Statut grada Vršca
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala DOO Helvecija usled povlačenja i poništaja dela udela grada Vršca
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza iz JKP „Drugi-oktobar“ Vršac
Odluka o pokretanju postupka prenosa udela osnovnog kapitala DOO Helvecija trećem licu sa naknadom
Odluka o javnim parkiralištima
Odluka o izmeni Odluke o pristupanju uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom
Odluka o načelima za raspodelu zemljišta učesnicima komasacije u katastarskoj opštini Uljma
Odluka o načelima za raspodelu zemljišta učesnicima komasacije u katastarskoj opštini Izbište
Odluka o načelima za raspodelu zemljišta učesnicima komasacije u katastarskoj opštini Vlajkovac
Rešenje o dopunama i izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za komasaciju poljoprivrednog zemljišta grada Vršca
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Vršcu za period 2019. – 2021. godina
Odluka o programima iz oblasti javnog zdravlja na teritoriji grada Vršca
Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vršca
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Vršca za 2019. godinu
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gradske biblioteke u Vršcu
Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnik preuzimanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i Cenovnik usluga Zoohigijene
Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Vršca
Rešenje o tehničkom regulisanju saobraćaja u Vršcu
Odluka o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC – prečišćen tekst
Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar“ Vršac
Odluka o statusnoj promeni JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC putem izdvajanja dela imovine i obaveza uz osnivanje novog društva sa ograničenom odgovornošću
Plan podele preduzeća izdvajanjem dela obaveze uz osnivanje novog privrednog društva
Odluka o smanjenu osnovnog kapitala JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca