Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja  lica na teritoriji Republike Srbije

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 39/2020 od 21.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

NAPOMENA

Uredba je prestala da važi 9.4.2020. godine - vidi:​​ čl. 6.​​ Uredbe - 53/2020-3.

 

Član 1.

Lice koje prekrši zabranu iz tač. 1. i 2. Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 34/20), kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Član 2.

Za prekršaj iz člana 1. ove uredbe može se pokrenuti i dovršiti prekršajni postupak, i u slučaju da je protiv učinioca pokrenut ili je u toku krivični postupak za krivično delo koje obuhvata obeležja tog prekršaja, bez obzira na zabranu iz člana 8. stav 3. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – US).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2760/2020

U Beogradu, 21. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.

 

 

NAPOMENA

Član 6. Uredbe o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 53/2020 od 9.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/20), Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 32/20) i Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 34/20, 39/20, 40/20, 46/20 i 50/20).

Prekršajni postupci započeti po Uredbi iz stava 1. ovog člana, okončaće se u skladu sa tom uredbom.