Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori” br. 4/2020)
– Konvencija stupa na snagu 1. 2. 2021. godine.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori” br. 12/2018)
– Sporazum stupa na snagu 1. 2. 2021. godine.

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Sl. glasnik RS” br. 26/2020)
– primenjuje se od 28. 1. 2021. godine.

Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova („Sl. glasnik RS” br. 152/2020)
– primenjuje se od 15. 1. 2021. godine.

Pravilnik o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću („Sl. glasnik RS” br. 152/2020)
– primenjuje se od 15. 1. 2021. godine.