Odluka o Drugom rebalansu budžeta grada Vršca za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Plana razvoja grada Vršca 2022-2028.
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vršca
Odluka o javnom vodosnabdevanju
Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt Aneksa broj 2 Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i obezbeđivanje dostupnosti dela saobraćajne lokalne, putne infrastrukture na teritoriji grada Vršca sa javnim plaćanjem (naknadom za dostupnost infrastrukture) broj 404- 98/2019-IV-09
Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za aerodrom i Vazduhoplovnu akademiju u Vršcu i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije za aerodrom i Vazduhoplovnu akademiju u Vršcu na životnu sredinu
Odluka o raspolaganju stanovima u javnoj svojini grada Vršca
Odluka o izradi Izmene Generalnog urbanističkog plana Vršca za katastarsku parcelu 30704 KO Vršac u Prvomajskoj ulici u Vršcu
Odluka Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika preuzimanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i Cenovnika usluga Zoohigijene
Odluka Nadzornog odbora JKP „Drugi oktobar“ Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije
Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti jp1/22
Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22
Rešenje o tehničkom regulisanju saobraćaja na opštinskim putevima na teritoriji grada Vršca u periodu od 01.11.2022. do 01.04.2023. godine

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Vršca