Odluka o donošenju PDR kompleksa za izgradnju energane na biomasu i stočarske farme u k.o. Jarak grad Sremska Mitrovica
Odluka o donošenju PDR za izgradnju elektrane – biogasnog postrojenja u k.o. Jarak grad Sremska Mitrovica
Odluka o izradi PDR bloka između ulica Parobrodske, Puškinove, 28. marta i promenade sa gradskom pijacom u Sremskoj Mitrovici
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica
Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu
Zaključak o donošenju lokalnih akcionih planova za Rome i Romkinje iz oblasti stanovanja, zdravstvene i socijalne zaštite
Aneks III Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem gas“ Sremska Mitrovica
Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, neposrednom pogodbom, putem razmene, bez naknade
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Sremska Mitrovica
Pravilnik o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima na teritoriji grada Sremska Mitrovica