Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane „VE CRNI VRH“ na teritoriji grada Bor
Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu Privrednog društva „FULL PROTECT“ D.O.O. BEOGRAD
Odluka o izmenama Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora
Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Gradskog veća grada Bora
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za urbanu komasaciju
Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2020. god. do 31.12.2020. godine
Lokalni akcioni plan o izmenama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2021. godinu
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2021. godinu
Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji grada Bora za 2021. godinu

Izvor: sajt Službenog lista grada Bora