Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara i Službi interne revizije grada Novog Pazara
Pravilnik o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada komisije za izbor korisnika
Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara, za vode II reda za 2024. godinu sa Operativnim planom
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2024. godinu
Rešenje o obrazovanju Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Pazara za 2024. godinu

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara