Na osnovu člana 3. stav 2. Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ("Službeni list Grada Beograda", br. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16 i 23/23) i člana 27. Statuta Javnog komunalnog preduzeća za naplatu, logistiku i rukovođenje javnim prevozom putnika u Beogradu, Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za naplatu, logistiku i rukovođenje javnim prevozom putnika u Beogradu, broj 146/23 od dana 26. aprila 2023. godine, v.d. direktora Javnog komunalnog preduzeća za naplatu, logistiku i rukovođenje javnim prevozom putnika u Beogradu, uz prethodnu saglasnost osnivača datu Rešenjem o davanju saglasnosti Gradskog veća grada Beograda broj 34-460/23-GV od 16. maja 2023. godine donosi

Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu grada Beograda", br. 30/2023 od 16.5.2023. godine, a stupio je na snagu 17.5.2023.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se tarifni sistem, područje njegove primene, vrste karata, naplata i prodaja karata, kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza, kontrola putnika i izdavanje voznih isprava u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: linijski prevoz).

Član 2.

Tarifni sistem obuhvata:

- načela, principe i dr;

- područje primene (granice zona, relacije i dr.);

- sistem karata u javnom linijskom prevozu;

- vrste voznih isprava, način njihovog korišćenja;

- uslove korišćenja prevoza, kategorije korisnika usluge, način i postupak dokazivanja statusa korisnika usluge, plaćanja cene karte, važenje voznih karata i dr.;

- sistem naplate;

- kontrolu putnika i

- sistem prodaje usluga (prodajna mreža i dr.).

Član 3.

Na teritoriji grada Beograda u okviru linijskog prevoza, nezavisno od vrste linijskog prevoza (gradski, prigradski i lokalni prevoz) i područja koje obuhvata, primenjuje se integrisani tarifni sistem (u daljem tekstu: ITS).

Član 4.

ITS na teritoriji grada Beograda podrazumeva primenu tarifnih načela na osnovu kojih putnik odgovarajućom kartom plaća istu cenu na području određene tarifne zone nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

II. PODRUČJE PRIMENE INTEGRISANOG TARIFNOG SISTEMA

Član 5.

ITS se primenjuje na linijama javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza na teritoriji grada Beograda.

Za prevoz putnika na linijama u ITS primenjuju se iste vrste voznih isprava i voznih karata, nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

Član 6.

ITS je zonski tarifni sistem sa dve tarifne zone A i B.

Granicu primene ITS predstavljaju krajnji terminusi, odnosno poslednja stajališta na teritoriji grada na linijama javnog linijskog prevoza.

Granice zona u okviru ITS nalaze se između dva stajališta.

Granična stajališta između zona A i B u dnevnom saobraćaju:

Poslednje stajalište u zoni A

Prvo stajalište u zoni B

Draženovac

Glumčevo Brdo /Gorčinac/

Trešnja /Okretnica/, Trešnja /Škola/

Trešnja /Koviona/

Put za Zaklapaču

Usek/Šumadijska

Tranšped

Mali Požarevac /Raskrsnica

 

Umčari "R" AP

Lipovica /Milicija/, Velika Moštanica​​ "R"

Lipovica 1, Meljak "R", Meljak, Guncati "R",

Žarkovo

Meljak

Umka /Rasadnik/

Duboko

Umka /Centar/

Barič /Rampa/

Branka Ostojića

Tent "A" /most/

Granice zona na linijama u noćnom saobraćaju su identične sa granicama zona na linijama u dnevnom saobraćaju.

Dnevni saobraćaj se obavlja u periodu od 04 do 24 časa. Noćni saobraćaj se obavlja u periodu od 00 do 04 časa.

III. VRSTE KARATA I SISTEM NAPLATE USLUGE PREVOZA

Član 7.

Prevoz putnika na svim registrovanim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama u okviru ITS, nezavisno od vida prevoza i prevoznika, ostvaruje se uz važeću kartu, odnosno uz odgovarajuću voznu ispravu, osim u slučajevima iz člana 18. Pravilnika.

Izdavanje, prodaja i kontrola karata i izdavanje i kontrola voznih isprava vrši se u organizaciji "JKP naplata prevozne usluge Beograd“ Beograd (u daljem tekstu: Preduzeće).

Član 8.

Plaćanje karte vrši se pre početka korišćenja usluge javnog prevoza, prema ceni koju posebnom odlukom utvrđuje gradonačelnik.

Karta za korišćenje javnog linijskog prevoza može biti u elektronskom i papirnom obliku.

Elektronska karta je karta u vidu elektronskog zapisa i može se kupiti putem sms poruke ili putem posebne aplikacije Preduzeća, odnosno portala za kupovinu karata za prevoz u javnom linijskom prevozu.

Papirna karta je karta koja se prodaje na posebnim prodajnim mestima koja određuje i objavljuje Preduzeće i sadrži sve podatke neophodne za identifikaciju vrste karte, zone za koju važi, vremena njenog važenja i dr.

Član 9.

U ITS se primenjuju sledeće vrste karata:

1. Vremenska karta;

2. Dnevna karta;

3. Višednevna karta;

4. Mesečna karta;

5. Godišnja karta.

Vremenska karta je karta koja važi za više vožnji u određenom vremenskom periodu od momenta kupovine. Vremenska karta može se kupiti za vožnju na području jedne zone ili na području dve zone.

Dnevna karta je karta koja važi za neograničeni broj vožnji u toku određenog kalendarskog dana. Dnevna karta može se kupiti za vožnju na području jedne zone ili za vožnju na području dve zone.

Višednevna karta je karta koja važi za neograničeni broj vožnji u toku određenog broja dana. Višednevna karta može se kupiti za vožnju na području jedne zone ili za vožnju na području dve zone.

Mesečna karta je karta koja važi za neograničen broj vožnji u toku kalendarskog meseca. Mesečna karta se može kupiti za vožnju na području jedne zone ili za vožnju na području dve zone.

Godišnja karta je karta koja važi za neograničeni broj vožnji u narednih 12 meseci i važi počevši od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kojem je uplata izvršena. Godišnja karta može se kupiti za vožnju na području jedne zone ili za vožnju na području dve zone.

Član 10.

Vozna isprava je svaki dokument, uređaj, kartica, legitimacija, odnosno druga vrsta isprave kojom se dokazuje status putnika.

Vozna isprava se izdaje korisnicima javnog linijskog prevoza koji imaju pravo na povlašćenu cenu karte ili pravo na besplatan prevoz u javnom linijskom saobraćaju.

Korisnik javnog linijskog prevoza koji ima pravo na povlašćenu cenu karte dužan je da pri korišćenju javnog linijskog prevoza pored važeće karte poseduje i važeću voznu ispravu kojom dokazuje svoj status.

Korisnik javnog linijskog prevoza koji ima pravo na besplatan prevoz u javnom linijskom prevozu dužan je da pri korišćenju prevoza poseduje važeću voznu ispravu kojom dokazuje svoj status.

IV. KONTROLA PUTNIKA

Član 11.

Kontrolu putnika obavlja komunalna milicija.

Komunalna milicija kontrolu obavlja uvidom u vozne karte i/ili vozne isprave.

Član 12.

Putnik je lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz.

Ugovor o prevozu zaključuje se momentom kupovine karte, odnosno ulaskom u vozilo javnog linijskog prevoza.

Za decu i omladinu do sedam godina starosti, profesionalne pripadnike Vojske Srbije u uniformi, pripadnike policije u uniformi i pripadnike komunalne milicije u uniformi, ugovor o prevozu se zaključuje momentom ulaska u vozilo i ova lica nisu u obavezi da poseduju voznu ispravu.

Narodni poslanici Republike Srbije ostvaruju pravo na prevoz u skladu sa odlukom o poslaničkoj legitimaciji.

Korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu ili rezervisanom prostoru dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu kartu i/ili voznu ispravu, osim lica iz stava 3. ovog člana.

Za korišćenje usluge javnog prevoza korisnik je dužan da u vozilu ili rezervisanom prostoru poseduje važeću i ispravnu voznu kartu i/ili ispravu, koju je na zahtev komunalnog milicionara dužan da ustupi radi provere.

Ukoliko korisnik koji je prilikom kontrole zatečen u vozilu ili rezervisanom prostoru odbije da komunalnom milicionaru ustupi radi provere voznu kartu i/ili voznu ispravu smatra se da ne poseduje važeću kartu.

Ukoliko korisnik ne poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu odnosno ne poseduje važeću kartu, osim lica i stava 3. ovog člana, ili odbije da voznu ispravu ustupi radi provere, dužan je da komunalnom milicionaru pruži podatke o svom identitetu.

Po uzimanju podataka izdaće se prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Uručenje i plaćanje prekršajnog naloga vrši se u skladu sa zakonom kojim se reguliše prekršajni postupak.

Član 13.

U slučaju da putnik pri kontroli upotrebi voznu ispravu koja glasi na drugo lice komunalni milicionar ima pravo da oduzme ovu ispravu.

Postupanje putnika iz stava 1. ovog člana smatraće se zloupotrebom vozne isprave.

Licu koje je zloupotrebilo voznu ispravu izdaće se prekršajni nalog.

Po isteku roka od 48 sati od oduzimanja vozne isprave korisnik vozne isprave može preuzeti voznu ispravu u korisničkom centru uz prilaganje na uvid dokumenta sa ličnim podacima (l.k. i dr).

V. KATEGORIJE KORISNIKA I USLOVI KORIŠĆENjA USLUGE PREVOZA

Član 14.

Uslugu prevoza u ITS, zavisno od kategorije, korisnici mogu ostvariti kao:

1. prevoz sa naknadom:

- bez popusta;

- sa popustom.

2. prevoz bez naknade:

- bez vozne isprave;

- sa voznom ispravom.

Član 15.

Uslugu prevoza sa naknadom bez popusta ostvaruju građani Republike Srbije i strani državljani koji ne ostvaruju pravo na prevoz bez naknade ili sa popustom.

Član 16.

Uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćene kategorije korisnika), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, i to:

1. studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26 godina života;

2. studenti doktorskih studija i studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina, do navršenih 28 godina života;

3. ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti;

4. civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja;

5. trajno nesposobna lica za rad i privređivanje;

6. dijalizirana lica;

7. lica sa lakom duševnom zaostalošću;

8. korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu;

9. korisnici starosne/prevremene starosne ili invalidske penzije;

10. korisnici porodične penzije;

11. nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda;

12. izbegla i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda;

13. samostalni umetnici.

Izuzetno, korisnici iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da su akreditovani fakulteti koje pohađaju na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, a pohađaju fakultet u inostranstvu ili je ispostava inostranog fakulteta na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13 izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tačka 11. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do tri meseca.

Član 17.

Korisnici iz člana 16. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće vozne isprave na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave.

Ako se u postupku izdavanja vozne isprave utvrdi da lice ne ostvaruje pravo na izdavanje odgovarajuće vozne isprave, lice može podneti zahtev za odlučivanje Sekretarijatu za javni prevoz.

Ukoliko Sekretarijat u naknadno sprovedenom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi, daje saglasnost za izdavanje vozne isprave, odnosno ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, donosi odgovarajuće rešenje o odbijanju zahteva.

Dokumentacija kojom u postupku izdavanja vozne isprave lica dokazuju svoj status:

Redni broj

Naziv kategorije

Potrebna dokumentacija

1. i 2.

Studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26. godina života
Studenti doktorskih studija i Studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina, do navršenih 28. godina života

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
za strane studente foto
-kopija pasoša (original na uvid), za studente iz EU foto-kopija pasoša ili lične karte (original na uvid);
za studente sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda
:
- originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom jeziku ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

za studente sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:

- originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji grada Beograda za studente doktorskih studija:

- dokaz da lice nije u radnom odnosu:

originalna potvrda koju izdaje NSZ kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

3.

Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original uverenje nadležnog organa Republike Srbije kojim dokazuje svoj status (ne starije od 15 dana)

- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

4.

Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original uverenje nadležnog organa kojim dokazuje svoj status (ne starije od 15 dana)

- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

5.

Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- foto
-kopija pravosnažnog rešenja​​ nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid)

6.

Dijalizirana lica

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove

7.

Lica sa lakom duševnom zaostalošću

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove

- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

- pravo ostvaruju samo bolesti pod šifrom: F70 ili F70.0 ili F70.1 ili F 70.2 ili F 70.3.

8.

Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- foto
-kopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (original na uvid) ili original uverenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (uverenje ne starije od 15 dana)
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

9.

Korisnici starosne/prevremene starosne ili invalidske penzije

Korisnici starosne/prevremene starosne penzije:
- foto
-kopija lične karte (original na uvid)
- foto
-kopija rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o penzionisanju ili foto-kopija privremenog rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o priznavanju prava na penziju gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije ili original potvrde Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je​​ lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju (potvrda ne starija od 30 dana)
Korisnici invalidske penzije:

- foto
-kopija lične karte (original na uvid)
- foto
-kopija rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o penzionisanju ili foto-kopija privremenog rešenja o priznavanju prava na penziju gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, ili foto-kopija privremenog rešenja o priznavanju prava na penziju sa utvrđenim kontrolnim pregledom, gde se u slučaju izdavanja vozne isprave na osnovu privremenog rešenja o penzionisanju sa zakazanim kontrolnim pregledom, vozna isprava izdaje do kraja meseca koji sledi mesecu u kom je zakazan kontrolni pregled ili original potvrde (ne starije od 30 dana) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, a u tom slučaju lice prilaže i foto-kopiju rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o potpunom gubitku radne sposobnosti a vozna isprava se izdaje sa rokom važenja od šest meseci (original na uvid)
Penzioneri sa inostranim rešenjem:

- foto
-kopija lične karte
- foto
-kopija rešenja o penzionisanju ili foto-kopija privremenog rešenja o penzionisanju gde je osnov privremenosti utvrđivanje visine penzije, sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo (JMBG ili datum rođenja) - rešenja o penzionisanju prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača. Penzioneri sa inostranim rešenjem mlađi od 65 godina:
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original Uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana
)

10.

Korisnici porodične penzije

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- Uverenje nadležnog organa (ne starije od 15 dana) da je lice u statusu porodičnog penzionera (prevod na srpski jezik od strane sudskog tumača)

Korisnici porodične penzije mlađi od 26​​ 
godina - vozna isprava se izdaje do kraja školske godine za koju je dostavljeno uverenje:
- originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove ili verifikovane škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta/škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom jeziku ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Korisnici porodične penzije sa inostranim uverenjem mlađi od 65 godina:

dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

11.

Nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- originalna potvrda koju izdaje NSZ, Filijala za grad Beograd, da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih, ne starija od 15 dana

12.

Izbeglice i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda

Izbeglice:
- foto
-kopija važeće izbegličke legitimacije (plave boje) (original na uvid) Interno raseljena lica:
- foto
-kopija lične karte
- foto
-kopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) (original na uvid)
- foto
-kopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda ne starija od dve godine (original na uvid)
- dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

13.

Samostalni umetnici

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- uverenje koje izdaje registrovano umetničko udruženje (uverenje može biti u formi rešenja, potvrde ili spiska umetnika sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda)

Uverenja/potvrde i rešenja kojima lica dokazuju status u postupku izdavanja vozne isprave, za sve povlašćene kategorije, moraju sadržati JMBG ili druge podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet lica.

Podaci o činjenicama koje se dokazuju javnim ispravama definisanim u dokumentaciji, a kojima se dokazuje status podnosioca zahteva za izdavanje kartice,​​ pribavljaju se po službenoj dužnosti iz elektronskih službenih evidencija (registara) elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, i to:

1. podaci iz evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravku u inostranstvu Ministarstva unutrašnjih poslova;

2. podaci iz evidencije o nezaposlenima Nacionalne službe za zapošljavanje;

3. podaci iz matične evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4. podaci iz evidencije obveznika doprinosa iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

5. podaci iz registra dece, učenika i odraslih i registra studenata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 18.

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) bez posedovanja vozne isprave ostvaruju:

- deca do sedam godina starosti;

- profesionalni pripadnici Vojske Srbije u uniformi;

- pripadnici Policije i komunalne milicije u uniformi.

Član 19.

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:

1. učenici osnovnih škola do navršenih 17 godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19 godina života;

2. učenici srednjih škola do navršenih 19 godina života;

3. ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta;

4. civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja;

5. lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja ("Službeni glasnik RS", broj 105/03) koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda;

6. slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica;

7. osobe sa invaliditetom koje primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć;

8. lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

9. lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

10. lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

11. lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje;

12. lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno nesposobni za rad i privređivanje;

13. nosioci ordena "Narodni heroj", nosioci "Partizanske spomenice 1941. godine" i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status;

14. lica starija od 65 godina.

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju uslugu besplatnog prevoza pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, izuzev lica iz stava 1. tačka 13. koja besplatan prevoz ostvaruju uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno, korisnici iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza bez naknade uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da je škola koju pohađaju verifikovana i na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda a pohađaju školu u inostranstvu ili je ispostava inostrane škole na teritoriji grada Beograda, ostvaruju pravo na uslugu prevoza bez naknade uz odgovarajuću voznu ispravu.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 2. i 3. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Član 20.

Korisnici iz člana 19. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće vozne isprave na osnovu podnetog zahteva. Izdavanjem vozne isprave smatra se da je podneti zahtev usvojen.

Ako se u postupku izdavanja utvrdi da lice ne ostvaruje pravo na izdavanje vozne isprave, lice može podneti zahtev za odlučivanje Sekretarijatu za javni prevoz. Ukoliko Sekretarijat u naknadno sprovedenom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi, daje saglasnost za izdavanje vozne isprave, odnosno ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, donosi odgovarajuće rešenje o odbijanju zahteva.

Dokumentacija kojom u postupku izdavanja vozne isprave lica dokazuju svoj status:

Redni broj

Naziv kategorije

Potrebna dokumentacija

1.

Učenici osnovnih škola do navršenih 17 godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19 godina života

- za punoletne foto-kopija lične karte (original na uvid)
- za maloletne foto
-kopija pasoša ili zdr. knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid) za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
- originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača

za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:

- originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda

2.

Učenici srednjih škola do navršenih 19 godina života

 

3.

Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original uverenja nadležnog organa Republike Srbije kojim lice dokazuje status (ne starijeg od 15 dana) Za lica mlađa od 65 godina:

- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana)

4.

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original uverenja nadležnog organa Republike Srbije kojim lice dokazuje status (ne starijeg od 15 dana) Za lica mlađa od 65 godina:

- dokaz da lice nije u radnom odnosu: original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana).

5.

Lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe​​ VII​​ Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja ("Službeni glasnik RS", broj 105/03) koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- overena foto
-kopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije
- nalaz ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja

- zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode - MUP Republike Srbije.

6.

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- za maloletna lica foto
-kopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena foto
-kopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih koji je overen od nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije i lekarske komisije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu)

7.

Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- za maloletna lica foto
-kopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena foto
-kopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana)​​ nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
Lica koja u rešenju imaju određen kontrolni pregled ne ostvaruju pravo na besplatan prevoz po ovom osnovu.

8.

Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

za maloletna lica:
- foto
-kopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena foto
-kopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
za punoletna lica:

- foto
-kopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove potpuni

gubitak radne sposobnosti:

- overena foto
-kopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
- overena foto
-kopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
trajna nesposobnost za rad i privređivanje:

- overena foto
-kopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom:

G 80, G81 i G82 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara, kao i bolesti pod šifrom B91.

9.

Lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu​​ negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

za maloletna lica:
- foto
-kopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena foto
-kopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
za punoletna lica:
- foto
-kopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove

potpuni gubitak radne sposobnosti:

- overena foto
-kopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:

 

 

- overena foto-kopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
trajna nesposobnost za rad i privređivanje:

- overena foto
-kopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom: G 71.0 .

10.

Lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica;

Za maloletna lica:
- foto
-kopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena foto
-kopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
za punoletna lica:

- foto
-kopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove

potpuni gubitak radne sposobnosti:

- overena foto
-kopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
- overena foto-kopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
trajna nesposobnost za rad i privređivanje:

- overena foto
-kopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju samo za bolesti pod šifrom: G 35.

11.

Lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje;

Za maloletna lica:
- za maloletna lica foto
-kopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena foto
-kopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti Za punoletna lica:
- foto
-kopija lične karte (original na uvid);
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove, koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove potpuni gubitak radne sposobnosti:

- overena foto
-kopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
- overena foto
-kopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića).
Pravo ostvaruju za bolesti pod šifrom: D66, D67, D68.

12.

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno​​ nesposobni za rad i privređivanje

Za maloletna lica:
- foto
-kopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- overena foto
-kopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa​​ šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletna lica:

- foto
-kopija lične karte (original na uvid)
- original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove trajna nesposobnost za rad i privređivanje:

- overena foto
-kopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića)
- original listing RFPIO fonda ne stariji od 15 dana kao dokaz da lice nije bilo u radnom odnosu

- samo za bolesti pod šifrom:

F 71 ili F 72 ili F 73 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara i šifre F84.0-F84.9

13.

Nosioci ordena "Narodni heroj", nosioci "Partizanske spomenice 1941. godine", i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- overena foto
-kopija odgovarajuće legitimacije izdate od nadležnog organa kojom dokazuju svoj status.

14.

Lica starija od 65 godina

- foto-kopija lične karte (original na uvid) izbegla lica starija od 65 godina:
- foto
-kopija izbegličke legitimacije (plave boje) (original na uvid) interno raseljena lica starija od 65 godina:
- foto
-kopija lične karte (original na uvid)
- foto
-kopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) (original na uvid)
- foto
-kopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda ne starija od dve godine (original na uvid)

Overa fotokopija vrši se u skladu sa zakonom.

Uverenja/potvrde i rešenja kojima lica dokazuju status u postupku izdavanja vozne isprave, za sve besplatne kategorije, moraju sadržati JMBG ili druge podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet lica.

Podaci o činjenicama koje se dokazuju javnim ispravama definisanim u dokumentaciji, a kojima se dokazuje status podnosioca zahteva za izdavanje kartice,​​ pribavljaju se po službenoj dužnosti iz elektronskih službenih evidencija (registara) elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, i to:

1. podaci iz evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravku u inostranstvu Ministarstva unutrašnjih poslova;

2. podaci iz evidencije o nezaposlenima Nacionalne službe za zapošljavanje;

3. podaci iz matične evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4. podaci iz evidencije obveznika doprinosa iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

5. podaci iz registra dece, učenika i odraslih i registra studenata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 21.

Korisnici iz člana 19. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće vozne isprave na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave sa potpisom jednog od roditelja odnosno lica koje se stara o učeniku, u ime učenika, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

U slučaju podnošenja zahteva za izdavanje vozne isprave za kategoriju korisnika iz člana 19. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika preko osnovne škole, odnosno osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, škola predaje overeni spisak upisanih učenika (po razredima), fotografiju učenika i potpisan zahtev od strane lica iz stava 1. ovog člana.

Član 22.

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda i to:

1. trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo;

2. deca do 18. godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici;

3. uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to:

a) deca palih boraca redovni učenici verifikovanih srednjih škola i studenti akreditovanih visokoškolskih ustanova;

b) bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Član 23.

Korisnici iz člana 22. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće vozne isprave na osnovu podnetog zahteva. Izdavanjem vozne isprave smatra se da je podneti zahtev usvojen.

Ako se u postupku izdavanja utvrdi da lice ne ostvaruje pravo na izdavanje vozne isprave, lice može podneti zahtev za odlučivanje Sekretarijatu za javni prevoz. Ukoliko Sekretarijat u naknadno sprovedenom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi, daje saglasnost za izdavanje personalizovane kartice, odnosno ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, donosi odgovarajuće rešenje o odbijanju zahteva.

Dokumentacija kojom u postupku izdavanja vozne isprave lica dokazuju svoj status:

Redni broj

Naziv kategorije

Potrebna dokumentacija

1.

Trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove Republike Srbije) o trudnoći koje obvezno sadrži procenu termina porođaja i JMBG koja mora biti overena pečatom ustanove i faksimilom lekara ginekologa (ne starije od 15 dana).

2.

Deca do 18. godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad

- foto-kopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- original ili overena foto
-kopija rešenja centra za socijalni rad o korišćenju prava na stalnu novčanu socijalnu pomoć
- originalna uverenje/potvrda o pohađanju verifikovane škole u tekućoj školskoj godini (ne starije od 15 dana).

3a.

Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: deca palih boraca redovni učenici verifikovanih srednjih škola i studenti akreditovanih visokoškolskih ustanova;

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- za maloletne foto
-kopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
- original uverenja/potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starije od 15 dana)

- original uverenja/potvrde o pohađanju verifikovane škole odnosno akreditovanog fakulteta (ne starije od 15 dana).

3b.

Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu

- foto-kopija lične karte (original na uvid)
- original uverenja/potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status za tekuću kalendarsku godinu (ne starije od 15 dana)

Za lica mlađa od 65 godina:

- dokaz da nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original uverenje RFPIO o periodima osiguranja (ne starije od 15 dana).

Overa fotokopija vrši se u skladu sa zakonom.

Uverenja/potvrde i rešenja kojima lica dokazuju status u postupku izdavanja vozne isprave, za sve besplatne kategorije, moraju sadržati JMBG ili druge podatke na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet lica.

Podaci o činjenicama koje se dokazuju javnim ispravama definisanim u dokumentaciji, a kojima se dokazuje status podnosioca zahteva za izdavanje kartice, pribavljaju se po službenoj dužnosti iz elektronskih službenih evidencija (registara) elektronskim putem u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava, i to:

1. podaci iz evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu Ministarstva unutrašnjih poslova;

2. podaci iz evidencije o nezaposlenima Nacionalne službe za zapošljavanje;

3. podaci iz matične evidencije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4. podaci iz evidencije obveznika doprinosa iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

5. podaci iz registra dece, učenika i odraslih i registra studenata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 24.

Za izdavanje voznih isprava korisnik podnosi zahtev lično uz propisanu dokumentaciju, fotografiše se na licu mesta ili podnosi ličnu fotografiju 3,0 x 3,5 cm ne stariju od šest meseci.

Za izdavanje voznih isprava za maloletna lica, zahtev podnosi roditelj ili staratelj uz odgovarajuću dokumentaciju i priloženu fotografiju 3,0 x 3,5 cm ne stariju od šest meseci, osim u slučaju da zahtev podnosi korisnik uz sopstvenu ličnu kartu.

U slučaju grupnog podnošenja zahteva za izdavanje voznih isprava, pored propisane dokumentacije podnosi se i fotografija 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

Za izdavanje svake naredne vozne isprave u okviru iste kategorije za ostvarivanje prava na uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz), korisnik dostavlja identičnu dokumentaciju kao i prilikom prvog izdavanja vozne isprave.

Izdavanje svake naredne vozne isprave u okviru iste kategorije za ostvarivanje prava na uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćen prevoz) odobrava se korisniku i uz prilaganje fotokopije pasoša (original na uvid) umesto lične karte uz ispunjavanje svih ostalih uslova propisanih pravilnikom.

U slučaju gubitka vozne isprave studenta u toku tekuće školske godine, ukoliko je vozna isprava za tekuću školsku godinu izdata na osnovu važeće potvrde o pohađanju visokoškolske ustanove, nova vozna isprava može biti izdata korisniku i na osnovu fotokopije lične karte (original na uvid) i fotokopije indeksa o upisanom semestru (original na uvid).

Preduzeće može da vodi elektronske baze podataka, po ličnim dosijeima korisnika, u kojima je sadržana dokumentacija na osnovu koje je izvršeno izdavanje svake vozne isprave.

Član 25.

Voznu ispravu za korišćenje besplatnog prevoza u slučajevima organizovanja značajnih međunarodnih skupova, kulturnih i naučnih manifestacija, sportskih događaja i dr. u kojima je grad Beograd domaćin, može da odobri Sekretarijat za javni prevoz.

Rok važenja vozne isprave određuje se na osnovu vremena trajanja manifestacije, odnosno gore označenih događaja.

Član 26.

Besplatan prevoz omogućava neograničeni broj vožnji na svim linijama, radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom, u dnevnom saobraćaju, osim na ekspres linijama za koje se vrši doplata i minibus ekspres linijama.

Član 27.

Preduzeće ima pravo da u izuzetnim slučajevima odobri storniranje zapisnika i izdavanje vozne isprave za korišćenje besplatnog ili povlašćenog prevoza sa rokom važenja najduže do jedne godine.

O broju storniranih zapisnika i izdatih voznih isprava iz stava 1. ovog člana vodi se službena evidencija.

Član 28.

Grad Beograd može sa nadležnim ministarstvima Republike i drugim nadležnim organima i organizacijama ugovoriti način, visinu i rokove isplate nadoknade sredstava na ime razlike od cene prevoza povlašćenih kategorija do iznosa cene elektronske karte u pretplati za zaposlenog, kao i nadoknade sredstava za kategorije sa besplatnim prevozom.

VI. OSIGURANjE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

Član 29.

Prevoznik koji obavlja javni prevoz putnika dužan je da zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u skladu sa posebnim zakonom.

Prevoznik je dužan da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu naznači podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora.

VII. SISTEM PRODAJE VOZNIH ISPRAVA

Član 30.

Preduzeće za potrebe prodaje voznih karata i izdavanje voznih isprava organizuje:

- servisne centre za prodaju karata i izdavanje voznih isprava;

- prodajna mesta na kojima se vrši prodaja karata;

- prodaju karata putem sms poruka;

- prodaju karata putem posebne aplikacije;

- prodaju karata putem portala za kupovinu karata za prevoz u javnom linijskom prevozu.

Član 31.

Izdavanje voznih isprava vrši se u servisnim centrima.

O izdatim voznim ispravama vodi se evidencija koja je ažurna, tačna i bezbednim merama zaštićena od neovlašćenog pristupa i korišćenja, u skladu sa posebnim zakonom.

U slučaju nestanka vozne isprave korisnik lično prijavljuje nestanak u Korisničkim servisu i podnosi zahtev za poništavanje izgubljene isprave.

Na zahtev korisnika koji je prijavio nestanak vozne isprave izdaje se nova vozna isprava.

Član 32.

Preduzeće obezbeđuje korisničke servise u kojima korisnici mogu da podnesu reklamacije u vezi sa upotrebom voznih isprava i dr.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda ("Službeni list Grada Beograda", br. 13/17, 11/18 i 109/19).

Član 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda".

JKP "Naplata prevozne usluge Beograd’’

Broj 202/23, 16. maja 2023. godine

Vd direktora

Slaven Andrić, s.r.​​