Program realizacije Lokalnog akcionog plana politike za mlade grada Novog Sada za period 2019 – 2022. godine u 2020. godini
Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada za 2020. i 2021. godinu
Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika Novi Sad za 2020. godinu
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje
Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju, održavanju i upravljanju službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini grada Novog Sada koje koriste organi i organizacije grada Novog Sada
Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2020. godinu
Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ Novi Sad za 2020. godinu
Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka dece i omladine sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika
Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Kisačka broj 55, prikupljanjem pisanih ponuda
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Koordinacionog tela za realizaciju Programa preporučene imunizacije protiv HPV infekcije devojčica školskog uzrasta (12-14 godina) u gadu Novom Sadu
Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Ulicom Filipa Filipovića, Ulicom braće Mogin, Banatskom ulicom i Ulicom Starine Novaka u Novom Sadu
Rešenje o postavljanju usporivača brzine i saobraćajne signalizacije u Ulici Branislava Nušića u Novom Sadu
Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u Proleterskoj ulici u Futogu
Rešenje o određivanju i postavljanju saobraćajne signalizacije i stajališta za javni prevoz putnika u Petrovaradinu
Rešenje o ukidanju i određivanju stajališta za javni prevoz putnika u Sremskoj Kamenici
Ispravka Rešenja o nepokretnostima u javnoj svojini grada Novog Sada koje se mogu otuđiti iz javne svojine grada Novog Sada

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada