Odluka o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu sa Kadrovskim planom za 2020. godinu
Odluka o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo grada Zaječara u kapitalu Akcionarskog društva „IKARBUS“ Fabrika autobusa i specijalizovanih vozila Beograd
Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar – u likvidaciji
Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija grada Zaječara
Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, sa elementima koncesije, poveravanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu Zaječaru
Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara
Odluka o izmeni Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Zaječara
Ispravka Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Zaječara