Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za razrez poreza na nepokretnosti za fizička lica
Odluka o osnivanju mjesne zajednice Sveti Stefan
Odluka o osnivanju mjesne zajednice Duletići
Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
Odluka o budžetu opštine Budva za 2020. godinu
Odluka o utvrđivanju javnog interesa eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda „Vrelo Lještanica“
Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta Skupštine opštine Mojkovac
Odluka o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Mojkovac
Odluka o lokalnim komunalnim taksama opštine Mojkovac
Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
Odluke o razrješenju i određivanju (Odbornik koji će prisustvovati sklapanju braka; Odbor za izbor i imenovanja)
Odluka o ustanovljavanju književne nagrade „Božo Bulatović“
Lokalni akcioni plan za mlade 2020 – 2021
Odluka o izmjeni i dopuni budžeta opštine Plav za 2019. godinu
Odluka o o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o učešću opštine Plav u izgradnji objekta namijenjenog za uspostavljanje usluge smještaja odraslih i starih lica – Dom starih u opštini Plav
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno Selo – Gusinje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav
Odluka o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti DOO „Komunalne djelatnosti“ Plav
Odluka o uslovima i načinu držanja, zaštiti i dobrobiti domaćih životinja
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Plav za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Plav za period 2019-2020. godine
Odluka o kreditnom zaduženju opštine Plav radi realizacije kapitalnih projekata opštine Plav
Odluka o budžetu opštine Plav za 2020. godinu
Program rada Skupštine opštine Plav za 2020. godinu
Odluke o prestanku mandata, razrješenju i imenovanju (JU Dnevni centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Lipa“ Plav; Savjet za praćenje i ostvarivanje Ustava i Statuta)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 019/19)
Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o preuzimanju duga
Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu „Husein Bašić“ Plav
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021. godina
Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
Odluka o porezu na nepokretnosti
Odluke o razrješenju (Odbor za planiranje i uređenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine; Opštinska izborna komisija Tuzi)

Izvor: sajt Službenog lista CG