Poslovnik o radu Skupštine opštine Bar
Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na adaptaciji – rekonstrukciji tribina, svlačionica i atletske staze sa atletskim borilištima na stadionu „Topolica“ u Baru
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o turističkoj taksi
Odluke o visini vlasničkog udjela opštine Bar (Atletski klub „Mornar“ Bar; Fudbalski klub „Mornar“ Bar; Košarkaški klub „Mornar“ Bar; Rukometni klub „Mornar 7“ Bar
Odluka o davanju saglasnosti za otkup infrastrukture za prenos i distribuciju električne energije od strane ovlašćenog operatora
Odluka o budžetu opštine Bar za 2019. godinu
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Pečurke – centar“
Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za izbor i imenovanja
Lista predloženih kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Drač – Vatrogasni dom“ u Podgorici
Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Nikšić
Statut Opštine Pljevlja
Odluke o imenovanju i razrješenju (Odbor za finansije, privredu i razvoj; Odbor za Statut i propise)
Uputstvo o izradi Godišnjeg programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave