Odluka o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom
Odluka o uslovima i načinu realizacije programa Lokalnog ekonomskog razvoja za 2019. godinu
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kV br. 115/1 TS „Kraljevo 1“ – TS „Čačak 3“ (deonica na teritoriji grada Čačka)
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
Kolektivni ugovor JKP „Komunalac“ Čačak
Kolektivni ugovor kod poslodavca za Narodni muzej
Kolektivni ugovor kod poslodavca za Galeriju „Nadežda Petrović“
Kolektivni ugovor kod poslodavca za Arhiv
Kolektivni ugovor kod poslodavca za Biblioteku
Kolektivni ugovor kod poslodavca za Dom kulture
Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kV br. 115/1 TS „Kraljevo 1“ – TS „Čačak 3“ (deonica na teritoriji grada Čačka)
Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za groblje u Donjoj Trepči

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka