Odluka o građevinskom zemljištu
Odluka o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu Privrednog društva „ULL PROTECT“ d.o.o. Beograd
Odluka o privremenom poveravanju prevoza putnika na gradskim i prigradskim linijama na teritoriji grada Bora
Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u gradu Boru za period 2021 – 2023. godine
Kadrovski plan Gradske uprave grada Bora za 2021. godinu
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika usluge Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge „Bor“ Bor za korišćenje posebnog parkirališta
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za urbanu komasaciju

Izvor: sajt Službenog lista grada Bora