Podsetnik važnosti pravnih akata

Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

Pravilnik o elektronskom fakturisanju, RS,  47/2023, stupa na snagu 1. 7. 2023.

Pravilnik o jednostavnim posudama pod pritiskom, RS 114/2021, primenjuje se od 1. 7. 2023.

Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja
licenciranog procenitelja, RS, 37/2023 primenjuje se od 1. 7. 2023.

Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda RS, 47/2023, primenjuje se od 1. 7. 2023.

Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija, RS, 23/2023 primenjuje se od 2. 7. 2023.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima RS, 144/2022, počinje da se primenjuje 8. 7 2023. godine, osim odredaba čl. 4. i 5,
koje počinju da se primenjuju na dan stupanja na snagu ove uredbe

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih
mreža, RS, 13/2022 i 89/2022. primenjuje se od 1. 8. 2023.

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji, RS, 101/2022, primenjuje se od 1. 8. 2023.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova RS, 39/2023,  odredbe tačke 2) stav 1. i tačke 5) stupaju na snagu 1. 9. 2023.

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog
poslovanja, RS, 39/2023,  tačka 1) ove odluke stupa na snagu 1. 9. 2023.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglaša-
vanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, RS, 40/2023, primenjuje se od 1. 9. 2023.

Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci, RS, 41/2023, primenjuje se od 1. 9. 2023