Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u opštini Bar, broj: 633 od 05.06.1992. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 036/03, 03/07 i „Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 16/08)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre, broj 030-202 od 28.12.2006. godine („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 03/07)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na nepokretnosti („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 24/05)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na promet nepokretnosti i prava, broj 01-69 od 30.03.1990. godine („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 12/90)
Odluka o stavljanju van snage Mjesečne prijave za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica (obrazac OPP-ND) („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 02/04)
Odluka o stavljanju van snage Mjesečne prijave za obračun poreza na potrošnju (obrazac OPP-BR) („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 02/04)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od samostalne djelatnosti, broj 030-51 od 24.03.1994. godine („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 07/94)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza na promet proizvoda, usluga, nepokretnosti i prava, broj 030-50 od 24.03.1994. godine („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 07/94)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza iz ličnih dohodaka za finansiranje određenih društvenih djelatnosti i opšte – društvenih potreba u opštini Bar („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 028/91 i 06/92)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila, broj: 1303 od 13.11.1992. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila, broj: 01-263 od 27.06.1991. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila, broj: 10-954 od 08.10.1993. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila, broj: 01-123 od 04.06.1992. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila, broj: 10-642 od 07.07.1993. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila, broj: 10/474 od 07.06.1993. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila, broj: 332 od 07.04.1993. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za upotrebu lokalnih i nekategorisanih puteva koja se plaća na drumska motorna i njihova priključna vozila
Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na teritoriji opštine Bar („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, br. 21/04)
Odluka o prestanku mandata Potpredsjednika opštine zbog podnošenja ostavke
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine o imenovanju potpredsjednika opštine
Odluke o razrješenju (Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju; odbornici koji prisustvuju zaključenju braka; Odbor za izbor i imenovanja)
Zaključak o davanju u zakup zemljišta
Zaključak o stavljanju van snage Zaključaka Skupštine opštine Bar broj: 030-240 od 16.05.2019. godine
Zaključak o oslobađanju obveznika lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje privremenih objekata
Zaključak o oslobađanju obveznika plaćanja godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta
Zaključak kojim opština Bar oslobađa plaćanja 100% poreske obaveze po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica, poslodavce za nove zaposlene, a koji su bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore kao nezaposleni na dan 01. januara 2021. godine, u periodu od 01. januara do 30. juna 2021. godine
Zaključak kojim se auto-taksi prevozniku (pravno lice ili preduzetnik) odobrava umanjenje 100% iznosa lokalne komunalne takse za korišćenje auto-taksi stajališta po auto-taksi vozilu, za koje posjeduje izvod licence, za period od 01. januara do 30. juna 2021. godine – Tarifni broj 3 tačka 2 Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o prestanku mandata predsjedniku opštine Berane
Odluka o davanju ovlašćenja potpredsjedniku opštine
Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti – urbanističkih parcela br. 17, 18, 19 i 21 u okviru DUP-a „Podbišće 2 “ – prva faza realizacije „Grotulja“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje objekta mHE „Mišnića potok“ u Mojkovcu
Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu
Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac
Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V – planinsko područje za 2021. i 2022. godinu
Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 05-127 od 23. decembra 2019. godine
Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 05-040/20-99 od 3. novembra 2020. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2021. godinu
Odluka o stavljanju van snage opštinskih odluka
Jednogodišnji program uređenja prostora za 2021. godinu
Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2021. godinu
Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2020. godinu
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o realizaciji Plana i programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2020. godinu
Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2020. godinu, br. 53 od 01.03.2021. godine i Finansijski izvještaj
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Plav
Odluka o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada
Odluka o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada
Odluka o donošenju Programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2021. godinu
Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Rožaje za period od 2020-2025. godine
Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO „Komunalno“ Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO „Sportski centar“ Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim projekcijama DOO „Ski centar Hajla“ Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom DOO „Agencija za projektovanje i razvoj“ Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom JU Zavičajni muzej „Ganića kula“ Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom JU Centar za kulturu Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim planom JU Narodna biblioteka Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa Finansijskim planom JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Rožaje za 2021. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Predlog cijena usluga DOO „Vodovod i kanalizacija“ Rožaje za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uslovima privremenog korišćenja javnih površina na teritoriji opštine
Odluka o prestanku važenja Odluke o pokretanju inicijative za smanjenje republičkih poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka od poljoprivrede i katastarskog prihoda na teritoriji opštine
Odluka o prestanku važenja Odluke o održavanju čistoće, pranju javnih površina, ulica, puteva i saobraćajnica („Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 22/08)
Odluka o prestanku važenja Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Rožaje („Sl. list RCG – Opštinski propisi“, broj 09/92)
Odluka o prestanku važenja Odluke o odvođenju i prečišćavanju fekalnih voda sa područja grada Rožaja („Sl. list RCG – opštinski propisi“, broj 22/04)
Odluke o razrješenju (Etička komisija za izabrane predstavnike i funkcionere; Etička komisija za lokalne službenike i namještenike; JU Zavičajni muzej „Ganića kula“ Rožaje)
Odluka o prodaji kat. parcele 132/2 KO Donja Lastva

Izvor: sajt Službenog lista CG