Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 38/2020 od 20.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se korišćenje finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 mogu se bez ograničenja preusmeravati aproprijacije predviđene za drugu namenu u tekuću budžetsku rezervu i koristiti za namenu​​ ublažavanja posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 3.

Za korišćenje budžetske rezerve iz člana 2. ove uredbe Vlada donosi posebnu odluku.

Član 4.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na preusmeravanje sredstava u tekuću budžetsku rezervu i njihovo korišćenje za ostale namene.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-2708/2020

U Beogradu, 20. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Prvi potpredsednik Vlade,

Ivica Dačić, s.r.