Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Irig za 2020. godinu
Odluka o budžetu opštine Irig za 2021. godinu
Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Irig i Opštinskog pravobranilaštva opštine Irig
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine na teritoriji opštine Irig za 2020. godinu
Odluka o budžetu opštine Ruma za 2021. godinu
Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Ruma 2021-2030. godine
Zaključak o davanju saglasnosti na odluke nadzornih odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking i infrastruktura“ Ruma i Javnog urbanističkog preduzeća „Plan“ Ruma o statusnoj promeni-SPAJANJE
Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Stara Pazova
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Stara Pazova
Zaključak kojim se predlaže Predsedniku opštine da proglasi vanrednu situaciju na teritoriji opštine Stara Pazova
Zaključak o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Izvor: sajt Sremskih novina