Program rada Skupštine grada Sremska Mitrovica za 2024. godinu
Odluka o uslovnom otpisu kamate za izvorne javne prihode jedinice lokalne samouprave
Odluka o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije radne zone za skladištenje i tretman opasnog i neopasnog otpada za k.o. Sremska Mitrovica
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije izvorišta i fabrike vode u Sremskoj Mitrovici
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije solarne elektrane „Metalfer crepovac“ u k.o. Sremska Mitrovica, grad Sremska Mitrovica
Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centralne zone naselja Mačvanska Mitrovica
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane „Žuto sunce“ sa baterijskim skladištenjem električne energije u k.o. Laćarak
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane „F solar plant“ sa baterijskim skladištenjem električne energije u k.o. Sremska Mitrovica
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije severnog naseljskog bloka na potesu „Krčevine“ u Manđelosu, grad Sremska Mitrovica
Program uređenja,otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada u Sremskoj Mitrovici u 2024. godini
Zaključak o donošenju Godišnjeg programa održavanja čistoće na javnim površinama u 2024. godini
Zaključak o donošenju Programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji grada Sremska Mitrovica u 2024. godini
Odluka o donošenju Programa poslovanja Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica za 2024. godinu
Rešenja o obrazovanju (Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Sremska Mitrovica; Komisije za sprovođenje postupka neposredne pogodbe radi pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Sremska Mitrovica; Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom, putem razmene, uz naknadu)
Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sremske Mitrovice
Odluka o proglašenju vanredne situacije
Odluka o besplatnom gradskom i prigradskom prevozu za korisnike penzija i lica starijih od 65 godina koja nemaju status penzionera
Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi nekategorisani put
Rešenje o odobrenju cena toplotne energije za krajnje korisnike
Program monitoringa stanja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Sremska Mitrovica za 2024. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sremske Mitrovice