Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići centar“, opština Tivat
Odluka o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte
Odluka o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte
Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan „Drač-putnički terminal“ u Glavnom gradu Podgorica
Pravilnik o načinu korišćenja i sadržaju vaučera za nerealizovane ugovore o putovanju u paket-aranžmanu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika o izvršenim ovjerama domaćih i stranih javnih isprava
Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2020. godinu

Izvor: sajt Službenog lista CG