Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Andrijevica
Rješenje o određivanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju brakova
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije i privredu
Odluka o prodaji katastarske parcele broj 4972/14 KO Novi Bar
Odluka o ustanovljenju prava stvarne službenosti polaganja elektroenergetskog niskonaponskog priključka u zahvatu DUP-a „Topolica III“, izmjene i dopune u Baru
Zaključak (broj: 030-016/24-311; broj: 030-016/24-312; broj: 030-016/24-313)
Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone 2024. godine
Odluka o kupovini zemljišta
Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja UP br. V8 u skladu sa LSL-e „Vrba“
Odluka o sufinansiranju premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Nikšić
Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorica
Odluka o preuzimanju dijela duga po osnovu kreditnog zaduženja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica
Odluka o prenosu prava svojine Crnoj Gori na nepokretnostima – za potrebe realizacije projekata vezanih za objekte Kolektivnog centra „Vrela Ribnička“
Odluka o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Radoje Dakić “ – izmjene i dopune u Podgorici
Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskog objekta SC „Ljubović“
Odluka o davanju saglasnosti za ustupanje nepokretnosti na korišćenje Javnoj predškolskoj ustanovi „Ljubica Popović“, bez naknade
Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-biste Mihaju Emineskuu – Mihai Eminescu
Odluka o načinu pokrića ostvarenog gubitka u 2023. godini, raspodjeli ostvarene dobiti i pokriću akumuliranog gubitka („Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica; „Čistoća“ d.o.o. Podgorica; „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica; „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica; „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica; „Deponija“ d.o.o. Podgorica; „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica; „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica; „Putevi“ d.o.o. Podgorica; „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica; Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica)
Odluka o davanju saglasnosti na Odluke Pozorišnog savjeta Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“
Zaključak (o neusvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica za 2023. godinu; o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu Podgorica za 2023. godinu)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Solarne elektrane Koljeno instalisane snage 5 MW (AC) sa trafostanicom TS 5MW 35/0,8 kV sa uklapanjem u 35 kV dalekovodnu mrežu broj 01-018/24-551 od 15.03.2024. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Tuzi
Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 183 zona „B“ sa ID DUP „Ulcinj -Grad“ za lokalitet „KODRE“ opština Ulcinj
Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika opštine broj 01-082/24-411/2 od 18.03.2024. godine sa Odlukom
Odluka o razrješenju i izboru (opština Ulcinj)
Ispravka Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Prijestonice Cetinje

Izvor: sajt Službenog lista CG