Odluka o Lokalnom ombudsmanu grada Zrenjanina
Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina
Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Dolja“ u Zrenjaninu sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Dolja“ u Zrenjaninu na životnu sredinu
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Jugoistok“ u Zrenjaninu sa Odlukom o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Jugoistok“ u Zrenjaninu na životnu sredinu
Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Zrenjanin
Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017. godinu
Odluka o konverziji pripadajućeg dela poreza na zarade u trajni ulog u kapital subjekta privatizacije – „SIMPO“ A.D. Vranje
Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zrenjanina