Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističkih parcela broj 11a i 11b, blok b u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom „Šipkov krš“
Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 7 u bloku 16 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom „Pržno – Kamenovo II za dio Kamenovo – Vrijesno“
Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističke parcele broj 3 u bloku broj 2 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom „Podkošljun“
Završni račun Budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu
Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
Odluka o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji Opštine Herceg Novi
Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva ulicama i putu u Opštini Herceg Novi
Odluka o stavljanju van snage Odluke o Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora
Odluka o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Opštine Herceg Novi i Žikić Dragice
Odluka o izmjenama Plana i programa rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2022. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2021. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO „Agencija za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi“ Herceg Novi za 2021. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa bilansom stanja i uspjeha za 2021. godinu DOO „Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture“ Herceg Novi
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO „Čistoća“ Herceg Novi za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine Herceg Novi broj: 01-1-100-upi-Z89/22 od 13.09.2022. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine Herceg Novi broj: 01-1-104-upi-45/22 od 12.09.2022. godine o prestanku mandata potpredsjednici Opštine
Odluka o donošenju Plana i programa rada za 2022. godinu „Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ DOO
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2021. godinu „Parking servis Herceg Novi“ DOO Herceg Novi
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2021. godinu Javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković“ Herceg Novi
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu „Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Herceg Novi“ DOO kao upravljača Parka prirode „Orjen“ za 2021. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove kulture „Herceg fest“ Herceg Novi za 2021. godinu
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu DOO „Sportski centar Igalo“ Igalo
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu Javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg Novi
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu sa Finansijskim izvještajem DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu „Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ DOO
Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog člana Skupštine Turističke organizacije Opštine Herceg Novi
Rješenje o razrješenju i imenovanju sekretara Opštinske izborne komisije Herceg Novi u stalnom sastavu
Rješenje o imenovanju sekretara Skupštine Opštine Herceg Novi
Rješenje o imenovanju žirija za dodjelu nagrada i povelje Opštine Herceg Novi
Rješenje o izboru članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Statut Turističke organizacije Glavnog grada Podgorica
Odluka o donošenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Žabljak za period 2022-2023. godina

Izvor: sajt Službenog lista CG