Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije bloka 014 u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana generalne regulacije Celina 2 Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva