Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za zamenu, racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Smedereva
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Smedereva za 2020. godinu
Odluka o otpisu duga i konverziji duga Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović – PIM“ AD Beograd po osnovu ustupljenih javnih prihoda
Odluka o bližim uslovima za obavljanje taksi prevoza i limo servisa na teritoriji grada Smedereva
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva
Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima grada Smedereva
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Smedereva
Prečišćen tekst Statuta Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo („Službeni list grada Smedereva“, broj 12/2017 – prečišćen tekst, 4/2019 i 15/2020)

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva