Odluka o usvajanju Programa gasifikacije naselja opštine Pećinci i izboru strateškog partnera
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izmeni i dopuni Odluke o refinansiranju zaduženja opštine Pećinci po osnovu Ugovora o kreditu broj: 2016020818, partija 39-318-0118623.2 od 1. avgusta 2016. godine (delovodni broj: 422-1/2016-IV) i upisu hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Pećinci