Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara, Službi interne revizije grada Novog Pazara i Službi budžetske inspekcije grada Novog pazara
Odluka o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije „Građani se pitaju“

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara