Dopuna Uputstva o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora opštine Šid

Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid