Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica
Odluka o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sremska Mitrovica
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije proširenja groblja u naseljenom mestu Martinci, grad Sremska Mitrovica
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone na potezu „Crkvine“ u Kuzminu, grad Sremska Mitrovica
Odluka o donošenju Druge izmene Plana i programa poslovanja za 2022. godinu Sirmijumput doo Sremska Mitrovica (sa izmenama)
Rešenje o ukidanju statusa dobra u opštoj upotrebi – javnog građevinskog zemljišta

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sremske Mitrovice