Odluka o prvoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2022. godinu
Izmene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara za 2022. godinu
Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2022. godinu sa Odlukom o usvajanju
Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara
Ispravka Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za muslimansko groblje u Netvrđu
Rešenje o formiranju Savetodavnog tela za izradu, sprovođenje i praćenje plana aktivnosti za uključivanje građana u procese donošenja odluka u gradu Novom Pazaru za period 2022-2025

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara