Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
Odluka o radnom vremenu
Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji opštine Berane
Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma Gradonačelnika Evrope za klimu i energiju
Odluka o komunalnom redu
Odluka o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama Opštine Berane
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Polimski muzej” za 2023. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove “Polimski muzej”
Odluka o prestanku mandata člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “21. jul”
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove “Polimski muzej” Berane
Program javnih radova u Opštini Berane za 2023. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskom poslovanju Javne ustanove “Polimski muzej” za 2022. godinu
Odluka o participaciji troškova prevoza u međugradskom saobraćaju za učenike sa teritorije opštine Budva
Program rada doo “Komunalno” Budva za 2023. godinu
Program rada doo “Pogrebne usluge” Budva za 2023. godinu
Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteransko sportski centar” Budva za 2023. godinu
Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativni centar” Budva za 2023. godinu
Rješenje o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga koji je donio Odbor direktora DOO “Sportsko rekreativnog centra” Budva
Program rada doo “Parking servis Budva” Budva za 2023. godinu
Rješenje o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri” Budva
Rješenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri” Budva za 2023. godinu
Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Grad teatar” Budva za 2023. godinu
Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Narodna biblioteka” Budve za 2023. godinu i Finansijski plan Javne ustanove “Narodna biblioteka” Budve za 2023. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu D.O.O “Sportsko rekreativnog centara” Budva za 2022. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativnog centra” Budva
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sportskih subjekata kojima su opredijeljena sredstva iz Budžeta Opštine Budva za 2021. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteranski sportski centar” Budva
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Biseri” Budva za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Narodna biblioteka Budve za 2022. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodna biblioteka Budve za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove “Grad teatar” Budva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju DOO “Parking servis Budva” Budva za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DOO “Pogrebne usluge” Budva za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
Zaključak o podršci kandidature Opštine Budva u finalnom takmičenju za Evropsku prestonicu kulture 2028. godine sa prezentacijom projekta “Budva – Boka 2028. Evropska prestonica kulture” u konkurenciji EEA/EFTA zemalja, zemalja kandidata za EU i potencijalnih kandidata za EU
Zaključak o prihvatanju Izvještaja Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama o realizaciji sredstava dodijeljenih iz budžeta po Javnom konkursu za projekte nevladinim organizacijama za 2021. godinu
Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportski tereni
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
Odluka o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
Odluka o visini naknade i način plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za javno vodosnadbijevanje, prihvatanje, prečišćavanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda na teritoriji opštine Kotor
Odluka o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2023. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kotor
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju dijela nepokretnosti radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Prostorno urbanističkog plana opštine Kotor
Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV 1x630kVA “URC” sa priključnim VN i NN vodovima na katastarskim parcelama 2440/1, 2559/3, 2440/7 K.O. Dobrota I
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10kV “Bigova” u 10kV mrežu
Odluka o usvajanju Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2023. godinu
Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa rada Skupštine opštine Kotor za 2023. godinu
Ispravka Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tuzi

Izvor: sajt Službenog lista CG