Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017. godinu
Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Lebane za 2019. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju opštine Bojnik
Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova, za agroekonomsku 2019/2020. godinu na teritoriji opštine Bojnik
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2019. godinu
Odluka o zaduženju opštine Vlasotince podizanjem dugoročnog kredita kod poslovnih banaka
Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Vlasotince
Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Vodovod“ Vlasotince
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima
Odluka o dodeli oktobarskih priznanja opštine Vlasotince za 2019. godinu
Odluka o dopuni Odluke o naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine opštine Vlasotince
Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Medveđa
Odluka o rebalansu budžeta opštine Bojnik za 2019. godinu
Odluka o nagradama i priznanjima opštine Bojnik
Rešenje o određivanju mrtvozornika opštine Bojnik

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca