Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji opštine Bojnik za 2019. godinu
Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija na teritoriji opštine Bojnik
Odluka o raspodeli sredstava sportskim klubovima i udruženjima na teritoriji opštine Bojnik
Odluka o usvajanju šeste izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu
Statut grada Leskovca
Odluka o budžetu grada Leskovca za 2019. godinu
Odluka o zaduživanju grada Leskovca
Kadrovski plan Gradske uprave grada Leskovca za 2019. godinu
Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca za 2019. godinu
Kadrovski plan Službe za budžetsku inspekciju grada Leskovca