog člana primenjivaće se od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Etil-alkohol (etanol)​​ 

Član 11.​​ 

- brisan -

Alkoholna pića​​ 

Član 12. 

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva jaka alkoholna pića, koja su uređena propisima kojima se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše 15% vol alkohola, koja se proizvode od voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića uz dodatak rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili biljnih ekstrakata ili alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije (vina, vina od jabuke - cider, vina od kruške - perry i dr.), a kvalitet voćnih sokova, osvežavajućih bezalkoholnih pića, rafinisanog etil alkohola, alkoholnih pića, vina i alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije mora da bude u skladu sa propisima kojima se reguliše njihov kvalitet.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, bez obzira na način pakovanja.

Akcize na alkoholna pića ​​ 

 

Član 12a 

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. stav 2. ovog zakona - jaka alkoholna pića plaća se u iznosu od 53.746,20 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20 °S, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu.

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. st. 3. i 4. ovog zakona plaća se po litri alkoholnog pića u sledećim iznosima, i to na:

1) niskoalkoholna pića, izuzev niskoalkoholnih pića na koje se akciza plaća u skladu sa tačkom 2) ovog stava 26,89 din./lit.

2) pivo, niskoalkoholna pića koja sadrže pivo bez obzira na procenat piva koji sadrže i niskoalkoholna pića koja sadrže 5% ili više procenata alkohola 30,72 din./lit.

Na alkoholna pića iz stava 2. ovog člana koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Napomena Redakcije: ova verzija člana primenjuje se od 1.5.2024. godine.

- naslov brisan -​​ 

 

Član 13.​​ 

- brisan -​​ 

 

Kafa​​ 

Član 14. 

Kafom u smislu ovog zakona smatra se:

1) nepržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00;

2) pržena kafa iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00;

3) ljuspice i opne od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 10 00;

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 2101 11 00 00;

5) zamene kafe koje sadrže kafu iz tarifne oznake nomenklature CT 0901 90 90 00;

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00;

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu,​​ ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifne oznake nomenklature CT 1806 90 70 00;

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnog broja CT 2202.

Čokolada i proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, praškovi za pudinge i kreme sa dodatkom kafe ne smatraju se kafom u smislu stava 1. ovoga člana.

Pod proizvodnjom kafe, u smislu ovog zakona, smatra se prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Akciza na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu, i to na:

1) neprženu kafu

 108,06 din./kg

2) prženu kafu

 135,07 din./kg

3) ljuspice i opne od kafe

 148,57 din./kg

4) ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

 202,62 din./kg

5) zamene kafe koje sadrže kafu (tarifna oznaka nomenklature CT 0901 90 90 00)

405,24 din/kg

6) mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00)

405,24 din./kg

7) preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe (tarifne oznake nomenklature CT: 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00) i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifna oznaka nomenklature CT 1806 90 70 00)

405,24 din./kg

8) napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe (tarifni broj CT 2202)

405,24 din./kg

Akciza na kafu iz stava 1. tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 376,62 din/kg​​ za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

Način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Napomena Redakcije: ova verzija člana primenjuje se od 1.5.2024. godine.​​ 

Član 14a 

Tečnostima za punjenje elektronskih cigareta, u smislu ovog zakona, smatraju se proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama nomenklature CT 3824 99 56 00 i 3824 99 57 00, koji prilikom korišćenja elektronske cigarete na predviđeni način stvaraju paru za udisanje, kao i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sadržane u elektronskoj cigareti iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 70 70 00 ili u delovima elektronske cigarete iz tarifne oznake nomenklature CT 8543 90 00 00.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta plaća se po mililitru, i to:

1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 6,00 din./ml;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 7,00 din./ml;

3) u periodu od 1. januara do 30. septembra 2023. godine u iznosu od 8,00 din./ml;

4) u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 8,64 din/ml;

5) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 10,46 din./ml;

6) od 1. januara 2025. godine u iznosu od 11,62 din./ml.

Napomena Redakcije: ova verzija člana primenjuje se od 1.5.2024. godine.

Član 14b 

Nikotinskim vrećicama, u smislu ovog zakona, tarifne oznake nomenklature CT 2404 91 90 00 smatraju se proizvodi za jednokratnu upotrebu koji sadrže nikotin ili jedinjenja nikotina i druge sastojke, upakovani u vrećice ili porozne vrećice i isključivo su namenjeni oralnoj upotrebi, a koji se stavljaju u promet u skladu sa normativima propisanim za tržište Republike Srbije.

Akciza na nikotinske vrećice plaća se na jedan kilogram neto mase sadržane u nikotinskim vrećicama, u iznosu od 4.842,00 din./kg.

Napomena Redakcije: ovaj član se primenjuje od 1.5.2024. godine.

So za ishranu​​ 

Član 15.​​ 

- brisan -​​ 

Luksuzni proizvodi​​ 

Član 16.​​ 

- brisan -​​ 

Indeksacija​​ 

Član 17. 

Dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12a, 14, 14a, 14b i 40o ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U slučaju rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koji negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, Vlada može privremeno smanjiti iznose akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona utvrđene u skladu sa ovim zakonom za iznose za koje su povećane cene tih derivata nafte, s tim što to umanjenje ne može biti veće od 20% poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

U slučaju pada cene sirove nafte na svetskom tržištu, iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, utvrđeni u skladu sa stavom 2. ovog člana uvećavaju se za iznose za koje su smanjene cene tih derivata nafte, a najviše do poslednjih objavljenih iznosa akciza usklađenih prema stavu 1. ovog člana.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, osnovice za​​ usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni, odnosno umanjeni ili uvećani iznosi akciza na pomenute derivate nafte, saglasno stavu 1. odnosno st. 2. i 3. ovog člana.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz st. 1-3. ovog člana.

Iznosi akciza iz st. 1, 2. i 3. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade, kojim se vrši usklađivanje, privremeno smanjenje, odnosno povećanje iznosa akciza.

Kontrolne akcizne markice​​ 

Član 18. 

Obveznik akcize dužan je da pri proizvodnji, pre uvoza, odnosno pre stavljanja u promet cigareta, nesagorevajućeg duvana, alkoholnih pića i kafe namenjene za krajnju potrošnju, osim piva, niskoalkoholnih pića koja sadrže manje od 5% vol alkohola i cigareta koje se koriste za testiranje kvaliteta proizvoda, svaki od tih proizvoda posebno, obeleži kontrolnom akciznom markicom, odnosno kontrolnom akciznom markicom sa QR kodom iz člana 18a ovog zakona od dana kada je to propisano ovim zakonom.

 Izuzetno od stava 1. ovog člana, cigarete, nesagorevajući duvan, kafa namenjena za krajnju potrošnju i alkoholna pića koja se uvoze radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) ovog zakona, ne moraju biti obeleženi kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom.

Ministarstvo odobrava izdavanje kontrolnih akciznih markica i vodi evidenciju o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca štampa i izdaje kontrolne akcizne markice i vodi evidencije o izdatim kontrolnim akciznim markicama.

Vlada Republike Srbije propisaće izgled kontrolne akcizne markice, kontrolne akcizne markice sa QR kodom, vrstu podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja akciznih proizvoda iz stava 1. ovog člana, kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom.

Odredbe st. 2. do 5. ovog člana i člana 40đ ovog zakona primenjuju se i na kontrolne akcizne markice sa QR kodom.

Kontrolne akcizne markice sa QR kodom

Član 18a

Obveznik akcize na cigarete i nesagorevajući duvan dužan je da pri proizvodnji, odnosno pre uvoza ili najkasnije prilikom uvoza na mestu carinjenja, a nakon obeležavanja proizvoda izvrši prvo skeniranje QR koda na kontrolnoj akciznoj markici za svaki od tih proizvoda posebno i izvrši unos dodatnih informacija u sistemu e-akciza, a posebno:

1) opis proizvoda;

2) mesto proizvodnje;

3) datum i vreme proizvodnje;

4) informacije o proizvodnoj liniji;

5) informaciju o tržištu gde će se proizvod prodavati;

6) šifru i naziv marke proizvoda.

Nakon prvog skeniranja QR koda u skladu sa stavom 1. ovog člana, učesnici u prometu su dužni da izvrše skeniranje QR koda na kontrolnoj akciznoj markici na svakom pojedinačnom mestu prijema proizvoda iz stava 1. ovog člana za svaki od tih proizvoda posebno, kao i da podatke o očitanim QR kodovima na akciznim markicama dostavljaju preko sistema e-akciza bez odlaganja.

Obaveza skeniranja QR koda na akciznoj markici i dostavljanja podatka preko sistema e-akciza iz stava 2. ovog člana postoji i prilikom prenosa sa jednog mesta na drugo u okviru kretanja proizvoda kod istog učesnika u prometu.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje tehničke i funkcionalne karakteristike uređaja za skeniranje QR kodova na kontrolnim akciznim markicama, način i postupak skeniranja QR koda na kontrolnoj akciznoj markici, sadržinu i vrstu dodatnih informacija koje se unose prilikom prvog skeniranja, precizira rokove za izvršenje obaveze iz ovog člana.

Obaveza korišćenja sistema e-akciza

Član 18b

Korisnici sistema e-akciza svoje dužnosti, obaveze, prava i ovlašćenja propisana ovim zakonom za koje su omogućene funkcionalnosti u okviru sistema e-akciza obavljaju preko ovog sistema.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija omogućava pristup sistemu e-akciza i njegovo korišćenje od strane korisnika sistema e-akciza.

Korisnici sistema e-akciza dužni su da u cilju nesmetanog vršenja inspekcijskog nadzora i prikupljanja podataka od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora nad određenim subjektom nadzora omoguće licu koje vrši inspekcijski nadzor, uvid u podatke koji se nalaze u sistemu e-akciza, prateću tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa sistemom e-akciza.

Vlada će propisati uslove, način i postupak za registraciju korisnika sistema e-akciza, sadržinu i način preuzimanja podataka iz drugih registara koji se vode kod nadležnih organa, kao i podataka u vezi sa akciznim proizvodima, obveznicima akcize i učesnicima u prometu, postupak za upravljanje poslovnim procesima sistema e-akciza i razmenu podataka i informacija između korisnika sistema e-akcize u vezi sa akciznim proizvodima, kao i za evidentiranje, čuvanje i obradu podataka u vezi sa kretanjem akciznih proizvoda.

 

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANjA AKCIZE​​ 

Oslobođenja​​ 

Član 19. 

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

1) koje izvozi proizvođač, odnosno koje proizvođač radi izvoza otprema u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

2) koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima;

3) derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje prodaje proizvođač, odnosno uvoznik, a čiji se promet vrši na osnovu međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

4) koje proizvođač otprema, odnosno uvoznik smešta, u carinsko skladište otvoreno u skladu sa carinskim propisima, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, kao i na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima;

5) -​​ brisan​​ -

6) gorivo za mlazne motore - kerozin (petrolej) koje proizvođač prodaje neposredno krajnjem korisniku (vlasniku) za avio svrhe, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog korišćenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe;

6a) cigarete, kafu, odnosno alkoholna pića koje je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležene su kontrolnim akciznim markicama.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) u delu koji se odnosi na izvoz i tačka 4) ovog člana ostvaruje se na osnovu carinskih isprava kojim se dokazuje da su proizvodi napustili teritoriju Republike Srbije, odnosno otpremljeni radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili u slobodnim carinskim prodavnicama otvorenim na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 2. podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Bliže uslove, način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).​​ 

Član 19a

Akciza se ne plaća na derivate nafte, i to na:

1) tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 °C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Umanjenje obračunate akcize​​ 

Član 20. 

Obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza, uključujući i na akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal.​​ 

Reprodukcionim materijalom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se proizvodi koji u procesu dalje proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate odnosno iskazane akcize od strane prethodnog učesnika od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade.

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE

Član 20a 

Obračunavanje i plaćanje akcize odlaže se ako se akcizni proizvodi otpremaju iz:

1) proizvodnog pogona proizvođača u njegovo akcizno skladište;

2) akciznog skladišta proizvođača u njegovo drugo akcizno skladište.

Član 20b

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta može biti proizvođač akciznih proizvoda koji je dobio akciznu dozvolu.

Ovlašćeni držalac akciznog skladišta za duvanske proizvode, odnosno alkoholna pića može biti proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno alkoholnih pića koji je upisan u odgovarajući registar kod Uprave, odnosno Poreske uprave - Centrale.

Akcizna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na dve godine i može se obnoviti.

Akciznu dozvolu iz stava 1. ovog člana daje ministar donošenjem rešenja, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Kontrolu otpremanja, odnosno dopremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište vrši poreski inspektor terenske kontrole.

Uslove i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrolu otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencija u akciznom skladištu propisaće ministar.

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE​​ 

Obračun akcize​​ 

Član 21. 

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se:

1) svako otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona od strane proizvođača akciznih proizvoda za koje nema akciznu dozvolu, osim otpremanja akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

2) svako otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta osim otpremanja u sopstveno drugo akcizno skladište, odnosno u carinsko skladište, otvoreno u skladu sa carinskim propisima;

3) manjak proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji se može pravdati višom silom;

4) rashod (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu, iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada.

Stavljanjem u promet akciznih proizvoda smatra se i svako otpremanje akciznih proizvoda iz carinskog skladišta za koje je, u skladu sa članom 19. stav 1. tač. 1) i 4) ovog zakona propisano oslobođenje od plaćanja akcize, ako se ne otpreme van teritorije Republike Srbije, osim otpremanja akciznih proizvoda od strane proizvođača akciznih proizvoda u sopstveni proizvodni pogon radi oplemenjivanja, obrade, dorade ili prerade u skladu sa carinskim propisima.

Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda

Član 21a 

Obaveza obračunavanja akcize pri uvozu akciznih proizvoda nastaje danom nastanka obaveze obračunavanja uvoznih dažbina.

Akcizu obračunava nadležni carinski organ.

 

- naziv brisan - ​​ 

Član 21b 

- brisan -

Član 22.​​ 

- brisan -​​ 

Posebni slučajevi obračunavanja akcize​​ 

Član 22a 

Obaveza obračunavanja akcize nastaje i:

1) prodajom zaplenjenih akciznih proizvoda preko pravnog lica, ovlašćenog od strane državnog organa za prodaju tih proizvoda;

2) prodajom preko carinskog, odnosno poreskog organa akciznih proizvoda koji su oduzeti u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate;

3) prodajom akciznih proizvoda u Republici Srbiji od strane lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona;

4) kada se u postupku kontrole utvrdi da je lice iz člana 6. stav 2. tačka 5b) ovog zakona stavilo u promet u Republici Srbiji akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

Plaćanje akcize​​ 

Član 23. 

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati:​​ 

1) najkasnije poslednjeg dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu;​​ 

2) najkasnije 15. dana u mesecu - iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana, u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu.​​ 

Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđen za plaćanje uvoznih dažbina.​​ 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tačka 5b) ovog zakona, dužan je da obračunatu akcizu plati u propisanom roku koji je naložen rešenjem nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Podnošenje poreske prijave ​​ 

Član 24. 

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u roku od 15 dana po isteku meseca za taj mesec.

Član 25. 

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima iz stava 1. ovog člana, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Član 26. 

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Kamata​​ 

Član 27.​​ 

- prestao da važi -​​ 

 

Prinudna naplata​​ 

Član 28.​​ 

- prestao da važi -​​ 

Mesto plaćanja akcize​​ 

Član 29.​​ 

Akciza se plaća prema sedištu, odnosno prebivalištu obveznika.​​ 

IX. ISKAZIVANjE I EVIDENTIRANjE AKCIZE I DOSTAVLjANjE PODATAKA I DOKUMENTACIJE​​ 

Prijava mesta obavljanja delatnosti​​ 

Član 30. 

Lice koje je registrovano za proizvodnju duvanskih prerađevina, uključujući i nesagorevajući duvan, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, nikotinskih vrećica, derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kafe, odnosno alkoholnih pića dužno je da pre početka obavljanja te delatnosti prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda.

Poreska uprava - Centrala vodi registar proizvođača alkoholnih pića i kafe.

Uprava carina vodi registar uvoznika alkoholnih pića i kafe.

Uvoznik kafe i alkoholnih pića dužan je da se upiše u registar iz stava 3. ovog člana pre puštanja robe u slobodan promet.

Sadržinu, vrstu podataka i način vođenja registara iz st. 2. i 3. ovog člana propisaće ministar.

Evidencija​​ 

Član 31.​​ 

Obveznik je dužan da na osnovu verodostojne dokumentacije uredno i ažurno vodi poresku evidenciju o akciznim proizvodima na način koji omogućuje utvrđivanje i kontrolu obaveze akcize u svakom obračunskom periodu.​​ 

Član 31a 

Proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete (u daljem tekstu: promena akcize) na dan primene novog iznosa akcize, izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izuzetno od odredaba čl. 3, 21. i 21a ovog zakona, proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da nakon dostavljanja obaveštenja Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovca na veliko, obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane u skladu sa stavom 1. ovog člana,​​ uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.​​ 

Devedesetodnevna prosečna prodaja cigareta iz stava 3. ovog člana obračunava se tako što se ukupna količina cigareta koja je prodata od strane trgovaca na veliko trgovini na malo, iskazana u izveštajima koji se dostavljaju Upravi za duvan shodno propisu koji uređuje proizvodnju i promet duvanskim proizvodima, podeli sa brojem dana u datom polugodištu, a zatim pomnoži sa brojem 90. U slučaju robnih marki cigareta koje se nalaze u prometu kraće od 183 dana, devedesetodnevna prosečna prodaja utvrđuje se stavljanjem u odnos ukupne količine cigareta koja je prodata trgovini na malo i broja dana od datuma objavljivanja rešenja o upisu u registar robnih marki u "Službenom glasniku Republike Srbije" do kraja perioda koji prethodi danu primene novog iznosa akcize i tako dobijen iznos množi se sa 90.​​ 

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona koja je važila u momentu obračuna akcize i novog iznosa akcize iz člana 40a ovog zakona.

Obveznik akcize plaća razliku akcize na količinu cigareta utvrđenu u stavu 3. ovog člana, koja je plaćena primenom iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona na prosečnu maloprodajnu cenu cigareta u prethodnom polugodištu po svakoj robnoj marki cigareta, a koje su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" i važećeg, novog iznosa akcize iz člana 40b ovog zakona koja se primenjuje na osnovicu koju čini najviša objavljena maloprodajna cena cigareta u "Službenom glasniku Republike Srbije" od dana nakon promene iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.​​ 

U slučaju promene minimalne akcize na cigarete, kada ne dolazi istovremeno i do promene iznosa, odnosno stope akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, obaveza plaćanja razlike akcize na količinu utvrđenu u stavu 3. ovog člana, odnosi se isključivo na robne marke cigareta kod kojih je obračunata akciza primenom važećih iznosa, odnosno stopa akcize iz čl. 40a i 40b ovog zakona, manja od iznosa novoutvrđene minimalne akcize.

Izuzetno od člana 23. ovog zakona, obveznik akcize obračunatu akcizu iz stava 3. ovog člana uplaćuje najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji.

Član 32.​​ 

- brisan -​​ 

Popis zaliha​​ 

Član 33.​​ 

- brisan -​​ 

 

Član 34. 

Način obračunavanja i plaćanja akcize, vrstu, sadržinu i način vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave, kao i način i postupak odobravanja​​ količina duvanskih prerađevina na koje se ne obračunava i ne plaća akciza, a koje služe za testiranje kvaliteta proizvoda propisaće ministar.

X. ZASTARELOST​​ 

Član 35.​​ 

- prestao da važi -​​ 

XI. KONTROLA OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA AKCIZE​​ 

Član 36.​​ 

- prestao da važi -​​ 

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE​​ 

Povraćaj akcize​​ 

Član 37. 

Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda ima pravo na povraćaj iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a za koje je saglasno članu 20. ovog zakona izvršeno umanjenje akcize, a upotrebljeni su u proizvodnji akciznih proizvoda na koje se ne plaća akciza saglasno članu 19. ovog zakona.

 

Pravo na kamatu​​ 

Član 38.​​ 

- prestao da važi -​​ 

 

Refakcija akcize​​ 

Član 39. 

Pravo na refakciju plaćene akcize ima lice koje je izvezlo akcizni proizvod nabavljen u zemlji neposredno od proizvođača, odnosno uvoznika akciznog proizvoda.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima i lice - uvoznik akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezao.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac zaplenjenih akciznih proizvoda koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od pravnog lica iz člana 6. stav 2. tačka 4) ovog zakona koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate iz člana 6. stav 2. tačka 5) ovog zakona, koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od strane državnog organa koji prodaje te akcizne proizvode.

Pravo na refakciju plaćene akcize ima kupac akciznih proizvoda, koje je izvezao akcizni proizvod nabavljen u zemlji od lica iz člana 6. stav 2. tačka 5a) ovog zakona koje prodaje akcizne proizvode koji su stečeni u skladu sa zakonom i koji se vode u poslovnim knjigama tog lica, a koji nije proizvođač, odnosno uvoznik tih akciznih proizvoda.

Član 39a 

Kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu - krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac - krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni račun, odnosno račun i da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.

Pravo na refakciju plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza putnika i tereta u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz putnika i tereta.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koji se koriste za grejanje, ostvaruje lice radi zagrevanja poslovnog, odnosno stambenog prostora.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona ima i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za sopstvene potrebe u transportne svrhe.

Ovlašćeni distributer, u smislu ovog zakona, jeste lice koje je registrovano kod Agencije za energetiku Republike Srbije i bavi se prodajom na veliko, odnosno na malo derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje promet derivata nafte i biogoriva.

Bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana propisaće ministar nadležan za poslove finansija.

Član 39b 

Kupac - krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili kada se navedeni derivati nafte koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac - krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koji se koriste kao energetsko gorivo u proizvodnji električne i​​ toplotne energije, ostvaruje lice koje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast energetike bavi proizvodnjom električne i toplotne energije.

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva ili kao reprodukcioni materijal za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz ovog člana i utvrđuje listu gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe u smislu stava 1. ovog člana.

Član 39v

Ako obveznik ostvari refakciju plaćene akcize iz člana 39b ovog zakona u industrijske svrhe, nema pravo na umanjenje obračunate akcize iz člana 20. ovog zakona.

Član 39g

Kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) ovog zakona, koristi kao motorno gorivo u poljoprivredne svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biogoriva, pod uslovom da te derivate nafte i biogoriva, nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biogoriva uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte i biogoriva prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte i biogoriva, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni račun, odnosno račun i da je platio te derivate nafte i biogoriva.

Pravo na refakciju plaćene akcize iz stava 1. ovog člana ostvaruje fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pravno lice i preduzetnik, koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava, do količina potrebnih za obradu do najviše 100 ha upisanog obradivog poljoprivrednog zemljišta koje nije u državnoj svojini, osim poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je uzelo u zakup na javnom nadmetanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz stava 1. ovog člana, lice iz stava 2. ovog člana podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Uprava za agrarna plaćanja:

1) prima, evidentira i sprovodi administrativnu kontrolu zahteva za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz stava 1. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom;

2) donosi poreske akte i poreske upravne akte kojima se uređuju prava i obaveze u postupku po zahtevu iz stava 3. ovog člana;

3) odobrava isplatu korisnicima;

4) sprovodi postupak za povraćaj sredstava u slučaju pogrešne ili neosnovane isplate;

5) vodi evidenciju o licima iz stava 2. ovog člana kojima je odobrena refakcija plaćene akcize i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija;

6) dostavlja izveštaje i analize ministru nadležnom za poslove poljoprivrede i ministru nadležnom za poslove finansija;

7) obavlja druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

O ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize iz stava 1. ovog člana, odlučuje direktor Uprave za agrarna plaćanja rešenjem.

Na rešenje iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi iz stava 6. ovog člana odlučuje drugostepeni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove poljoprivrede sporazumno propisuju bliže uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, normative količina potrebnih za obradu upisanog obradivog poljoprivrednog zemljišta iz stava 2. ovog člana, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, kao i sadržinu i način vođenja evidencije o licima kojima je odobrena refakcija plaćene akcize i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija.

 

Član 40. 

Refakciju akcize lice iz člana 39. ovog zakona ostvaruje na osnovu pismenog zahteva, uz dokaz da je platio račun proizvođača akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom,  račun uvoznika akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu kojom se dokazuje da je akciza plaćena pri uvozu, kao i dokaz da su proizvodi izvezeni.​​ 

Zahtev za refakciju akcize podnosi se nadležnom poreskom organu.​​ 

XIIa OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE AKCIZE NA CIGARETE

Član 40a 

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji (tarifne oznake nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00) plaća se akciza, i to:

1) u periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine u iznosu od 76,75 din./pak;

2) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 78,25 din./pak;

3) u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine u iznosu od 79,75 din./pak;

4) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 81,25 din./pak;

5) u periodu od 1. januara do 30. juna 2023. godine u iznosu od 82,75 din./pak;

6) u periodu od 1. jula do 30. septembra 2023. godine u iznosu od 84,25 din./pak;

7) u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 90,99 din/pak;

8) u periodu od 1. januara do 30. juna 2024. godine u iznosu od 97,70 din./pak;

9) u periodu od 1. jula do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 99,41 din./pak;

10) u periodu od 1. januara do 30. juna 2025. godine u iznosu od 101,12 din./pak;

11) od 1. jula 2025. godine u iznosu od 102,83 din./pak..

Akciza na cigarete iz stava 1. ovog člana plaća se po pakovanju od 20 komada.

Na cigarete koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Napomena Redakcije: ova verzija član se primenjuje od 1.5.2024. godine.

Član 40b 

Na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji, pored akcize iz člana 40a ovog zakona, plaća se i akciza po stopi od 33%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena cigareta, koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik cigareta.

Član 40v 

Dinarski iznosi akcize iz čl. 40a i 40g ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena.

Usklađeni iznosi akciza iz stava 1. ovog člana primenjivaće se od dana određenog u aktu Vlade.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize vrši se u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona neće se usklađivati sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, ukoliko u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike taj indeks ne prelazi 2%.

Ukoliko godišnji indeks potrošačkih cena iz stava 1. ovog člana prelazi 2%, dinarski iznosi akciza iz člana 40a ovog zakona usklađivaće se za razliku koju čini indeks potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši umanjen za 2%, s tim da ako je iznos te razlike iskazan sa decimalnim zapisom tako da je prvi i drugi decimalni zapis manji od 24, zaokruživanje decimalnog zapisa celog broja se vrši na nulu, ako je iznos te razlike od 24 do 74, zaokruživanje se vrši na decimalni zapis 50, a ako je iznos te razlike veći od 75, zaokruživanje se vrši na prvi naredni celi broj.

Član 40g 

Na cigare i cigarilose (tarifne oznake nomenklature CT 2402 10 00 00) plaća se akciza u iznosu od 28,46 din./kom.

Akciza na cigare i cigarilose iz stava 1. ovog člana plaća se po komadu.

Napomena Redakcije: ova verzija člana se primenjuje od 1.5.2024. godine.

Član 40d 

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (tarifni broj nomenklature CT 2403) plaća se akciza po stopi od, i to:

1) do 31. decembra 2012. godine​​ 

35%;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine​​ 

37%;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine​​ 

39%;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine​​ 

41%;

5) od 1. januara 2016. godine​​ 

43%.

Osnovicu za obračun akcize iz stava 1. ovog člana čini maloprodajna cena po kilogramu.

Na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine koje su u pakovanju različitom od pakovanja iz stava 2. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Izuzetno od stava 2. ovog člana na proizvode iz stava 1. ovog člana, koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, akciza se obračunava na osnovicu koju čini maloprodajna cena po kilogramu duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina, srazmerno​​ procentu sadržine duvana u ovom proizvodu.

Član 40đ

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz člana 10. stav 1. ovog zakona određuju proizvođači, odnosno uvoznici tih duvanskih prerađevina.

Maloprodajne cene po jedinici mere cigareta proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre podnošenja zahteva za izdavanje kontrolnih akciznih markica.

Maloprodajne cene po jedinici mere duvanskih prerađevina iz čl. 40g i 40d ovog zakona proizvođači, odnosno uvoznici određuju pre stavljanja u promet tih proizvoda.

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina iz st. 2. i 3. ovog člana proizvođači, odnosno uvoznici prijavljuju Upravi i objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije", uz pismenu saglasnost Uprave.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da prijave Upravi svaku promenu maloprodajnih cena iz st. 2. i 3. ovog člana, i da ih objave uz pismenu saglasnost Uprave u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Troškove objavljivanja maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana u "Službenom glasniku Republike Srbije" snose proizvođači, odnosno uvoznici, uplatom novčanih sredstava na račun JP "Službeni glasnik", Beograd.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da u prijavi maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana, odnosno u aktu o određivanju, odnosno promeni maloprodajnih cena iz st. 4. i 5. ovog člana naznače dan od kada se te maloprodajne cene primenjuju.

Prodaja duvanskih prerađevina po maloprodajnim cenama koje su različite od onih koje je odredio proizvođač, odnosno uvoznik nije dozvoljena.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute u, odnosno na objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih prerađevina.

XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA

Član 40e

Vlada će urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

XIIv TARIFNE OZNAKE

Član 40ž

Na tarifne oznake navedene u ovom zakonu primenjuju se propisi o usklađivanju nomenklature carinske tarife.

XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA

Član 40z

Izuzetno od odredaba čl. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. i 30. ovog zakona, oporezivanje akcizom električne energije uređuje se odredbama čl. 40i do 40n ovog zakona.

Član 40i 

Na električnu energiju za krajnju potrošnju (tarifne oznake nomenklature CT 2716 00 00 00) plaća se akciza po stopi od 7,5%.

Krajnjom potrošnjom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se isporuka električne energije krajnjim kupcima u Republici Srbiji, uključujući i potrošnju električne energije od strane snabdevača za sopstvene potrebe, obračunata na osnovu očitavanja potrošnje preko mernih uređaja na mestima primopredaje električne energije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Isporučenom količinom električne energije za krajnju potrošnju, u smislu stava 1. ovog člana, koja je izvršena krajnjim kupcima koji imaju status kupca – proizvođača, smatra se utrošena električna energija koja se obračunava, odnosno utvrđuje u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije.

Član 40j

Obveznik akcize na električnu energiju je lice koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, smatra snabdevačem električnom energijom.

Član 40k 

Osnovicu za obračun akcize na električnu energiju iz člana 40i stav 1. ovog zakona čini cena električne energije u koju se uračunavaju svi troškovi koji su direktno vezani za isporučenu električnu energiju, uključujući i troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun akcize na isporučenu električnu energiju za krajnju potrošnju iz člana 40i stav 3. ovog zakona je iznos naknade za utrošenu električnu energiju koja se obračunava, odnosno utvrđuje u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije, bez akcize i poreza na dodatu vrednost. 

Član 40l 

Snabdevač električnom energijom obračunava akcizu na električnu energiju na osnovu izdatih računa, odnosno na osnovu obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe, u obračunskom periodu.

Obračunski period za akcizu je kalendarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije.

Obaveza obračunavanja akcize nastaje najranijim od sledećih dana, i to danom:

1) očitavanja potrošnje električne energije, na osnovu podataka o merenju isporučene električne energije;

2) utvrđivanja procenjene potrošnje električne energije.

Merenje isporučene električne energije iz stava 3. tačka 1) ovog člana vrši operator prenosnog sistema, odnosno operator distributivnog sistema.

Utvrđivanje procenjene potrošnje električne energije iz stava 3. tačka 2) ovog člana vrši snabdevač električnom energijom na osnovu podataka operatora distributivnog sistema o procenjenim isporučenim mesečnim količinama električne energije krajnjem kupcu prema prosečnoj mesečnoj potrošnji električne energije tog kupca iz odgovarajućeg obračunskog perioda prethodne godine, odnosno prema sporazumno utvrđenoj mesečnoj potrošnji električne energije sa novim krajnjim kupcem.

