Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 40/2020,​​ 43/2020,​​ 48/2020​​ i​​ 59/2020.

NAPOMENA

Uredba je prestala da važi 6.5.2020. godine - vidi:​​ čl. 2.​​ Zakona - 65/2020-3.

 

Član 1. ​​ 

Ovom uredbom ograničavaju se maloprodajne cene zaštitne opreme – maski i rukavica (u daljem tekstu: zaštitna sredstva), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koje Republički fond za zdravstveno osiguranje distribuira privrednim subjektima u cilju blagovremenog i ravnomernog snabdevanja tržišta.

Član 2. ​​ 

Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice – trebovanja u količini od najmanje 500.000 komada zaštitnih sredstava (maski odnosno rukavica).

Pravna lica iz stava 1. ovog člana uz narudžbenicu – trebovanje dostavljaju spisak privrednih subjekata koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za dalju prodaju traženih količina.

Vlada posebnim aktom odobrava isporuku i određuje uslove isporuke zaštitnih sredstava pravnim licima iz stava 1. ovog člana.

Isporuke koje vrši Republički fond​​ za zdravstveno osiguranje iz stava 1. ovog člana su oslobođene poreza na dodatu vrednost sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Član 2a

Republički fond za zdravstveno osiguranje može isporučiti pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitne opreme zaštitna sredstava za njihove potrebe, kao i radi dalje isporuke drugim privrednim subjektima, u cilju zaštite zdravlja zaposlenih u tim pravnim licima i ispunjenja obaveza utvrđenih odlukama Vlade koje se odnose na obavezu poslodavca da obezbedi zaštitna sredstva za sve zaposlene.

Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitne opreme zaštitna sredstva na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice – trebovanja.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana​​ uz narudžbenicu – trebovanje dostavljaju i spisak privrednih subjekata koji su zainteresovani za nabavku zaštitnih sredstava radi​​ ispunjenja obaveza utvrđenih odlukama Vlade koje se odnose na obavezu poslodavca da obezbedi zaštitna sredstva za sve zaposlene.

Isporuke koje vrši Republički fond za zdravstveno osiguranje iz stava 1. ovog člana su oslobođene poreza na dodatu vrednost sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Vlada posebnim aktom odobrava isporuku i određuje uslove isporuke zaštitnih sredstava iz​​ stava 1. ovog člana.


 

Član 3. ​​ 

Maloprodajna cena za zaštitna sredstva nabavljena u skladu sa čl. 2. i 2a ove uredbe maksimalno može iznositi:

1) za maske 120 dinara po komadu sa uračunatim PDV;

2) za rukavice 40 dinara po komadu sa uračunatim PDV;

3)​​ za epidemiološke maske 200 dinara po komadu sa uračunatim PDV.

Član 4. ​​ 

Privredni subjekti koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja po jednoj kupoprodaji mogu isporučiti fizičkom licu – krajnjem kupcu najviše deset komada​​ maski odnosno 20 komada rukavica.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana odnosi se i na slučaj kada se zaštitna sredstva u maloprodajnom objektu nabavljaju i za potrebe pravnog lica.

Član 5.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako podaci iz člana 2. stav 2. koji se prilažu nisu istiniti.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 6.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se pravno lice, ako postupi suprotno obavezama propisanim u čl. 3. i 4. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 200.000 do 500.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.