Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini otpremnine lokalnim službenicima i namještenicima u opštini Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 44/15 od 11.12.2015. g.)
Odluka o donošenju Program podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar, Broj: 030-523
Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Bar
Odluka o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između opštine Bar (Crna Gora) i Grada Vodnjan (Republika Hrvatska)
Odluke o imenovanju (Savjet Radio Bara; Žiri za dodjelu nagrade „24. novembar“; Turistička organizacija Bar; Privremeni odbor MZ TOPOLICA I; Privremeni odbor MZ BAR II POLJE; Privremeni odbor MZ BAR III BJELIŠI; Privremeni odbor MZ BAR IV POPOVIĆI; Privremeni odbor MZ BAR V ZUPCI; Privremeni odbor MZ ŠUŠANJ; Privremeni odbor MZ SPIČ SUTOMORE; Privremeni odbor MZ STARI BAR; Privremeni odbor MZ MRKOJEVIĆI; Privremeni odbor MZ OSTROS; Privremeni odbor MZ ŠESTANI; Privremeni odbor MZ CRMNICA)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gusinje za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Žabljak za 2019. godinu
Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za dokompletiranje urbanističkih parcela
Rješenje o razrešenju Člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar Žabljak“ Žabljak
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj
Odluka o pristupanju izradi Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj i obrazovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika
Odluka o imenovanju Sekretara skupštine opštine Ulcinj
Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Statuta opštine Ulcinj
Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne djelatnosti“ Šavnik
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja
Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika opštine Šavnik
Ispravka Odluke o radnom vremenu
Ispravka Odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada – Podgorice, Broj: 02-030/19-2531/1

Izvor: sajt Službenog lista CG