Nakon dve i po godine rada na tekstu konačno je usvojen novi Zakon o javnim nabavkama (dalje: ZJN/2019) a počeće da se primenjuje od 1. jula 2020. godine.

Novim zakonom menja se terminologija javnih nabavki, postupci će biti još transparentniji i u potpunosti se „sele” na Portal javnih nabavki,  naručioci će brže i sa smanjenom mogućnošću greške kreirati svoja dokumenta, a ponuđači će jednostavnije podnositi i pripremati ponude. Uvode se neki novi instituti, postupci i oglasi javnih nabavki i ukidaju neki postojeći obavezni uslovi za učešće u postupku. Uvode se fakultativni osnovi isključenja i uspostavljaju novi mehanizmi za naručioca kako bi izvesnije došli i do zaključenja, ali i realizacije ugovora.

Limiti iznad kojih su pravna lica koja imaju status naručioca u obavezi da sprovode postupke javnih nabavki radi pribavljanja dobara, usluga i radova značajno su viši u odnosu na postojeće.

Različiti limiti u odnosu na predmet nabavke

Dok su sadašnji limiti (pragovi) jedinstveni za sve vrste nabavki i iznose 500.000 dinara, ZJN/2019 pravi razliku između dobara i usluga, s jedne, i radova, s druge strane. S tim u vezi, prag za dobra i usluge je 1.000.000, a za radove 3.000.000 dinara, što predstavlja dva puta, odnosno šest puta veći iznos u odnosu na postojeće pragove.

Nabavke za obavljanje aktivnosti u inostranstvu

Posebni, znatno veći limiti određeni su za nabavke za potrebe diplomatskih misija i diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i za obavljanje drugih aktivnosti Republike Srbije u inostranstvu, i to 15.000.000 dinara za dobra i usluge i čak 650.000.000 dinara za radove.

Poseban režim

Osim toga, određene usluge prelaze u jedan poseban režim javnih nabavki. Radi se o društvenim i drugim posebnim uslugama, a taj posebni režim primenjuje se za nabavke procenjene vrednosti iznad 15.000.000 dinara za javne, a iznad 20.000.000 dinara za sektorske naručioce, dok će nabavke do navedenih vrednosti biti izuzete od primene zakona.

Evropski pragovi

Konačno, uvodi se kategorija evropskih pragova, ali ona nije od značaja za utvrđivanje obaveze primene zakona, već za određena pravila u postupku. Evropski pragovi su vrednosni limiti, određeni u tri direktive EU koje se odnose na javne nabavke, i to: Direktiva 2014/24/EU (tzv. klasična direktiva), Direktiva 2014/25/EU (tzv. sektorska direktiva) i Direktiva 2009/81/EZ (direktiva iz oblasti odbrane i bezbednosti).

Iznad ovih pragova sve države članice i kandidati za članstvo u EU dužni su da primenjuju odredbe tih direktiva, odnosno da odredbe implementiraju u svoja nacionalna zakonodavstva. Visinu pragova utvrđuje Evropska komisija, pri čemu se oni menjaju na svake dve godine. Poslednja izmena bila je nedavno, 1. januara 2020. godine, kada su ti pragovi nešto sniženi.

Pragovi za dobra i usluge su: za javne naručioce koji su republički organi 139.000 EUR, za sve ostale javne naručioce 214.000 EUR, za sektorske naručioce i za nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti 428.000 EUR. Evropski pragovi za radove isti su kod svih naručilaca i javnih nabavki i iznose čak 5.350.000 EUR.

S obzirom na to da Republika Srbija, kao država kandidat, nema obavezu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama iznad evropskih pragova u „Službenom listu EU” (pa tu obavezu nije ni preuzela), značaj evropskih pragova svodi se na sledeće: minimalni rokovi za podnošenje ponuda su duži, dok su krajnji rokovi za postavljanje pitanja zainteresovanih lica u vezi sa sadržajem konkursne dokumentacije i za odgovore naručilaca kraći ukoliko je procenjena vrednost javne nabavke iznad navedenih evropskih pragova (postoje još neke manje bitne razlike).

U vezi sa iznetim, kako je zvanična valuta u kojoj se iskazuju procenjene vrednosti u Republici Srbiji dinar (RSD), ministarstvo finansija će periodično u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na svojoj internet stranici objavljivati dinarsku protivvrednost gorenavedenih evropskih pragova (sve do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kada će vrednosti u dinarima utvrđivati Evropska komisija i objavljivati ih u „Službenom listu Evropske unije”).

U februarskom broju časopisa u okviru teksta Novi Zakon o javnim nabavkama data su ključna obeležja ZJN/2019, sa posebnim osvrtom na izmenu dosadašnje regulative i prakse, dok će u sledećim brojevima biti detaljnije obrađene pojedinačne oblasti ovog propisa.

O svim novinama upoznajte se detaljnije i na  Savetovanju 26. 2. 2020. godine.

Redakcija