Snabdevač električnom energijom iz stava 5. ovog člana obavezan je da najmanje jednom šestomesečno sačini konačan obračun akcize za mesece za koje je akciza utvrđena prema procenjenim, odnosno sporazumno utvrđenim mesečnim količinama električne energije.

Snabdevač električnom energijom dužan je da za isporučenu, odnosno procenjenu isporuku električne energije izda račun, odnosno da sačini obračun iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka obaveze po osnovu akcize.

Račun, odnosno obračun iz stava 7. ovog člana obavezno sadrži podatak o datumu nastanka obaveze po osnovu akcize, osnovici za obračun akcize, stopi akcize i iznosu obračunate akcize.

Član 40lj 

Akciza se ne plaća na električnu energiju:

1) koja se isporučuje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2) čija se isporuka vrši u okviru realizacije međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

3) koja se koristi za proizvodnju električne energije, odnosno za proizvodnju električne i toplotne energije u kombinovanom procesu proizvodnje (kogeneracija), kao i za sopstvenu potrošnju, odnosno održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije proizvođača električne energije;

4) koja se koristi za proizvodnju uglja u rudnicima sa površinskom eksploatacijom uglja (površinski kopovi);

5) koja se koristi za obezbeđivanje sistemskih usluga, balansiranje sistema, obezbeđivanje sigurnog rada prenosnog i distributivnog sistema i za nadoknadu gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Član 40m

Obveznik akcize dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na električnu energiju iskaže u poreskoj prijavi koju dostavlja nadležnom poreskom organu najkasnije u roku od 15 dana po isteku obračunskog perioda.

Obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave iz stava 1. ovog člana.

Član 40n

Bliže uslove, način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju, kao i ostvarivanje oslobođenja propisuje ministar.

XIID PRIRODNI GAS

Član 40nj

Izuzetno od odredaba čl. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. i 30. ovog zakona, oporezivanje akcizom prirodnog gasa uređuje se odredbama čl. 40o do 40u ovog zakona.

Član 40o 

Na prirodni gas za krajnju potrošnju (tarifne oznake nomenklature CT 2711 11 00 00 I 2711 21 00 00) plaća se akciza u iznosu od 1.180,59 din./MWh za pogon motornih vozila i akciza u iznosu od 68,11 din./MWh za grejanje.

Krajnjom potrošnjom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se isporuka prirodnog gasa krajnjem korisniku u Republici Srbiji, uključujući i potrošnju prirodnog gasa od strane snabdevača, odnosno javnog snabdevača za sopstvene potrebe, obračunata na osnovu očitavanja potrošnje preko mernih uređaja na mestima primopredaje prirodnog gasa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Krajnjom potrošnjom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se i isporuka prirodnog gasa krajnjem korisniku u Republici Srbiji od strane lica koje proizvodi i komprimuje prirodni gas na eksploatacionom polju, odnosno lica koje uvozi komprimovani prirodni gas.

Krajnjim korisnikom iz stava 2. ovog člana smatra se korisnik čiji je objekat priključen na transportni, odnosno distributivni sistem, kao i korisnik kojem je prirodni gas isporučilo lice iz stava 3. ovog člana.

Napomena Redakcije: ovaj član se primenjuje od 1.5.2024. godine.

Član 40p

Obveznik akcize na prirodni gas je lice koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, smatra snabdevačem, odnosno javnim snabdevačem prirodnim gasom.

Obveznik akcize na prirodni gas je i lice koje proizvodi i komprimuje prirodni gas na eksploatacionom polju, kao i lice koje uvozi komprimovani prirodni gas, s tim da se na ove obveznike shodno primenjuju odredbe koje se odnose na obveznike iz stava 1. ovog člana.

Član 40r

Osnovicu za obračun akcize na prirodni gas iz člana 40o stav 1. ovog zakona čini količina isporučenog prirodnog gasa, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Član 40s

Snabdevač, odnosno javni snabdevač prirodnim gasom obračunava akcizu na prirodni gas na osnovu izdatih računa, odnosno na osnovu obračuna potrošnje prirodnog gasa za sopstvene potrebe i informacija dobijenih od krajnjeg korisnika u obračunskom periodu, u skladu sa aktom iz člana 40u ovog zakona.

Obračunski period za akcizu je kalendarski mesec u kojem je utvrđena potrošnja prirodnog gasa.

Obaveza obračunavanja akcize nastaje danom utvrđivanja potrošnje prirodnog gasa na osnovu podataka o merenju isporučenog prirodnog gasa i informacija dobijenih od krajnjeg korisnika o planiranoj upotrebi isporučenog prirodnog gasa, koju obveznik ispunjava podnošenjem akontacione poreske prijave iz člana 40ć stav 1. ovog zakona.

Merenje isporučenog prirodnog gasa iz stava 3. ovog člana vrši operator transportnog sistema, odnosno operator distributivnog sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Snabdevač, odnosno javni snabdevač prirodnim gasom dužan je da za isporučeni prirodni gas izda račun, odnosno da sačini obračun iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka obaveze po osnovu akcize.

Račun, odnosno obračun iz stava 5. ovog člana obavezno sadrži podatak o datumu nastanka obaveze po osnovu akcize, osnovici za obračun akcize, visinu akcize i iznosu obračunate akcize.

Obveznik akcize je dužan i da podnosi konačne poreske prijave u skladu sa članom 40ć stav 2. ovog zakona.

Član 40t

Akciza se ne plaća na prirodni gas:

1) koji se isporučuje za:

(1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava;

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica;

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2) čija se isporuka vrši u okviru realizacije međunarodnog ugovora, ako je tim ugovorom predviđeno oslobođenje od plaćanja akcize;

3) koji se koristi za proizvodnju električne energije, odnosno za proizvodnju električne i toplotne energije u kombinovanom procesu proizvodnje (kogeneracija), odnosno toplotne energije, kao i za sopstvenu potrošnju, odnosno održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije proizvođača električne energije;

4) koji se koristi za proizvodnju nafte i gasa na eksplatacionim poljima;

5) koji se koristi za obezbeđivanje sistemskih usluga, balansiranje sistema, obezbeđivanje sigurnog rada transportnog i distributivnog sistema, odnosno skladišta prirodnog gasa i za nadoknadu gubitaka u transportnom i distributivnom sistemu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) i (3) ovog člana ostvaruje se pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Član 40ć

Obveznik akcize dužan je da utvrđenu obavezu po osnovu akcize na prirodni gas iskaže u akontacionoj poreskoj prijavi koju dostavlja nadležnom poreskom organu najkasnije u roku od 15 dana po isteku obračunskog perioda.

Obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave iz stava 1. ovog člana.

Obveznik akcize dužan je da podnese konačnu poresku prijavu na osnovu podataka o stvarnoj upotrebi prirodnog gasa, dobijenih od krajnjeg korisnika u skladu sa podzakonskim aktom iz člana 40u ovog zakona, najkasnije:

1) do 31. jula tekuće godine za obračunske periode, odnosno izdate račune za promet izvršen od 1. januara do 30. juna tekuće godine;

2) do 31. januara tekuće godine za obračunske periode, odnosno izdate račune za promet izvršen od 1. jula do 31. decembra prethodne godine.

Obveznik akcize je dužan da u roku za podnošenje konačne poreske prijave plati pozitivnu razliku između ukupnog iznosa obaveze utvrđenog po konačnoj poreskoj prijavi i zbira iznosa obaveza utvrđenih u akontacionim poreskim prijavama za odgovarajući obračunski period, a ukoliko je ova razlika negativna više obračunatu i plaćenu akcizu može da koristi kao poreski kredit za naredne obračunske periode, odnosno da zahteva povraćaj više plaćene akcize u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 40u

Bliže uslove, način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize na prirodni gas, obaveze obveznika akcize i krajnjeg korisnika, kao i ostvarivanje oslobođenja uređuje Vlada.

XIII. KAZNENE ODREDBE​​ 

Član 41. 

- prestao da važi -

 

Član 41a 

- prestao da važi -

 

Član 42. 

- prestao da važi -

 

Član 43. 

- prestao da važi -

 

Član 44. 

- prestao da važi -​​ 

 

Član 45. 

- prestao da važi -​​ 

Član 46.​​ 

- prestao da važi -​​ 

Član 46a

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obeleži akcizne proizvode kontrolnom akciznom markicom, odnosno kontrolnom akciznom markicom sa QR kodom (član 18 stav 1);

2) ne izvrši prvo skeniranje QR koda na kontrolnoj akciznoj markici za svaki od proizvoda posebno i ne izvrši unos dodatnih informacija u sistemu e-akciza (član 18a stav 1);

3) ne izvrši skeniranje QR koda na kontrolnoj akciznoj markici na svakom pojedinačnom mestu prijema proizvoda i ne izvrši dostavljanje podataka o očitanim QR kodovima na akciznim markicama u propisanom roku (član 18a st. 2. i 3);

4) ne omogući licu koje vrši inspekcijski nadzor uvid u podatke koji se nalaze u sistemu e-akciza, prateću tehničku opremu i uređaje koji su u vezi sa sistemom e-akciza (član 18b stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Napomena Redakcije: ovaj član se primenjuje od 1.10.2023. godine.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE​​ 

Član 47.​​ 

Obveznik akcize - proizvođač dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u magacinu, skladištu, prodavnici i dr., koje se nalaze van fabričkog kruga, i da u prodajne cene zatečenih zaliha ukalkuliše (obračuna) akcizu po novim stopama i iznosima.​​ 

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana veća od akcize ukalkulisane po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize dužan je da tu razliku uplati najkasnije do 5. maja 2001. godine.​​ 

Ako je ukalkulisana akciza iz stava 1. ovog člana manja od akcize ukalkulisane po do sada važećim stopama, uključujući i posebne naknade, obveznik akcize može da za tu razliku umanji naredne akontacije akcize.​​ 

Obveznik - držalac slobodne carinske prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama.​​ 

Obveznik iz stava 4. ovog člana dužan je da u prodajne cene zatečenih zaliha akciznih proizvoda, koje nije vratio inostranom dobavljaču u skladu sa carinskim propisima, ukalkuliše (obračuna) akcizu.​​ 

Obveznik akcize kojem je odobreno držanje akcizne prodavnice dužan je da na dan početka primene ovog zakona izvrši popis zatečenih zaliha proizvoda u tim prodavnicama, i da akcizu sadržanu u prodajnoj ceni zatečenih zaliha proizvoda uplati u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.​​ 

Obračunata akciza iz stava 5. ovog člana uplaćuje se u roku od 60 dana od dana početka primene ovog zakona.​​ 

Član 48.​​ 

Do donošenja propisa po odredbi člana 18. stav 4. ovog zakona primenjivaće se Uredba o izdavanju kontrolnih akciznih markica i načinu obeležavanja duvanskih prerađevina i alkoholnih pića tim markicama ("Službeni list SRJ", br. 33/97, 39/97 i 55/98).​​ 

Član 49.​​ 

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o akcizama i porezu na promet ("Službeni glasnik RS", br. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96, 55/96, 1/97, 60/97, 42/98, 33/99, 48/99, 54/99 i 25/00), u delu kojim se uređuju akcize i odredbe člana 1. stav 1. tač. 1) - 3) i stav 2. tačka 1), čl. 2-7. i čl. 22-26. Zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 44/98 i 48/99).​​ 

Do donošenja propisa po odredbama ovog zakona, primenjivaće se propisi doneti na osnovu zakona iz stava 1. ovog člana.​​ 

Član 50.​​ 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. aprila 2001. godine.​​ 

 

 

U REDAKCIJSKOM PREČIŠĆENOM TEKSTU NE NALAZE SE:

Čl. 20-24. Zakona - 75/2023-223.

"Član 20.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize iz čl. 3. do 7. i čl. 14, 15. i 18. ovog zakona izvršiće se u 2024. godini indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.

Ovlašćuje se Vlada da objavi iznose akciza iz stava 1. ovog člana.

Član 21.

Izuzetno od člana 10. stav 9. Zakona o akcizama, minimalna akciza na cigarete, od 1. oktobra 2023. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta i minimalna akciza na cigarete, iznosi 202,13 din/pak, a na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta koje su puštene u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini cigareta puštenih u promet u Republici Srbiji u 2022. godini.

Izuzetno od člana 10. stav 9. Zakona o akcizama, minimalna akciza na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), od 1. oktobra 2023. godine do dana početka primene akta Vlade kojim će se utvrditi prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) i minimalna akciza na ove duvanske prerađevine, iznosi, i to: za rezani duvan 7.074,55 din/kg; za duvan za lulu 7.074,55 din/kg; za duvan za žvakanje 22.360,00 din/kg; za burmut 7.074,55 din/kg, a na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama i ukupnoj količini duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji u 2022. godini.

Član 22.

