Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Andrijevica
Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Budva
Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4 kV 250 kV „Mirac“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom na kat. parc. 200/2 K.O. Dub
Odluka o kupovini zemljišta – kat. parc. 949/2, 949/3 i 950/4 K.O. Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama zaključenog između „Luštica development“ AD Tivat, Opštine Tivat, Opštine Kotor i Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao kat. parc. 2568/1 K.O. Dobrota I u cilju privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota
Odluka o otkupu 6/56 suvlasničkog dijela nepokretnosti označene kao objekat 1 sa zemljištem ispod objekta i pripadajućim zemljištem na kat. parceli 574 K.O. Risan I, po pravu preče kupovine
Odluka o otkupu – prodaji stana označenog kao B-30 na kat. parc. 46 K.O. Škaljari I
Odluka o otkupu – prodaji stana označenog kao B-19 na kat. parc. 48 K.O. Škaljari I
Odluka o otkupu – prodaji stana označenog kao E-21 na kat. parc. 12 K.O. Škaljari I
Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Jadran Perast“ do MBTS 10/0,4 kV „Dražin vrt“, Region 5 (KO Perast, KO Orahovac II – Kotor)
Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Dražin Vrt“ do MBTS 10/0,4 kV „Orahovac 2“, region 5 (KO Orahovac I, KO Orahovac II – Kotor)
Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor
Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0.4 kV 1×630 kVA „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu – Region 5 (Strp, Kotor)
Odluka o izmjeni Odluke o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji opštine Nikšić radi ublažavanja posljedica koronavirusa
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno Selo – Gusinje („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 039/17 od 11.09.2017, 002/19 od 15.01.2019, 028/19 od 19.07.2019, 002/20 od 20.01.2020, 013/20 od 10.04.2020)
Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada u opštini Herceg Novi
Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi

Izvor: sajt Službenog lista CG