Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu:

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)

– primenjuje se od 1. 10. 2019. godine.

Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS”, br. 19/2019)

– primenjuje se od 1. 9. 2019. godine.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl. glasnik RS”, br. 21/2019)

– primenjuje se od 1. 9. 2019. godine.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 – Odluka US RS, 96/2015 – drugi zakon, 9/2016 – Odluka US RS, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – drugi zakon, 87/2018 i 23/2019)

odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon i 87/18), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, počinju da se primenjuju od 2. 9. 2019. godine.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu („Sl. glasnik RS”, br. 48/2019)

– primenjuje se od 1. 9. 2019. godine.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Sl. glasnik RS”, br. 55/2019)

– primenjuje se od 1. 9. 2019. godine.