Odluka o rebalansu budžeta opštine Beočin za 2018. godinu
Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine