Odluka o budžetu grada Sombora za 2019. godinu
Odluka o osnivanju Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Sombora
Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora za 2017. godinu
Odluka o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima
Odluka o gradskim administrativnim taksama
Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Sombora
Odluka o utvrđivanju naziva dela ulica i zaselaka u naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela blokova 17 i 18 u Bačkom Monoštoru – romsko naselje
Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Doroslovo
Program rada Skupštine za 2019. godinu