Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori” br. 3/2021)
– Sporazum stupa na snagu 1. 5. 2021. godine.

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije („Sl. glasnik RS” br. 109/2020)
stupila je na snagu 29. 8. 2020, od kada se i primenjuje, osim odredbi člana 1. stav 1. tačka 2), koje se primenjuju od 1. aprila 2022. godine, i tačke 5), koja se primenjuje od 1. aprila 2021. godine.