Odluka o završnom računu budžeta grada Jagodine za 2018. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Jagodine za 2019. godinu
Odluka o uslovima i načinu subvencionisanja kamate na kredite namenjene razvoju registrovanih, komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Jagodine u 2019. godini
Odluka o uslovima i načinu subvencionisanja kamate na kredite namenjene razvoju privrednih subjekata na teritoriji grada Jagodine u 2019. godini
Odluka o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Jagodine za period 2019 – 2026. godine
Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Jagodine u 2019. godini
Odluka o izmeni Odluke o određivanju delatnosti kao komunalne delatnosti od posebnog lokalnog interesa za područje grada Jagodine
Odluka o preispitivanju izmene Detaljnog urbanističkog plana stambenog naselja „pored Belice“ u urbanističkom bloku 21 u zoni 5 u Jagodini
Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Jagodinu za 2019. godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za grad Jagodinu za 2019. godinu
Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu za 2018. godinu Saveta za zdravlje grada Jagodine
Rešenje o usvajanju Izveštaja o korišćenju sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja za 2018. godinu i Program korišćenja sredstava za 2019. godinu
Rešenje o obrazovanju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja grada Jagodine za period 2019 – 2026. godine
Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Jagodine
Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta