Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi
Zakon o izmjeni Zakona o državnoj upravi
Odluka o izboru predsjednice i članova Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 27. saziva
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o listi pravila državne pomoći
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja pregleda, uslovima i načinu izdavanja biljnog pasoša
Program monitoringa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2022. godinu
Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2022. godinu
Program monitoringa uređaja za upotrebu pesticida za 2022. godinu
Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla za 2022. godinu
Program monitoringa prometa sredstava za zaštitu bilja za 2022. godinu
Program monitoringa održive upotrebe pesticida za 2022. godinu
Rješenje kojim se uspostavlja prethodna zaštita na dobru – podvodni lokalitet „Ostaci brodoloma – Plavi horizonti“
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Broćanac Grahovski
Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Pljevlja, koji će biti održani 23. oktobra 2022. godine
Rješenja o imenovanju, razrješenju, prestanku i određivanju (Ministarstvo vanjskih poslova; Generalni direktorat za konzularne poslove i dijasporu; Ministarstvo kapitalnih investicija; Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo pravde; Vlada Crne Gore; Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo; Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma; Ministarstvo finansija; Ministarstvo kulture i medija; Uprava prihoda i carina; Javna ustanova Centar savremene umjetnosti Crne Gore; Ministarstvo javne uprave; Ministarstvo evropskih poslova; Uprava prihoda i carina)

Izvor: sajt Službenog lista CG