Odluka o sahranjivanju i grobljima
Odluka o pogrebnim delatnostima
Kadrovski plan Gradske uprave grada Vršca za 2019. godinu
Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Vršca za 2019. godinu
Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac
Odluka o uklanjanju objekata
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Kompleksa „HEMOGRAD“ u Vršcu
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac, broj 01-6-18/2019-2, od 30.08.2019. godine, o ceni toplotne energije

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca