Odluka o izradi Plana detaljne regulacije severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 3 u Pančevu
Odluka o izradi Plana razvoja grada Pančeva 2022-2028.
Odluka o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva
Odluka o određivanju troškova za opremanje građevinskog zemljišta
Odluka o izmenama i dopuni Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene
Odluka o autobuskim i taksi stajalištima na teritoriji grada Pančeva
Odluka o građevinskom zemljištu grada Pančeva
Dopuna Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja 2021 Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika Autotransport Pančevo sa potpunom odgovornošću Pančevo – u likvidaciji broj: 305 od 05.03.2021. godine sačinjenog od strane likvidacionog upravnika
Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa br. 3 Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa led tehnologijom na teritoriji grada Pančeva broj XI-13-404-244/2019 od 30.01.2020. godine
Izmena statuta Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ Pančevo

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva