Odluka o Cenovniku taksi tarifa na teritoriji opštine Vladimirci
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta opštine Vladimirci
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za popis imovine – nepokretnosti koje su u javnoj svojini opštine Vladimirci
Rešenje o obrazovanju Komisije za sport
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursnog postupka i sačinjavanja predloga Odluke o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada na teritoriji opštine Vladimirci za 2019. godinu
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu