Odluka o izradi izmena i dopuna dela plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair na potesu dela naselja Rasadnik i Čair (izmena 3)
Odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Čeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potes dela naselja Novopazarska banja
Odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, gornji i donji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, naselja Semenjača, Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Šestovo i Šestovski potok
Zaključak o ispravci greške u tekstualnom i grafičkom delu plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Čeremidžinica i deo naselja Šutenovac
Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara
Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Novog Pazara za 2019. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama materijalnih troškova nastalih za usluge koje vrše Gradske uprave grada Novog Pazara
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namene na teritoriji grada Novog Pazara
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara
Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
Zaključak o sprovođenju postupka analize i utvrđivanja nepokretnosti na kojima je grad Novi Pazar nosilac prava javne svojine koje koriste javna preduzeća

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara