Odluka o preuzimanju prava i obaveza Javnog preduzeća „Uprava Banje“ Vranjska Banja
Odluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog Privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje
Odluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog Privredno društva „Hidrotehnika-hidroenergetika“ a.d. Beograd
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja
Odluka o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Vranja
Odluka o izgradnji, postavljanju, održavanju i zaštiti spomen obeležja na teritoriji grada Vranja
Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad odbornika u Skupštini grada Vranja
Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Gradskog veća koji nisu na stalnom radu
Akcioni plan za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Vranju za period 2019. – 2021. godine
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izrade druge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)
Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izrade Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han
Odluka o ceni taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Vladičin Han
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije opštine Vladičin Han
Program organizovanja taksi prevoza za period 2019 – 2024 godine
Odluka o izboru programa iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine koji će se sufinansirati iz budžeta grada Vranja u 2019. godini
Pravilnik o pravu na nabavku ortopedskih pomagala koja nisu na listi Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu i pravo na adaptaciju stambenog prostora radi pristupačnosti invalidnom licu
Ispravka Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Vranja
Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima
Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji grada Vranja
Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima i sahranjivanju i pogrebnim delatnostima na teritoriji grada Vranja
Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada Vranja
Ispravka Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Vranja
Ispravka Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Uprava Banje“ Vranjska Banja sa Zakonom o javnim preduzećima
Ispravka Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Komrad“ Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima
Ispravka Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Novi dom“ Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima
Ispravka Odluke o utvrđivaljnju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za objekte u postupku legalizacije i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
Ispravka Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za objekte u postupku legalizacije i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja