Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:


Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga
(„Sl. glasnik RS”, br. 1/2019 od 11. 1. 2019. godine)

– stupa na snagu 11. 2. 2019. godine.

 

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica („Sl. glasnik RS”, br. 1/2019 od 11. 1. 2019. godine)

– stupa na snagu 11. 2. 2019. godine.

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine)

primenjuje se od 1. 3. 2019. godine.

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine)

primenjuje se od 1. 3. 2019.

 

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 12/2018 od 27. 9. 2018. godine)

– Konvencija stupa na snagu 1. 3. 2019. godine.

 

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine)

– odredbe čl. 134–139. primenjuju se od 1. 3. 2019. godine.