Kodeks o javnosti rada i odnosima s medijima
Odluka o izmeni Poslovnika Gradskog veća grada Pančeva
Odluka o otpisu osnovnih sredstava u pripremi preuzetih iz poslovnih knjiga nakon transformacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo
Pravilnik o objavljivanju informacija na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju dv 110 kv br. 151/2 ts Pančevo 2 – TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba broj 99 na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva