Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Kikinde koji su državljani Republike Srbije
Odluka o dopuni osnivačkog akta Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ Kikinda
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Kikinde za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu
Odluka o izmenama Odluke o tarifi naknade za korišćenje javne površine
Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva u cilju obavljanja poslova komunalne delatnosti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i ostalih srodnih usluga (suzbijanje komaraca, krpelja, glodara i ambrozije) na javnim površinama grada Kikinde
Odluka o usvajanju Sporazuma o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene
Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o suzbijanju i uništavanju korovske biljke ambrozije (Ambrosia artemsiifolia)

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde