Paket propisa

ING-PRO Paket propisa je elektronsko izdanje sa instalacijom na DVD-ju,  namenjeno pravnim i ekonomskim službama, sudovima, državnim organima i drugim javnim institucijama, advokatima i pravnim licima, kojima je u svakodnevnom radu neophodno poznavanje pravne i finansijske regulative, a koji su zainteresovani za jednostavan, efikasan i brz pristup tekstovima propisa, primerima sudske prakse, pravnim mišljenjima, modelima ugovora i obrazaca kao i sturčnim komentarima o primeni propisa.

Izdanje Paket propisa sastoji se iz 6 sadržinskih delova.
Klikom na nazive delova u nastavku, dobićete detaljnije informacije o svakom delu ponaosob:

 1. Registar s tekstovima propisa:
 • Kraljevine Jugoslavije
 • savezne države (DFJ, FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG), od 1945. do danas, uključujući i međunarodne ugovore
 • Republike Srbije, od 1945. do danas
 • Republike Crne Gore, od 1945. do danas
 • Autonomne Pokrajine Vojvodine
 • Gradova Republike Srbije i pojedinih opština

Jedinstveni koncept ING-PRO Paketa propisa korisnicima nudi:

 • osnovne tekstove,
 • izvorne tekstove izmena i dopuna, kao i
 • prečišćene tekstove propisa, sa verzijama članova

jer jedino ovakva sistematizacija omogućava izradu pojedinačnih pravnih akata, pošto se prilikom izrade možete pozivati isključivo na izvorni tekst izmena i dopuna, odnosno na osnovni tekst propisa.

 1. Sudska praksa svih sudova iz svih pravnih oblasti s daljom razgranatom strukturom podgrupa i područja s više od 45.000 primera, sa svakodnevnim uvećanjem.
 2. Pravna mišljenja sa više od 12.000 službenih mišljenja ministarstava i drugih državnih organa o primeni pojedinih odredaba zakona i drugih propisa sa svakodnevnim uvećanjem.
 3. Zbirka modela obrazaca

Zbirka sadrži  oko 2.200 modela obrazaca s primerima:
– akata u svim sudskim postupcima (zahteva, molbi, žalbi, tužbi, predloga i dr.)
– akata u privrednim postupcima,
– školskih obrazaca koje koriste školske i obrazovne institucije,
– obrazaca javnih nabavki,
– obrazaca iz oblasti zaštite i bezbednosti zdravlja na radu,
– obrazaca Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava u Strazburu i dr.

Svaki primer obrasca može se odštampati u datom obliku ili iskopirati u neki drugi program (npr. MS Word), obrađivati prema potrebi i popuniti sopstvenim podacima.

 1. Zbirka modela ugovora

Zbirka sadrži oko 500 modela ugovora raspoređenih u više oblasti od kojih svaka sadrži izvore prava, uvodne napomene i modele ugovora koji predstavljaju okvirnu instrukciju za praktično uobličavanje konkretnog pravnog odnosa.

Svaki primer ugovora može se odštampati u datom obliku ili iskopirati u neki drugi program (npr. MS Word), obrađivati prema potrebi i popuniti sopstvenim podacima.

 1. Stručni komentari

Predstavljaju deo u kome se objavljuju komentari stručnjaka o aktuelnim propisima i nalaze se u posebnom tabulatoru.
Deo “Komentari“ omogućuje:
– pretragu komentara po naslovu ili tekstu,
– pretragu komentara po oblastima po kojima su razvrstani,
– pretragu komentara po godini objavljivanja,
– pregled svih komentara na jednom mestu,
– vezu komentara sa propisom,
– vezu propisa sa komentarom,
– kopiranje i pregled komentara u word formatu.

Pretrage

Svi delovi Paketa povezani su i imaju brojne precizne pretrage. Do traženog teksta nekog dokumenta korisnik može doći na više načina:

 • pretragom po ključnim rečima u naslovu ili tekstu propisa, sudske prakse, pravnih mišljenja, ugovora i obrazaca
 • pretragom po strukturi Registra, sudske prakse, pravnih mišljenja, ugovora i obrazaca
 • pretragom po broju službenog glasila u kojem je propis objavljen
 • pretragom po indeksu pojmova
 • pretragom pravnih mišljenja po ministarstvima i godinama
 • pretragom sudske prakse po hijerarhiji sudova

Karakteristike

 • brz, precizan i jednostavan za rad (zahteva osnovno poznavanje rada na računaru)
 • podržava pretragu, pregledanje i obradu tekstova na ćiriličnom i latiničnom pismu
 • 24 časa, 7 dana u sedmici moguće ažuriranje podataka s našeg Internet servera automatskim putem ili selektivnim preuzimanjem dopuna
 • efikasan rad u lokalnoj računarskoj mreži
 • za razvoj i pripremu dokumenata u Paketu propisa koriste se isključivo licencirani alati i razvojna okruženja
 • pretraga propisa preuzetih putem interneta
 • elektronsko uputstvo za korišćenje dostupno iz izdanju,
 • jednostavan pristup dokumentima,
 • pregled tekstova dokumenata kroz sve komponente sistema,
 • paralelni pregled tekstova dokumenata u dva prozora,
 • određivanje broja stavki u rezultatu pretrage,
 • hijerarhijski pregled propisa,
 • primeri sudske prakse i pravnih mišljenja povezani su sa odgovarajućim propisima s kojima su u vezi,
 • pregled verzija članova koji su se menjali
 • pregled glasila u pripremi u Pdf-u
 • povezanost odgovarajućih članova propisa sa primerima pravnih mišljenja i sudske prakse,
 • povezanost obrazaca i ugovora sa propisima na osnovu kojih su doneti,
 • štampanje liste pretrage po ključnim rečima, zatim sadržaja po glasilima, kao i selektovanog dela u samom tekstu,
 • podržava rad u Microsoft operativnim sistemima (Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, Windows 7),
 • grafički prikaz (interfejs) vrlo pregledan, uređen po standardima MS Windows XP operativnog sistema, omogućuje efikasno i lako kretanje kroz sve delove izdanja,
 • prenos podataka u druge Windows programe (npr. MS Word ili MS Excell) putem klipborda bez ograničenja (npr., broj redova koje možete iskopirati preko klipborda nije ograničen),
 • mogućnost rada u više programa istovremeno (npr. Paket propisa i MS Word mogu se u isto vreme videti na ekranu i moguće je uporedo raditi u oba), jer Paket propisa ne zauzima kompletan prostor na ekranu (osim ako to korisniku nije potrebno).
 • funkcioniše u operativnim sistemima Windows 2000, XP, Vista,    Windows 7 i Linux (Propisi.net),
 • za razvoj i održavanje izdanja koriste se isključivo licencirani alati i razvojna okruženja,
 • brz i efikasan rad u lokalnoj računarskoj mreži i pojedinačnim instalacijama,
 • omogućeno dnevno ažuriranje dokumenata 24 časa, 7 dana u sedmici,
 • brze, precizne i jednostavne za rad (dovoljno je osnovno poznavanje rada na računaru).
 • podržavaju pretragu i pregledanje tekstova ili interfejsa na ćiriličnom ili latiničnom pismu.
 • omogućuje obradu, štampanje i kopiranje teksta, u celini ili u delovima bez ograničenja broja karaktera teksta koji se kopira u jednom potezu,
 • uputstvo za korišćenje dostupno u izdanju,
 • paralelni pregled tekstova dokumenata u više prozora,
 • hijerarhijski pregled dokumenata,
 • pregled verzija članova koji su se menjali
 • podzakonski akti, primeri sudske prakse, službenih mišljenja, ugovori, obrasci i komentari povezani su sa odgovarajućim propisima s kojima su u vezi,
 • primeri sudske prakse i pravnih mišljenja povezani su s odgovarajućim članovima u okviru tekstova propisa
 • odgovarajući članovi propisa povezani su sa primerima pravnih mišljenja i sudske prakse,
 • obrasci i ugovori povezani su sa propisima na osnovu kojih su doneti,
 • tekstovi stručnih komentara povezani s propisima na koje se odnose,
 • mogućnost izdvajanja često korišćenih dokumenata.
 • vidljivost podataka o dokumentu (datum donošenja, datum stupanja na snagu, datum odložene primene ili prestanka važenja)
 • vertikalni i horizontalni pregled rezultata pretrage propisa.

Potrebna konfiguracija računara

ING-PRO Paket propisa kao preduslov za rad postavlja određenu konfiguraciju računara, kao i konfiguraciju mreže u slučaju da je u pitanju mrežna instalacija. Minimalna konfiguracija računara za rad u ING-PRO Paketu su:

 • procesor Intel Pentium III
 • 256 MB sistemske memorije,
 • oko 700 MB slobodnog prostora na hard disku za instalaciju podataka (10 MB, ukoliko će na računaru biti instaliran samo klijent za pristup fajl serveru),
 • višejezična podrška za CE i CYR kodne strane.

Način i dinamika ažuriranja

Paket propisa ažurira se na dva načina: dnevno i kvartalno (odnosno  mesečno).

Dnevno ažuriranje je opcija za korisnike koji po potrebi mogu svakodnevno da ažuriraju bazu podataka najnovijim propisima, povezujući se putem Interneta s našim serverom koji je u funkciji 24 časa dnevno.

Kvartalno se sastoji u tome što svaki korisnik na početku kvartala dobija DVD sa svim podacima (propisima, sudskom praksom, pravnim mišljenjima) i eventualnim unapređenjima izdanja.

Korisnici koji nemaju internet imaju mogućnost odabira mesečnih izmena i dopuna na DVD-ju.

Tehnička i Redakcijska podrška

Tehnička i Redakcijska podrška je uračunata u cenu. Ona podrazumeva pružanje svih potrebnih informacija za instalaciju i korišćenje izdanja, putem telefona, imejla, kao i dolazak na lice mesta u slučaju potrebe, u toku radnog vremena.

U slučaju kvara korisnikovog računara, korisnik ima pravo na ponovnu registraciju.

Korisnici ING-PRO Paketa propisa takođe imaju mogućnost da putem Interneta preuzimaju podatke koje Redakcija dnevno ažurira, ne čekajući mesečnu dopunu na DVD-ju.

Uz svaku instalaciju dobija se štamapno uputstvo.

ING-PRO se obavezuje da po potrebi a na zahtev naručioca izvrši potrebnu obuku za sve korisnike.

Garantni period

Garancija za elektronsko izdanje važi koliko i ugovor (narudžbenica).

U garantnom roku sve nepravilnosti u radu izdanja Tehnička podrška će otkloniti u najkraćem mogućem roku.

ING-PRO preduzeće se obavezuje da će korisniku obezbediti ponovno aktiviranje izdanja ukoliko bi, usled objektivnih okolnosti, došlo do prestanka rada ING-PRO Paketa propisa zbog zamene računara ili intervencije na postojećem.

Rok isporuke

ING-PRO Paket propisa isporučuje se ODMAH, a instalacija je vrlo jednostavna.

Referentna lista velikih pretplatnika u 2014. i 2015. godini

U nastavku možete pogledati neke od naših velikih pretplatnika:

Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo privrede, Ministarstvo spoljnih poslova (sve ambasade u svetu), Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, i zaštite životne sredine, Ministarstvo odbrane, Ministars tvo finansija – Uprava za javni dug, Služba za upravljanje kadrovima RS, Narodna Skupština Republike Srbije, Vlada RS – Kancelarija za evropske integracije, Zaštitnik građana, Direkcija za železnice, Komisija za zaštitu konkurencije, Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa – APV, Osnovni sud u Novom Sadu, Osnovni sud u Somboru, Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici, Osnovni sud u Paraćinu, Osnovni sud Stara Pazova, Osnovni sud u Pirotu, Osnovni sud u Požegi, Prekršajni sud Loznica, Osnovni sud Šabac, Prekršajni sud Šabac, Osnovni sud Ruma, Bezbednosno informativna agencija, Opštinska uprava Stara Pazova, Opština Nova Crnja, Gradska uprava Jagodina, Agencija za energetiku, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Agencija za restituciju RS, Opština Topola,  Opština Malo Crniće, Opština Lajkovac, Republički geodetski zavod, Republička direkcija za imovinu, Gradska uprava grada Niša, Gradska opština Palilula, Gradska opština Čukarica, Gradska opština Obrenovac, Gradska uprava Požarevac, Gradska uprava Užice, Gradska uprava Valjeva, Grad Pančevo, Opštinska uprava Apatin,  Opštinska uprava Paraćin, Opština Novi Kneževac, Opštinska uprava Inđija, Opština Veliko Gradište, Opština Majdanpek, Opštinska uprava Osečina, Opština Ub, Opštinska uprava Žagubica, Opština Kula, Nacionalna služba za zapošljavanje, Republička agencija za telekomunikacije, JP Poslovni prostor Novi Sad, Price Waterhouse Coopers Beograd, CMS Reisch Rohrwig Hains doo Beograd, Privredna komora Beograd, Telekom Srbija ad, Telenor doo, Narodna banka Srbije, Komercijalna banka, Nuro-alpe-adria bank ad, Societe Generale bank ad, Erste banka ad Novi SAD, DDOR osiguranje a.d.o. Novi Sad, Kompanija Dunav osiguranje a.d.o, JKP Parking servis – Beograd, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija – Beograd, Direktorat civilnog vazduhoplovstva, RB Kolubara DOO Lazarevac, JP PTT saobraćaja Srbije, JP Elektroprivreda Srbije, JP Đerdap-Kladovo, JKP Beogradske elektrane, JP Poslovni prostor Novi Sad, JKP Beograd put, Inženjerska komora Srbije, KPMG d.o.o, PD Termoelektrana Nikola Tesla,  Advokatska kancelarija Karanović-Nikolić i drugi.

U bazi pretplate nalazi se preko 5.000 pretplatnika na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.