Odluka o dodjeli nagrade dobitnicima diplome „LUČA“, đacima generacije i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim takmičenjima ili Olimpijadi znanja i drugim takmičenjima znanja i vještina
Odluka o završnom računu budžeta opštine Žabljak za 2018. godinu
Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Rešenje o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove Centar za kultura Žabljak
Rešenje o razrešenju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno i vodovod“ Žabljak
Odluke o izboru i razrješenju (Skupštine opštine Kotor; opština Kotor)
Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika opštine Kotor o razrješenju Branka Nedovića funkcije Potpredsjednika opštine Kotor
Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju (Odbor za finansije, privredu i razvoj; Odbor za izbor i imenovanja; Odbor za statut i propise)
Odluka o određivanju žirija za dodjelu nagrade „4. avgust“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Ulcinj“ („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 4/12)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
Odluka o komunalnom redu
Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Ulcinj
Odluka o završnom računu budžeta Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje
Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
Odluka o auto-taksi prevozu
Odluka o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici
Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Cetinje“
Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu studentske nagrade za 2019. godinu
Odluka o auto-taksi prevozu
Odluka o imenovanju Sekretara Skupštine opštine Šavnik
Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade oslobođenja Šavnika

Izvor: sajt Službenog lista CG