Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Surdulica za 2020. godinu – Rebalans 2
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara opštine Surdulica
Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje pravaslužbenosti na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini opštine Surdulica
Odluka o dopuni Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta opštine Surdulica
Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta od poljske štete i mere za zaštitu od spaljivanja organskih ostataka na teritoriji opštine Surdulica
Odluka o izmenama Odluke o oslobađanju plaćanja kamate na dospele obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda za fizička lica i preduzetnike
Odluka o izmenama Odluke o oslobađanju plaćanja kamate na dospele obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda za pravna lica
Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Surdulica za 2020. godine
Zaključak o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji opštine Surdulica za 2020. godinu
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Surdulica
Program praćenja kvaliteta površinskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Surdulica za 2020. godinu
Program praćenja kvaliteta zemljišta na teritoriji opštine Surdulica za 2020. godinu
Program monitoringa stanja nivoa buke u životnoj sredini na teritorije opštine Surdulica za 2020. godinu
Program kontrolnog monitoringa nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini na teritoriji opštine Surdulica za 2020. godinu
Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa i mačaka lutalica
Odluka o I rebalansu budžeta opštine Bosilegrad za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda za teritoriju opštine Bosilegrad za 2020. godinu
Odluka o dopuni Odluke o organizovanju Službe pravne pomoći opštine Bosilegrad
Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji opštine Bosilegrad
Odluka o naknadi za korišćenje delova putnog zemljišta javnog puta i drugog zemljišta koje koristi upravljač javnog puta
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta
Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda
Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Bosilegrad
Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine opštine Vladičin Han, raspisanih za 26. april 2020. godine
Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine opštine Surdulica, raspisanih za 26. april 2020. godine

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja