Odluka o drugoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2018. godinu
Odluka o budžetu grada Novog Pazara za 2019. godinu
Kadrovski plan Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije i Službe budžetske inspekcije grada Novog Pazara, za 2019. godinu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju puta Novi Pazar – Tutin IIA reda br. 203, za deonicu na teritoriji grada Novog Pazara
Odluka o donošenju izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Carina
Zaključak o Ispravci greške u tekstualnom i grafičkom delu Plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair
Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procenu učešća i uslovima pod kojim grad Novi Pazar učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja
Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnjeg izgleda zgrade
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o određivanju naknada za učestvovanje u radu radnih tela organa grada Novog Pazara
Pravilnik o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Novog Pazara za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Novog Pazara
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru
Rešenje o obrazovanju Komisije za kategorizaciju soba za iznajmljivanje odnosno kuća i stana za odmor