Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Ruma
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Ruma
Odluka o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite na teritoriji opštine Ruma
Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama za opštinu Ruma
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije „Blok 4-15-1 u radnoj zoni” u Rumi
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za Blokove 3-5-8 i 3-5-9 i delove Blokova 3-5-5, 3-5-12 i 3-5-15 u Rumi
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije „Planirani opštinski put Dobrinci-Donji Petrovci”
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije „Opštinski put Klenak – Grabovci”
Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Rumska petlja” u Rumi
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Turistički kompleks” u k.o. Klenak
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Hrtkovci
Odluka o izradi Izmena i dopuna plana detaljne regulacije Bloka 4-1-6 „Kulturni centar” u Rumi
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za delove blokova 4-18-1, 4-18-2 i 4-19-6 u zoni stanovanja u Rumi
Odluka o pravu na finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama
Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete
Zaključak o usvajanju Operativnog plana Mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma opštine Ruma za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rešavanje pitanja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po Sporazumu o redmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa na teritoriji opštine Ruma 2019-2023. godine