Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2021. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, određivanju zona i utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Inđija
Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost opštine Inđija
Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Inđija
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije jugoistočne radne zone (blokovi 91 i 92)
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji opštine Inđija
Odluka o postupanju sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima
Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2021. godinu

Izvor: sajt opštine Inđija