Završni račun budžeta opštine Bijelo Polje za 2020. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje
Odluka o dopunama Odluke o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u opštini Bijelo Polje
Odluka o finansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji opštine Bijelo Polje
Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
Odluka o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima „Udruženju penzionera Bijelo Polje“
Odluke o davanju saglasnosti na izbor (JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“; JU Muzej Bijelo Polje)
Odluke o prestanku mandata i razrješenju (Etička komisija za izabrane predstavnike i funkcionere; Odbor za društvene djelatnosti)
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu Javne ustanove Muzej Bijelo Polje
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu Javne Ustanove „Ratkovićeve večeri poezije“
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju d.o.o. Vodovod „Bistrica“ za 2020. godinu sa Programom rada za 2021. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju d.o.o. „Parking-servis“ Bijelo Polje za 2020. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji projekata nevladinih organizacija koji su finansirani sredstvima budžeta opštine Bijelo Polje po konkursu za 2019. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje 2017-2021. godine za 2020. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Plana kapitalnih investicija 2019-2021. godine za 2020. godinu
Završni račun budžeta opštine Danilovgrad za 2020. godinu
Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnova i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu
Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja opštine Danilovgrad 2021-2023. godina sa Akcionim planom za 2021. godinu
Odluka o davanju stanova u zakup licima u stanju socijalne potrebe
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Park prirode rijeka Zeta“
Odluka o kupovini poslovnog prostora na kp. br. 105/1, KO Danilovgrad
Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad
Odluka o rekonstrukciji postojeće javne rasvjete na području opštine Danilovgrad
Odluka o izboru Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Odluka o završnom računu budžeta opštine Žabljak za 2020. godinu
Odluka o mjesnim zajednicama
Odluka o pomoćnim objektima
Odluka o donošenju Programa privremenih objekata za period 2021-2025. godine
Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika opštine o davanju specijalnog ambulantnog vozila na upravljanje i korišćenje zdravstvenoj stanici Žabljak
Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu po osnovu javnog nadmetanja
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Turističke organizacije opštine Žabljak
Odluke o razrešenju i imenovanju (Odbor za budžet, privredu i finansije; Odbor za izbor i imenovanja)
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene komunalnih usluga
Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade „17 Septembar“
Rješenje o davanju saglasnosti na Izvještaj o finansijskom poslovanju i realizaciji programa rada Turističke organizacije opštine Žabljak za 2020. godinu
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne uprave za period od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o realizaciji višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022, za 2020. godinu, broj 01-077/21-1550 od 07.06.2021. godine
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021. godine, za 2020. godinu, broj 01-077/21-1581 od 09.06.2021. godine
Zaključak kojim se prihvata Godišnji akcioni plan za sprovođenje Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021, za 2021. godinu, broj 01-077/21-1582 od 09.06.2021. godine
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o popisu i procjeni pokretnih i nepokretnih stvari kojima raspolaže opština Žabljak za 2020. godinu
Zaključak kojim se prihvata Godišnji izvještaj Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak za 2020. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju i davanju garancije Društvu sa ograničenom odgovornošću „Putevi“ – Podgorica

Izvor: sajt Službenog lista CG