Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

– Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata

prestaje da važi 23.1.2020. godine

– Pravilnik o sadržini, rokovima i postupku dostavljanja investicione dokumentacije za kapitalne projekte

prestaje da važi 24.1.2020. godine

– Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo

prestala da važi 4.1.2020. godine, osim odredaba člana 4. stav 1. tač. 2) i 4) i stav 2. tačka 2), koje se primenjuju do 31. januara 2020. godine – vidi: čl. 22. Uredbe – 94/2019-48.