Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Loznice
Odluka o poništaju postupka davanja koncesije – poveravanja obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na Paketu „C“ linija na teritoriji grada Loznice u otvorenom postupku broj K6/2021
Odluka o davanju naknadne saglasnosti na Javni ugovor o privremenom poveravanju obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice na „Paketu C“ linija
Odluka o pristupanju izradi Strategije za unapređenje položaja mladih grada Loznice za period 2023. – 2028. godine
Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Loznice

 

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice