Odluka o radnopravnom statusu člana Opštinskog veća opštine Šid
Lokalni antikorupcijski plan (LAP) opštine Šid (2019-2023)
Odluka o angažovanju eksternog revizora
Odluka o dopuni Odluke o platama i naknadi troškova funkcionerima opštine Šid, odbornicima Skupštine i članovima radnih tela organa opštine Šid
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije crpne stanice „Moharač“ u KO Erdevik i KO Bingula

Izvor: stranica Službenog lista opštine Šid