Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Kikinda za 2022. godinu
Odluka o dopunama Odluke o javnim parkiralištima i uklanjanju vozila
Odluka o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika
Odluka o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije severoistočnog dela Kikinde
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije centralnog dela naselja Kikinda
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Plana detaljne regulacije obilaznice Državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Bašaid
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije obilaznice Državnog puta IB reda broj 13, oko naselja Bašaid
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za solarnu elektranu u k.o. Mokrin, na teritoriji grada Kikinde

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde