Zaključak kojim se utvrđuju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2021. godini
Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja otpada Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Cenovnik usluga sredstava saobraćaja i mehanizacije Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Cenovnik usluga rada radnika Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Cenovnik usluga održavanja čistoće na javnim površinama Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Cenovnik usluga održavanja javnih zelenih površina Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Cenovnik urbanog mobilijara Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Cenovnik usluga zoohigijene Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo
Prečišćen tekst Statuta Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo („Službeni list grada Smedereva“, broj 12/2017 – prečišćen tekst i 4/2019)

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva