Odluka o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2018. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu
Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva
Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju na teritoriji grada Smedereva
Odluka o obavljanju pogrebne delatnosti na teritoriji grada Smedereva
Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja na teritoriji grada Smedereva
Odluka o održavanju čistoće na javnim površinama na teritoriji grada Smedereva
Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Smedereva
Odluka o radu Mrtvozorske službe na teritoriji grada Smedereva
Odluka o izmeni Odluke o manifestacijama i festivalima u oblasti kulture i turizma od značaja za grad Smederevo
Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode „Šalinački lug“
Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo
Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo
Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo
Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Smederevska tvrđava“ Smederevo
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Apoteke „Smederevo“ u Smederevu
Pravilnik o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Smedereva za podsticanje programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa koje realizuju udruženja u gradu Smederevu
Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
Godišnji program mera i radova na smanjenju rizika od poplava na vodotocima II reda na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Institucionalne radne grupe u okviru programa „ROMACTED – promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou“ grada Smedereva i imenovanju koordinatora, zamenika koordinatora i članova Radne grupe
Rešenje o izmenama Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja grada Smedereva i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, tehničkog sekretara i članova Saveta
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva
Program praćenja kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Smedereva za 2019. godinu
Prečišćen tekst Odluke o uslovima držanja, postupanja i zaštite domaćih životinja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 12/2017 – prečišćen tekst i 1/2019)
Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu („Službeni list grada Smedereva“, broj 2/2015 – prečišćen tekst i 8/2015)
Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva“, broj 12/2017 – prečišćen tekst i 1/2019)

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva