Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 1/18 kojom se ukida odredba člana 22. stav 2. alineja 2., u dijelu koji glasi: „najmanje jednu godinu prije raspisivanja oglasa“ Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 53/17.), koju je donijela Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici od 21. decembra 2017. godine i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke
Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove
Rješenja o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Vilusi i KO Slatina II
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika
Rješenja o razrješenju, određivanju, prestanku vršenja dužnosti, imenovanju, prestanku mandata, postavljenju (Glavni pregovarač – Nacionalnog IPA koordinatora; Poreska uprava; Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma; Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma; Direktorat glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma; Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma; Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.; Direktorat glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma; Ministarstvo vanjskih poslova; Lučka uprava; Direkcija za željeznice; Uprava za željeznice; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“; Direktor uprave policije; Odbor direktora „Radio-difuzni centar“ doo Podgorica)

Izvor: sajt Službenog lista CG