Paket propisa

ING-PRO Paket propisa je elektronsko izdanje sa instalacijom na DVD-ju,  namenjeno pravnim i ekonomskim službama, sudovima, državnim organima i drugim javnim institucijama, advokatima i pravnim licima, kojima je u svakodnevnom radu neophodno poznavanje pravne i finansijske regulative, a koji su zainteresovani za jednostavan, efikasan i brz pristup tekstovima propisa, primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, modelima ugovora i obrazaca kao i sturčnim komentarima o primeni propisa.

Sastavni delovi izdanja

 1. Registar s tekstovima propisadetaljnije
 2. Sudska praksa svih sudova iz svih pravnih oblasti…detaljnije
 3. Pravna (službena) mišljenja ministarstava i drugih državnih organa o primeni pojedinih odredaba zakona i drugih propisa...detaljnije
 4. Modeli obrazacadetaljnije
 5. Modeli ugovoradetaljnije
 6. Komentari propisadetaljnije

Pretrage

Svi delovi Paketa povezani su i imaju brojne precizne pretrage. Do traženog teksta nekog dokumenta korisnik može doći na više načina:

 • pretragom po ključnim rečima u naslovu ili tekstu propisa, sudske prakse, pravnih mišljenja, ugovora i obrazaca
 • pretragom po strukturi Registra, sudske prakse, pravnih mišljenja, ugovora i obrazaca
 • pretragom po broju službenog glasila u kojem je propis objavljen
 • pretragom po indeksu pojmova
 • pretragom pravnih mišljenja po ministarstvima i godinama
 • pretragom sudske prakse po hijerarhiji sudova

Karakteristike

 • brz, precizan i jednostavan za rad (zahteva osnovno poznavanje rada na računaru)
 • podržava pretragu, pregledanje i obradu tekstova na ćiriličnom i latiničnom pismu
 • 24 časa, 7 dana u sedmici moguće ažuriranje podataka s našeg Internet servera automatskim putem ili selektivnim preuzimanjem dopuna
 • efikasan rad u lokalnoj računarskoj mreži
 • za razvoj i pripremu dokumenata u Paketu propisa koriste se isključivo licencirani alati i razvojna okruženja
 • pretraga propisa preuzetih putem interneta
 • elektronsko uputstvo za korišćenje dostupno iz izdanju,
 • jednostavan pristup dokumentima,
 • pregled tekstova dokumenata kroz sve komponente sistema,
 • paralelni pregled tekstova dokumenata u dva prozora,
 • određivanje broja stavki u rezultatu pretrage,
 • hijerarhijski pregled propisa,
 • primeri sudske prakse i pravnih mišljenja povezani su sa odgovarajućim propisima s kojima su u vezi,
 • pregled verzija članova koji su se menjali
 • pregled glasila u pripremi u Pdf-u
 • povezanost odgovarajućih članova propisa sa primerima pravnih mišljenja i sudske prakse,
 • povezanost obrazaca i ugovora sa propisima na osnovu kojih su doneti,
 • štampanje liste pretrage po ključnim rečima, zatim sadržaja po glasilima, kao i selektovanog dela u samom tekstu,
 • podržava rad u Microsoft operativnim sistemima (Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, Windows 7),
 • grafički prikaz (interfejs) vrlo pregledan, uređen po standardima MS Windows XP operativnog sistema, omogućuje efikasno i lako kretanje kroz sve delove izdanja,
 • prenos podataka u druge Windows programe (npr. MS Word ili MS Excell) putem klipborda bez ograničenja (npr., broj redova koje možete iskopirati preko klipborda nije ograničen),
 • mogućnost rada u više programa istovremeno (npr. Paket propisa i MS Word mogu se u isto vreme videti na ekranu i moguće je uporedo raditi u oba), jer Paket propisa ne zauzima kompletan prostor na ekranu (osim ako to korisniku nije potrebno).
 • funkcioniše u operativnim sistemima Windows 2000, XP, Vista,    Windows 7 i Linux (Propisi.net),
 • za razvoj i održavanje izdanja koriste se isključivo licencirani alati i razvojna okruženja,
 • brz i efikasan rad u lokalnoj računarskoj mreži i pojedinačnim instalacijama,
 • omogućeno dnevno ažuriranje dokumenata 24 časa, 7 dana u sedmici,
 • brze, precizne i jednostavne za rad (dovoljno je osnovno poznavanje rada na računaru).
 • podržavaju pretragu i pregledanje tekstova ili interfejsa na ćiriličnom ili latiničnom pismu.
 • omogućuje obradu, štampanje i kopiranje teksta, u celini ili u delovima bez ograničenja broja karaktera teksta koji se kopira u jednom potezu,
 • uputstvo za korišćenje dostupno u izdanju,
 • paralelni pregled tekstova dokumenata u više prozora,
 • hijerarhijski pregled dokumenata,
 • pregled verzija članova koji su se menjali
 • podzakonski akti, primeri sudske prakse, službenih mišljenja, ugovori, obrasci i komentari povezani su sa odgovarajućim propisima s kojima su u vezi,
 • primeri sudske prakse i pravnih mišljenja povezani su s odgovarajućim članovima u okviru tekstova propisa
 • odgovarajući članovi propisa povezani su sa primerima pravnih mišljenja i sudske prakse,
 • obrasci i ugovori povezani su sa propisima na osnovu kojih su doneti,
 • tekstovi stručnih komentara povezani s propisima na koje se odnose,
 • mogućnost izdvajanja često korišćenih dokumenata.
 • vidljivost podataka o dokumentu (datum donošenja, datum stupanja na snagu, datum odložene primene ili prestanka važenja)
 • vertikalni i horizontalni pregled rezultata pretrage propisa.

Potrebna konfiguracija računara

ING-PRO Paket propisa kao preduslov za rad postavlja određenu konfiguraciju računara, kao i konfiguraciju mreže u slučaju da je u pitanju mrežna instalacija. Minimalna konfiguracija računara za rad u ING-PRO Paketu su:

 • procesor Intel Pentium III
 • 256 MB sistemske memorije,
 • oko 700 MB slobodnog prostora na hard disku za instalaciju podataka (10 MB, ukoliko će na računaru biti instaliran samo klijent za pristup fajl serveru),
 • višejezična podrška za CE i CYR kodne strane.

Način i dinamika ažuriranja

Paket propisa ažurira se na dva načina: dnevno i kvartalno (odnosno  mesečno).

Dnevno ažuriranje je opcija za korisnike koji po potrebi mogu svakodnevno da ažuriraju bazu podataka najnovijim propisima, povezujući se putem Interneta s našim serverom koji je u funkciji 24 časa dnevno.

Kvartalno se sastoji u tome što svaki korisnik na početku kvartala dobija DVD sa svim podacima (propisima, sudskom praksom, pravnim mišljenjima) i eventualnim unapređenjima izdanja.

Korisnici koji nemaju internet imaju mogućnost odabira mesečnih izmena i dopuna na DVD-ju.

Tehnička i Redakcijska podrška

Tehnička i Redakcijska podrška je uračunata u cenu. Ona podrazumeva pružanje svih potrebnih informacija za instalaciju i korišćenje izdanja, putem telefona, imejla, kao i dolazak na lice mesta u slučaju potrebe, u toku radnog vremena.

U slučaju kvara korisnikovog računara, korisnik ima pravo na ponovnu registraciju.

Korisnici ING-PRO Paketa propisa takođe imaju mogućnost da putem Interneta preuzimaju podatke koje Redakcija dnevno ažurira, ne čekajući mesečnu dopunu na DVD-ju.

U okviru aplikacije nalazi se elektronsko uputstvo.

ING-PRO se obavezuje da po potrebi a na zahtev naručioca izvrši potrebnu obuku za sve korisnike.

Garantni period

Garancija za elektronsko izdanje važi koliko i ugovor (narudžbenica).

U garantnom roku sve nepravilnosti u radu izdanja Tehnička podrška će otkloniti u najkraćem mogućem roku.

ING-PRO preduzeće se obavezuje da će korisniku obezbediti ponovno aktiviranje izdanja ukoliko bi, usled objektivnih okolnosti, došlo do prestanka rada ING-PRO Paketa propisa zbog zamene računara ili intervencije na postojećem.

Rok isporuke

ING-PRO Paket propisa isporučuje se ODMAH, a instalacija je vrlo jednostavna.

U bazi pretplate nalazi se preko 5.000 pretplatnika na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.