Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Celina 2 – Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa „Vetroelektrana“ na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva
Odluka o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva
Odluka o izmenama Odluke o pijacama
Odluka o izmenama Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva
Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja „Apoteke Pančevo“ Pančevo-u likvidaciji broj: 01-129/21 od 31.05.2021. godine sačinjenog od strane likvidacionog upravnika Ivane Arsenović
Odluka o izmeni Odluke o postavljanju sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva
Izmena Plana za postavljanje sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Pančeva
Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva
Odluka o obrazovanju Komisije za planove
Odluka o usvajanju Predloga teksta Sporazuma o ustupanju obavljanja dela poslova pravobranilaštva
Dopuna Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2021. godinu
Sporazum o ustupanju obavljanja dela poslova pravobranilaštva
Odluka o otpisu zastarelih nenaplativih potraživanja
Odluka o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada
Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova
Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

 

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva