Odluka o izradi PDR za izgradnju autoputa Kuzmin-Sremska Rača na području grada Sremska Mitrovica i opštine Šid
Odluka o izradi PDR zapadnog dela stambenog naselja „KPD“ u Sremskoj Mitrovici
Odluka o donošenju PDR akumulacije „Vranjaš“ KO Manđelos i KO Grgurevci grad Sremska Mitrovica
Odluka o donošenju PDR radne zone „Jezero“ KO Sremska Mitrovica grad Sremska Mitrovica
Odluka o donošenju PDR radne zone za usitnjavanje otpadnog metalnog materijala u KO Sremska Mitrovica
Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac
Odluka o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Sremska Mitrovica za utvrđivanje naknada za korišćenje javnih dobara
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sremska Mitrovica
Odluka o poveravanju poslova Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica
Odluka o mreži Predškolske ustanove „Pčelica“ u Sremskoj Mitrovici
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka neposredne pogodbe radi pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Sremska Mitrovica
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica
Zaključak o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Sremska Mitrovica
Ispravka Plana generalne regulacije grada Sremske Mitrovice, Laćarka i Mačvanske Mitrovice

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sremske Mitrovice