Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 47/2020 od 28.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike​​ Srbije, odnosno budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta autonomnih pokrajina, budžeta jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i konsolidovanog izveštaja Republike Srbije i konsolidovanih izveštaja gradova, za 2019. godinu, propisani odredbama člana 78. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15​​ – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19 – u daljem tekstu: Zakon), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Rokovi iz člana 78. stav 1. Zakona pomeraju se prema sledećem kalendaru:

1)​​ rok iz tačke 1) podtačka (2) pomera se na rok od 15 radnih dana od dana prestanka vanrednog stanja;

2) rokovi iz tačke 1) podtač. (3)–(7) pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja;

3) rok iz tačke 2) podtačka (2) pomera se na rok od 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja;

4) rokovi iz tačke 2) podtač. (3)–(6) pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-2905/2020

U Beogradu, 28. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnab, s.r.