Poljoprivredno gazdinstvo i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje se kao motorno gorivo koristi u poljoprivredne svrhe iz člana 13. ovog zakona, ostvaruje za motorno gorivo (gasna ulja i biogoriva) nabavljeno počev od 1. januara 2024. godine.

Član 23.

Obaveza po osnovu akcize na nikotinske vrećice iz člana 7. ovog zakona nastaje počev od 1. januara 2024. godine.

Obaveza obeležavanja kontrolnim akciznim markicama sa QR kodom iz člana 10. ovog zakona počinje od 1. januara 2025. godine.

Nesagorevajući duvan ne obeležava se kontrolnom akciznom markicom iz člana 18. Zakona o akcizama, već se od 1. januara 2025. godine obeležava kontrolnim akciznim markicama sa QR kodom.

Obaveza skeniranja QR koda na kontrolnoj akciznoj markici od strane obveznika akciza, odnosno drugih učesnika u prometu u skladu sa odredbama ovog zakona iz člana 10. ovog zakona počinje od 1. januara 2025. godine.

Obaveza korišćenja sistema e-akciza iz člana 10. ovog zakona počinje od 1. oktobra 2024. godine.

Obaveza po osnovu akcize na prirodni gas iz člana 18. ovog zakona nastaje počev od 1. januara 2025. godine.

Član 24.

Podzakonski akt kojim se propisuje izgled kontrolne akcizne markice, kontrolne akcizne markice sa QR kodom, vrsta podataka na markici, način i postupak odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencije o odobrenim i izdatim markicama i​​ obeležavanja akciznih proizvoda, kao i vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koje će se obeležavati kontrolnom akciznom markicom, u skladu sa članom 9. ovog zakona, doneće se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene akta iz stava 1. ovog zakona primenjivaće se Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17).

Podzakonski akt iz člana 10. ovog zakona kojim se propisuju tehničke i funkcionalne karakteristike uređaja za skeniranje QR kodova na kontrolnim akciznim markicama, način i postupak skeniranja QR koda na kontrolnoj akciznoj markici, sadržina i vrsta dodatnih informacija koje se unose prilikom prvog skeniranja, doneće se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akt iz člana 10. ovog zakona kojim se propisuju uslovi, način i postupak za registraciju korisnika sistema e-akciza, sadržina i način preuzimanja podataka iz drugih registara koji se vode kod nadležnih organa, kao i podataka u vezi sa akciznim proizvodima, obveznicima akcize i učesnicima u prometu, postupak za upravljanje poslovnim procesima sistema e-akciza i razmenu podataka i informacija između korisnika sistema e-akcize u vezi sa akciznim proizvodima, kao i za evidentiranje, čuvanje i obradu podataka u vezi sa kretanjem akciznih proizvoda, doneće se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akt iz člana 11. ovog zakona kojim se uređuje registar uvoznika alkoholnih pića i kafe doneće se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akt iz člana 13. ovog zakona kojim se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, normative količina potrebnih za obradu upisanog obradivog poljoprivrednog zemljišta, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe, kao i sadržinu i način vođenja evidencije o licima kojima je odobrena refakcija plaćene akcize i o iznosu akcize za koji je izvršena refakcija, doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akt iz člana 18. ovog zakona kojim se bliže uređuju uslovi, način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize na prirodni gas, obaveze obveznika akcize i krajnjeg korisnika, kao i ostvarivanje oslobođenja doneće se u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

 

Čl. 2-5. Zakona - 53/2021-3.

"Član 2.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića iz člana 1. ovog zakona izvršiće se u 2022. godini, indeksom potrošačkih cena u 2021. godini.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, člana 14. i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u​​ 2020. godini ("Službeni glasnik RS", broj 11/21), u delu koji se odnosi na iznose akciza na alkoholna pića, i to na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda, rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina i ostala jaka alkoholna pića.

Član 3.

Alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1)-3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20), koja su stavljena u promet pre stupanja na snagu ovog zakona, a obeležena su kontrolnim akciznim markicama u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe ("Službeni glasnik RS", br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 i 108/17), mogu biti u prometu do isteka zaliha.

Alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1)-3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20), za koja su preuzete kontrolne ackizne markice pre stupanja na snagu ovog zakona obeležavaju se kontrolnim akciznim markicama u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe.

Počev od dana stupanja na snagu ovog zakona, jaka alkoholna pića iz člana 1. ovog zakona, do donošenja propisa kojim će se urediti njihovo obeležavanje, obeležavaju se u skladu sa Uredbom o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe.

Član 4.

Propisi iz člana 18. stav 5, člana 30. stav 3. i člana 34. Zakona o akcizma ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20), uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od devet meseci.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se propisi koji su doneti na osnovu Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20).

Član 5.

Proizvođač jakih alkoholnih pića iz člana 1. ovog zakona, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima proizvedena alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1)-3) Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09,​​ 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 i 153/20), dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."

 

 

Čl. 6. Zakona - 153/2020-35.

''Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od januara 2022. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta izvršiće se počev od januara 2022. godine, indeksom potrošačkih cena u 2021. godini.''

 

 

Čl. 18, 19, 20, 24, 25. i 26. Zakona - 108/2016-10.

''Član 18.

Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina za 2017. godinu, izračunava se stavljanjem u odnos ukupne vrednosti svih cigareta i celokupnog duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije", sa ukupnom količinom cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji u periodu od 1. jula do 31. decembra 2016. godine.

Član 19.

Prvo utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), u skladu sa članom 3. ovog zakona, izvršiće se do 15. februara 2018. godine, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet po maloprodajnim cenama objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije" i ukupnoj količini cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) puštenih u promet u Republici Srbiji, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Član 20.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na cigarete vršiće se počev od 1. januara 2018. godine, a po isteku kalendarske godine u kojoj, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, indeks potrošačkih cena prelazi 2%.

Član 24.

Do 31. decembra 2017. godine obračunavanje akcize na kafu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15 i 103/15).

Član 25.

Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, dužno je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha kafe i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Od 1. januara 2018. godine lice iz stava 1. ovog člana dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Lice iz stava 1. ovog člana koje na dan 31. decembra 2017. godine ima proizvedenu kafu za krajnju potrošnju na zalihama nije dužno da navedeni proizvod prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnom akciznom markicom.

Kafa koja je do 31. decembra 2017. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koju nije okončan carinski postupak, ne obeležava se kontrolnom akciznom markicom.

Član 26.

Odredbe čl. 1, 4. (u delu kojim se uređuje šta se smatra proizvodnjom kafe), 6. (u delu kojim se uređuje obeležavanje kafe kontrolnom akciznom markicom), 7, 8. i 11. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.''