Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Vladimirci za 2022. godinu
Izmena Kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2022. godinu
Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vladimircima na katastarskim parcelama br. 52, br. 53 i br. 54, sve u KO Vladimirci i katastarskim parcelama br. 7/1, br. 10 i br. 67, sve u KO Bobovik
Odluka da se ne izrađuje Strateška procena za Plan detaljne regulacije za izgradnju objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Vladimircima na katastarskim parcelama br. 52, br. 53 i br. 54, sve u KO Vladimirci i katastarskim parcelama br. 7/1, br. 10 i br. 67, sve u KO Bobovik
Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Vladimirci od 2021 – 2031 godine
Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Vladimirci od 2021 – 2031 godine
Rešenje o davanju saglasnosti na povećanje cena usluga JP izvor Vladimirci

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština