Odluka o rebalansu budžeta grada Šapca za 2020. godinu
Javni ugovor za javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije za obavljanje prevoza putnika na teritoriji grada Šapca
Odluka o usvajanju Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Jevremovac“ – druga izmena
Odluka o izradi PDR za izgradnju vakuumske kanalizacione mreže u naselju Štitar
Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu PDR za izgradnju vakuumske kanalizacione mreže u naselju Štitar
Odluka o usvajanju PDR „Seosko groblje“ u Mačvanskom Pričinoviću
Odluka o lokalnim naknadama za korišćenje javnih površina
Odluka o postavljanju i uklanjanju objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Šapca
Rešenje o određivanju naziva trga na teritoriji grada Šapca
Rešenje o javnim parkiralištima
Rešenje o zoniranju javnih parkirališta
Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene Programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ Koceljeva za 2020. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština