Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka „Gimnazija“ između ulica Pašićeve, Trga Jovana Cvijića, Gimnazijske i reke Štire u Loznici
Plan detaljne regulacije bloka „Gimnazija“ između ulica Pašićeve, Trga Jovana Cvijića, Gimnazijske i reke Štire u Loznici – tekstualni deo
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije „Groblje“ u Tršiću
Plan detaljne regulacije „Groblje“ u Tršiću – tekstualni deo Plana
Zaključak o prihvatanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Loznica za period od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice