Komentari propisa

U ovom delu izdanja nalazi se preko 2.800 komentara aktuelnih propisa stručnjaka iz najrazličitijih oblasti koji vam mogu biti od pomoći za pravilnu primenu propisa, a nastavku dajemo njihovu osnovnu strukturu:

– Budžetski sistem, javne nabavke, robne rezerve
– Poreski sistem
– Građansko pravo
– Sistem obrazovanja i vaspitanja
– Računovodstvo, revizija, finansijske institucije, platni promet, osiguranje
– Planiranje, izgradnja, stambeni odnosi, životna sredina, vanredne situacije
– Radni odnosi, zapošljavanje, zarade, plate i druge naknade
– Kompanijsko i stečajno pravo, javna preduzeća, privatizacija
– Socijalno osiguranje i socijalna zaštita
– Javna svojina
– Saobraćaj, elektronske komunikacije, javno informisanje
– Prekršajno pravo
– Uređenje vlasti, javna uprava, razvoj, elektronsko poslovanje
– Spoljna trgovina, devizno poslovanje, carine

Članovi propisa povezani su sa tekstovima komentara i obrnuto svaki komentar povezan je sa članom sa kojim je u vezi.

Korišćenjem pretrage po rečima ili pretrage po strukturi (osnovna i napredna pretraga) vrlo lako se može doći do odgovarajućeg komentara.

Tekstove komentara moguće je editovati i kopirati bez ograničenja tj. eksportovati u pdf ili word format.

Kometare je moguće pratiti putem Mejl servisa koji vas obaveštava o svakom novounetom komentaru iz oblasti koji vi označite za praćenje.

U okviru podešavanja korisničkog naloga, pretplatnik u okviru iste aplikacije, može odabrati opciju praćenja i komentara propisa Crne Gore.