Odluka o izmeni i dopuni Uputstva za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada
Uputstvo o upotrebi obeležja grada Užica
Ispravka Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

Izvor: sajt grada Užica