Odluka o izmjenama Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa broj 01-018/21-1449/1 od 28.05.2021. godine
Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
Odluke o razrješenju i imenovanju (JP „Kulturni centar“ Bar; Komisija za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji opštine Bar)
Zaključak kojim se konstatuje da je Skupština opštine Bar upoznata sa Polugodišnjim izvještajem o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima budžeta opštine Bar
Zaključak kojim se konstatuje da je Skupština opštine Bar upoznata sa Izvještajem o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Bar
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu i nepotpunu eksproprijaciju za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad
Odluke o razrješenju i imenovanju (Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad; Javna ustanova Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad; Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova; Odbor za društvene djelatnosti)
Odluka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom
Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odluka o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti predsjednici opštine Gusinje za kupovinu upravne zgrade sa pripadajućim zemljištem „Agro Kooperative Aljo Hot“ u Gusinju
Odluka o davanju prethodne saglasnosti predsjednici opštine Gusinje da zaključi ugovor o poklonu
Odluka o usvajanju Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite za opštinu Gusinje za period od 2021 do 2025. godine
Odluka o prodaji zemljišta-katastarskih parcela broj: 946/13, 946/14 i 946/15 KO Kolašin, radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 54, u zahvatu DUP-a „Centar“
Odluka o prodaji zemljišta-katastarske parcele br. 1292/3 KO Kolašin radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 144 u zahvatu DUP-a „Sportska zona“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice STS 10/0,4 kV, 160 kVA „Rečkovići“ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u NN mrežu – KO Kalače, Rožaje, Region 3 br. 01-018/21-1943 od 13.09.2021. godine
Odluka o dodjeljivanju zvanja „Počasna građanka Rožaja“
Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela br. 133 i 278 zona B ID DUP „Ulcinj -Grad“ za lokalitet „Totoši“ opština Ulcinj

Izvor: sajt Službenog lista CG