Odluka o obrazovanju Koordinacionog odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“, opština Tivat
Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023 i realizaciju Akcionog plana za njegovo sprovođenje
Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za profesionalne rashladne ormare, ormare za brzo hlađenje ili zamrzavanje, kompresorsko-kondenzatorske jedinice i procesne čilere
Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za grijanje i hlađenje vazduha, visokotemperaturne procesne čilere i ventilator-konvektore
Pravilnik o sistemu odabira kategorije i vrste inspekcijskog nadzora i utvrđivanju odlučujućih i nepredviđenih faktora na osnovu kojih se obavlja detaljni inspekcijski pregled stranog plovnog objekta

Izvor: sajt Službenog lista CG