Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Vranja za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Meteris Vranje“
Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije u naselju Soderce u Vranju
Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata na teritoriji grada Vranja u postupku ozakonjenja objekata
Odluka o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine grada Vranja u postupku javnog nadmetanja
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izgradnji, postavljanju, održavanju i zaštiti spomen
Odluka o promeni osnivačkog akta Regionalnog centra za talente Vranje
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju plave zone
Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vranjska Banja za 2020. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Trgovište za 2021. godinu
Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Trgovište za 2020. godinu
Odluka o postupanju sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima
Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području opštine Trgovište za 2021. godinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja