Odluke o imenovanju i prestanku mandata (Savjet radio Berana; doo „Komunalno“ Berane; doo „Vodovod i kanalizacija“ Berane)
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „ Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ – Berane
Odluka o dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za izgradnju i razvoj Berane,, – Berane
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju političkih partija
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Berane
Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Berane
Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvođenja i emitovanja muzike u turističkim i ugostiteljskim objektima na teritoriji opštine Berane
Poslovnik Skupštine opštine Berane
Program rada Skupštine opštine Berane za 2019. godinu
Rješenja o imenovanju i prestanku mandata (Odbor za finansije, privredu i razvoj; Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno -stambenu djelatnost; Odbor za Statut i propise; Odbor za društvene djelatnosti; doo “ Sportski centar“ Berane; doo ‘ ‘Vodovod i kanalizacija“ Berane; DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane)
Odluka o proglašenju biznis zone „Rudeš“
Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci
Odluka o stavljanju van snage Uputstva o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 046/18 od 17.12.2018)
Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG