Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Izvor: sajt Službenog lista CG